จ งเร ยนมาเพ อโปรดเข าร วมประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใย ผ กพ น ขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ - PDF

Description
ท ส.บ.ญ. ๑๒ /๒๕๕๖ สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา เลขท ๑๗๖ ถนนประชาธ ปก เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ว นท ๑๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง ขอเช ญประช มส มมนาว ชาการ และร วมงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง เร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท ส.บ.ญ. ๑๒ /๒๕๕๖ สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา เลขท ๑๗๖ ถนนประชาธ ปก เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ว นท ๑๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง ขอเช ญประช มส มมนาว ชาการ และร วมงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง เร ยน สมาช กสาม ญผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษาท กท าน ส งท ส งมาด วย ๑. โครงการประช มส มมนาว ชาการ การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ๒. กาหนดการประช มส มมนาว ชาการและงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง ๓. แบบตอบร บการประช มส มมนาว ชาการ ๔. แบบตอบร บร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น เน องด วยสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ ดประช มส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เอเช ย แอร พอร ท ร งส ต จ.ปท มธาน โดยม ค าลงทะเบ ยนท านละ ๒,๐๐๐ บาท ซ งสามารถเบ กจ ายจาก ต นส งก ดตามระเบ ยบกระทรวงการคล งได จ งขอเร ยนเช ญสมาช กผ บร หารท กท านเข าร วมประช มในว น เวลาด งกล าว อน งในว นท ๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ๒๒.๐๐ น. สมาคมได จ ดงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น แก สมาช กท จะเกษ ยณราชการในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอความกร ณาส งแบบตอบร บ ร วมการประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น ภายในว นท ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ งเร ยนมาเพ อโปรดเข าร วมประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใย ผ กพ น ขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ สมาคมผ บร หารหญ งฯ โทร. ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓ ต อ ๑๑๐ โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๖๔๔๙ (นางสาวส ปราณ ไกรว ตน สสรณ ) นายกสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา ท ส.บ.ญ. ๑๔ /๒๕๕๖ สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา เลขท ๑๗๖ ถนนประชาธ ปก เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ว นท ๑๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง ขอเช ญประช มส มมนาว ชาการ และร วมงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยนม ธยมศ กษาท กท าน ส งท ส งมาด วย ๑. โครงการประช มส มมนาว ชาการ การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ๒. กาหนดการประช มส มมนาว ชาการและงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง ๓. แบบตอบร บการประช มส มมนาว ชาการ ๔. แบบตอบร บร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น เน องด วยสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษาจ ดประช มส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เอเช ย แอร พอร ท ร งส ต จ.ปท มธาน โดยม ค าลงทะเบ ยนท านละ ๒,๐๐๐ บาท ซ งสามารถเบ กจ ายจาก ต นส งก ดตามระเบ ยบกระทรวงการคล งได จ งขอเร ยนเช ญสมาช กผ บร หารท กท านเข าร วมประช มในว น เวลาด งกล าว อน งในว นท ๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ๒๒.๐๐ น. สมาคมได จ ดงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น แก สมาช กท จะเกษ ยณราชการในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนสายป ญญาร งส ต ขอความกร ณาส งแบบตอบร บร วมการประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น ภายในว นท ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ งเร ยนมาเพ อโปรดเข าร วมประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใย ผ กพ น ขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ สมาคมผ บร หารหญ งฯ โทร. ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓ ต อ ๑๑๐ โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๖๔๔๙ (นางสาวส ปราณ ไกรว ตน สสรณ ) นายกสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา โครงการประช มส มมนาว ชาการและจ ดงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น เร อง การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ท ร งส ต จ. ปท มธาน ************************* ๑. หล กการและเหต ผล แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา รอบ ๒ พ ฒนาค ณภาพเด กไทยย คใหม ให ม น ส ยใฝ เร ยนร เร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม ให เป นผ เอ ออานวยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาให เป น แหล งเร ยนร ท ม ค ณภาพ และพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการสถานศ กษา สามารถให บร การทางการศ กษาท สนองตอบความต องการของช มชนอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ม ข ดความสามารถในการแข งข น ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมอย างม ความส ข ผ บร หารม ออาช พต องพ ฒนาตนเองตลอดเวลา ต องเป นผ นาในการเปล ยนแปลง ม ว ธ การท างาน ท ท นสม ย ม นว ตกรรมทางการบร หาร เพ อให สามารถพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะการจ ดการศ กษา ในป จจ บ นต อง พ ฒนาในการด ารงช ว ตในศตวรรษท ๒๑ ค อ ม ท กษะด านการค ดอย างม ว จารณญาณและท กษะในการแก ป ญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ท กษะด านการสร างสรรค และนว ตกรรม (Creativity & Innovation) ท กษะด านการส อสารและร เท าท นส อ (Communications Information & Media Literary) ท กษะด านความ เข าใจต างว ฒนธรรมต างกระบวนท ศน (Cross Cultural Understanding) ท กษะด านความร วมม อ การท างาน เป นท มและภาวะผ น า (Collaboration, Team Work & Leadership) ท กษะด านคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ การส อสาร (Computing & ICT Literary) และท กษะอาช พและท กษะการเร ยนร (Career & Learning Skills) สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษาตระหน กถ งภารก จท จะต องพ ฒนา ส งเสร มผ บร หาร ให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของส งคมโลก และเตร ยมความพร อมให ก บผ บร หารในการเข าส ความเป นประชาคม อาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ด งน นสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา จ งจ ดประช มส มมนาว ชาการและจ ดงาน ด วยร กจากใจ สายใยผ กพ น ข น เพ อส งเสร มความก าวหน าทางว ชาการ แลกเปล ยนเร ยนร ความค ดเห น ประสบการณ เก ยวก บการบร หารสถานศ กษาและแสดงม ท ตาจ ตแด ผ บร หารท จะเกษ ยณอาย ราชการในป ๒๕๕๖ ๒. ว ตถ ประสงค สถานศ กษา ๑. เพ อให ผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษาได พ ฒนาศ กยภาพเป ดโลกท ศน ในการบร หาร ๒. เพ อให ผ บร หารหญ งแลกเปล ยนนว ตกรรมในการบร หารสถานศ กษา ๓. เพ อส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บร หารหญ ง ๓. เน อหาสาระการประช มส มมนา ๑. กฎหมายควรร สาหร บผ บร หาร ๒. Flip your Classroom ๓. การบร หารความเคร ยดสาหร บน กบร หาร ๔. การพ ฒนาท กษะการ ฟ ง พ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ๕. รายงานผลการดาเน นงานของสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา ๔. ว ธ การประช มส มมนา ๑. บรรยายพ เศษของว ทยากร ๒. การอภ ปรายส มมนาของว ทยากรและคณะกรรมการบร หารสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยน ม ธยมศ กษา ๓. นาเสนอผลงานของสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา ๕. ว ทยากร อาจารย จากสถาบ นอ ดมศ กษา ผ ทรงค ณว ฒ และผ บร หารระด บส งของ สพฐ. ๖. ผ เข าร วมประช ม ๑. ท ปร กษาสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา ๒. สมาช กสาม ญ (ผ บร หารสถานศ กษาและรองผ บร หารสถานศ กษา) จานวน ๓๐๐ คน ๓. สมาช กประเภทสถาบ น จานวน ๖๐ สถาบ น ๗. เวลาและสถานท ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเข ย แอร พอร ท ร งส ต จ.ปทม ธาน และโรงเร ยนสายป ญญาร งส ต ๘. งบประมาณค าใช จ าย รายร บ ค าลงทะเบ ยนส มมนา คนละ ๒,๐๐๐ บาท จานวน ๓๐๐ คน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รายจ าย ๑. ค าอาหารและสถานท คนละ ๑,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค าว ทยากร ๖๐,๐๐๐ บาท ๓. ค าเอกสารและของท ระล ก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔. ค าดาเน นการและอ น ๆ ๔๐,๐๐๐ บาท อน งผ บร หารสถานศ กษาและรองผ บร หารสถานศ กษาสามารถเบ กจ ายจากต นส งก ดตามระเบ ยบ กระทรวงการคล ง ตามท จ ายจร งอย างประหย ด ๙. ผ ร บผ ดชอบโครงการ สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา ๑๐. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. สมาช กท เป นผ บร หารสถานศ กษาและรองผ บร หารสถานศ กษาม ความร ความเข าใจในการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษามากข น ๒. สร างขว ญและกาล งใจในการปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต และม ช ว ตความเป น อย อย างพอเพ ยง ผ เสนอโครงการ ( นางส ชาดา พ ทธน มนต ) เลขาน การสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา... ผ อน ม ต โครงการ ( นางสาวส ปราณ ไกรว ตน สสรณ ) นายกสมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา กาหนดการ ประช มส มมนาว ชาการและงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ท ร งส ต จ. ปท มธาน.. ว นพ ธท ๑๔ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ร บรายงานต วและลงทะเบ ยน ว นพฤห สบด ท ๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. ร บรายงานต วและลงทะเบ ยน เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. พ ธ เป ดการประช ม เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. บรรยายเร อง Flip your Classroom โดย ดร.ร งนภา น ตราวงศ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. บรรยายเร อง กฎหมายควรร สาหร บผ บร หาร โดย อาจารย อ ดม อ นทรเวศน ว ไล เวลา ๑๗.๐๐ ๒๒.๐๐ น. งานเล ยงเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง ว นศ กร ท ๑๖ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. บรรยายเร อง การบร หารความเคร ยดสาหร บผ บร หาร โดย นายแพทย ทว ศ ลป ว ษณ โยธ น เวลา ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. บรรยายเร อง การพ ฒนาท กษะการฟ ง พ ด ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร โดย รศ.ดร.ส พงศ ต งเค ยงศ ร ส น ว นเสาร ท ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. สร ปผลการประช มส มมนาว ชาการ.. หมายเหต กาหนดการอาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม แบบตอบร บการประช มส มมนาว ชาการ เร อง การพ ฒนาศ กยภาพส ผ บร หารม ออาช พ ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ท ร งส ต จ.ปท มธาน ว นท...เด อน...พ.ศ. ๒๕๕๖ ข าพเจ า...ตาแหน ง... สถานท ทางาน หมายเลขโทรศ พท...หมายเลขโทรสาร... โทรศ พท เคล อนท... ม ความประสงค เข าร วมประช มส มมนาว ชาการ ระหว างว นท ๑๔ ๑๗ ส งหาคม ๒๕๕๖ โดยม ค าลงทะเบ ยนท านละ ๒,๐๐๐ บาท และม ผ เข าร วมประช มตามรายช อด งน ๑....ตาแหน ง... ๒....ต าแหน ง... ๓....ตาแหน ง... ๔....ตาแหน ง... พร อมก นน ได ส งเง นค าลงทะเบ ยนจานวน...บาท (...) ลงช อ...ผ เสนอ (...) ตาแหน ง... หมายเหต ๑. กร ณาส งแบบตอบร บเข าร วมประช มท โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ สตร ว ทยา ๒ เลขท ๒๐๐ ซอยน ม ตใหม ๖๔ ถนนน ม ตใหม แขวงสามวาตะว นออก เขตคลองสามวา กร งเทพ ๑๐๕๑๐ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๙๓ ๓
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks