ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง - PDF

Description
ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 12 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และ สภาพแวดล อมในการท างานเก ยวก บงานก อสร าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให นายจ างจ ดท าแผนงานด านความ ปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร าง โดยให อ านาจอธ บด ออกประกาศก าหนด ด งน น ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน จ งได จ ดท าค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการ ท างานส าหร บงานก อสร าง เพ อให สถานประกอบก จการท ม การด าเน นการเก ยวก บงานก อสร างสามารถน าไปใช เป นแนวทางปฏ บ ต และจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างานได อย างถ กต อง ซ งในการจ ดท าค ม อฉบ บน ได ร บความร วมม อจากสถานประกอบก จการในการเข าเก บข อม ลภาคสนามในโครงการก อสร าง โดยเฉพาะอย างย ง หน วยงานก อสร าง บร ษ ท นครหลวงก อสร าง จ าก ด ท าให การจ ดท าค ม อประสบความส าเร จบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ตลอดจนท าให ค ม อฉบ บน ม ความสมบ รณ มากย งข น สามารถน าออกเผยแพร ได เป นอย างด ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน จ งขอขอบค ณผ ท เก ยวข องด งกล าวข างต น ณ โอกาสน ด วยและหว งว าค ม อน จะเป นประโยชน ต อผ สนใจท วไป ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน ๒๕๕๔ สารบ ญ บทน า แผนงานด านความปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร าง ๑ ข นตอนการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร าง ๒-๔ โครงสร างระบบจ ดการด านความปลอดภ ยในการท างานของหน วยงาน นโยบายด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน โครงสร างการบร หารงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ๕-๙ การจ ดต งหน วยงานความปลอดภ ยในการท างาน การแต งต งคณะกรรมการความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน การแต งต งเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บต างๆ การก าหนดหน าท ผ ร บผ ดชอบ การจ ดเตร ยมข อม ลจากแผนงานก อสร าง ๑๐-๑๙ โครงสร างแสดงรายการงานก อสร างท ใช เป นข อม ล โครงสร างกล มบ คคลท เก ยวข องก บงานก อสร าง โครงสร างการบร หารงานภายในหน วยงานก อสร างโครงการก อสร างฯ รายการงานก อสร าง การว เคราะห อ นตรายและแนวทางป องก น ตารางแจกแจง จ านวนทร พยากรบ คคล แบบแผนผ งบร เวณ และพ นท โดยรอบอาคารท าการก อสร าง (Site Layout) จ ดท าองค ประกอบ และแผนงานด านความปลอดภ ยฯ ๒๐-๓๓ แผนการควบค มด แลความปลอดภ ยในการท างาน แผนฝ กอบรมให ความร ด านความปลอดภ ยในการท างานแก ล กจ าง แผนการรณรงค ส งเสร มความปลอดภ ยในการท างาน แผนฉ กเฉ นกรณ เก ดอ บ ต เหต ในการท างาน แผนการตรวจสอบ ว เคราะห และรายงานอ บ ต เหต ในการท างาน ภาคผนวก ภาคผนวก ๑ กฎหมายความปลอดภ ยในการท างานท เก ยวข อง ๓๔-๔๑ ภาคผนวก ๒ แบบทดสอบการประเม นล กจ างใหม ภาคผนวก ๓ แบบประเม นผลการฝ กอบรม ภาคผนวก ๔ แบบการรายงานอ บ ต เหต ภาคผนวก ๕ แผนผ งโครงการก อสร าง บรรณาน กรม บทน า การจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน เป นการวางแผนข นตอนว ธ การท างานก อสร าง ในแต ละช วงท ถ กก าหนดไว ตามแผนงานก อสร างจนเสร จส นการด าเน นงานหร อเสร จส นโครงการ โดยต อง สอดคล องก บกฎหมายความปลอดภ ยในการท างานท เก ยวข อง นายจ างหร อผ บร หารส งส ดต องเป นผ น าหล ก ในการแสดงเจตนารมณ และความม งม นโดยเร มจากการจ ดท านโยบายด านความปลอดภ ยในการท างานท จะน ามา ประกาศใช เพ อให น าไปส การปฏ บ ต อย างจร งจ งในหน วยงานก อสร าง การบร หารงานด านความปลอดภ ย ในการท างานจ งบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายได การก าหนดโครงสร างการบร หารงานด านความปลอดภ ยในการท างาน หร อองค กรด านความปลอดภ ย ในการท างานของหน วยงาน ซ งต องม การจ ดหร อเตร ยมบ คลากรมารองร บต อองค กรด งกล าว หร อบ คลากรผ ม หน าท ด านความปลอดภ ยในการท างานท สอดคล องก บกฎหมายความปลอดภ ยในการท างาน และต องก าหนด หน าท ร บผ ดชอบด านความปลอดภ ยในการท างานให ช ดเจน ซ งต องม การเตร ยมความพร อม เช น หน วยงานความ ปลอดภ ยในการท างาน(ถ าม ) คณะกรรมการความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน และเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บต างๆ ผ ควบค มงานหร อผ ม หน าท ตามท กฎหมายความปลอดภ ยใน การท างานอ นๆ ท เก ยวข อง และตามประกาศกรมสว สด การและค มครองแรงงาน เร อง หล กเกณฑ การจ ดท า แผนงานด านความปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร าง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดองค ประกอบของแผนงานด าน ความปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร างไว ด งน ๑. แผนควบค มด แลความปลอดภ ยในการท างานท สอดคล องก บกฎหมายความปลอดภ ยในการท างาน ๒. แผนฝ กอบรมให ความร ด านความปลอดภ ยในการท างานแก ล กจ างท ม หน าท เก ยวข องก บ การท างาน ด งน (๑) งานอาคารท ม พ นท รวมก นท กช นหร อช นหน งช นใดในหล งเด ยวก นเก น ๒,๐๐๐ เมตร หร ออาคารท ม ความส งต งแต ๑๕ เมตรข นไป และม พ นท รวมก นท กช นหร อช นหน งช นใดในหล งเด ยวก นเก น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (๒) งานสะพานท ม ช วงความยาวต งแต ๓๐ เมตรข นไป หร องานสะพานข ามทางแยกหร อ ทางยกระด บ สะพานกล บรถ หร อทางแยกต างระด บ (๓) งานข ด งานซ อม หร องานร อถอนระบบสาธารณ ปโภคท ล กต งแต ๓ เมตรข นไป (๔) งานอ โมงค หร อทางลอด ๓. แผนรณรงค ส งเสร มความปลอดภ ยในการท างาน ๔. แผนฉ กเฉ นกรณ เก ดอ บ ต เหต ในการท างาน ๕. แผนการตรวจสอบ ว เคราะห และรายงานอ บ ต เหต ท เก ดข น ท งน แผนงานด งกล าวต องม รายละเอ ยดเก ยวก บ ช อโครงการหร อก จกรรม ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย งบประมาณ แผนการปฏ บ ต งาน ซ งระบ ว ธ การ ข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ผลล พธ ท คาดว าจะได ร บ ผลส มฤทธ ของโครงการหร อก จกรรม ว ธ การประเม นผลโครงการหร อก จกรรม ระยะเวลาการทบทวนและปร บปร ง แก ไขแผนงาน และผ ม หน าท ร บผ ดชอบด วย - ๒ ข นตอนการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างานส าหร บงานก อสร าง ในการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยฯ ตามท ได กล าวมาแล ว ต องม การก าหนดนโยบาย การก าหนด โครงสร างการบร หารงานด านความปลอดภ ยในการท างาน การก าหนดหน าท ร บผ ดชอบและการปฏ บ ต ตาม กฎหมายท เก ยวข อง ซ งในท น จะกล าวถ งโครงการก อสร างอาคารแห งหน ง โดยสมม ต ช อโครงการว า โครงการก อสร างอาคาร...ก... บร ษ ท...ข... จ าก ด ท จะใช เป นแนวทางหร อต วอย างในการจ ดท า ส าหร บข นตอนการก าหนดนโยบาย และโครงสร างการบร หารด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และ สภาพแวดล อมในการท างาน และการจ ดเตร ยมข อม ล เพ อใช ประกอบการจ ดท าแผนงานฯ อาจแสดงองค ประกอบ รวม ในร ปของแผนผ งด งต อไปน โครงสร างระบบจ ดการด านความปลอดภ ยในการท างานของหน วยงาน ระบบจ ดการด านความปลอดภ ย ในการท างานของหน วยงาน ๑. นโยบายด านความปลอดภ ยของ หน วยงานก อสร าง ๒. โครงสร างการบร หารด านความ ปลอดภ ยของหน วยงาน ๒.๑ หน วยงานความปลอดภ ยฯ (หากเข าข าย) ๒.๒ คณะกรรมการความปลอดภ ยฯ ๒.๓ เจ าหน าท ความปลอดภ ยในการ ท างานระด บต าง ๆ ๒.๓ ผ ควบค มงาน หร อบ คคลตามท กฎหมายก าหนด -๓- จากแผนผ งข างต นสามารถก าหนดรายละเอ ยดแต ละส วนได ด งน ๑. นโยบายด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน นายจ างต องประกาศนโยบายด าน ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน อย างช ดเจนท แสดงถ งความจร งใจต อการด แลล กจ างให ได ร บความปลอดภ ยท งช ว ตและทร พย ส น รวมถ งส ขภาพ อนาม ยโดยรวมของท กคน ต องเป นผ น าและท าหน าท ควบค มด แล รวมถ งต องส งเสร มให ล กจ างท กคนม ส วนร วมใน การร บผ ดชอบ เร องความปลอดภ ยในการท างานของหน วยงานก อสร างของตน นโยบายท จะประกาศใช ต อง สามารถน าไปปฏ บ ต ได ซ งสาระส าค ญของนโยบาย อย างน อยควรครอบคล มในเร อง ด งน ๑.๑ การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อม ในการท างาน รวมถ งการตรวจสอบและประเม นประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ๑.๒ การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ข อบ งค บ และมาตรฐานท เก ยวข องก บความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน อย างเคร งคร ด ๑.๓ การเสร มสร างว ฒนธรรมองค กร ซ งผ บร หาร ล กจ าง และผ ร บเหมา ม ความเข าใจและม งม น ให ความส าค ญต อการบร หารจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน นอกจากน นโยบายความปลอดภ ย ควรม การปร บปร งให เหมาะสมก บสถานการณ อย เสมอ ด งต วอย างต อไปน -๔- นโยบายด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน ประกาศ เร อง นโยบายด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน ของบร ษ ท...ข... จ าก ด... ด วยบร ษ ท...ข... จ าก ด ม ความห วงใยในเร องความปลอดภ ยในการท างานของล กจ างท กคน ม งม นและ จะด าเน นการในท กทางเพ อม การด แลเก ยวก บความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อม ในการท างานเป นไปอย าง ต อเน อง และม ประส ทธ ภาพควบค ไปก บการปฏ บ ต งานของล กจ างท กคนของหน วยงานก อสร างภายใต ความร บผ ดชอบของ บร ษ ทฯ โดยให ผ บร หารท กคนต องเป นผ น าในการปฏ บ ต ตาม และต องเป ดโอกาสให ล กจ างท กคนม ส วนร วม จ งก าหนดนโยบาย เพ อให ท กคนได ปฏ บ ต ด งต อไปน ๑. ล กจ างท กคนต องได ร บการพ ฒนา โดยให ความร ความเข าใจ เก ยวก บความปลอดภ ยในการท างาน ๒. ล กจ างท กคนต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบอย างเคร งคร ด ๓. ผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นม หน าท ควบค มด แลความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน ของล กจ าง แนะน า สอนงานและปฏ บ ต ตนใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks