นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา - PDF

Description
I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 13 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
I3 Creation CRM for IPAD โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด นางสาว พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สประจาต วน กศ กษา สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาการและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2555 ห วข อ โปรแกรมบร หารความส มพ นธ ล กค า ของบร ษ ท ไอ-ทร คร เอช น สาหร บใช งานบน ไอแพด ช อน กศ กษา พ ชญ ส ตา คงแก ว รห สน กศ กษา หล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2555 อาจารย ท ปร กษา รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช บทค ดย อ ระบบการจ ดการของโครงงานน จ ดทาข นเพ อใช ในการบร หารจ ดการก จกรรมต างๆ ท เก ยวก บความส มพ นธ ของผ ค าและล กค า อาท เช น การสร างโครงการเพ อตอบสนองความต องการ ของล กค า บ นท กก จกรรม และงานต างๆ ระหว างผ ค าและล กค า ในแต ละงานหร อ ก จกรรม สามารถให คะแนนความสาเร จท เก ดข น พร อมเพ มความค ดเห นหร อข อเสนอแนะเพ มเต มได เพ อ น าไปเป นฐานข อม ลท จะใช ในการคานวณหาโอกาสการได งาน หร อโอกาสความสาเร จ และ โอกาสการน าเสนองานอย างเหมาะสมก บล กค าแต ละรายได เป นอย างด ซ งสามารถเข าใช งานผ าน ไอแพดได ในท กท ท กเวลา เพ อความสะดวกของผ จ ดทาโครงการ ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ น ได พ ฒนาจนสาเร จด วยด เพราะความกร ณาและความช วยเหล อจากหลายคน ข าพเจ าขอขอบพระค ณมา ณ ท น ขอขอบพระค ณ รศ.ดร. ว ระศ กด ค ร ธ ช อาจารย ท ปร กษาโครงงานท กร ณาเส ยสละเวลาให คาแนะน าและคอยตรวจสอบโครงงานอย สม าเสมอ ขอขอบพระค ณนายพ พรรธน ท อานวยความสะดวกในการต ดต อก บฝ ายด แลล กค า ฝ าย ขาย และฝ ายด แลการจ ดทาโครงการ เพ อให ข อม ลท เก ยวข องต างๆ ประกอบในการจ ดทาสาร น พนธ ขอขอบพระค ณอาจารย ท กๆ ท านท ช วยประส ทธ ประสาทว ชาแก ข าพเจ า ต งแต ข าพเจ า เข ามาศ กษาในท แห งน ทาให ข าพเจ าพ ฒนาโครงงานน ให สาเร จไปได ด วยด ขอขอบพระค ณพ ๆ เพ อนๆ และท กคนท ให ก าล งใจ และ คาแนะน าเม อเก ดป ญหา พ ชญ ส ตา คงแก ว ม นาคม 2555 สารบ ญ บทท 1 บทน า ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ภาพรวมของโครงการ (System Overview) ขอบเขตของโครงการ 4 บทท 2 พ นฐานและทฤษฎ ท เก ยวข อง CRM (Customer Relationship Management) SDLC (System Development Life Cycle) 12 บทท 3 ระบบท น าเสนอและข นตอนการดาเน นงาน ว เคราะห และออกแบบระบบ Data Dictionary of Data Flow Diagram Data Dictionary of Data Store การออกแบบ E-R Diagram Mapping Entity-Relationship Diagram Database Schema 31 บทท 4 การทดลองและผลการทดลอง ผลการทดลอง 38 บทท 5 สร ปผลการดาเน นงานและข อเสนอแนะ สร ปผลการดาเน นงานโครงงาน สร ปป ญหาท พบในการทาโครงงานและแนวทางการแก ไขป ญหา แนวทางการพ ฒนาโครงงาน 50 เอกสารอ างอ ง 51 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 แสดงภาพรวมของโครงการฯ 3 ร ปท 3.1 Context Diagram of i3-creation CRM for IPAD 14 ร ปท 3.2 Data Flow Diagram Level 0 of i3-creation CRM for IPAD 15 ร ปท 3.3 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 16 ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 17 ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 of i3-creation CRM for IPAD 18 ร ปท 3.6 E-R Diagram of Management Project System 29 ร ปท 4.1 หน าจอการเข าส ระบบ 38 ร ปท 4.2 หน าจอของเมน company ในหมวดหม Customer 30 ร ปท 4.3 หน าจอของเมน person ในหมวดหม Customer 40 ร ปท 4.4 หน าจอของ Company Detail 41 ร ปท 4.5 หน าจอของเมน Person Detail 42 ร ปท 4.6 หน าจอของเมน Project 43 ร ปท 4.7 หน าจอของเมน Activity 44 ร ปท 4.8 หน าจอของเมน Activity Detail 45 ร ปท 4.9 หน าจอของเมน Task 46 ร ปท 4.10 หน าจอของเมน Task Detail 47 ร ปท 4.11 หน าจอของเมน Opportunity 48 บทท 1 บทน ำ 1.1 ป ญหำและแรงจ งใจ ในภาวะสถานการณ โลกป จจ บ นท อย บนพ นฐานของความไม แน นอน ม การเปล ยนแปลง ท รวดเร วของสถานการณ แวดล อมด านตลาด ม การแข งข นท ร นแรงอย างไม เคยม มาก อน ค แข ง หน าใหม เก ดข นท กว นป จจ ยเหล าน เป นสาเหต สาค ญท ส งเสร มให ล กค า ม อ านาจมากข น ล กค า สามารถเปล ยนไปซ อส นค าและบร การจากท หน งไปอ กท หน งได ง ายข นล กค าในภาวะน คาดหว ง มากข นว าจะได ร บการเสนอขายส นค าและบร การในแบบเฉพาะท ตนเองต องการ (Personalized or Customized) ม ค ณค าส งข น และสามารถเข าถ งส นค าและบร การได ง ายข น ด งน นผ บร หารท ต องการก าวให ท นการเปล ยนแปลงน ต องทาความเข าใจท ด ข นเก ยวก บความต องการของล กค า เพ อคาดการณ และสนองตอบความท าทายน ด วยเหต ผลด งกล าว การบร หารความส มพ นธ ล กค า (Customer Relationship Management) จ งกลายเป นย ทธศาสตร ส าค ญในการสร างความ ได เปร ยบในการแข งข น เพ อให ล กค าอย ก บเรา ใช ส นค าของเราอย างต อเน อง หร ออาจแนะน าให คนอ นมาใช บร การก บเรา และก อให เก ดผลกาไรท ย งย นและยาวนานให ก บองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ก อต งข นเม อป พ.ศ ป จจ บ นม ท นจดทะเบ ยน 5 ล าน บาท บร ษ ทดาเน นธ รก จในด าน การให บร การปร กษา การออกแบบ การพ ฒนาระบบงาน การ เช อมโยงและต ดต งระบบ ICT ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร ให ก บท งภาคร ฐและบร ษ ทเอกชน บร ษ ทม ความเช ยวชาญในการดาเน นโครงการต างๆท งขนาดเล ก กลาง ไปจนถ งโครงการขนาด ใหญ ซ งท ผ านมาก ได ร บความไว วางใจจากท งภาคร ฐและเอกชน อาท เช น บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จาก ด (มหาชน),สาน กข าวแห งชาต กรมประชาส มพ นธ,สาน กงานต ารวจแห งชาต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร และบร ษ ทท โอท จาก ด (มหาชน) เป นต น ท มการตลาดและการขาย ขององค การ ม หน าท ในการขยายการตลาดของบร ษ ท ป จจ บ นท มการตลาดและการขายม การ ใช งานระบบบร หารล กค าส มพ นธ ในร ปแบบของเอกสารและย งขาดกระบวนการทางานท คลอบ คล ม ท าให เก ดป ญหาในการเก บข อม ล ในการด าเน นงานและขาดความสะดวกรวดเร ว ซ ง สามารถแยกแยะป ญหาต างๆได ด งน 1. ขาดการบร หารจ ดการบร การล กค า 2. ขาดการเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ขาดการว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน 4. ขาดวางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ขาดใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 1 6. การทางานท ซ บซ อน 7. ขาดการเพ มโอกาสในการแข งข น 8. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ตระหน กถ งความส าค ญด งกล าวจ งได ค ดค น และพ ฒนา ระบบบร หารล กค าส มพ นธ เพ อเป นเคร องม อในการบร หารข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ โดย ระบบบร หารล กค าส มพ นธ ช วยให สามารถรวบรวมข อม ลของล กค าได อย างรวดเร ว แยกแยะ ประเภทล กค า เพ อน าเสนอส นค าและบร การสาหร บเขาโดยเฉพาะ ท สาค ญช วยเพ มความภ กด ของล กค า และลดต นท นในการบร การล กค า ด งประโยคท ว า การร กษาล กค าเก าม ต นท นน อย กว าการหาล กค าใหม 3 เท า ประโยชน ท ค ณจะได ร บจาก ระบบบร หารล กค าส มพ นธ อย างช ดเจน ค อธ รก จของค ณสามารถเพ มยอดขายและผลก าไรส งส ดโดยท ต นท นในการด าเน นธ รก จลดลง ล กค าม ความพ งพอใจต อส นค าและการบร การหล งการขายมากข นซอฟต แวร ระบบบร หารล กค า ส มพ นธ ทาให กระบวนการทางานของพน กงานขาย พน กงานการตลาดและพน กงานท ทาหน าท บร การหล งการขายด ข นแน นอน 1.2 ว ตถ ประสงค และเป ำหมำย 1. เพ อจ ดหาระบบการบร หารจ ดการบร การล กค าท ด 2. ม การเก บข อม ลพฤต กรรมในการใช จ ายและความต องการของล กค า 3. ม การว เคราะห ข อม ลและใช ให เก ดประโยชน อย างส งท ส ด 4. ม วางแผนทางด านการตลาดและการขายอย างเหมาะสม 5. ม การใช กลย ทธ ในการตลาดและการขายได อย างรวดเร วอย างม ประส ทธ ภาพท ตรง ความต องการของล กค า 6. เพ มและร กษาส วนแบ งตลาดของธ รก จ 7. ลดการทางานท ซ บซ อน 8. ลดค าใช จ ายและเพ มประส ทธ ภาพของการทางาน 9. เพ มโอกาสในการแข งข นทางธ รก จ 10. ก อให เก ดภาพพจน ท ด ต อองค การ 2 1.3 ภำพรวมของโครงกำรฯ (System Overview) จากการศ กษาขอบเขตของโครงการฯ และความต องการเบ องต นของระบบบร หาร ล กค าส มพ นธ ของ บร ษ ทไอ-ทร คร เอช น จาก ด ผ พ ฒนาจ งได ออกแบบ และจ ดทาภาพรวม ของการด าเน นงานโครงการฯ เพ อส อให ม ความเข าใจภาพรวมโครงการฯ ในท ศทาง เด ยวก น โดยแสดงเป นแผนภาพ ด งร ป Employee Report Account CRM Tasks Contact Activities Opportu nities ร ปท 1.1แสดงภาพรวมของโครงการฯ จากร ปภาพรวมของระบบท น าเสนอ ประกอบด วยระบบ ด งน 1. ระบบบร หารจ ดการพน กงาน (Employee) สาหร บในการจ ดการข อม ลพน กงานในระบบ 2. ระบบบร หารข อม ลองค กรล กค า (Account) ส าหร บบร หารจ ดการข อม ลองค กรล กค า เพ อ รวบรวมข อม ลเช น ล กษณะธ รก จ ท อย และขนาดองค กร เป นต น 3. ระบบบร หารข อม ลล กค า (Contact) ส าหร บในการจ ดการข อม ลล กค าท องค กรก าล งต ดต อ ธ รก จอย 4. ระบบบร หารโอกาส (Opportunities) สาหร บประเม นโอกาสในการทาธ รก จด วย 5. ระบบบร หารก จกรรม (Activities) สาหร บในการตรวจสอบและบร หารก จกรรมท พน กงานได ดาเน นการ 6. ระบบบร หารการท างาน (Tasks) ส าหร บในการจ ดการงานของพน กงาน โดยม ระบบแจ ง เต อน หร อระบบน ดหมาย เป นต น 7. ระบบรายงาน(Report) สาหร บแสดงและว เคราะห ข อม ลในการบร หารล กค าส มพ นธ 1.4 ขอบเขตโครงงำน 1. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของล กค าได 2. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลก จกรรมของโครงการได 3. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลงานของโครงงานได 4. สามารถเพ ม ลบ แก ไข ข อม ลของโครงการได 5. สามารถให คะแนน และความค ดเห นของแต ละก จกรรม หร อแต ละงานต างๆได 6. สามารถแสดงผลสร ปโครงการ หร อก จกรรม หร องานต างๆได ในร ปแบบของกราฟ 7. ม ระบบแจ งเต อนก จกรรม หร องานต างๆ ในปฎ ท นได 1.5 แผนเวลำของโครงงำน การวางแผนงาน และรวบรวมข อม ล การว เคราะห ระบบฯ ออกแบบระบบฯ พ ฒนาระบบฯ ทดสอบระบบและปร บปร งแก ไข ข อผ ดพลาด สร ปผล M1 M2 M3 M4 M5 4 บทท 2 พ นฐำนและทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 CRM (Customer Relationship Management) จากว ก พ เด ย พจนาน กรมต างประเทศ (Wikipedia, the free encyclopedia) ได น ยาม การบร หารล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management : CRM) ไว ว าเป น การ ผสมผสานของนโยบายกระบวนการ และกลย ทธ ท ถ กน ามาปฏ บ ต โดยองค กร เพ อให เก ด เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks