โครงการอบรมความร ทางว ชาการและการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน - PDF

Description
1. ความเป นมา โครงการอบรมความร ทางว ชาการและการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน คร ผ สอนและบ คลากรท เก ยวข องของสถานศ กษาเป นบ คคลสาค ญ ในการช วยข บเคล อนการจ ดการเร ยน การสอนให บรรล ตามเป าหมายท ต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ความเป นมา โครงการอบรมความร ทางว ชาการและการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน คร ผ สอนและบ คลากรท เก ยวข องของสถานศ กษาเป นบ คคลสาค ญ ในการช วยข บเคล อนการจ ดการเร ยน การสอนให บรรล ตามเป าหมายท ต งไว และเป นบ คคลท ควรได ร บการพ ฒนา เพ มพ นท กษะความร เฉพาะสาขาท เข มข น เพ อนามาปร บปร งการสอนและพ ฒนางานในหน าท ของตนอย างเหมาะสม อ นจะส งผลให เป นการยกระด บค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษาของตนเองและก อให เก ดเคร อข ายแห งการเร ยนร ท ม ความเข มแข งและย งย น นาไปส การ พ ฒนาท องถ นต อไป โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ องค การมหาชน เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ต นแบบของประเทศ ม ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ในการดาเน นการจ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นความเป นเล ศในด านว ทยาศาสตร และ คณ ตศาสตร นอกจากน ย งม พ นธก จท สาค ญอ กประการหน งค อ การให บร การพ เศษทางด านการเร ยนการสอน ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ให ก บโรงเร ยนและหน วยงานอ นๆ โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ ม ความพร อมทางด าน โครงสร างพ นฐานเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน และม บ คลากรท ม ความเช ยวชาญและ ประสบการณ สามารถเป นว ทยากรถ ายทอดองค ความร ด านว ชาการและการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยน การสอนได โดยได เล งเห นความสาค ญในการร วมพ ฒนาคร ผ สอนและบ คลากรทางการศ กษาอ นๆ ให ม ความเข มข นทาง ว ชาการเพ อเพ มข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน ใช ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศอ บ ต ใหม ท จะเก ดข นในอนาคต เพ อนามาปร บปร งพ ฒนางานของตนให สมบ รณ และท นสม ยมากข น ด งน น โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ จ งจ ดให ม การอบรมให ความร ทางว ชาการและการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน แก คร ผ สอนและบ คลากรทางการศ กษา ระหว างว นท 30 ม นาคม 1 เมษายน 2558 ณ โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ มพ นความร และท กษะเฉพาะสาขาว ชาด านว ชาการและด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยน การสอนให ม ความเข มข น 2. จ ดประกายให เก ดความค ดสร างสรรค ในการสร างและพ ฒนาส อการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 3. สร างโอกาสให ได ค ดค นและนาเอาเทคน คว ธ การ และนาเอาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการพ ฒนางาน ของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งร เท าท น และต ดตามส อการการสอนร ปแบบใหม ๆ 4. ได แลกเปล ยนเร ยนร แนวค ด ประสบการณ อ นเป นประโยชน ซ งก นและก น 1 3. ผ เข าร วมการอบรมกล มเป าหมาย คร อาจารย น กว ชาการ ผ บร หารและบ คลากรทางการศ กษาสนใจ จากโรงเร ยนสถานศ กษาจากท วประเทศ ประมาณ 500 คน 4. ก จกรรมในการประช ม ก จกรรมหล กในการอบรมคร งน ประกอบด วย การอบรมให ความร ทางว ชาการ 9 ห วข อ จานวน 208 คน และ การอบรมเก ยวก บการนาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอน 14 ห วข อ จานวน 325 คน โดย บ คลากรของโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ และผ ทรงค ณว ฒ ในสาขาท เก ยวข อง ตามรายละเอ ยดด งน จานวน สาขาว ชา/ฝ าย การอบรมความร ว ชาการ การอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) (คน) 1.ฟ ส กส 1) การเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส แบบ Hands-on 2.ช วว ทยา 2) การสก ดด เอนเอ และเจลอ เลคโตรโฟร ซ ส 3.เคม 4.คณ ตศาสตร 3) จลนศาสตร 4) ว ทยาศาสตร โลก 5) เรขาคณ ต 6) ตร โกณม ต และเรขาคณ ตว แคราะห จานวน (คน) 1) การสร างส อการสอน E-learning ด วยโปรแกรม CourseLab 2) การใช โปรแกรม ImageJ ก บการทดลองทาง ว ทยาศาสตร 3) การสร างส อม ลต ม เด ยโดยใช โปรแกรม PowerPoint และ Microsoft Producer2010 4) การเข ยนส ตรโครงสร างทางเคม และการวาดภาพทาง เคม 5) การใช Sensor ในการทดลองส งแวดล อม 15 6) การสร างส อการสอนห องปฏ บ ต การเคม เสม อน (Virtual Chemistry Laboratory) 7) การสร างส อการสอนโดยใช Dynamical Mathematic Software(DMS) 8) การใช โปรแกรม Maple ในการเร ยนการสอนความร พ นฐานสาหร บแคลค ล ส 9) การใช โปรแกรม Mathematica ในการเร ยนการสอน ความร พ นฐานสาหร บแคลค ล ส 5.ส งคมศ กษาและ ศ ลปะ 7) เคร องม อในการศ กษาภ ม ศาสตร 20 10) ภ ม สารสนเทศสาหร บการเร ยนการสอน 20 6.ว ทยาการ คอมพ วเตอร 8) การเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ ด วยภาษาจาวา 11) การจ ดการข อม ลงานสอนด วย MS Excel 7.ภาษาต างประเทศ 9) การอบรมเช งปฏ บ ต เร องหล กการและเทคน ค 12) การใช Hot Potatoes เพ อการสร างส อการเร ยน 20 ในการสอนพ นอ น (Pinyin) การสอนภาษาต างประเทศ 20 8.ว ทยบร การ 13) Wordpress for beginner 30 9.โครงการบร การ 14) สร างสรรค งานนาเสนออย างโดดเด นและท นสม ย ว ชาการ ด วย Prezi + Video & Sound Editing 9 ห วข อ ห วข อ ว น เวลา สถานท การจ ดประช มว ชาการและการอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนคร งน จ ดข นระหว างว นท 30 ม นาคม - 1 เมษายน 2558 ณ โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ ว นท ม นาคม 2558 อบรมความร ทางว ชาการ ห วข อละ 10 ช วโมง ว นท 31 ม นาคม - 1 เมษายน 2558 อบรมความร ทางเทคโนโลย สารสนเทศ ห วข อละ 10 ช วโมง 2 6. การลงทะเบ ยน ผ เข าร วมอบรมทางว ชาการ หร อการอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน สามารถสม คร Online ทาง Website ของโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ โดยจะต องชาระค าลงทะเบ ยน คนละ 500 บาท เพ อเป น ค าม ดจาในการสารองท น ง ในการเข าร วมผ เข าร วมอบรมทางว ชาการ หร ออบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยน การสอน และจะได ร บเง นด งกล าวค นเม อร วมประช ม และ/หร อเข าอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการ สอน ครบถ วน 7. ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการบร การว ชาการและบ คลากรในสาขาว ชา โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ 8. ผลท คาดว าจะได ร บ 8.1 ม ผ สนใจเข าร วมงานไม น อยกว า 450 คน 8.2 คร อาจารย และบ คลากรท เก ยวข องได เพ มพ นความร และท กษะทางว ชาการ แลกเปล ยนแนวค ดและ ประสบการณ อ นเป นประโยชน ในการนาไปใช เพ อพ ฒนางานของตน 8.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บโอกาสในการค ดค นและนาเทคน คว ธ ใหม ๆจากการอบรมไปใช ในการ พ ฒนางานของตนเอง 3 ว นจ นทร ท 30 ม นาคม 2558 โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ กาหนดการอบรมความร ทางว ชาการ ม นาคม 2558 ********************************************* น. ลงทะเบ ยนสาหร บกล มอบรมว ชาการ โถงใต เร อนไทย น. พ ธ เป ด โดย ผศ.ดร.ย วด นาคะผด งร ตน ผ อานวยการโรงเร ยน หอประช มพระอ บาล ฯ น. อบรมความร ทางว ชาการ 1) การเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส แบบ Hands-on 2) การสก ดด เอนเอ และเจลอ เลคโตรโฟร ซ ส 3) จลนศาสตร 4) ว ทยาศาสตร โลก 5) เรขาคณ ต 6) ตร โกณม ต และเรขาคณ ตว แคราะห 7) เคร องม อในการศ กษาภ ม ศาสตร 8) การเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ ด วยภาษาจาวาเบ องต น 9) การอบรมเช งปฏ บ ต เร องหล กการและเทคน คในการสอนพ นอ น (Pinyin) หมายเหต : 1. กาหนดการอบรมอาจเปล ยนแปลงได 2. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม บร เวณโถง อาคาร 1 ช น 4 หน าห องประช ม ดร.โกว ท วรพ พ ฒน (เช า เวลา น. / บ าย เวลา น.) 3. ร บประทานอาหารกลางว น ตามอ ธยาศ ย เวลา น. 4. ผ อบรมว ทยาศาสตร โลก 30 ม นาคม 2558 เด นทางท ศนศ กษานอกสถานท ต งแต เวลา น ศ กษานอกสถานท ว นอ งคารท 31 ม นาคม น. อบรมความร ทางว ชาการ ห องตามกาหนด 1) การเร ยนการสอนว ชาฟ ส กส แบบ Hands-on ) การสก ดด เอนเอ และเจลอ เลคโตรโฟร ซ ส ) จลนศาสตร 4) ว ทยาศาสตร โลก ) เรขาคณ ต 6) ตร โกณม ต และเรขาคณ ตว แคราะห 7) เคร องม อในการศ กษาภ ม ศาสตร 8) การเข ยนโปรแกรมเช งว ตถ ด วยภาษาจาวาเบ องต น ) การอบรมเช งปฏ บ ต เร องหล กการและเทคน คในการสอนพ นอ น(Pinyin) 2701 หมายเหต : 1. ร บมอบเก ยรต บ ตรจากว ทยากร ณ ห องอบรม 2. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม เช า เวลา น. บร เวณโถง อาคาร 1 ช น 4 หน าห องประช ม ดร.โกว ท วรพ พ ฒน 4 โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ กาหนดการอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน ว นท 31 ม นาคม 1 เมษายน 2558 ว นอ งคารท 31 ม นาคม น. ลงทะเบ ยนสาหร บกล มอบรม ICT โถงใต เร อนไทย น. ร บประทานอาหารว าง โถงบร เวณน าตก หน าห องการเง น น. พ ธ เป ด โดย ผศ.ดร.ย วด นาคะผด งร ตน ผ อานวยการโรงเร ยน หอประช มพระอ บาล ฯ น. ร บประทานอาหารกลางว น ตามอ ธยาศ ย หอห องอาหาร น. การอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1) การสร างส อการสอน E-learning ด วยโปรแกรม CourseLab 2) การใช โปรแกรม ImageJ ก บการทดลองทางว ทยาศาสตร 3) การสร างส อม ลต ม เด ยโดยใช โปรแกรม PowerPoint และ Microsoft Producer ) การเข ยนส ตรโครงสร างทางเคม และการวาดภาพทางเคม 5) การใช Sensor ในการทดลองส งแวดล อม 6) การสร างส อการสอนห องปฏ บ ต การเคม เสม อน (Virtual Chemistry Laboratory) 7) การสร างส อการสอนโดยใช Dynamical Mathematic Software(DMS) 8) การใช โปรแกรม Maple ในการเร ยนการสอนความร พ นฐาน สาหร บแคลค ล ส 9) การใช โปรแกรม Mathematica ในการเร ยนการสอนความร พ นฐานสาหร บแคลค ล ส 10) ภ ม สารสนเทศสาหร บการเร ยนการสอน 11) การจ ดการข อม ลงานสอนด วย MS Excel ) การใช Hot Potatoes เพ อการสร างส อการเร ยนการสอน ภาษาต างประเทศ 13) Wordpress for beginner 14) สร างสรรค งานนาเสนออย างโดดเด นและท นสม ยด วย Prezi + Video & Sound Editing หมายเหต : 1. กาหนดการอบรมอาจเปล ยนแปลงได 2. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม บ าย เวลา น. (บร เวณโถง อาคาร 1 ช น 4 หน าห องประช ม ดร.โกว ท วรพ พ ฒน ) ช น 2 ศ นย ว ทยบร การ โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ กาหนดการอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน ว นท 31 ม นาคม 1 เมษายน 2558 ว นพ ธท 1 เมษายน น. การอบรมการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) ห องตามกาหนด 1) การสร างส อการสอน E-learning ด วยโปรแกรม CourseLab 2) การใช โปรแกรม ImageJ ก บการทดลองทางว ทยาศาสตร 3) การสร างส อม ลต ม เด ยโดยใช โปรแกรม PowerPoint และ Microsoft Producer ) การเข ยนส ตรโครงสร างทางเคม และการวาดภาพทางเคม 5) การใช Sensor ในการทดลองส งแวดล อม 6) การสร างส อการสอนห องปฏ บ ต การเคม เสม อน (Virtual Chemistry Laboratory) 7) การสร างส อการสอนโดยใช Dynamical Mathematic Software(DMS) 8) การใช โปรแกรม Maple ในการเร ยนการสอนความร พ นฐาน สาหร บแคลค ล ส 9) การใช โปรแกรม Mathematica ใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks