ตารางการอบรมส มมนาบร ษ ท น สก น เอ นเตอร ไพร ส (ประเทศไทย) จาก ด ประจาเด อนส งหาคม PDF

Description
ตารางการอบรมส มมนาบร ษ ท น สก น เอ นเตอร ไพร ส (ประเทศไทย) จาก ด ประจาเด อนส งหาคม 2558 กร งเทพฯ/BANGKOK : ณ ศ นย ประช ม น สก น ช น 15 อาคารจ ต ร สจามจ ร (Chamchuri Square 15th FL.) โทร หมายเหต

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 10 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตารางการอบรมส มมนาบร ษ ท น สก น เอ นเตอร ไพร ส (ประเทศไทย) จาก ด ประจาเด อนส งหาคม 2558 กร งเทพฯ/BANGKOK : ณ ศ นย ประช ม น สก น ช น 15 อาคารจ ต ร สจามจ ร (Chamchuri Square 15th FL.) โทร หมายเหต : ท กการอบรมเร มตรงเวลา - โปรดแสดงบ ตรเพ อ นาท ก อนเร มอบรม เม อเห นส ญล กษณ น ในการอบรมใดๆ หมายถ ง ท านสามารถชมการถ ายทอดสด การอบรมได ผ านอ นเตอร เน ตท บ านหร อทางม อถ อ ผ าน เม อเห นส ญล กษณ น ในการอบรมใดๆ หมายถ ง ท านสามารถชมการถ ายทอดสด การอบรมได ท ศ นย ฯ น สก นต างจ งหว ด เท าน น ว นอ งคารท ประช มผ บร หาร (Executive Meeting) 4 ส.ค * สงวนส ทธ สาหร บผ แทนจาหน ายระด บผ บร หารข นไปเท าน น ว นศ กร -เสาร ท ก จกรรม Nu Skin ageloc Expo 7-8 ส.ค. ณ ศ นย ฯ น สก น จามจ ร สแควร, เช ยงใหม, โคราช, หาดใหญ และนครปฐม ว นอ งคารท ค ณธร ฎา ส ขวณ ช 11 ส.ค. (สมาช กทาเน ยบ 5 ล านเหร ยญสหร ฐ และ สมาช กท มอ ล ท 13 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ว นเสาร ท ส มมนาโอกาสทางธ รก จส ความส าเร จ ใน น สก น ค ณว บ ลยศ เอ ยมรานนท ส.ค. (Star Opportunity Seminar) (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านเหร ยญสหร ฐ ส ดยอดส มมนา! ก บส ดยอดผ นาแถวหน าท ง 3 ท าน ท เป นตานาน ความสาเร จข นส งส ดของน สก นประเทศไทย และม รายได รวมมากกว า 1,000 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 14 ป ) ค ณตฤณ ว ช ยด ษฐ - พร อมร บฟ งเร องราวจากหลากหลายพ นฐานช ว ต เพ อตอกย าว า ไม ว าค ณจะ เป นใครก สามารถประสบความสาเร จและทาให ฝ นเป นจร งได ด วยธ รก จ (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านเหร ยญสหร ฐ และ สมาช กท มอ ล ท 14 ป ) น สก น ค ณกฤษณพน วรรณว ทยาภา * สาหร บผ แทนจาหน ายพร อมผ ม งหว ง (สมาช กทาเน ยบ 5 ล านเหร ยญสหร ฐ ณ โรงแรม แมนดาร น สามย าน และ สมาช กท มอ ล ท 14 ป ) ว นอ งคารท ส มมนาพ เศษ ศาสตร อาย รว ฒน ก บการย อนว ยในระด บย น นพ.กฤษดา ศ รามพ ช ส.ค. (Anti-Aging in The Gene Expression Level Seminar) (ผ อานวยการสถาบ นเวชศาสตร - อ พเดทแนวทางและเทรนด เพ อการต อต านความเส อมชราในป จจ บ น อาย รว ฒน นานาชาต และ - การแสดงออกของย นส มพ นธ ก บความแก ชราอย างไร ก ร ด านต อต านความชรา - เร ยนร การต อต านความชราในระด บย น เพ อกล บส ความอ อนเยาว ท ง ภายนอก และภายในอย างแท จร ง แถวหน าของประเทศไทย) - เร ยนร หล กการและข อม ลของเทคโนโลย เอจล อค เพ อการด แลส ขภาพ ใน ค ณภ รญา แต พาน ช ระด บย นท งจากภายนอกและภายใน - แบ งป นความประท บใจจากเหล าผ ใช กล มผล ตภ ณฑ เอจล อค (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 1 ป ) ร บส ทธ พ เศษ -! ตรวจว ดสารต านอน ม ลอ สระด วย เคร องไบโอโฟโตน ค สแกนเนอร ได ต งแต เวลา น. -! หน งส อ UNLOC YOUR AGE โดย นพ.กฤษดา ศ รามพ ช, เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส * สาหร บผ แทนจาหน ายพร อมผ ม งหว ง ว นเสาร ท การอบรมว าท ผ บร หาร (LOI Training) ค ณช สาพ ชร บ ญญ ต น ต สก ล ส.ค ส มมนาท จะสร างความเช อม นในศ กยภาพของธ รก จเคร อข าย และตอกย า โอกาสแห งอนาคตท ด ท ส ดของธ รก จ น สก น ผ านข อม ลรอบด านของธ รก จ (ผ บร หารระด บบล ไดมอนด ) ครอบคล มท งด านบร ษ ท ผล ตภ ณฑ แผนป นผลตอบแทน โปรแกรมโบน ส และทร ปท องเท ยว ตลอดจนเคร องม อสน บสน นความสาเร จท งหมด! และ พร อมท มบร หารงาน ผ แทนจาหน ายของบร ษ ท ท ส ดแห งกลย ทธ ท พ ส จน แล วว า ทาให คนสาเร จได เร วข น ง ายข น และม นคง อย างมาก! น นค อ กลย ทธ สตาร พร อมการแบ งป นประสบการณ โดยผ ประสบ ความสาเร จ * ร บ! หน งส อ Why Nu Skin Business และ หน งส อ Why Nu Skin Product ม ลค ารวม 100 บาท ** สงวนส ทธ สาหร บ LOI/QExec พร อมผ สนใจธ รก จ. *** ป ดเวลา ส มมนา F.A.B. Experience : ส ดยอดประสบการณ ต านชราครบวงจร ค ณพวงผกา อมตมห ทธนะ ส มผ สประสบการณ แห งนว ตกรรมความแตกต างท พ ส จน ได ของผล ตภ ณฑ (สมาช กทาเน ยบ 1 ล านเหร ยญสหร ฐ น สก น และฟาร มาเน กซ ท จะทาให ค ณต อง Wow!! ก บการสาธ ต ล มรส และ สมาช กท มอ ล ท 3 ป ) ทดลอง และการนาเสนอท น าต นเต น ง าย และกระช บด วยข อม ล Feature ส วนประกอบของผล ตภ ณฑ Advantage จ ดเด นท เหน อค แข ง และ ผล ตภ ณฑ น สก นและฟาร มาเน กซ Benefits ค ณประโยชน ต อผ วพรรณ และส ขภาพท เข าใจง าย พร อมแบ งป นโอกาสทางธ รก จโดยว ทยากรพ เศษ * ช มจ 3 พร อมส มผ สผล ตภ ณฑ น สก น อ กมากมาย ** พ เศษ ข อม ลสแกนเนอร S3 *** สาหร บผ แทนจาหน าย พร อมผ ม งหว ง ว นอ งคารท 25 ส.ค. การอบรมพ เศษ ร ล ก ร จร ง เร องผล ตภ ณฑ ท อาร 90 (TR90 Fast Track Training) - กระแสตลาดลดน าหน ก พร อมโอกาสทางธ รก จของท อาร ไนน ต - เร ยนร ข อม ลผล ตภ ณฑ พร อมเคล ดล บการเข าโปรแกรมท อาร ไนน ต ให ได ผล100% ใน 90 ว น - แบ งป นประสบการณ จากผ ใช จร ง พร อมเป ดโอกาสทางธ รก จ โดยผ ประสบความสาเร จจากท อาร ไนน ต พร อมร บ ค ม อโปรแกรมท อาร 90 * สาหร บผ ท ม ใบเสร จของช ดผล ตภ ณฑ เอจล อคท อาร ไนน ต กร ณาแสดงใบเสร จและร บบ ตรท จ ด (1ช ด/1ท น ง) ** สาหร บผ แทนจาหน าย พร อมผ ม งหว ง ค ณศ ร กร นนทนาน นท (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 3 ป ) 50.- นครปฐม/Nakornpathom : ณ ศ นย ฯ น สก น นครปฐม โครงการRest Area Pomelo อาคาร A ช น 2 60/20 หม ท 4 ต.ท าตาหน ก อ.นครช ยศร จ.นครปฐม โทร ว นจ นทร ท 3 ส.ค. ค ณป ณณว ช ปฏ มาประกร (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 2 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ชลบ ร /Cholburi: ณ ศ นย ฯ น สก น ชลบ ร 64/15 ถ. ส ข มว ท ต.บางปลาสร อย อ.เม อง จ.ชลบ ร โทร ว นพฤห สบด ท 13 ส.ค. *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ค ณภ รญา แต พาน ช (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 1 ป ) เช ยงใหม / Chiangmai : ณ ศ นย ฯ น สก น เช ยงใหม 101/5 หม 7 เช ยงใหม -หางดง ต.ส เทพ อ.เม อง โทร ว นจ นทร ท 17 ส.ค. ค ณพ เชฐ ส ขขะน วาสน (สมาช กทาเน ยบ 100 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 8 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ภ เก ต/Phuket : ณ ศ นย ฯ น สก น ภ เก ต 99/12 ม.1 ถ.เฉล มพระเก ยรต ต.กะท อ.กะท จ.ภ เก ต โทร ว นศ กร ท 21 ส.ค. ค ณกชท ศ ภ ละคร (ผ บร หารระด บบล ไดมอนด ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ภ เก ต/Phuket : ณ ห อง ดารา เธ ยเตอร โรงแรมน วดารา บ ท ค โฮเทล แอนด เรสซ เดนซ จ.ภ เก ต โทร ถ ง 48 ว นเสาร ท 22 ส.ค ส มมนา เป ดโอกาสเปล ยนช ว ต ก บโอกาสทางธ รก จของ น สก น (Transforming Life By Nu Skin Opportunity) ห ามพลาด!! ส มมนาเด ยวท จะทาให ค ณพบก บหนทาง เพ อการเปล ยนแปลง ช ว ตคร งย งใหญ ผ านการแบ งป นประสบการณ และโอกาสทางธ รก จ น สก น จากผ ประสบความสาเร จของ น สก น ค ณพ ฐชญาณ ร งสว สด พงศ (สมาช กทาเน ยบ 10 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 1 ป ) (ซ อ 5 แถม 1 ภายใน 10 ส.ค. 58 เท าน น) ประว ต ว ทยากร จากอด ตพน กงานธนาคาร ท ค นพบว า การทางานเด มๆ ใช ช ว ตเด มๆ ไม อาจจะให ช ว ตท เธอฝ นไว ได ด วยความฝ นและเป าหมายช ว ตท ช ดเจนเธอ จ งเป ดใจร บน สก นเข ามาเป นส วนหน งของช ว ต และด วยความเช อม นอย าง แรงกล า และลงม อทาอย างต อเน อง ทาให ในว นน เธอประสบความสาเร จ อย างย งใหญ ในน สก น พร อมท งได แบ งป นโอกาสทางธ รก จของน สก น ผ าน กลย ทธ เป น สร าง ขยาย สตาร เปล ยนแปลงช ว ตผ คนให ประสบความสาเร จ ตามความฝ นได อย างมากมาย (! อาหารว าง 1 ม อ เวลา น.) * ซ อบ ตรผ านช องทาง เท าน น ** สาหร บผ แทนจาหน าย พร อมผ ม งหว ง สงขลา / Songkhla : ณ ศ นย ฯ น สก น หาดใหญ 98, 100 ถ.โชต ว ทยะก ล3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร ว นพฤห สบด ท 20 ส.ค ผศ.ดร.พ ภพ ปราบณรงค (สมาช กทาเน ยบ 100 ล านบาท และ สมาช กท มอ ล ท 3 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส นครราชส มา/Nakornradchasrima : ณ ศ นย ฯ น สก น นครราชส มา 901/8-901/9 ถ.ม ตรภาพ ต.ในเม อง อ.เม อง จ.นครราชส มา โทร ว นเสาร ท 22 ส.ค ค ณฌานส ทธ ยอดพฤต การณ (สมาช กทาเน ยบ 1 ล านเหร ยญสหร ฐ และ สมาช กท มอ ล ท 4 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส ขอนแก น/Khonkhan : ณ ศ นย ฯ น สก น ขอนแก น 335/14-15 ถ. ม ตรภาพ ต.ในเม อง อ.เม อง จ. ขอนแก น โทร ว นเสาร ท 22 ส.ค การอบรมว าท ผ บร หาร (LOI Training) ส มมนาท จะสร างความเช อม นในศ กยภาพของธ รก จเคร อข าย และตอกย า โอกาสแห งอนาคตท ด ท ส ดของธ รก จ น สก น ผ านข อม ลรอบด านของธ รก จ ค ณว นทนา ม แก ว (ผ บร หารระด บบล ไดมอนด ) ครอบคล มท งด านบร ษ ท ผล ตภ ณฑ แผนป นผลตอบแทน โปรแกรมโบน ส และทร ปท องเท ยว ตลอดจนเคร องม อสน บสน นความสาเร จท งหมด! และ ท ส ดแห งกลย ทธ ท พ ส จน แล วว า ทาให คนสาเร จได เร วข น ง ายข น และม นคง อย างมาก! น นค อ กลย ทธ สตาร พร อมการแบ งป นประสบการณ โดยผ ประสบ ความสาเร จ พร อมท มบร หารงาน ผ แทนจาหน ายของบร ษ ท * ร บ! หน งส อ Why Nu Skin Business และ หน งส อ Why Nu Skin Product ม ลค ารวม 100 บาท ** สงวนส ทธ สาหร บ LOI/QExec พร อมผ สนใจธ รก จ. *** ป ดเวลา ค ณพ ส ษฐ ไกรลาสส วรรณ (สมาช กท มอ ล ท 1 ป ) *! เอกสารประกอบการส มมนา และเอกสารข อม ลวาย-สแปน 4 ส หมายเหต : ตาแหน งของว ทยากรเป นตาแหน ง ณ เด อนกรกฎาคม 2558 ซ งทาการจ ดทาส งพ มพ หมายเหต : สมาช กทาเน ยบล านเหร ยญสหร ฐ/ล านบาท หมายถ ง ผ แทนจาหน ายอ สระท ม รายได จากคอมม สช นท ได ร บจาก น สก น สะสมมากกว า 1 ล านเหร ยญสหร ฐ/1 ล านบาทข นไป อย างไรก ด น สก น ไม ม นโยบายการ นต ความสาเร จ และไม ใช ผ แทนจาหน ายท งหมดได ร บรายได สาหร บข อม ลเพ มเต มเก ยวก บแผนป นผล โปรดต ดต อศ นย ฯ น สก น ประเทศไทย ปฏ ท น น สก น ในเด อน ส งหาคม 2558 ว นป ดยอดของการส งซ อโดยเก บเง นปลายทาง (COD) 26 ส.ค. 58 ว นป ดยอดการส งซ อด วยต วเองแบบจ ดส ง 28 ส.ค. 58 ว นป ดยอดของการส งซ อทางโทรศ พท และโทรสาร 27 ส.ค. 58 (เฉพาะต างจ งหว ด) ว นป ดยอดการส งซ อด วยต วเอง 31 ส.ค. 58 ว นส ดท ายของการย น LOI 31 ส.ค. 58 ว นหย ดน สก นในเด อน ส งหาคม 2558 ว นแม แห งชาต 12 ส.ค. 58
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks