นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม - PDF

Description
1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา สารบ ญ บทท หน

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 12 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน า 1 บทนา.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา...1 คาถามการว จ ย..1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย. 1 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ..1 น ยามศ พท...1 ขอบเขตการว จ ย...1 ประชากรและกล มต วอย าง..3 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง..4 โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010 ความหมายและล กษณะของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint ความร พ นฐานของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint หล กการของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint การนาเสนอสไลด Microsoft office PowerPoint แบบฝ ก ความหมายของแบบฝ ก. 7 ล กษณะของแบบฝ ก....7 หล กการสร างแบบฝ ก... 8 ประโยชน ของแบบฝ ก...9 การฝ กท กษะปฏ บ ต ความหมายของท กษะปฏ บ ต...12 3 ความหมายของการว ดผลด านท กษะปฏ บ ต...12 พฤต กรรมด านท กษะปฏ บ ต...13 เคร องม อท ใช ว ดผลด านท กษะปฏ บ ต...14 หล กในการสร างเคร องม อว ดผลด านท กษะปฏ บ ต 14 งานว จ ยท เก ยวข อง...15 4 สารบ ญ (ต อ) บทท หน า 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากร/กล มต วอย าง.17 เคร องม อท ใช ในการว จ ย(ระบ ข นตอนการสร างและพ ฒนา).17 การเก บรวบรวมข อม ล..19 การว เคราะห ข อม ล ผลการศ กษาว จ ย ประส ทธ ภาพของแบบฝ กท กษะเร องการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ความก าวหน าทางการเร ยนเร องการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเปร ยบเท ยบความสามารถในการใช งานโปแกรม Microsoft PowerPoint สร ปอภ ปรายผลและข อเสนอแนะ ว ตถ ประสงค.31 ต วแปรท ศ กษา..31 5 เน อหาว ชาท ใช ในการศ กษาค นคว า..31 เคร องม อท ใช ในการว จ ย...32 การดาเน นการหาประส ทธ ภาพของแบบฝ กท กษะ การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint อภ ปรายผล...32 ข อเสนอแนะ.33 บรรณาน กรม..34 6 ช อเร อง : พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ ผ ว จ ย : นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม บทค ดย อ การศ กษาว จ ยคร งน เป นการสร างแบบฝ กท กษะเร องการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 และหาประส ทธ ภาพมาตรฐาน 80/80 กล มต วอย างในการว จ ย เป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/9A โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา จานวน 30 คน โรงเร ยนก ลศ ร ศาสน โดยว ธ การเล อกอย างเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เพ อฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จากแบบฝ กท กษะท ผ ว จ ยได สร างข นให ม ประส ทธ ภาพ 80/80 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลค อ ค าเฉล ย ค าความเท ยงตรงของแบบฝ กท กษะ ประส ทธ ภาพแบบฝ กท กษะ และค าร อยละ การหาประส ทธ ภาพแบบฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ผลปรากฏว า ค ณภาพของแบบฝ กท กษะ จากการประเม นโดยผ เช ยวชาญอย ในระด บด และม ประส ทธ ภาพจากการ ทดสอบเป น 85.34/97.14 7 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา บทท 1 บทน า โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป นหน งในโปรแกรมท อย ในกล ม Microsoft Office ของค าย Microsoft โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช ในการนาเสนอข อม ล(Presentation) ได หลายร ปแบบ ไม ว าจะเป นการนาเสนอแบบเป นต วอ กษร ภาพ หร อเส ยง ประเสร ฐ เกาะกายส ทธ (2549 : 3) เพ อใช ประกอบคาบรรยาย แทนการใช แผ นใส หร อแผ นภาพน ง งานนาเสนอท ได จะม ความสวยงามในร ปแบบท ท นสม ย ง ายต อการใช งาน เพราะม เคร องม ออานวยความสะดวกอย างเต มท ในการรวบรวมการนาเสนออย าง เป นข นตอน เม อดาเน นการนาเสนอเร ยบร อยแล ว ย งสามารถนาเสนองาน ผ านทางเคร อข ายท งภายใน (Intranet) หร อเคร อข ายภายนอก (Internet) อ กด วย ธ ระศ กด ส โชต น นท (2550 : 374) จากค ณล กษณะท สมบ รณ แบบด งกล าว เราสามารถใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003มาพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยน ให ม ความสามารถในการนาเสนอข อม ล ข อม ลจากผลการประเม นการเร ยนการสอนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ของโรงเร ยนอ สส มช ญ ศร ราในป (2556และป ท ผ านมา) พบว า การจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ของ โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา เร องของท กษะการใช คอมพ วเตอร โดยการนาเสนอช นม ธยมศ กษาป ท 2 ผ เร ยน ม ท กษะการใช คอมพ วเตอร น อยโดยเฉพาะการใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการนาเสนอ ข อม ล ผ เร ยนย งไม สามารถเข าใจความสาค ญของโปรแกรมว าสามารถใช ทาอะไรได บ าง ม ความจาเป นมาก น อยเพ ยงใด ย งจาส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมเละรายละเอ ยดต างๆของการใช งานโปรแกรมไม ได โดยเฉพาะการใส เอฟเฟ คและร ปแบบการนาเสนอแบบต างๆท ต องการให ผ เร ยนสามารถใช ได อย างม ออาช พ การปฏ ส มพ นธ ของผ เร ยนและผ สอนไม เอ อต อการเร ยนร การเร ยนการสอนย งทาได ไม เต มท อ กท งเวลาใน การเร ยนร ม จาก ด ค อ เร ยน 1ช วโมงต อส ปดาห ด งน น ส งท ผ สอนต องการให ผ เร ยนเร ยนร จ งเป นไปได ยาก จ งได นาการจ ดการเร ยนการสอนโดยการใช แบบฝ กท กษะคอมพ วเตอร ในการน าเสนองาน ท ประกอบไปด วย ใบความร แบบฝ กท กษะ ใบงานและแบบทดสอบ เพ อให น กเร ยนได พ ฒนาท กษะ คอมพ วเตอร ในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง Microsoft office Power Point 2003 เพราะการใช ใบความร จะช วยให น กเร ยนสามารถอ านและท องจาได แต การสอนโดยท คร พ ด อย างเด ยวไม ได ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ตามและเวลาจาก ด จะทาให น กเร ยนจาไม ได การสอนน นก เส ยเปล า แบบฝ กท กษะเป นส งท ช วยให น กเร ยนสามารถฝ กปฏ บ ต ตามได นามาฝ กทาได ซ าๆ จะทาให ผ เร ยนจาได และปฏ บ ต ได เป นความจาถาวร ส วนแบบฝ กห ดและแบบทดสอบน นเป นการช วยทบทวนความร และว ด ความร ของผ เร ยนว า หล งจากท ผ เร ยนเร ยนไปแล ว สามารถเข าใจและปฏ บ ต ตามได มากน อยเพ ยงใด ว ธ การ ด งกล าว สามารถช วยลดป ญหาในด านเวลาท ม อย จาก ดได เพราะผ เร ยนสามารถนากล บไปฝ กท บ านได 8 ผ เร ยนจะม ผลการเร ยนร ท ด ข น ม ท กษะในการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ได ด และ สามารถสร างงานนาเสนอได อย างสมบ รณ คาถามการว จ ย 1. แบบฝ กท กษะ ช วยพ ฒนาท กษะการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ควรเป น อย างไร 2. เม อนาแบบฝ กท กษะไปใช ผ เร ยนม การพ ฒนาท กษะการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point ได จร งหร อไม ได ผลอย างไร ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน เร องการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/9A โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา โดยใช แบบฝ กท กษะ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนม ท กษะในการใช Microsoft office Power Point 2010 มากข น 2. เป นแนวทางในการผล ตส อการเร ยนการสอน สาหร บอาจารย และน กเร ยน ตลอดจนผ สนใจ ท วไป 3. ผ เร ยนสามารถสร างงานนาเสนอท น าสนใจ เล อกร ปแบบในการนาเสนอได เหมาะสมก บงานได น ยามศ พท โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 หมายถ ง โปรแกรมท อย ในช ด Microsoft Office ใช สาหร บสร างผลงานการนาเสนอ โดยใช คอมพ วเตอร ในการสร าง สามารถนาเสนอข อม ลได หลาย ร ปแบบ เช น ข อความ ภาพ เส ยง เพ อให เก ดความสวยงาม และเก ดความประท บใจ แบบฝ กท กษะ หมายถ ง ช ดก จกรรมการเร ยนการสอนท จ ดทาข นเพ อให ผ เร ยนได ฝ กปฏ บ ต เพ อให เก ดท กษะ เก ดความร ความเข าใจ และสามารถปฏ บ ต ได ตามจ ดประสงค การเร ยนร ของบทเร ยนน น ขอบเขตการว จ ย 1. ต วแปรท ศ กษา 1.1 ต วแปรต น/ต วแปรอ สระ ค อ แบบฝ กท กษะ 1.2 ต วแปรตาม ค อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนโปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 9 2. เน อหาว ชาท ใช ในการศ กษาค นคว า เน อหาโปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ประกอบด วย บทท 1 การเร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 2 แถบเคร องม อในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 3 การสร างงานในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 4 การสร างตารางในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 5 การใส ภาพและกราฟ กในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 6 การสร างแผนภ ม ในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 7 การสร างงานด วยแผนผ งในโปรแกรม PowerPoint 2010 บทท 8 การสร างสไลด ต นแบบ บทท 9 การทางานม ลต ม เด ย บทท 10 การนาเสนองาน 3. ประชากรและกล มต วอย าง 1.1 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาค นคว า น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/9A โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ท สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ได และไม เคยใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 มาก อน จานวน 30 คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 โดยว ธ การเล อกอย างเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) 10 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การพ ฒนาท กษะการใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/9A โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา โดยใช แบบฝ กท กษะ ผ ว จ ยนาเสนอ สาระสาค ญท เก ยวข อง แบ งออกเป น 4 ตอนด วยก น ด งน ตอนท 1 โปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010 ตอนท 2 แบบฝ ก ตอนท 3 การฝ กท กษะปฏ บ ต ตอนท 4 งานว จ ยท เก ยวข อง โดยม รายละเอ ยด ด งน ตอนท 1 โปรแกรม Microsoft office PowerPoint ความหมายและล กษณะของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint ความร พ นฐานของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint หล กการของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint การนาเสนอสไลด Microsoft office PowerPoint ความหมายและล กษณะของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010ได ม ผ เช ยวชาญ ได ให ความหมายและล กษณะของโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2010 ด งน ธ ระศ กด ส โชต น นท (2550 : 374) Microsoft PowerPoint เป นอ กหน งโปรแกรมในช ด Microsoft Office ท นามาใช งานทางด านการสร างงานนาเสนอ คล ายก บการนาเสนอข อม ลด วยแผ นใสท วไป ท สาค ญ งานนาเสนอท สร างข นผ ใช ย งสามารถนาไปนาเสนอได ท งในและนอกสถานท อ กด วย ประเสร ฐ เกาะกายส ทธ (2549 : 3) PowerPoint เป นหน งในโปรแกรมท อย ในกล ม Microsoft Office ของค าย Microsoft โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมในการนาเสนอท สามารถนาเสนอได ใน หลายร ปแบบ ไม ว าจะเป นการนาเสนอแบบเป นต วอ กษร ภาพ หร อเส ยง โดยต วโปรแกรมน นสามารถนาส อ เหล าน มาผสมผสานได อย างลงต วและม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อทาให การนาเสนอเป นไปอย างม ส ส น น าสนใจ และน าเช อถ อ ศร ไพร ศ กด ร งพงศาก ล (2547 : 289) โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 เป นโปรแกรม ยอกน ยมในการนาเสนอข อม ล (Presentation) ไม ว าจะเป นการนาเสนอข อม ลของผล ตภ ณฑ ต วใหม การ นาเสนอผลการว เคราะห ยอดขายในอนาคตขององค การ รวมถ งการจ ดทาเอกสารประกอบการประช ม อบรม ส มมนา หร อใช เป นส อการสอนในสถานศ กษา 11 จากความหมายและล กษณะของโปรแกรม Microsoft Office PowerP
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks