ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 27 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท TABLET เช น IPAD หร ออ ปกรณ ท ม โปรแกรมประเภท WEB Browser ในค ม อฉบ บน จะแสดงต วอย างผ านโปรแกรม Internet Explorer version 9.0 ว ธ การเข าระบบงาน 1.1 เป ดโปรแกรม Internet Explorer จากน นพ มพ Address ลงบนหน าต างด งร ป จะปรากฏหน าจอโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงานด วยโปรแกรม Smart ด งร ป ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส หน าจอโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ด วยโปรแกรม Smart สาหร บผ จ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ อเข าส ระบบงานโดยผ ใช ท ม การลงทะเบ ยน ส วนผ ใช งานท ย งไม ม username และ password จากท กล าวข างต นท านสามารถลงทะเบ ยนได จากผ ด แลระบบงานระด บหน วยงานท ทาหน าท ในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การเข าส ระบบงานสามารถเข าตามเมน ด งน ร ปท 1.2 เมน เข าส ระบบงาน เล อกเมน สาหร บเจ าหน าท จะปรากฏตามร ป ร ปภาพแสดงหน าต างการล อกอ นเข าใช งานระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ให ผ ใช งานระบ username และ password ท กล าวไว ข างต นลงในหน าจอหน าต างล อกอ น จากน นกดป มเข า ส ระบบเพ อเข าระบบงาน หมายเหต หากผ ใช ล อกอ นถ กต องจะปรากฏหน าต างการใช งาน แต หากล อกอ นแล วไม ปรากฏหน าต างใช งานหร อหน าจอว างเปล าให ต ดต อผ ด แลระบบ เพ อตรวจสอบข อม ลผ ใช งานอ กคร ง การล อกอ นถ าช อผ ใช และรห สผ านถ กต องจะปรากฏหน าจอ ตามส ทธ ผ ล อกอ นเข าระบบ ร ปแสดงหล งการล อคอ นเข าใช งานระบบเพ อใช ในการจ ดเก บข อม ลทะเบ ยนค มส นทร พย จากร ป ผ ใช งานสามารถเข าส ระบบงานตามส ทธ ท ได ร บมอบหมายจากผ ด แลระบบ ในค ม อฉบ บน จะ อธ บายถ งการเข าใช งานระบบทะเบ ยนค มส นทร พย 1. ระบบจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ หน าจอแสดงการเข าระบบจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ 1. เล อกเมน ระบบทะเบ ยนค มส นทร พย 2. เล อกระบบจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ 3. เล อกนำเข ำคร ภ ณฑ 4. เล อกคร ภ ณฑ ได ร บกำรจ ดซ อ PO 5. เพ มข อม ล เม อเล อกทารายการเร ยบร อยแล วจะปรากฏหน าจอตามร ป 1.1 เล อกป งบประมาณ 1.2 ระบ รห สโครงการ 1.3 ระบ ช อโครงการ/ท มา 1.4 ระบ เลขท เอกสาร และว นท ร บคร ภ ณฑ 1.5 ระบ รายการจ ดซ อ / บร จาค 1.6 เล อกประเภทคร ภ ณฑ เม อเล อกประเภทคร ภ ณฑ จะแสดงหมวดคร ภ ณฑ 1.7 เล อกชน ดคร ภ ณฑ แสดงรายการชน ดคร ภ ณฑ 1.8 เม อชน ดคร ภ ณฑ จะแสดงลาด บ / เลขท คร ภ ณฑ 1.9 ระบ ช อผ ขาย/ผ ร บจ าง/ผ บร จาค/ย ม เบอร โทร และท อย 1.10 ระบ ประเภทเง น 1.11 ว ธ การได มาของคร ภ ณฑ 1.12 ระบ ราคาต อหน วย, ร น/แบบ, ล กษณะ, หมายเลข Series No ระบ ผ ร บผ ดชอบ ว นท ร บคร ภ ณฑ 1.14 ระบ สถานท ต ง/หน วยงานท ร บผ ดชอบ 1.15 ระบ หมายเลขคร ภ ณฑ สาน กงาน 1.16 ระบ หมายเลขคร ภ ณฑ GFMIS 1.17 แสดงผ รายงาน 1.18 แนบไฟล เอกสาร การแนบไฟล เอกสารท เก ยวข องก บข อม ลจะสามารถแนบไฟล เอกสารได จากหน าจอ 1. กดป ม Browse เพ อค นหำไฟล ท จะ นำเข ำ 2. เล อกไฟล ท ต องกำรนำเข ำข อม ล 3. กด Double Click ท ไฟล 4. ช อไฟล จะปรำกฏลงในช อง File 5. ระบ รำยละเอ ยดเก ยวก บข อม ลลงใน ช องรำยละเอ ยด 6. กดป ม Upload เพ อส งข อม ลเข ำระบบ 7. หร อกดยกเล กเม อต องกำรยกเล กกำรนำเข ำ จนเสร จส น หน าจอเม อ upload file เร ยบร อยแล ว หากต องการ Upload File ต อไปให ดาเน นการตามห วข อท 17 ใหม หล งจากผ านการ Upload เร ยบร อยแล วผ ใช งานสามารถตรวจสอบไฟล ท แนบลงในระบบได โดยกดป ม เพ อตรวจสอบไฟล ข อม ลด งร ป 1.19 ระบ สถานะคร ภ ณฑ 1.20 เม อกรอกข อม ลท งหมดเร ยบร อยแล วให กดป ม 2. ปร บปร งข อม ลรายการคร ภ ณฑ เข าส หน าจอ เล อกเมน รายการด งร ป เพ อทาการจ ดเก บข อม ลต อไป 1. เล อกเมน ระบบทะเบ ยนค มส นทร พย 2. เล อกระบบจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ 3. เล อกนำเข ำคร ภ ณฑ 4. เล อกคร ภ ณฑ ได ร บกำรจ ดซ อ PO 5. ปร บปร งข อม ล จากร ปเล อกค นจาก เพ อค นหาข อม ลท ต องการปร บปร ง กดป ม เพ อเข าไปปร บปร งรายการ เม อเล อกปร บปร งรายการ กด OK เพ อเข าปร บปร งรายการ จะปรากฏแบบฟอร มสาหร บปร บปร งรายการต าง ๆ ให ผ ใช ดาเน นการแก ไข เม อข อม ลถ กต องแล วให กดป ม เพ อจ ดเก บข อม ล 3. การบ นท กข อม ลการซ อมบาร ง/ค าเส อม 1. เล อกเมน ระบบทะเบ ยนค มส นทร พย 2. เล อกระบบจ ดเก บข อม ลคร ภ ณฑ 3. เล อกข อม ลกำรซ อมบำร ง/ค ำเส อม 4. บ นท กประว ต กำรซ อมบำร ง จะแสดงหน าจอ ด งน เล อก เพ อแสดงร ปภาพรายการคร ภ ณฑ เล อก เพ อบ นท กค าเส อมราคา เม อเล อกบ นท กค าเส อมราคา กด OK เพ อบ นท กค าข อม ลค าเส อมราคา จะแสดงหน าจอด งน 3.1 ระบ ค าเส มราคา รายการคร ภ ณฑ 3.2 ระบ อาย การใช งาน 3.3 ระบ อ ตราราคาเส อม 3.4 ระบ ค าเส อมราคาประจาป 3.5 ระบ ค าเส อมราคาสะสม 3.6 ระบ ราคาส ทธ เล อก เพ อบ นท กข อม ลการซ อมบาร ง/ค าเส อม รายการคร ภ ณฑ เม อเล อกบ นท กข อม ลแล วจะแสดง กด OK เพ อบ นท กข อม ล จากรายการเล อก เพ อบ นท กประว ต การส งซ อม เม อเล อกบ นท กประว ต แล วจะแสดง กด OK เพ อบ นท กข อม ลประว ต การซ อมแซมทร พย ส น จะแสดงหน าจอด งร ป 3.7 ระบ หน งส อส งซ อม/ท อ างอ ง และว น เด อน ป ท ส งซ อม 3.8 ระบ รายการซ อมรายการคร ภ ณฑ 3.9 ระบ หมายเหต ในการส งซ อมรายการคร ภ ณฑ 3.10 ระบ จานวนเง น 3.11 ระบ ผ ดาเน นการส งซ อมรายการคร ภ ณฑ เล อก เพ อบ นท กประว ต การส งซ อมรายการคร ภ ณฑ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks