แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ประเทศสมาช กอาเซ ยนจะม การรวมต วก นเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 เป นการสร างส งคม ภ ม ภาคให

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 8 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บประถมศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ประเทศสมาช กอาเซ ยนจะม การรวมต วก นเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 เป นการสร างส งคม ภ ม ภาคให พลเม องของประเทศสมาช กอาเซ ยนอย ร วมก นฉ นญาต ม ตรในครอบคร วเด ยวก น ประชาคม อาเซ ยนก อต งข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม ภาค ธำรงไว ซ ง ส นต ภาพ เสถ ยรภาพ และความม นคงทางการเม อง สร างสรรค ความเจร ญก าวหน าทางด านเศรษฐก จ การพ ฒนาทางส งคม และว ฒนธรรม การก นด อย ด บนพ นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน ร วมก น ของประเทศสมาช กท ง 10 ประเทศ ได แก ประเทศไทย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ส งคโปร บร ไน เว ยดนาม ลาว พม า และก มพ ชา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษา ตระหน กถ งความสำค ญด งกล าว จ งกำหนดให ม นโยบายและเป าหมายเพ อให ผ ท เก ยวข องม ความร ความเข าใจ และตระหน กในการเป นประชาคมอาเซ ยนมากย งข น จ งได จ ดทำเอกสารแนวทางการบร หาร จ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน เพ อเตร ยมความพร อมของเด กไทยในการอย ร วมก นก บประชากรของ ประเทศต างๆ ในประชาคมอาเซ ยน สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หว งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ใน การจ ดการเร ยนร และก จกรรมเสร มเพ อเตร ยมความพร อมของผ เร ยนส ประชาคมอาเซ ยน ขอขอบค ณ คณะทำงาน สถาบ นทางการศ กษา กรมอาเซ ยน กระทรวงการต างประเทศ สมาคมอาเซ ยนท ให ความร วมม อ สน บสน นข อม ล ทำให การจ ดทำเอกสารเล มน ม ความสมบ รณ และสำเร จล ล วงไปด วยด (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ตอนท 1 บทนำ 1 ความสำค ญและความเป นมาของประชาคมอาเซ ยนและการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 1 ตอนท 2 ค ณล กษณะเด กไทยและต วช ว ดความสำเร จ 3 ค ณล กษณะเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน 5 ต วช ว ดความสำเร จ 5 ต วช ว ดค ณภาพน กเร ยน 6 ต วช ว ดค ณภาพคร 8 ต วช ว ดค ณภาพผ บร หาร 8 ตอนท 3 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 11 ล กษณะการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนในสถานศ กษา การจ ดการเร ยนร เร องอาเซ ยนในกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการก บกล มสาระการเร ยนร ต างๆ การจ ดการเร ยนร โดยการจ ดทำเป นรายว ชาเพ มเต ม การจ ดการเร ยนร ในก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การจ ดเป นก จกรรมเสร มท เป นก จกรรมในสถานศ กษา 64 ตอนท 4 แนวทางการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 73 แนวทางการว ดและประเม นผล 74 ว ธ การและเคร องม อว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนร 75 ว ธ การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 78 ภาคผนวก 103 บรรณาน กรม 200 คณะผ จ ดทำ 202 ตอนท 1 บทนำ ความสำค ญและความเป นมาของประชาคมอาเซ ยนและการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน คำว า ASEAN เป นคำย อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป น ภาษาไทยอย างเป นทางการ โดยกระทรวงการต างประเทศของไทย ว า สมาคมประชาชาต แห งเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต เป นท มาของช อ ASEAN ปรากฏในคำประกาศปฏ ญญาอาเซ ยน ท กร งเทพฯ เม อ ว นท 8 ส งหาคม พ.ศ ว า ร ฐมนตร แห งสภาเพรซ เด ยมด านการเม อง/ร ฐมนตร ว าการกระทรวง การต างประเทศอ นโดน เซ ย รองนายกร ฐมนตร แห งมาเลเซ ย ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศฟ ล ปป นส ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศส งคโปร และร ฐมนตร ว าการกระทรวงการต างประเทศไทย ประกาศ ณ ท น ให ก อต งสมาคมเพ อความร วมม อแห งภ ม ภาคสำหร บประเทศแห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต โดยให ใช ช อว า Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และคำว า ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการสร างส งคมภ ม ภาคให พลเม องของท งส บร ฐสมาช กอาเซ ยนอย ร วมก น อย างฉ นญาต ม ตรในครอบคร วเด ยวก น หร อเป นเพ อนร วมช มชนคนหม บ านเด ยวก น อาเซ ยนหร อสมาคม ประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ก อต งข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก น ระหว างประเทศในภ ม ภาค ธำรงไว ซ งส นต ภาพ เสถ ยรภาพ และความม นคงทางการเม อง สร างสรรค ความเจร ญก าวหน าทางด านเศรษฐก จ การพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม การก นด อย ด บนพ นฐาน ของความเสมอภาค และผลประโยชน ร วมก นของประเทศสมาช กท ง 10 ประเทศ ได แก ประเทศไทย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ฟ ล ปป นส ส งคโปร บร ไน เว ยดนาม ลาว พม า และก มพ ชา อาเซ ยนเป นภ ม ภาคท ม การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างรวดเร วและเป นต วอย างของการรวมต ว ของกล มประเทศท ม พล งต อรองในเวท การเม องและเศรษฐก จระหว างประเทศ ความก าวหน าของ อาเซ ยนม ป จจ ยจากความไว วางใจซ งก นและก นระหว างร ฐสมาช ก อ นก อให เก ดบรรยากาศท สร างสรรค และเอ อต อความร วมม อระหว างก น ทำให สถานการณ ในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ได เปล ยนผ านจากสภาวะ แห งความต งเคร ยดและการเผช ญหน าในย คสงครามเย นมาส ความม เสถ ยรภาพ ความม นคง และ ความร วมม ออย างใกล ช ดในป จจ บ น สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ดำเน นงานโครงการเก ยวก บการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ได แก โครงการพ ฒนาส ประชาคมอาเซ ยน : Spirit of ASEAN โดยค ดเล อกโรงเร ยน เข าร วมโครงการเพ อพ ฒนาให ม ความพร อมและศ กยภาพ ในการจ ดการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน เป นศ นย การเร ยนร อาเซ ยนจำนวน 68 โรง แบ งเป นโรงเร ยน 3 ร ปแบบ ค อ 1) โรงเร ยน Sister School จำนวน 30 โรง 2) โรงเร ยน Buffer School จำนวน 24 โรง 3) ASEAN Focus School จำนวน 14 โรง ท งน ม โรงเร ยนท เป นเคร อข าย มากกว า 500 โรง โรงเร ยนท เข าร วมโครงการด งกล าวขณะน กำล งดำเน นการ พ ฒนาโรงเร ยนส ประชาคมอาเซ ยน และจ ดก จกรรมในโรงเร ยนเพ อสร างความตระหน กเก ยวก บประชาคม อาเซ ยน ผลการดำเน นงานท ผ านมาโรงเร ยนได จ ดก จกรรมหลากหลาย เช น การเร ยนร ผ านส อ อ ปกรณ ร ปภาพ ว ด ท ศน น ทรรศการ การจ ดก จกรรมต างๆ รวมถ งการต ดต อส อสารก บโรงเร ยนในประเทศสมาช ก ประชาคมอาเซ ยนทางส ออ เล กทรอน กส หร อส อ ICT (Information Communication Technology) ซ งก จกรรมท กล าวมาเป นการออกแบบและจ ดประสบการณ ให โรงเร ยนได เป ดโอกาสให น กเร ยนในโรงเร ยน ท เป นศ นย อาเซ ยนและโรงเร ยนเคร อข ายได ลงม อปฏ บ ต จร ง ซ งเป นไปตามแนวทางการจ ดก จกรรม การเร ยนร ท ผ เร ยนได ประสบการณ ตรง และม ก จกรรมค ายสร างสรรค ท เน นการสร างความตระหน ก เร องประชาคมอาเซ ยน ในการจ ดก จกรรมให น กเร ยนโดยเฉพาะในระด บประถมศ กษาเป นการพ ฒนาความร และ เสร มสร างความเป นพลเม องอาเซ ยนได ด งน น เพ อเพ มศ กยภาพในการเร ยนร ให ผ เร ยนอย างส งส ด อ นจะ เป นพล งการข บเคล อนการพ ฒนาโรงเร ยนส ประชาคมอาเซ ยนในท กพ นท อย างม ประส ทธ ภาพ สำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยสำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา พ จารณาเห นว าการสร าง ศ กยภาพให แก สถานศ กษาและสำน กงานเขตพ นท การศ กษาท เก ยวข องก บอาเซ ยนเป นเร องสำค ญท ม ผล ต อการเตร ยมความพร อมส การเป นประชาคมอาเซ ยน จ งได จ ดทำเอกสารแนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนเป นการเตร ยมความพร อมของเด กไทย เพ อการอย ร วมก บประชาชนของประเทศต างๆ ในประชาคมอาเซ ยน ในป 2558 ตอนท 2 ค ณล กษณะเด กไทยและต วช ว ด ความสำเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมอาเซ ยนให ประสบผลสำเร จ จำเป นต องกำหนด เป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมอาเซ ยนให ช ดเจน ท งด านความร ท กษะ/กระบวนการ และเจตคต สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ งได ม การจ ดประช มโต ะกลมและประชาพ จารณ บ คลากรท เก ยวข องโดยตรงและผ ม ส วนเก ยวข องก บการเตร ยมการและดำเน นการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ท งด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยและหน วยงานต างๆ เช น สถานท ต มหาว ทยาล ยภาคร ฐและเอกชนในการร วมกำหนดค ณล กษณะเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ด งรายละเอ ยด แผนภาพ ด งต อไปน ประเทศอาเซ ยน กฎบ ตรอาเซ ยน ความร การเม องและ ความม นคง เศรษฐก จ ส งคมและ ว ฒนธรรม ท กษะการเร ยนร และการพ ฒนาตน ท กษะพลเม อง ความร บผ ดชอบต อส งคม ท กษะ/กระบวนการ ท กษะพ นฐาน เห นค ณค ามน ษย ร วมแลกเปล ยนเร ยนร ค ดอย างม เหต ผล จ ดการควบค มตนเอง ยอมร บความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม ม ภาวะผ นำ แก ป ญหาส งคม ส อสารอย างน อย 2 ภาษา การใช เทคโนโลย แก ป ญหาอย างส นต ว ธ ทำงานอย ร วมก บผ อ น ดำเน นช ว ตตามหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ตระหน กในความเป นอาเซ ยน ว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยส นต ว ธ เจตคต ยอมร บความแตกต าง ในการน บถ อศาสนา ร บผ ดชอบต อประชาคมอาเซ ยน ภ ม ใจในความเป นไทยและอาเซ ยน ค ณล กษณะเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยนกำหนดเป นล กษณะ 3 ด าน ด งน 1. ด านความร 1.1 ม ความร เก ยวก บประเทศอาเซ ยนในด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรม 1.2 ม ความร เก ยวก บกฎบ ตรอาเซ ยน 2. ด านท กษะ/กระบวนการ 2.1 ท กษะพ นฐาน ส อสารได อย างน อย 2 ภาษา (ภาษาอ งกฤษ และภาษาประเทศในอาเซ ยนอ ก อย างน อย 1 ภาษา) ม ท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศอย างสร างสรรค ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างส นต ว ธ ม ความสามารถในการทำงานและอย ร วมก บผ อ น 2.2 ท กษะพลเม อง/ความร บผ ดชอบต อส งคม เคารพและยอมร บความหลากหลายทางว ฒนธรรม ม ภาวะผ นำ เห นป ญหาส งคมและลงม อทำเพ อนำไปส การเปล ยนแปลง 2.3 ท กษะการเร ยนร และการพ ฒนาตน เห นค ณค าความเป นมน ษย เท าเท ยมก น ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและแลกเปล ยนเร ยนร ม ความสามาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks