ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป - PDF

Description
ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป 1 2 ความหมายของการประมาณราคา การประมาณราคาม ความหมายในต วเองอย แล วค อ ไม ใช ราคาท แท จร งหร อถ กต องตรงก บราคา ของค าก อสร างจร ง เป นเพ ยงราคาโดยประมาณ หร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 7 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความหมายและการประมาณราคาค าก อสร างโดยท วไป 1 2 ความหมายของการประมาณราคา การประมาณราคาม ความหมายในต วเองอย แล วค อ ไม ใช ราคาท แท จร งหร อถ กต องตรงก บราคา ของค าก อสร างจร ง เป นเพ ยงราคาโดยประมาณ หร อใกล เค ยงก บความเป นจร ง เพราะเม อก อสร างเสร จ แล ว ก จะไม ปรากฏว าราคาค าก อสร างน นตรงก บราคาท ได ประมาณการไว เลย ท งน ข นอย ก บเหต ผลหลาย ประการค อ - ปร มาณว สด ตามท ได ประมาณการไว โดยท ได เผ อการเส ยหายแล วน นไม ตรงก บท ใช ในการก อสร างจร ง - ราคาว สด ตามท ได ประมาณการไว ไม ตรงก บท ซ อมาใช ในการก อสร าง - ค าแรงงานก อสร างตามท ได ประมาณการไว ไม ตรงก บท ว าจ างก อสร างจร ง - ค าใช จ ายต าง ๆ ตามท ได ประมาณการไว ไม ตรงก บท ใช จ ายในการก อสร างจร ง ฯลฯ การประมาณราคา หร อเร ยกอ กอย างหน งว า การค ดราคา น นเป นการคานวณหา 1. ปร มาณว สด หร อเน องาน 2. ราคาว สด 3. ราคาค าแรงงาน 4. ค าใช จ ายอ น ๆ (ค าอานวยการ ดอกเบ ย กาไร และภาษ ฯ ) ราคาค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของ ค าว สด ค าแรงงาน และค าใช จ ายในการดาเน นงานก อสร าง การประมาณราคา หากได กระทาโดยน กประมาณราคาท ม ความชานาญแล ว ราคาค าก อสร างท ได จากการประมาณราคาก บราคาค าก อสร างจร ง เม อก อสร างแล วเสร จไม ควรผ ดหร อแตกต างมากน ก ควรอย ในเกณฑ ส ง-ต า ไม เก น 10 % (โดยประมาณ) การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างโดยท วไป การประมาณราคาค าก อสร างและส งปล กสร างโดยท วไป จ ดทาได 2 ว ธ ค อ 1. ว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยด 2. ว ธ ประมาณราคาโดยส งเขป 1. ว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยด ใช ประมาณราคางานท ก อสร างจร ง เพ อเป นราคาปานกลางหร อราคากลางในการจ ดหาผ ทาการ ก อสร าง กระทาโดยการคานวณหาปร มาณงานและว สด ก อสร าง แล วนาไปประมาณการหาค าว สด แรงงาน ตลอดจนค าใช จ ายต าง ๆ ท เก ยวก บก จการก อสร าง รวมยอดเป นค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างท งหมด ผลท ได จากการประมาณราคาโดยละเอ ยดน จะใกล เค ยงก บความเป นจร งมากท ส ด ทาได 2 ว ธ ค อ 1.1 ว ธ การประมาณราคาจากปร มาณว สด ก อสร างและแรงงานต อหน วย เป นว ธ ประมาณราคา โดยการถอดแบบคานวณปร มาณงานว สด และแรงงานก อสร างออกมา เป นหน วย ๆ ของงานแต ละประเภทงาน แล วค ณด วยราคาค าว สด มวลรวมและค าแรงงานต อหน วย รวม ยอดเป นค าว สด และค าแรงงานท งหมด แล วนาไปประมาณการหาค าอานวยการและดาเน นงาน ค ากาไรและ ค าภาษ อากร ค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของค าว สด ค าแรงงาน ค าอานวยการดาเน นงาน ค ากาไร และภาษ อากร 1.2 ว ธ ประมาณราคาจากปร มาณว สด ก อสร างท งหมด เป นว ธ ประมาณราคา โดยการถอดแบบคานวณหาปร มาณว สด ก อสร าง ออกมาตามชน ด ของว สด แล วค ณด วยราคาต อหน วยของว สด แต ละชน ด แล วรวมยอดเป นราคาค าว สด ท งหมด แต ว ธ น ไม สามารถกาหนดค าแรงต อหน วยได ต องกาหนดค าแรงงานเป นร อยละ (%) ของค าว สด ท งหมด แล วรวมค า ว สด และค าแรงงานท งหมด นาไปประมาณการหาค าอานวยการและดาเน นงาน ค ากาไรและค าภาษ อากร ค าก อสร าง ค อ วงเง นรวมยอดของ ค าว สด ค าแรงงาน ค าอานวยการดาเน นงาน ค ากาไร และภาษ หมายเหต ในทางปฏ บ ต จร งน น น ยมใช ว ธ ประมาณราคา จากปร มาณงานว สด ก อส ร างและแรงงานต อหน วย เพ อให ทราบวงเง นค าก อสร าง นาไปใช ย นซองประกวดราคาหร อเสนอราคาในการจ ดหาผ ทาการก อสร าง เม อได ร บให เป นผ ดาเน นการก อสร างแล ว จ งนาไปประมาณการหาปร มาณว สด ก อสร างแต ละชน ด ท จะต อง ใช ท งหมด เพ อจะได ส งซ อว สด มาใช ในการก อสร างต อไป ว ธ การประมาณรา คาจากปร มาณว สด ก อสร างท งหมด น ยมใช ก บงานก อสร างท เป นงานขนาดเล ก ไม ม ความละเอ ยดปราณ ตน กหร อเพ อต องการหาจานวนว สด ท นามาใช ในการก อสร าง 2. ว ธ ประมาณราคาโดยส งเขป ใช สาหร บผ ออกแบบ (สถาปน ก, ว ศวกร หร อนายช างโยธา) เพ อให ร ว าแบบท ออกมาน น จะก อสร าง ได ตา มวงเง นงบประมาณท ม อย หร อไม หร อใช สาหร บตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอ ยด ท ได ประมาณราคาไปแล วว าจะผ ดพลาดหร อไม ทาได 2 ว ธ ค อ 2.1 ว ธ ประมาณราคาจากปร มาตร ประมาณการโดยหาปร มาตร ของอาคารท งหมด แล วค ณด วยรา คาค าก อสร างต อหน วยของ ปร มาตร ซ งได มาจากผลการประมาณราคาโดยละเอ ยดของงานประเภทเด ยวก นท ได เคยประมาณการไว แล ว ว ธ น น ยมใช อาคารโล ง ๆ ท ม รายละเอ ยดของส วนประกอบอาคารไม มากน ก เช น อาคารโรงงาน, ถ งเก บน า ฯลฯ เป นต น 2.2 ว ธ ประมาณราคาจากพ นท หร อเน อท ประมาณการโดยหาปร มาตรพ นท หร อ เน อท ใช สอยของอาคารท งหมด แล วค ณด วยราคา ค าก อสร างต อหน วยพ นท หร อเน อท ซ งได มาจากผลการประมาณราคาโดยละเอ ยดของงานประเภทเด ยวก น ท ได เคยทาการประมาณราคาไว แล ว ว ธ น น ยมใช ก บอาคารโดยท วไป แต ต องทาความเข าใจว ธ การคานวณหาพ นท หร อเน อท ใช สอย อาคารให ถ กต องตรงก นจ งจะได ผลท ใกล เค ยงก น 3 การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างของทางราชการ การประมาณราคาค าก อสร างอาคารและส งปล กสร างของทางราชการ เพ อใช ในการพ จารณาจ ดหา ผ ทาการก อสร าง และเพ อการอ นในส วนท เก ยวก บการท จะสน บสน นให งานก อสร างน น ๆ แล วเสร จไปด วยด เป นประโยชน แก ทางราชการน น กระทาได โดยว ธ การถอดแบบคานวณราคากลางหร อว ธ ประมาณราคา โดยละเอ ยด ว ธ การถอดแบบคานวณราคากลาง ห ร อว ธ ประมาณราคาโดยละเอ ยดน น ม ข นตอนในการปฏ บ ต ด งต อไปน 1. ประมาณการหาปร มาณงานและว สด ก อสร าง โดยการถอดแบบ เพ อให ได ปร มาณงานและ ว สด ก อสร างท จะต องใช ในการก อสร างงาน ตามแบบแปล นและรายการก อสร างของงานน น ๆ หน วยงาน ของปร มาณงานและว สด ก อสร างตามชน ดของงาน และว สด ก อสร างน น ๆ 2. ประมาณการหาราคาว สด ก อสร าง 3. ประมาณการหาค าแรงงานก อสร าง 4. ประมาณการหาค าใช จ ายต าง ๆ ในการก อสร าง ซ งได แก 4.1 ค าอานวยการและดาเน นงาน 4.2 ค าประก นภ ยและค าความเส ยหายอ น ๆ 4.3 ค าดอกเบ ย 4.4 ค ากาไร 4.5 ค าภาษ อากร ค าก อสร างท งหมด ค อ วงเง นยอดรวมของค าว สด และค าแรงงาน + ค าอานวยการและ ดาเน นงาน + ค าประก นภ ยและความเส ยหายอ นๆ + ค าดอกเบ ย + ค ากาไร + ค าภาษ อากร (ค า Factor F) การประมาณราคาค าก อสร าง และส งปล กสร างของทางราชการด งกล าว ข างต น โดยเฉพาะอย างย ง ต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบและข อบ งค บของทางราชการ ค อ ก. ปฏ บ ต ตามมต คณะร ฐมนตร ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ข. ปฏ บ ต ตามคาส งกระทรวง, ทบวง, กรมฯ ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ค. ปฏ บ ต ตามมาตรฐานงานก อสร าง ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา ง. ปฏ บ ต ตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด ฯ ในส วนท เก ยวก บการประมาณราคา จ. ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ของคณะกรรมการราคากลางท กาหนดไว การคานวณราคากลางของงานก อสร างอาคาร การคานวณราคากลาง ม กระบวนการดาเน นการตามข นตอนด งน 1. การถอดแบบ เป นข นตอนในการแยกงานก อสร างท งโค รงการออกเป นปร มาณเน องานของ งานย อยต าง ๆ ลงในแบบฟอร มสาหร บการประมาณราคาซ งกาหนดให ใช เป นมาตรฐานเด ยวก น และการค ดปร มาณเน องาน ของผ ถอดแบบอาจค ดได ไม เท าก น เช น การเผ อเปอร เซ นต เส ยหายต างก น ด งน นเพ อให ผ ถอดแบบท งหลาย สามารถค ดปร มาณเน องานได โดยม มาตรฐานใกล เค ยงก น จ งกาหนดให ผ ถอดแบบ ใช มาตรฐานการว ดเน อ งานและการเผ อเส ยหายเป นอ นเด ยวก น 4 2. การใส ราคาว สด เป นข นตอนในการหาราคาว สด ของแต ละงานย อยต าง ๆ ลงในแบบฟอร มสาหร บการประมาณ ราคา ซ งราคา ได จากสาน กด ชน เศรษฐก จการค า กระทรวงพาณ ชย รายการประมาณราคาของ กอ.สพฐ. ราคาพาณ ชย จ งหว ดหร อส บราคาจากผ ผล ตโดยตรง จะเป นราคาต อหน วยหร อราคาต อช ด แล วแต หน วยของ ปร มาณงานน น ๆ 3. การใส ค าแรงงาน เป นข นตอนในการหาราคาค าแรงงานของ แต ละหน วยงานย อยต าง ๆ ลงในแบบฟอร มสาหร บ การประมาณราคา ซ งค าแรงงานจะกาหนดโดย คณะกรรมการกาหนดราคากลาง หร อจากกา รส บราคา จะเป นราคาต อหน วย หร อราคาต อช ด แล วแต หน วยของปร มาณงานน น ๆ 4. การใส ค าใช จ ายในการดาเน นการ เป นข นตอนในการหาราคาค าใช จ าย เช น ค าอานวยการ ค าดอกเบ ย กาไร และภาษ ลงใน แบบฟอร มสาหร บการประมาณราคา ซ งจะกาหนดเป นเปอร เซ นต ของ ค างาน (ค าใช จ ายทางตรง) และเพ อ ความสะดวกในการคานวณ จ งได จ ดทาเป น ตารางสาเร จร ปเร ยกว า ตาราง Factor F ท จ ดทาโดยสาน ก งบประมาณ การประมาณราคาโดยละเอ ยด เป นว ธ การหาปร มาณงานและว สด ก อสร าง โดยถอดออกจากแบบ แปลนและรายการ ก อสร างออกเป นหน วย ๆ ตามว ธ การและหล กเกณฑ การถอดแบบห าปร มาณว สด เพ อ คานวณราคากลางลงในแบบฟอร มท จะใช สาหร บการประมาณราคา 5 ว ธ คานวณหาปร มาณงานและว สด ก อสร างของงานอาคาร 6 7 ว ธ คานวณหาปร มาณงานและว สด ก อสร างของงานอาคาร การประมาณราคางานโครงสร างและงานสถาป ตยกรรม ข นตอนหล งจากได ร บแบบและรายการละเอ ยดประกอบแบบแล วด งน 1. งานข ดด นและตอกเสาเข ม 1.1 งานข ดด นและถมค น การคานวณหาปร มาณงานด นท ต องข ด ตามเน อท ของฐานราก แต ละขนาด ค ณด วยค วามล กจากระด บ ด นถ งใต ฐานราก แล วค ณจานวนของฐานรากแต ละขนาดจะได ผลล พธ เป น...ม 3 เม อได ปร มาณงานด นข ดของฐานรากท งหมด แล วนาไปรวมก บเปอร เซ นต การเผ องาน ข ด ด น (ตามหล กเกณฑ เผ อก นด นพ งและเพ อทางานสะดวก) ก จะได ปร มาณงานด นข ดท งหมดเป นจานวน...ม 3 งานถมค น ค อ การนาท ข ดข นจากฐานรากถมค นลงไปในหล มฐานรากหล งจากทาการหล อ คอนกร ตฐานรากและเสาตอม อแล วเสร จ 1.2 งานตอกเสาเข ม การคานวณหาปร มาณขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks