เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม - PDF

Description
177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 13 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ นๆ ท น าสนใจย งข น ซ งข นตอนการสร างอ กษรศ ลป และการปร บแต งอ กษรศ ลป ม ว ธ การด งน การสร างอ กษรศ ลป ม ว ธ ด งน คล กท แท บ แทรก คล กท คาส ง อ กษรศ ลป จากน นจะปรากฏร ปแบบต างๆของอ กษรศ ลป ท โปรแกรมม ให ข นมา ด งน คล กท ร ปแบบท ต องการ 178 ซ งเม อคล กแล วโปรแกรมจะปรากฏกล องข อความของอ กษรศ ลป ข นมาให ด งน ปรากฏกล องข อความของอ กษรศ ลป ให ทาการพ มพ ข อความท ต องการได เลย ซ งเม อเสร จแล วก จะได ข อความตามร ปแบบท เล อก ด งน พ มพ ข อความท ต องการลงไป การแก ไขข อความของอ กษรศ ลป เม อสร างอ กษรศ ลป ข นมาแล ว และต องการจะแก ไขข อความใหม ม ว ธ การด งน คล กท ตาแหน งของอ กษรศ ลป ให ม เคอร เซอร กระพร บข นมา จากน นให พ มพ ข อความเพ มเต มลงไป หร อทาการลบข อความท ไม ต องการออก ได เหม อนก บการ พ มพ ข อความท วๆไป ซ งเม อทาการแก ไขแล วก จะได ด งน ทาการแก ไขข อความใหม ลงไป 179 การปร บแต งข อความของอ กษรศ ลป ในกรณ ท ไม ชอบร ปแบบอ กษรศ ลป ท โปรแกรมม ให หร ออยากจะเปล ยนแปลงเพ ยงร ปแบบ บางอย างของอ กษรศ ลป เพ อให ส หร อล กษณะของอ กษรศ ลป ตรงตามความต องการ โดยว ธ การ ปร บแต งล กษณะของอ กษรศ ลป ม ข นตอนด งน คล กท แท บ ร ปแบบ ของเคร องม อการวาด จะปรากกฎกล มคาส ง ล กษณะอ กษรศ ลป ข นมา ซ งรายละเอ ยดของคาส งย อยในกล มน ม ด งน ล กษณะด วน ค อ อ กษรศ ลป ร ปแบบอ นๆ เช น เม อ สร างอ กษรศ ลป ข นมาแล ว แต อยากเปล ยนร ปแบบ เป นร ปแบบอ นๆท โปรแกรมม ให ก ให คล กท ร ปแบบท ต องการได เลย ข อความก จะเปล ยนไปตามร ปแบบใหม ท เล อก ซ งหากต องการด ร ปแบบอ นๆ ให ใช เมาส คล กท ล กศรด านข างเพ อเล อนข น หร อลง ส เต มข อความ ค อ การใส ส หร อเปล ยนส ให ก บต วอ กษรศ ลป เส นกรอบข อความ ค อ การใส ส หร อเปล ยนส และล กษณะของเส นต วอ กษรศ ลป ล กษณะพ เศษข อความ ค อ การใส ล กษณะพ เศษต างๆให ก บอ กษรศ ลป ซ งประกอบ ไปด วยการใส เงา การสะท อน เร องแสง ยกน น การหม นสามม ต และการแปลง โดยท สามารถ เล อกร ปแบบต างๆได โดยการนาเมาส ไปคล กท ร ปแบบท ต องการ 180 การสร าง และปร บแต งแผนผ งองค กร (SmartArt) ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 จะม คาส ง SmartArt ซ งเป นคาส งใหม ท ม ความสามารถในการสร างงานท ม ล กษณะของผ งองค กร ไดอะแกรม วงกลม พ ระม ด เป นต น ซ งเป นเคร องม อท ช วยสร างงานได อย างง ายดาย และรวดเร วมากข น อ กท งย งม ความสวยงาม มากกว าใน Microsoft PowerPoint 2003 อ กด วย ซ งการใช เคร องม อ SmartArt น นม ว ธ การด งน การสร างแผนผ งองค กร (SmartArt) ม ว ธ ด งน คล กเล อกท แท บ แทรก คล กท คาส ง SmartArt เม อคล กแล ว จะปรากฏไดอะล อคบล อก เพ อเล อกร ปแบบของ SmartArt ข นมาให ด งน คล กเล อกร ปแบบสมาร ทอาร ตท ต องการ คล กท ป ม ตกลง 181 เม อคล กป ม ตกลง แล ว จะปรากฏร ปแบบของผ งองค กรท เล อกไว ข นมาบนหน าสไลด ด งน พ มพ ข อความท ต องการใส ลงไป หร อ สามารถนาเมาส ไปคล กในกล องข อความแล วพ มพ ข อความท ต องการได เช นก น เม อพ มพ ข อความเสร จแล วให น าเมาส มาคล กท ด านนอกของสมาร ทอาร ตหน งคร ง ก จะได แผนผ งท ใส ข อความเร ยบร อยแล ว การแก ไข ปร บแต งสมาร ทอาร ต หล งจากท แทรกสมาร ทอาร ตลงในสไลด แล ว หากต องการลบ, เพ มกรอบข อความ หร อ ทา การปร บแต งค าต างๆในสมาร ทอาร ตก สามารถทาได ด งน 1. การลบกล องข อความออกจากสมาร ทอาร ต ในกรณ ท ร ปแบบของสมาร ทอาร ตท เราเล อก ม ลาด บข นมาให มากกว าท ต องการ เราสามารถ ลบกล องข อความน นท งไปได โดยม ข นตอนด งน กดป ม Delete หร อ Back Space ท แป นพ มพ คล กเล อกกล องข อความท จะลบ การเพ มกล องข อความลงในสมาร ทอาร ต ในกรณ ท ร ปแบบของสามาร ทอาร ตท เล อก ม ลาด บข นมาให น อยกว าท ต องการจะสร าง ก สามารถเพ มกล องข อความลงไปในแผนผ งได โดยม ข นตอนด งน คล กเล อกกล องข อความท ต องการเพ ม คล กเล อกแท บ ออกแบบ ของเคร องม อ SmartArt คล กเล อกคาส ง เพ มร ปร าง 183 ซ งต วเล อกของการเพ มร ปร าง ม รายละเอ ยด ด งน เพ มร ปร างหล งจาก หมายถ ง เพ มกล องข อความหล งกล องท เล อกไว เพ มร ปร างก อน หมายถ ง เพ มกล องข อความด านหน ากล องท เล อกไว เพ มร ปร างเหน อ หมายถ ง เพ มกล องข อความเหน อกล องท เล อกไว เพ มร ปร างใต หมายถ ง เพ มกล องข อความใต กล องท เล อกไว ซ งในต วอย างน จะเล อกแบบ เพ มร ปร างหล งจาก และเม อคล กเล อกแล วจะปรากฏกล องข อความ ใหม ข นมาให ด งน ส งเกตว าจะปรากฏกล องข อความข นมาใหม 3. การเพ มส ส นให ก บสมาร ทอาร ต หล งจากได สมาร ทอาร ตในร ปแบบท ต องการแล ว หากต องการใส ส เพ อเพ มความสวยงาม ก สามารถทาได โดยม ข นตอนด งน คล กเล อกท ผ งองค กรท จะตกแต งส ส น 184 คล กท แท บ ออกแบบ ของเคร องม อ SmartArt คล กท คาส ง เปล ยนส เม อคล กท คาส ง เปล ยนส แล ว จะปรากฏร ปแบบ หร อช ดส ของผ งองค กรท โปรแกรมม ไว ให ด งน คล กเล อกร ปแบบส ท ต องการ ซ งเม อคล กเล อกร ปแบบท ต องการแล ว โปรแกรมก จะเปล ยนส ผ งองค กรไปตามท ได เล อกไว ด งน 185 หร อในกรณ ท ช ดร ปแบบท โปรแกรมม ให ไม ตรงตามความต องการ โปรแกรมก ย งม คาส งอ น ท ให ทาการกาหนดส ของกล องข อความได เองท ละกล อง ซ งการกาหนดส เองน นม ว ธ การด งน คล กเล อกกล องข อความท ต องการตกแต ง คล กท แท บ ร ปแบบ ของเคร องม อ SmartArt เม อคล กท แท บร ปแบบแล ว จะปรากฏกล มเคร องม อต างๆข นมา ซ งกล มท ใช ตกแต งใส ส น น ได แก 1. ล กษณะร ปร าง เป นการตกแต งกรอบข อความในแผนผ ง เช น ใส ส ใส ล กษณะพ เศษต างๆ 186 ซ งว ธ การใช งานคาส งต าง ๆ ในกล มน ก จะเหม อนก บการตกแต งร ปร างเช นก น ค อให คล กท ล กศรด านหล งของแต ละคาส ง จากน น ก จะปรากฏต วเล อกของคาส งน นๆข นมา ให เราคล กเล อก ร ปแบบท ต องการได เลย หร อให นาเมาส ไปช ท ร ปแบบต างๆ กรอบข อความก จะเปล ยนไปตาม ร ปแบบท เมาส ช อย และเม อได แบบท ต องการแล วก ให คล กเล อกท ร ปแบบน น 2. ล กษณะอ กษรศ ลป เป นการตกแต งของข อความในกรอบ เช น เปล ยนส ใช อ กษรศ ลป หร อใส ล กษณะพ เศษต างๆ ซ งว ธ การใช งานคาส งต างในกล มน ก ค อ ให คล กท ล กศรด านหล งของแต ละคาส ง ก จะปรากฏ ต วเล อกของคาส งน นๆข นมา ให คล กเล อกล กษณะท ต องการได เลย หร อให นาเมาส ไปช ท ร ปแบบ ต างๆ ข อความก จะเปล ยนไปตามล กษณะท เมาส ช อย และเม อได ล กษณะท ต องการแล วก ให คล ก เล อกท ล กษณะน นๆ ซ งเม อทาการตกแต งแผนผ งของเราโดยการใส ส และ ล กษณะพ เศษต างๆแล ว จะได ผลล พธ ด งน 187 การสร างแผนภ ม (Chart) การนาเสนอข อม ลด วยแผนภ ม น น เป นการนาเสนอข อม ลในเช งเปร ยบเท ยบ หร อ ข อม ลการ สร ปผล หร อ ใช เพ อว เคราะห ถ งแนวโน มการเปล ยนแปลงในอนาคต ซ งการนาเสนอข อม ลโดย แผนภ ม น นจะใช การพ มพ ข อม ลลงในตาราง จากน นโปรแกรมจะทาการแปลงตารางไปเป น แผนภ ม ต อไป และเม อสร างแผนภ ม ข นมาแล ว ก ย งสามารถตกแต งให ด สวยงามย งข นได อ กด วย การแทรกแผนภ ม ลงสไลด ม ว ธ การด งน คล กเล อกท แท บ แทรก คล กท คาส ง แผนภ ม เม อคล กแล ว จะปรากฏไดอะล อคบล อก เพ อเล อกร ปแบบของแผนภ ม ข นมาให ด งน เล อกร ปแบบของแผนภ ม ท ต องการ คล กท ป ม ตกลง 188 เม อคล กท ป ม ตกลง แล ว โปรแกรมจะทาการสร างแผนภ ม ข นมาให ตามร ปแบบท เล อกไว พร อมก บสร างเอกสารท เป นไฟล Excel ข นมาให ด วย ด งน ใส ข อม ลแผนภ ม ลงไปในตารางโปรแกรม Excel ซ งค าต างๆท ใส ลงในตารางโปรแกรม Excel จะไปอย ท แผนภ ม ในหน าของสไลด ซ งหาก ต องการใส ข อม ลเพ มเต ม หร อลบข อม ลบางส วนออก ก ให เปล ยนแปลงค าท ตารางในโปรแกรม Excel ค าต างๆท ถ กเปล ยนแปลงจะไปอย ท แผนภ ม ในสไลด ท งหมด ยกต วอย างเช น คร งแรกท สร าง แผนภ ม มาแล วย งไม ได เปล ยนค าต างๆ จะได แผนภ ม หร อ Chart ด งร ปน 189 และข อม ลของแผนภ ม ท อย ในตารางโปรแกรม Excel จะเป นด งน ซ งหากต องการเปล ยนแปลงค าในแผนภ ม ให เป นข อม ลท ต องการจะน าเสนอ ก จะต องมา เปล ยนแปลงค าต างๆท ตารางในโปรแกรม Excel ด งน โดยเม อเปล ยนแปลงค าต างๆในตาราง Excel แล ว แผนภ ม ในสไลด ก จะเปล ยนตามไปด วย ด งน ซ งเม อเราทาการแก ไขข อม ลในตาราง Excel แล ว ให ป ดหน าต างโปรแกรม Excel ได เลย 190 การแก ไขข อม ลในแผนภ ม หล งจากแทรกแผนภ ม ลงในเอกสารเร ยบร อยแล ว หากต องการเปล ยนแปลง หร อ แก ไขข อม ล ภายในแผนภ ม ก จะต องเข าไปแก ไขข อม ลในตารางของโปรแกรม Excel เหม อนก บในตอนแรก ท สร างแผนภ ม และการเป ดตารางข อม ลในโปรแกรม Excel ม ว ธ การด งน ใช เมาส คล กเล อกท แผนภ ม ให ม กรอบส เหล ยมล อมรอบแผนภ ม คล กเล อกท แท บออกแบบ ของเคร องม อแผนภ ม คล กท คาส ง แก ไขข อม ล ในกล มคาส งของข อม ล 191 ซ งเม อคล กท คาส ง แก ไขข อม ลแล ว โปรแกรมจะทาการเป ดตารางข อม ล Excel ข นมาให ด งน ให ทาการแก ไขเปล ยนแปลงค าต างๆลงไปในตาราง จากน นข อม ลในแผนภ ม ก จะ เปล ยนแปลงค าไปตามข อม ลในตาราง Excel ท เป ดข นมา การปร บแต งแผนภ ม ตารางข อม ลในโปรแกรม Excel จะปรากฏข นมา 1. การแก ไขต วอ กษรในแผนภ ม ม ว ธ ปฏ บ ต ด งน คล กท บร เวณต วอ กษรท ต องการแก ไข ส งเกตว าจะปรากฏกรอบล อมรอบต วอ กษรท เล อก 192 คล กเล อกท แท บหน าแรก เพ อให กล มคาส งของแบบอ กษรปรากฏข นมา เม อเป ดกล มคาส งของแบบอ กษรข นมาแล ว ก สามารถเปล ยนร ปแบบของต วอ กษรได เหม อนก บในโปรแกรม Word ซ งเม อแก ไขต วอ กษรแล วจะได ด งน การเปล ยนส ในแผนภ ม ม ว ธ ปฏ บ ต ด งน 193 คล กท คาส ง เต มส ร ปร าง ในแท บหน าแรก คล กเล อกส วนของ Chart ท ต องการเปล ยนส เม อคล กท คาส ง เต มส ร ปร าง แล ว จะปรากฏรายการของส ข นมา ให คล กส ท ต องการ ด งน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks