คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม - PDF

Description
คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 59 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม จ งได จ ดท า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 โดยจ ดท าแผนปฏ บ ต การแบบม งเน นผลส มฤทธ ของงาน เพ อก าหนดท ศทางในการบร หารงานได โดยสถานศ กษาได น อมน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมา บ รณาการในการดาเน นงานตามแผนงานโครงการของสถานศ กษา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ได ด าเน นการจ ดท าแผน ปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 และได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา เป นท เร ยบร อยแล ว หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การเล มน จะเป นแนวทางให บ คลากรท กท านได ใช ปฏ บ ต งานในรอบป งบประมาณ 2557 เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ เป นประโยชน ส งส ดต อน กเร ยน น กศ กษา และ สถานศ กษาต อไป งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ของว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 2 ข อม ลสถานศ กษา 3 แผนภ ม การบร หารสถานศ กษา 4 แผนผ งว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 5 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม ประจาป งบประมาณ 2557 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม ประจาป งบประมาณ 2557 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา อ ตรากาล ง ประจาป งบประมาณ ข อม ลบ คลากร ประจาป งบประมาณ ผ บร หาร และคร ประจาป งบประมาณ ข าราชการพลเร อน (มาช วยปฏ บ ต ราชการ) ประจาป งบประมาณ พน กงานราชการ ประจาป งบประมาณ ล กจ างประจา ประจาป งบประมาณ คร พ เศษสอน ประจาป งบประมาณ ล กจ างช วคราว ประจาป งบประมาณ ล กจ างช วคราว (จ างเหมา) ประจาป งบประมาณ การจ ดสรรเง นงบประมาณ ประจาป งบประมาณ การจ ดสรรเง นอ ดหน นการศ กษา ประจาป งบประมาณ การจ ดสรรเง นบาร งการศ กษา (บกศ.) ประจาป งบประมาณ งบหน ารายจ าย ตามแผนงาน โครงการ ประจาป งบประมาณ โครงการจ ดหาว สด การศ กษา 31 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ การศ กษา 33 โครงการจ ดหาว สด สาน กงาน 35 ฝ ายบร หารทร พยากร โครงการปร บปร งหล งคาด านหล งร านจาหน ายอาหาร และอ างล างภาชนะ 38 โครงการพ ฒนาอาคารสถานท ส งก อสร างและปร บปร งภ ม ท ศน 40 โครงการปร บปร งซ อมแซมห องเร ยนว ทยาศาสตร 42 โครงการปร บพ นท บร เวณสนามบาสเกตบอล 44 โครงการปร บปร งระบบไฟฟ าอาคารเร ยนว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 46 โครงการปร บปร งห องเร ยนอาคาร 3 48 โครงการจ ดทาบอร ดป ายประชาส มพ นธ ในว ทยาล ยฯ 50 โครงการบาร งร กษาอ ปกรณ ด บเพล ง 52 โครงการปร บปร งซ อมแซมประต เหล ก 54 โครงการซ อมบาร งร กษาอาคารสถานท 56 สารบ ญ ฝ ายว ชาการ โครงการส มมนาการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษาระบบทว ภาค 58 โครงการปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษาก อนออกฝ กงานในสถานประกอบการ 61 โครงการบาร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และระบบห องสม ดอ ตโนม ต 63 โครงการจ ดทาม มเศรษฐก จพอเพ ยงในห องสม ด 65 โครงการส งเสร มโครงงานว ทยาศาสตร 67 โครงการการจ ดฝ กอบรมเทคโนโลย ใหม ของสถานประกอบการก บแผนกซ อมบาร ง 69 โครงการอบรมด านว ชาช พให ก บคร และน กเร ยน 71 โครงการจ ดทาโต ะ เก าอ ห องเร ยนประจาแผนกช างเช อมโลหะ 73 โครงการปร บปร งโต ะเช อมไฟฟ า 75 โครงการอบรมความปลอดภ ยในการใช แก สอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย งานเช อมท กแม ค 77 โครงการท กษะภาษาก บว ฒนธรรม คร งท โครงการพ ฒนาห องศ นย การเร ยนร ภาษาอ งกฤษด วยตนเอง 81 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ สถาน ว ทย เพ อการศ กษาและพ ฒนาอาช พ R-Radio Network ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 83 โครงการอบรมว ชาช พช างเช อมโลหะจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการโดยความร วมม อก บสถานประกอบการ 85 ผ ทรงค ณว ฒ ผ เช ยวชาญ (ด านกล มอาช พ) ห วข อ การตรวจสอบงานเช อม โครงการหารายได ระหว างเร ยน (ทาตะแกรงก นนกอาคาร 1) 88 โครงการแข งข นท กษะว ชาช พระด บอาช วศ กษาจ งหว ด 90 โครงการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศ และว สด ห องสม ด 93 ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา โครงการหารายได ระหว างเร ยน 95 โครงการประช มส มมนาประสานส มพ นธ สมานฉ นท สาม คค 97 โครงการเคร อข ายผ ปกครองประจาป การศ กษา โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บเปล ยนพฤต กรรมน กเร ยน น กศ กษา 101 โครงการสว สด การร กษาความปลอดภ ยของน กเร ยนน กศ กษา 103 โครงการต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา 105 โครงการปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษาและประช มผ ปกครอง 107 โครงการป จฉ มน เทศน กเร ยน น กศ กษา ป การศ กษา โครงการรณรงค การไม ส บบ หร ในสถานศ กษา 111 โครงการสอนน องห างไกลเอดส 113 โครงการก จกรรมเช งร กเพ อป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดแก น กศ กษา 115 โครงการอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 117 โครงการปล กจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อมนอกสถานศ กษา 119 โครงการก จกรรมชมรม อ.ช.ท. 121 หน า สารบ ญ โครงการเสร มสร างภาวะผ นา (ฝ กอบรมนายหม ล กเส อว สาม ญ) 123 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ล กเส อว สาม ญเข าค ายและทาพ ธ ร บเป นเตร ยมล กเส อว สาม ญ) 125 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (ล กเส อว สาม ญเข าค ายพ กแรม) 127 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม (การช มน มล กเส อสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาระด บภาค/ชาต ) 129 โครงการแข งข นก ฬาอาช วศ กษาจ งหว ด ระด บภาค ระด บชาต 131 โครงการการประช มทางว ชาการองค การว ชาช พระด บภาคและระด บชาต 133 โครงการการอบรมว ชาเข ยนแผนงานประจาป ของคณะกรรมการ อ.ช.ท. 135 โครงการเล อกต งคณะกรรมการ อ.ช.ท. ป การศ กษา โครงการการแข งข นก ฬาภายในต านภ ยยาเสพต ดและก ฬาจ งหว ด 139 โครงการส บสานว ฒนธรรมและประเพณ ไทย 141 โครงการก จกรรมว นสาค ญทางพระพ ทธศาสนา 143 โครงการวางพวงมาลาเน องในว นคล ายว นสวรรคต ร.5 และร โครงการแห เท ยนจานาพรรษา 147 โครงการพ ธ เฉล มพระเก ยรต และถวายพระพร 149 โครงการพ ธ ไหว คร และพ ธ บวงสรวงพระว ษณ กรรม 151 โครงการมอบประกาศน ยบ ตร น กเร ยน น กศ กษาท สาเร จการศ กษา ประจาป การศ กษา โครงการธรรมปฏ บ ต พ ฒนาจ ต 155 โครงการแนะแนวศ กษาต อว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 158 โครงการเป ดบ านว ทยาล ยเทคน คนครปฐม (Open House) 160 โครงการอาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน ตรวจรถก อนใช ปลอดภ ยแน นอน (เทศกาลป ใหม ) โครงการอาช วศ กษาร วมด วยช วยประชาชน ตรวจรถก อนใช ปลอดภ ยแน นอน (เทศกาลสงกรานต ) โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (Fix it Center) ฝ ายแผนงานและความร วมม อ โครงการพ ฒนาระบบอ นเทอร เน ตและระบบสารสนเทศ 171 โครงการการต ดตามตรวจสอบค ณภาพภายในสถานศ กษา 173 โครงการการจ ดทาเอกสารในการควบค มและต ดตามค ณภาพภายใน 176 โครงการประช มส มมนาเพ อสร างความเข าใจเร องการควบค มค ณภาพภายในของสถานศ กษา 179 โครงการฝ กอบรมผ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพภายในสถานศ กษา 182 โครงการจ ดสร างส งประด ษฐ ของคนร นใหม 185 โครงการจ ดทาวารสารว จ ย และนว ตกรรมส งประด ษฐ 187 โครงการส งเสร มการประกวดส งประด ษฐ (ในระด บจ งหว ด,ระด บภาค, ระด บประเทศ) 189 โครงการอบรมพ ฒนาฯ ว จ ยเพ อจ ดการเร ยนการสอน 191 หน า สารบ ญ โครงการประเม นผลการสอน 194 โครงการว เคราะห ความต องการของผ เร ยนเข าศ กษาใหม 196 โครงการการประเม นผลส งเอ ออานวยในการจ ดการเร ยนการสอน 198 โครงการประช มอบรมเช งปฏ บ ต การการปร บปร งแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษา พ.ศ โครงการงานจ ดทาร ปเล มแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครปฐม พ.ศ โครงการงานจ ดทาร ปเล มแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเทคน คนครปฐม ประจาป งบประมาณ โครงการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา โครงการจ ดทาค ม อการประก นค ณภาพภายในว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 209 โครงการจ ดทาเอกสารมาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคน คนครปฐม 211 โครงการลงนามความร วมม อ ระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ 213 ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา (เพ มเต ม) โครงการตรวจส ขภาพน กเร ยน น กศ กษา 215 โครงการประก นอ บ ต เหต หม น กเร ยน น กศ กษา 217 โครงการการจ ดสว สด การพยาบาลฯ จ ดหายาและเวชภ ณฑ ทางการแพทย 219 หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนากาล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐานตรงตามความต องการ ของตลาดแรงงานและส งคมระด บประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ อย างท วถ งและเสมอภาค 3. ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ของว ทยาล ยเทคน คนครปฐม ว ส ยท ศน ว ทยาล ยแห งการเร ยนร ม งส ความเป น ASEAN ภายในป 2558 พ นธก จ 1. พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพได มาตรฐาน 2. พ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ค ณภาพ 3. พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และความเป นไทยของผ เร ยน 4. พ ฒนาศ กยภาพและความเข มแข งของช มชนด วยกลไกอาช วศ กษา 5. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพ ปร ชญา ประพฤต ด ม ว ชา สาม คค ค อ ปร ชญาการทางานของสถานศ กษาท ใช เป นหล กในการดาเน นงานบร หารว ทยาล ย ตลอดจนการจ ดการเร ยนการสอนให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ปณ ธาน ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นผ ม ท กษะว ชาช พเป นเล ศ ม ค ณธรรมและใช ช ว ตอย ในส งคมอย างม ความส ข อ ตล กษณ บร การส งคมด วยความร และท กษะว ชาช พ ข อม ลสถานศ กษา ประว ต การจ ดต งว ทยาล ยเทคน คนครปฐม ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม จ ดต งเม อป พ.ศ เด มช อ โรงเร ยนช างไม นครปฐม ต งอย บร เวณ พระราชว งสนามจ นทร ทางด า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks