น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย - PDF

Description
การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Academic Administration of Administrators under Buriram Primary Education Service Area Office 1 พน ส ด

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 16 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Academic Administration of Administrators under Buriram Primary Education Service Area Office 1 พน ส ด วงเอก 1, ส นทร โคตรบรรเทา 2, ปราน พ น จาร ว ฒนพ นธ 3 Panat Duang-ek 1, Sunthorn Kohtbantau 2, PraneephanJaruwatanaphan 3 บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการปฏ บ ต การบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ตาม ความค ดเห นของคร ว ชาการใน 3 ด าน ค อ การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา การเร ยนการ สอน การว ดผลประเม นผล และเท ยบโอนผลการเร ยน เพ อเปร ยบเท ยบการปฏ บ ต การบร หาร งานว ชาการ ตามความค ดเห นของคร ว ชาการโดยจำาแนก ตามเพศ ประสบการณ และขนาด สถานศ กษา เพ อรวบรวมป ญหาข อเสนอแนะเพ มเต มท เก ยวก บการบร หารงานว ชาการ กล ม ต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน เป นคร ว ชาการ จำ านวน 136 คน ซ งได มาโดยตารางกำาหนดขนาด กล มต วอย างของเครจซ และมอร แกน โดยการส มอย างง าย เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวม ข อม ลเป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค าท ผ ว จ ยสร างข น ม ค าความเช อม นเท าก บ 1 น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย 2 รองศาสตราจารย ดร. ท ปร กษาว ทยาน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย 3 ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ท ปร กษาว ทยาน พนธ ร วม คณะค ร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย 1 M.Ed., Graduate in Educational Administration, Graduate School, Buriram Rajabhat University 2 Associate Professor, Dr., Thesis Advisor, Graduate School, Buriram Rajabhat University 3 Assistant Professor, Dr., Thesis Co-advisor, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University 68 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค าท การทดสอบค าเอฟ และ ว ธ การของเชฟเฟ ผลการว จ ยสำาค ญสร ปได ด งน 1. ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต การบร หารงานว ชาการ ตามความค ดเห นของคร ว ชาการ โดยรวมและรายด าน อย ในระด บมากยกเว นรายข อ ด านการเร ยนการสอนเร องการ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท หลากหลาย อย ในระด บ ปานกลาง 2. ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต การบร หารงานว ชาการตามความค ดเห นของคร ว ชาการ ท ม เพศต างก นโดยรวม รายด าน และรายข อส วนใหญ อย ในระด บมาก และส วนใหญ ไม แตกต างก น ยกเว นรายข อในเร อง การจ ดทำาแผนการน เทศการใช หล กส ตร การส งเสร มการ จ ดการเร ยนการสอนท หลากหลาย การส งเสร มให ม การว ดประเม นผลตามสภาพจร ง แตกต าง อย างม น ยสำาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 และ การส งเสร มผ เก ยวข องท กฝ ายประเม นผลการใช หล กส ตรเป นระยะ แตกต างอย างม น ยสำาค ญทางสถ ต ท ระด บ ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต การบร หารงานว ชาการตามความค ดเห นของคร ว ชาการ ท ม ประสบการณ ต างก นโดยรวม รายด าน และ รายข อส วนใหญ อย ในระด บมาก และ ส วนใหญ ไม แตกต างก น ยกเว นรายข อในเร อง การประสาน ส งเสร ม สน บสน นการใช และ การบร หารหล กส ตร การให คร ว เคราะห เน อหาสาระ หล กส ตร ก อนจ ดการเร ยนการสอน และ การเป ดโอกาสให ท กฝ ายม ส วนร วมในการว ด และประเม นผล แตกต าง อย างม น ยสำ าค ญ ทางสถ ต ท ระด บ.01 และ การว เคราะห ความต องการความสนใจของผ เร ยน ช มชน และ ผ ปกครอง แตกต างอย างม น ยสำาค ญทางสถ ต ท ระด บ ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต การบร หารงานว ชาการตามความค ดเห นของคร ว ชาการท ปฏ บ ต งานในสถานศ กษาขนาดต างก นโดยรวม รายด าน และรายข อส วนใหญ อย ในระด บมาก และ ส วนใหญ ไม แตกต างก น ยกเว นรายข อในเร อง การม คำาส งแต งต งคณะ ดำาเน นงานการพ ฒนาหล กส ตร การว เคราะห ความต องการ ความสนใจของผ เร ยน ช มชน และ ผ ปกครอง การเป ดโอกาสให ท กฝ ายม ส วนร วมในการว ดและประเม นผล แตกต าง อย าง ม น ยสำาค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 และ การให คำาแนะนำาเก ยวก บแนวปฏ บ ต การเท ยบโอนผล การเร ยน แตกต าง อย างม น ยสำาค ญทางสถ ต ท ระด บ คร ว ชาการ เห นว า การบร หารงานว ชาการ ม ป ญหาสำาค ญ ค อ คร ม ภาระงานนอก เหน อจากการสอนมาก คร สอนไม ตรงก บว ชาเอก การจ ดพ มพ หน งส อเร ยนไม ท นการส งล าช า 69 และ การได ร บจ ดสรรงบประมาณไม เพ ยงพอต อความต องการโดยได เสนอแนะ ว าผ บร หาร ควรจ ดคร เข าช นเร ยนตามความร ความสามารถของคร ผ สอนควรส งเสร มให คร จ ดทำางานว จ ย และ ควรส งเสร มการจ ดทำาส อเทคโนโลย การเร ยนการสอน คำาสำาค ญ : การบร หารงานว ชาการ, หล กส ตรสถานศ กษา, การเร ยนการสอน, การว ดผล ประเม นผล,เท ยบโอนผลการเร ยน Abstract The purposes of this research were to study the performance of academic administration of administrators in school under Buriram Primary Education Service Area Office 1 as perceived by academic teachers in 3 aspects, namely school curriculum, instruction, and evaluation and credit transfer aspects; to compare the mentioned performance as classified by gender, experience, and school size; and to collect additional problems and suggestions related. The sample were 136 teachers, derived through Krejcie and Morgan s Table and simple random sampling. The instrument used for collecting the data was the questionnaire, constructed by the researcher and with the reliability of The statistics used for analysing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe Method. The main research findings were summarized as follows:- 1. The administrators had performance of academic administration as perceived by the academic teachers as a whole and in individual aspects at the high level, except by item the instruction aspect on promoting diverse instructional methods, it was found at the moderate level. 2. The administrators had performance of academic administration as perceived by academic teacher with different genders as a whole and in individual aspects at the high level and with no difference; except by item on planning supervision of curriculum implementation, promoting diverse instruction, and 70 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 promoting authentic evaluation, it was found with statistically significant difference at the.01 level, and on promoting relevant personnel to have periodical curriculum evaluation at the.05 level. 3. The administrators had performance of academic administration as perceived by the academic teachers with different experiences as a whole, in individual aspects and by item mostly at the high level and with no difference; except on coordinating, promoting, and supporting curriculum implementation and administration, encouraging teachers to analyze curriculum before instruction, and providing opportunity for all parties to take part in measurement and evaluation it was found with statistically significant difference at the.01 level, and on analysing needs of interests of students, community and parents at the.05 level. 4. The administrators had performance of academic administration as perceived by the academic teachers with different school sizes as a whole, in individual aspects, and by item at the high level, and mostly with no different; except on appointing the curriculum development communities, analysing needs and interests of students, community and parents, and providing opportunity for all parties to take part in measurement and evaluation it was found with statistically significant difference at the.01 level, and advising on credit transfer practice at the.05 level. 5. The academic teachers perceived the main problems including teachers having a heavy workload beside instruction, teachers teaching subjects outside their majors, publishing and delivering textbooks being delayed, and insufficient budget allocation; and they suggested that the administrators assign classroom teachers based on knowledge and ability, encourage teachers to conduct research, and promote production of instructional technologies. Keywords : Academic administration, academic teachers, school curriculum, instruction,evaluation credit transfer. 71 บทนำา จากสภาวการณ ป จจ บ นท ม การ เคล อนไหวเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ท ง ทางด านส งคม เศรษฐก จ การเม องการ ปกครอง ความเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ท เปล ยนไปอย างรวดเร ว กระแสของการ แข งข นร นแรง ขยายต วมากข น การเพ ม จำานวนของประชากร ป ญหาส งแวดล อม ตลอดจนผลจากสภาพเศรษฐก จ ส งผลกระ ทบต อการดำาเน นช ว ตของบ คคลในส งคม ให ต องม การเร ยนร เพ อปร บต วให ท นการ เปล ยนแปลงท เก ดข น และเตร ยมพร อม อย เสมอซ งบ คคลท สามารถปร บต วได ด ก บการเปล ยนแปลงน น ต องม พ นฐานและ องค ประกอบหลายประการ หน งในองค ประกอบท สำาค ญค อต องเป นผ ท ม การศ กษา ท ด ม ค ณภาพ เน องจากการศ กษาเป น กระบวนการท สำาค ญในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ และ สามารถปร บต วให ร เท าท นการ เปล ยนแปลงเพ อดำารงตนให อย ในส งคมได อย างม ความส ข ม ท กษะพ นฐานในการดำารง ช ว ต ม ส ขภาพสมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ เป น คนด เป นคนเก ง และม ความส ข การศ กษา ม บทบาทต อการพ ฒนาส งคมในท กด าน เพราะทำาให บ คคลร จ กว เคราะห แก ไขป ญหา เร ยนร ด วยตนเอง ม ค ณธรรม จร ยธรรม จ ง น บได ว าการศ กษาม ความสำาค ญท บ คคล 72 ท กคนในส งคม ต องได ร บอย างเสมอภาค อ นจะเป นการสร างความม นคง ความเจร ญ ก าวหน าให ก บบ คคล ส งคม และประเทศชาต ต อไป พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห ง ชาต พ.ศ และ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บ ท 2) พ.ศ มาตราท 6 กำาหนดว า การ จ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และ ว ฒนธรรมในการดำาเน นช ว ต สามารถอย ร วม ก บผ อ นได อย างม ความส ข อย างไรก ตาม การจ ดการ ศ กษาให บรรล ตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาด งกล าวน น จำาเป นอย างย งท ท กฝ ายต องร วมม อก น ซ ง หน วยงานท ม หน าท โดยตรงในการจ ดการ ศ กษา ค อ สถานศ กษาโดยเป นหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาให แก เด กท ม อาย ในเกณฑ ตามพระราชบ ญญ ต และตามนโยบายของร ฐ เป นหน วยงานระด บ ปฏ บ ต ท สามารถทำาให นโยบายของร ฐเห น ผลการปฏ บ ต ท เป นจร งเก ดข น และม หน วย งานระด บส งกว าสถานศ กษาร บผ ดชอบร วม ก น ท งในระด บกระทรวงกรมกอง องค การ ภาคร ฐ และเอกชน ถ งแม ว าจะม หน วยงาน หลายหน วยงาน และ หลายระด บร บผ ดชอบ ร วมก นแต สถานศ กษาถ อว าเป นหน วยงานท วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 สำาค ญ เพราะเป นหน วยงานระด บปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพของเยาวชน ต องเร มต น จากการพ ฒนาหร อปฏ ร ปการบร หารสถาน ศ กษาให ม ค ณภาพ โดยเฉพาะอย างย งต อง พ ฒนาผ บร หารให ม ท กษะในการบร หารงาน ในสถานศ กษา โดยแท จร งแล ว งานบร หารสถาน ศ กษาน น ท งสถานศ กษาขนาดเล ก ขนาด กลาง หร อขนาดใหญ ภาระหน าท ของ ผ บร หาร และงานท ผ บร หารต องปฏ บ ต เหม อน ก นท งส น (จ นทราน สงวนนาม : 147) มาตรา 39 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บ ท 2) พ.ศ ได กำาหนดให กระทรวง ศ กษาธ การ กระจายอำานาจการบร หาร และ การจ ดการศ กษาไปย งสำาน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา ด งน นงานบร หาร สถานศ กษาภายหล งการปฏ ร ปการศ กษา จ งม 4 ด าน ค อ ว ชาการ งบประมาณ งาน บร หารบ คคล และบร หารท วไป โดยถ อว า งานว ชาการเป นงานหล ก เป นงานท เก ยวข อง ก บการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน ผ บร หาร ต องให ความสำา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks