แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 11 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ นท ก ำหนดให เป นหน ำท ของกร งเทพ- มหำนครและข อบ ญญ ต กร งเทพมหำนคร กำรบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งำนด ำนด แลและให บร กำร และสน บสน นกำรด ำเน นงำนตำมนโยบำยผ บร หำร เพ อให กำรด ำเน นภำรก จของส ำน กเทศก จม กรอบกำร ดำเน นกำร รวมท งเป ำหมำยและต วช ว ดผลสำเร จ สำน กเทศก จ จ งได จ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป 2557 โดยใช เอกสำรกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำ กร งเทพมหำนคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต รำชกำรกร งเทพมหำนครประจ ำป พ.ศ อ ำนำจหน ำท ตำมพระรำชบ ญญ ต บร หำรรำชกำรกร งเทพมหำนคร พ.ศ และ พระรำชบ ญญ ต ก ำหนดแผนและข นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ เป นกรอบในกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ หน า 1. บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 2. บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ 2 3. บทท 2 การข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น 4 4. บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 5 5. บทท 4 การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนา 7 6. ตารางท 1 แสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของส าน กเทศก จ 8 7. ตารางท 2 ก ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ข ภารก จประจาท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ค ภารก จสน บสน นม ต ท 2-4 ตามแนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจาป ของสาน กงาน ก.ก ตารางท 2 ง ภารก จท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของกร งเทพมหานคร ตารางท 3 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 4 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจา ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 5 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จในม ต 2-4 ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 6 ข นตอนการปฏ บ ต งานของโครงการ 36 บทสร ปสำหร บผ บร หำร สาน กเทศก จ ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการควบค ม ด แล ตรวจตรา และบ งค บการให เป นไปตาม กฎหมายท อย ในอ านาจหน าท ของกร งเทพมหานคร กฎหมายอ นท ก าหนดให เป นหน าท ของกร งเทพมหานคร และข อบ ญญ ต กร งเทพมหานคร การบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งานด านด แลให บร การและสน บสน น การดาเน นงานตามนโยบายผ บร หาร และเป นหน วยงานท สน บสน นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ส าน กเทศก จ ม จ ดแข งในด านการด แลความปลอดภ ยและการร กษาความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ของเม อง ซ งผ บร หารให ความเช อม นและไว วางใจ พร อมท งสน บสน นงบประมาณในการจ ดซ อว สด อ ปกรณ เช น กล อง CCTV ต ดต งท รถมอเตอร ไซค ส าหร บความคล องต วในการออกตรวจตรา การต ดต งต เข ยว ระว งภ ย (อ จฉร ยะ) ให ก บ 22 ส าน กงานเขต จ านวน 112 ต จ ดท าหน งส อ คนกร งฯ...ร วมใจ ระว งภ ย ให เม อง และค ม ออาสาสม ครพ ท กษ คนเม องแจกประชาชน การร วมก บหน วยงานท ด าเน นการช วยเหล อส งคม ร วมเฝ าระว งภ ยให ก บประชาชนท วไป ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กเทศก จร วมบ รณาการก บฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต ก าหนดการออกตรวจตราพ นท 3 ส วน ด งน ด านพ นท เส ยงภ ย ด านท งจ บ-ปร บ และด าน จ ดระเบ ยบหาบเร -แผงลอย (พ นท กวดข นพ เศษ) สามารถด าเน นการได ตามเป าหมายท ก าหนด ประชาชน ม ความพ งพอใจในระด บมากต อการปฏ บ ต งานท ง 3 ด าน ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 น ส าน กเทศก จได ก าหนดให ม การด าเน นการตาม แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 นโยบายการพ ฒนาของผ ว าราชการกร งเทพมหานคร และงานประจ า โดยครอบคล ม ภารก จของส าน กเทศก จรวม ๓ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานแบบบ รณาการ เพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ต ท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการ บร หารมหานคร ซ งประกอบด วยต วช ว ด จ านวน ๒0 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นต วช ว ด จ านวน ๔๑ โครงการ/ก จกรรม เป นต วช ว ดงานเช งย ทธศาสตร จ านวน 6 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน ๕ โครงการ/ก จกรรม และต วช ว ดงานประจา จานวน 14 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน 25 โครงการ/ก จกรรม โดยเป นโครงการท ใช งบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวน 11 โครงการ รวมเป นเง นท งส น ๑17,766,9๐๐ บาท และไม ใช งบประมาณจานวน 19 โครงการ 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒ บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป โครงสร างสาน กเทศก จ แบ งเป น 6 ส วนราชการ ด งน 1. กล มงานผ ตรวจการเทศก จ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บการก าก บต ดตาม ตรวจสอบพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของข าราชการและล กจ าง ส งก ด ส าน กเทศก จ และฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต รวมถ งการส บสวน สอบสวน แสวงหาข อเท จจร งในเร องท ได ร บการร องเร ยน เก ยวก บท จร ตหร อประพฤต ม ชอบ 2. ส าน กงานเลขาน การ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 47 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บงานสารบรรณและธ รการท วไป งานช วยอ านวยการและเลขาน การ การบร หารงานบ คคล งานการคล ง การเง นและบ ญช การงบประมาณ การจ ดซ อจ ดจ าง งานการประช ม งานประชาส มพ นธ งานส อสาร การด แล สถานท ยานพาหนะ เคร องว ทย คมนาคม และงานอ นท ไม ได อย ในความร บผ ดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 3. กองนโยบายและแผนงาน กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 21 คน ว าง 1 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการว เคราะห นโยบายและแผนท เก ยวข องก บงานเทศก จ ปฏ บ ต หน าท หน วยงานกลางในการ จ ดท าแผนย ทธศาสตร ประสานการด าเน นงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การให สอดคล องก บนโยบายและแผนพ ฒนา กร งเทพมหานคร เพ อให ส วนราชการถ อปฏ บ ต ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนในเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เป นศ นย รวมข อม ลสารสนเทศเก ยวก บงานเทศก จ จ ดท าหล กส ตรเพ อด าเน นการส มมนาและ ฝ กอบรมผ ปฏ บ ต งานเทศก จ งานน ต กรรมและส ญญาของส าน ก การว น จฉ ยป ญหาข อกฎหมาย รวบรวมร าง แก ไข ปร บปร งกฎหมาย ข อบ ญญ ต ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ การตรวจสอบและสร ปสานวนคด ความผ ดตาม กฎหมายด านเทศก จ การจ ดประช ม และด าเน นการตามมต คณะกรรมการเปร ยบเท ยบคด ตามพระราชบ ญญ ต ควบค มอาคารฯ พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ขฯ 4. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง 4 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจตรา ส บสวน จ บก ม ด าเน นคด และบ งค บการให เป นไปตามข อบ ญญ ต กร งเทพมหานครและกฎหมายอ นท อย ในอานาจหน าท ของกร งเทพมหานคร รวมถ งการด าเน นการในส วนท เก น อ านาจหน าท ของส าน กงานเขต หร อกรณ ท จะเป นภ ยร ายแรงต อกล มคนส วนใหญ หร อด าเน นการในส วน ท ต อเน องก บอ านาจหน าท ของส าน กงานเขต การกระท าผ ดท ต อเน องระหว างพ นท เขตหร อหลายพ นท เขต การตรวจสอบก าก บด แล สน บสน นการปฏ บ ต งานและต ดตามประเม นผลการบ งค บการตามกฎหมายของ ฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต การตรวจพ นท เร องร องเร ยน การรายงานประจ าว น การตรวจและท ารายงาน ตามโครงการเฉพาะก จท เก ยวก บงานด านเทศก จ การตรวจและบ งค บคด เก ยวก บอาคาร งานช วยเหล อ ประชาชนในกรณ และโอกาสต าง ๆ งานมวลชนส มพ นธ งานให บร การเพ อความปลอดภ ยและความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง และสน บสน นการด าเน นงานตามนโยบายของผ บร หาร โดยร บผ ดชอบ 19 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตพระนคร ส าน กงานเขตป อมปราบศ ตร พ าย ส าน กงานเขตส มพ นธวงศ ส าน กงานเขตด ส ต ส าน กงานเขตปท มว น ส าน กงานเขตสาทร ส าน กงานเขตว ฒนา ส าน กงานเขตบางร ก ส าน กงานเขตพญาไท ส าน กงานเขตด นแดง ส าน กงานเขตห วยขวาง ส าน กงานเขตราชเทว ส าน กงานเขต ว งทองหลาง ส าน กงานเขตพระโขนง ส าน กงานเขตคลองเตย ส าน กงานเขตบางคอแหลม ส าน กงานเขต บางนา สาน กงานเขตยานนาวา และสาน กงานเขตสวนหลวง แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๓ 5. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 2 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 25 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบ 16 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตบางเขน ส าน กงานเขตหล กส ส าน กงานเขตดอนเม อง ส าน กงานเขตสายไหม ส าน กงานเขต ลาดพร าว ส าน กงานเขตม นบ ร ส าน กงานเขตหนองจอก ส าน กงานเขตลาดกระบ ง ส าน กงานเขตบางกะป สาน กงานเขตบ งก ม สาน กงานเขตค นนายาว สาน กงานเขตสะพานส ง ส าน กงานเขตคลองสามวา ส าน กงาน เขตประเวศ สาน กงานเขตจต จ กร และสาน กงานเขตบางซ อ 6. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 3 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง - คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบสาน กเทศก จ และ 15 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตธนบ ร ส าน กงานเขตบางแค ส าน กงานเขตบางบอน ส าน กงานเขตราษฎร บ รณะ ส าน กงานเขตหนองแขม ส าน กงานเขตคลองสาน ส าน กงานเขตบางกอกน อย ส าน กงานเขตบางพล ด ส าน กงานเขตท งคร ส าน กงานเขตภาษ เจร ญ ส าน กงานเขตบางข นเท ยน ส าน กงานเขตบางกอกใหญ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks