תטיסרבינוא ת''א הטלוקפה תויונמאל, גוחה עונלוקל היזיוולטלו תנש םידומילה רטסמס א - PDF

Description
שוייצר אריאל ר''ד א''ת אוניברסיטת ולטלוויזיה לקולנוע החוג,לאמנויות הפקולטה הלימודים שנת א סמסטר והשבעים השישים בשנות מודרני ישראלי קולנוע : החדשה הרגישות סמינר הקורס מטרות.1 שנות של השניה מהמחצית

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 49 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
שוייצר אריאל ר''ד א''ת אוניברסיטת ולטלוויזיה לקולנוע החוג,לאמנויות הפקולטה הלימודים שנת א סמסטר והשבעים השישים בשנות מודרני ישראלי קולנוע : החדשה הרגישות סמינר הקורס מטרות.1 שנות של השניה מהמחצית החל בישראל (המחבר) ''אוטר''ה קולנוע של ובהתפתחותו בלידתו יעסוק הקורס הקולנוע של ההשפעות,זה קולנוע שאיפיינו והסגנונות הנושאים את נבחון.השבעים שנות אמצע ועד השישים הישראלים הקולנוענים התאימו שבה והצורה,(הצרפתי החדש הגל של זאת ביחוד) עליו האירופאי המודרני של האידאולוגית בתמטיקה רחב באופן יעסוק הקורס.הסרטים נוצרו שבו הישראלי לקונטקסט אלו השפעות הזהות לשאלת ביחס ובעיקר התקופה של המרכזיות והפוליטיות החברתיות לבעיות ביחס עמדתו,זה קולנוע.הישראלית התרבותית הקורס חובות..2.מהשעורים אחוז כשמונים בלפחות נוכחות.הקורס במהלך שיוקרנו הסרטים והכרת צפיה ביבליוגרפית קריאה - סמינריונית גמר עבודת (לשינוי ניתן) ( השיעורים רשימת..3 אלן פי על פתוחה כשיטה הקולנוע) הקורס מטודולוגית ;קולנועי רקע ;היסטורי רקע :מבוא שיעור..1.(ולואיזה ובלואיז בבירושלים צפיה).(וגומרי ומאמרו אסטרוק אלכסנדר פי על דיון) הקולנועים וביטוייה התפתחותה,מקורותיה :''אוטר''ה תאורית.2 (בלבנה בחור צפיה caméra-stylo , La בשבלול צפיה)?הציונות של דמיסטיפיקציה.רפלקסיוויות-ואוטו בורלסק פרודיית :בלבנה בחור דיון..3.(ל''והנח הבמאי,ובהסרט תעשיית של התמיכה מנגנוני.החדשה הרגישות של וההפצה ההפקה,המימון שיטות :הכלכלי הקונטקסט..4.(בהגלולה צפיה) בישראל הקולנוע וזרם רפלקסיוויות-אוטו,מקוטע מבנה : המודרני בקולנוע הקלאסי הנארטיב שבירת :סיגנונות או סיגנון.5.(שלי במיכאל צפיה).תודעה (''שירה של קולנוע'') פזוליני פאולו פייר פי על מודרני קולנוע :(דיון המשך) סיגנונות או סיגנון..6.(במים ולהט מאיריס ובקטעים,במצור צפיה).מץ וכריסטיאן כתגובה האקזיסטנציאליסטית העולם ותמונת ''הקטנים'' הנושאים :החדשה הרגישות של התמטיקה..7 צפיה).(גרץ פי על דיון) התקופה של והישראלית האירופאית לספרות הקשר.הציונית הערכים למערכת .(יותר ובלאט וילד ימים בשלושה פי על דיון) החדשה הרגישות של האישה : פטריארכלי לדיכוי מיני שיחרור בין :(דיון המשך) התמטיקה..8 באני צפיה).(שאול-בן פי על דיון) השישים שנות של הישראלי בקולנוע המצור תסמונת.(ולובין פרידמן.(רוזה אותך אוהב הבעיתיות.כמיתוס החדש הגל.קולנועיות ומחוות ציטטות,השפעות :טקסט-כאינטר הצרפתי החדש הגל..9.(בהשמלה צפיה).''אוטר''ה ופוליטקת הקולנועית הציטטה.ההשפעה מושג של.השישים בשנות הישראלי הקהל של לקולנוע ההליכה הרגלי ניתוח :והביקורת הקהל החדשה הרגישות.10.(וקס דניאל נעלם בלאן צפיה).(סטייגר אנט'ג פי על דיון) ביקורות ניתוח פי על דיון) הישראלית התרבותית הזהות שאלת :האתני והקולנוע הציוני הקולנוע,החדשה הרגישות.11.(ההפקר מן באור צפיה).(ושוחט נאמן,יוסף החדשה הרגישות של התקופתי המיקום.הדרך תפילת,שלום ניתוח :השיבעים שנות של הפוליטיזציה.12.(הדרך תפילת,בשלום צפיה).(ושוחט נאמן,צימרמן,שאול-בן פי על דיון) יוסף,בורשטין פי על דיון) השיבעים בשנות זוהר אורי של הקולנוע :שאלה בסימן ''צברית''ב הזהות.13.(גדולות בעיניים צפיה).סטודנטים של רפרטים.(וטלמון על דיון) הישראלי בהקשר המודרני הקולנוע.פרלוב דוד של היומן,לפוליטי האישי בין :סיכום שיעור.14.(ובפלוך ביומן צפיה).סטודנטים של רפרטים.(והוייסן דלז פי ביבליוגרפיה.4 (הקורס בתחילת תינתנה החובה לקריאת ביחס הנחיות) עברית.2009,חיפה ואוניברסיטת מגנס הוצאת,קרבה מבטי,יגאל,בורשטיין מ''ע,המאוחד הקיבוץ הוצאת,קרב כשדה פנים הישראלית החוויה את שחיפש זוהר אורי של סרטיו על) הפאסיווי והשיח שגויות-נכונות שגיאות''.2002,פברואר-ינואר,,111 ס''מ,סינמטק,''(והמיוזעת הפטפטנית,הרעשנית,האגוצנטרית קולנוע על - פיקטיביים מבטים,''האישיים לסרטים הבורקס סרטי בין הסמוי הקשר'',ניצן שאול-בן מ''ע,1998,הפתוחה האוניברסיטה הוצאת,ישראלי,1994,הפתוחה האוניברסיטה הוצאת,לקולנוע ועיבודיה ישראלית סיפורת ;מהסרטים סיפור,נורית,גרץ , מ''ע.2010,כתר הוצאת,מצלמה,ראשון גוף,שמוליק,דובדבני.2001,חיפה ואוניברסיטת הפתוחה האוניברסיטה,האבוד לצבר בלוז,מירי,טלמון קולנוע על - פיקטיביים מבטים,''וקס דניאל נעלם ולאן במציצים גברים וטקסטים הצבר מיתוס'' מ''ע,1998,הפתוחה האוניברסיטה הוצאת,ישראלי.2004,ספיר ומכללת המאוחד הקיבוץ הוצאת,גבר לדעת,רז,יוסף 1979 ספטמבר,5 ס''מ קולנוע,''בקולנוע אפס דרגה'',אד'ג,נאמן הוצאת,ישראלי קולנוע על - פיקטיביים מבטים,''החדשה הרגישות של היוחסין מגילת :המודרניים '' מ''ע,1998,הפתוחה האוניברסיטה בקטלוג גם נמצא המאמר של תרגום).) 1974,1 ס''מ קולנוע,''שירה של קולנוע'',פאולו פייר,פזוליני ( ב הישראלים הסינמטקים ידי על לפזוליני שנערכה הרטרוספקטיבה.1981,81 קולנוע,(החדשה הרגישות אודות שיח רב) ''בצבא יחד היינו פשוט''.2001,דיונון, השנים בין הישראלי הקולנוע תולדות :קולנוע סימני,משה,צימרמן, ס''מ סרטים,''החדשים האבודים הרגישים'' - מבטים,''המודרניסטי הישראלי בקולנוע הנרטיב שבירת של והדינמיקה הנשית הדמות'',יעל,שוב מ'ע,1988,הפתוחה האוניברסיטה הוצאת,ישראלי קולנוע על - פיקטיביים מ''ע,1991,ברירות הוצאת,ואידאולוגיה היסטוריה ;ישראלי קולנוע,אלה,שוחט האוזן-בבל הוצאת,והשבעים השישים בשנות מודרני ישראלי קולנוע :החדשה הרגישות,אריאל,שוייצר.2003,השלישית 1998 אפריל-מרץ,,94 ס''מ סינמטק,''למודרניות התשוקה'' ,15-16 'מס קולנוע,''זוהר אורי של בקולנוע הצברית הבבואה'',רנן,שור וצרפתית אנגלית Allen, Robert C. and Gomery, Douglas, Film History : Theory and Practice, New York, Alfred A. knopf, Astruc, Alexandre, La Caméra-stylo , in The New Wave (Monaco, James ed.), Oxford University Press, Ben-Shaul, Nitzan, Mythical Expressions of Siege in Israeli Films, Lewiston, E. Mellen Press, (Caughie, John (ed.), Theories of Authorship, London, Routledge and Kegan-Paul, Deleuze, Gilles, Cinema 1 : The Movement-Image, London, Athlone, 1986. - Cinema 2 : The Time-Image, London, Athlone, Friedman, Mihal, Les grandes tendances du cinéma israélien , in Cinémaction n 37 (Cinéma et judéité), Paris, Huyssen, Andreas, After the Great Divide, Indiana University Press, Loshitzky, Yosefa, Identity Politics on Israeli Screen, University of Texas Press, Austin, Metz, Christian, Modern Cinema and Narrativity , in Film Language (A Semiotics of the Cinema), The University of Chicago press, Néeman, Yehouda, Les modernes : le manifeste inédit , in Cinémas d'israel, Editions du Jeu de Paume, Paris, Schweitzer, Ariel, Le cinéma israélien de la modernité, Editions L'Harmattan (collection Champs Visuels), Paris, Staiger, Janet, Interpreting Films, Princeton University Press, Stam, Robert, Reflexivity in Film and Literature (From Don Quixote to Jean-Luc Godard), New York, Columbia University Press, פילמוגרפיה. 5. (1965) זוהר אורי בלבנה חור (1966) ישורון צפל יצחק השני בחדר האישה (1967) זוהר אורי וילד ימים שלושה (1967) שגריר מיכה סיירים (1968) גרינברג דוד איריס (1969) טופאנו ילברטו'ג מצור (1969) ורדי מנחם חלומות (1968) המאירי יעקב במים להט (1969) קטמור אק'ז אישה מקרה (1969) נאמן אד'ג השמלה (1970) זוהר אורי התרוממות (1970) בינצקי מנחם מנגד (1970) דווידזון בועז שבלול 0(1970) וולמן דן התמהוני (1972) פרלוב דוד הגלולה.(1972) וולמן דן פלוך (1972) זוהר אורי מציצים (1972) מזרחי משה רוזה אותך אוהב אני (1973) דיין ניסים ההפקר מן אור (1973) מזרחי משה שלוש ברחוב הבית .(1974) וולמן דן שלי מיכאל.(1974) יושע קי הדרך תפילת,שלום (1974) הפנר אברהם וקס דניאל נעלם לאן (1974) זוהר אורי גדולות עיניים (1975) חיים בינימין - השחורה הבננה ( ) פרלוב דוד - יומן קצרים סרטים (1962) חבצלת זאב ל''והנח הבמאי הסרט (1963) פרלוב דוד - בירושלים (1966) לוי רם - אחמד אני (1967) הפנר אברהם - יותר לאט (1968) בורשטיין יגאל - ולואיזה לואיז (1977) לוי רם - חיזעה חרבת The New Sensibility : Israeli Modern Cinema of the Sixties ans Seventies This lecture will deal with the birth and the evolution of modern cinema in Israel since the second half of the sixsties up to the mid-seventies. It will examine the themes and styles which caracterises this current, the influence of European modern cinema on it (especially the french New Wave) and the way Israeli authors adapted this cinematographic sources to the local context. The lecture will treat also the ideological aspects of this cinema, it's attitude towards the social and political problems of the period - mainly the question of the Israeli cultrual identity.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks