แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 28 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฉบ บน จ ดท าข นภายใต เง อนไขของหล กเกณฑ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ท ได ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการท สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ของร ฐบาล โดยแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.2557 มหาว ทยาล ยโดยย ดกรอบแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม พ.ศ ท ม การปร บปร งเพ อให ม ความเหมาะสมและสอดคล อง ก บกรอบแผนพ ฒนาอ ดมศ กษา 15 ป (พ.ศ ) ฉบ บท 2 และย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ป ข อเสนอแนวทางการด าเน นการของ สกอ. ท สอดร บก บ ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การท เป นไปตามนโยบายของร ฐบาล และสภาพการเปล ยนแปลงของประเทศและส งคมโลก ผลประเม นการประก นค ณภาพภายในและภายนอก ผลประเม นการปฏ บ ต ราชการของป ท ผ านมา พร อมก บการเตร ยมการเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป 2015 และการพ ฒนามหาว ทยาล ยส มาตรฐานสากล มหาว ทยาล ยมหาสารคามม ความคาดหว งให แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน เป นเคร องม อส าหร บการบ รณาการและการแปลงแผน ส การปฏ บ ต ท ช ดเจนและผล กด นให การด าเน นงานในภารก จต างๆ ของท กภาคส วนในมหาว ทยาล ย ตอบสนองท ศการการพ ฒนามหาว ทยาล ยตามย ทธศาสตร ต างๆ ท ก าหนด เก ดผลส มฤทธ และบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยท น าไปส ค ณภาพและมาตรฐานในการจ ดการศ กษาได อย างเป นร ปธรรมท ช ดเจน และการได ร บการยอมร บต อไป (รองศาสตราจารย ดร.ศ ภช ย สม ปป โต) ผ ร กษาราชการแทนอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า สารบ ญ บทน า... 1 สภาพป จจ บ นและป ญหาของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม... 2 ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย ตามกรอบแผนอ ดมศ กษา 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ )... 3 ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ป แนวทางการด าเน นการของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และสถาบ นอ ดมศ กษา... 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย... 6 แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวง ย ทธศาสตร สกอ. และย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย... 7 แสดงความเช อมโยงแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป แผนพ ฒนาการศ กษา ฉบ บท 11 แผนกลย ทธ มมส และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม... 8 Strategic map มหาว ทยาล ยมหาสารคาม... 9 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมองค กร เป าหมายหล กในช วง 4 ป ( ) มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ย ทธศาสตร หน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ (ต อ) หน า ว เคราะห จ ดแข ง - จ ดอ อน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ย ทธศาสตร / เป าประสงค / กลย ทธ / โครงการ-ก จกรรม ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพภายใต การเร ยนการสอนท ท นสม ยตามเกณฑ มาตรฐานและการจ ดอ นด บสากล ท งเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก ย ทธศาสตร ท 2 การว จ ยเพ อสร างองค ความร และพ ฒนานว ตกรรมท สร างม ลค าเพ มหร อใช ประโยชน ให ก บช มชนและส งคม ย ทธศาสตร ท 3 การเป นศ นย กลางแห งการเร ยนร และบร การว ชาการแก ส งคมช นน าในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ย ทธศาสตร ท 4 การส งเสร มการน าท นทางว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมและภ ม ป ญญาท องถ นไปใช ประโยชน อย างย งย น ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ และยกระด บการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท 6 การส งเสร มภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ยให ได ร บการยอมร บและพ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยในระด บสากล ย ทธศาสตร ท 7 การพ ฒนาส มหาว ทยาล ยส เข ยว และร กษ ส งแวดล อม ประมาณการงบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (จ าแนกตามย ทธศาสตร ) ภาคผนวก เกณฑ การให คะแนนการประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม บทน า บทน า สภาพป จจ บ นและป ญหาของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ได ด าเน นงานตามพ นธก จ และภาระหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษามาเป นเวลากว า 40 ป ต งแต ช วงเร มแรกในฐานะว ทยาล ยว ชาการศ กษา มหาสารคาม ได ร บการยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว ทยาเขตมหาสารคาม และได ร บการจ ดต งเป นมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เม อเด อนธ นวาคม พ.ศ ในช วงเวลา 19 ป ท ผ านมา มหาว ทยาล ยม การเปล ยนแปลงร ปแบบการด าเน นงานใหม เพ อตอบสนองต อความต องการการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ของท องถ นและประเทศอย างต อเน อง และในป พ.ศ มหาว ทยาล ยได ม งเน น การผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาส งคม โดยมหาว ทยาล ยได เข าไปม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมและช มชนรอบๆ มหาว ทยาล ยมากข น โดยได ร เร มโครงการเสร มสร างช มชนเข มแข ง โครงการส งเสร มและส บสาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร และโครงการหน งหล กส ตรหน งช มชน ในป งบประมาณ พ.ศ น มหาว ทยาล ยได ด าเน นงานในการพ ฒนาเอกล กษณ ของสถาบ นเช นเด ม โดยเน นการพ ฒนาส งคมและช มชน ภายใต โครงการหน งคณะหน งช มชนต อเน องจาก ป งบประมาณ พ.ศ.2554 และม การร เร มโครงการหน งหล กส ตรหน งช มชน โครงการหน งคณะหน งศ ลปว ฒนธรรม โครงการหน งอ าเภอหน งผล ตภ ณฑ เช งพาณ ชย ซ งการด าเน นงานน นมหาว ทยาล ย ให ท กคณะ/หน วยงานม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนในศาสตร หร อสาขาว ชาท ม ความถน ดและน าเอาองค ความร ต างๆ ไปช วยพ ฒนาช มชนให เก ดความย งย นและสามารถพ งพาตนเองได พร อมก นน มหาว ทยาล ยฯย งพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป 2015 โดยมหาว ทยาล ยเน นการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนใน 6 สาขาว ชาเป นอ นด บแรกๆ และ ส งเสร มการพ ฒนาส อการเร ยนการสอนโดยสอดแทรกในการสอน พร อมก นน มหาว ทยาล ยได ส งเสร มการพ ฒนาน ส ตของประเทศให ท นต อการเปล ยนแปลงของส งคมและประชาคมโลก โดยได จ ดการศ กษา ในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยเฉพาะอย างย ง ในสาขาว ชาท ขาดแคลน และพ ฒนาสาขาว ชาด านศ กษาศาสตร ด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ม ความเป นสหศาสตร ม งเน นการว จ ย ให สามารถน าไปส การปฏ บ ต งานจร งในท องถ น เสร มสร างประสบการณ ในว ชาช พ โดยร วมม อก บสถานปฏ บ ต การต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชนรวมท งม งให เก ดการจ ดการศ กษาท ได ค ณภาพและมาตรฐาน ท งในระด บชาต และระด บนานาชาต ด วย ป จจ บ นมหาว ทยาล ยม หน วยงานท จ ดการเร ยนการสอนท งส น 20 หน วยงาน ประกอบด วย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะศ กษาศาสตร คณะว ทยาศาสตร คณะเทคโนโลย คณะการบ ญช และการจ ดการ คณะพยาบาลศาสตร คณะเภส ชศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม องและนฤม ตศ ลป คณะศ ลปกรรมศาสตร คณะว ทยาการสารสนเทศ คณะสาธารณส ขศาสตร ว ทยาล ยการเม องการปกครอง คณะการท องเท ยวและการโรงแรม คณะแพทยศาสตร คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร คณะส ตวแพทยศาสตร ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป สถาบ นว จ ยวล ยร กขเวช (สาขาว ชาความหลากหลายทางช วภาพ) และคณะว ฒนธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานส าหร บการพ ฒนามหาว ทยาล ยช วงแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ด านการจ ดการเร ยนการสอนในป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยเป ดสอนท งส น 171 หล กส ตร จ าแนกเป น ระด บปร ญญาตร 88 หล กส ตร (ร อยละ 51.46) ระด บปร ญญาโท 54 หล กส ตร (ร อยละ 31.58) และระด บปร ญญาเอก 29 หล กส ตร (ร อยละ 16.96) ม น ส ตรวมท งส น 44,760 คน โดยเป นน ส ตระด บปร ญญาตร จ านวน 37,165 คน (ร อยละ 86.50) ระด บปร ญญาโท จ านวน 6,421 คน (ร อยละ 14.35) และระด บปร ญญาเอก จ านวน 1,154 คน (ร อยละ 2.58) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม หน าท 2 / 46 บ คลากรมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ณ ว นท 19 ส งหาคม 2556) ม บ คลากรท งส น 3,623 คน แบ งเป นสายว ชาการ 1,105 คน (ร อยละ 30.50) สายสน บสน น 2,518 คน (ร อยละ 69.50) จ าแนกเป นข าราชการ 397 คน (ร อยละ 10.96) พน กงานมหาว ทยาล ย 1,722 คน (ร อยละ 47.53) ล กจ างประจ า 37 คน (ร อยละ 1.02) ล กจ างช วคราว 1,461 คน (ร อยละ 40.33) และ พน กงานราชการ 6 คน (ร อยละ 0.17) จ าแนกจ านวนบ คลากรตามต าแหน งทางว ชาการ ศาสตราจารย 1 คน (ร อยละ 0.09) รองศาสตราจารย 47 คน (ร อยละ 4.25) ผ ช วยศาสตราจารย 219 คน (ร อยละ 19.82) และอาจารย 838 คน (ร อยละ 75.84) และจ าแนกเป นอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอก 523 คน (ร อยละ 47.33) ว ฒ ปร ญญาโท 515 คน (ร อยละ 46.61) และว ฒ ปร ญญาตร 37 คน (ร อยละ 3.35) ท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยตามกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป (ฉบ บท 2) ( ) ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได จ ดท ากรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป (ฉบ บท 2) (พ.ศ ) ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางการพ ฒนาการศ กษาท ช ดเจนร วมก นของ อ ดมศ กษาไทย โดยม งหว งให สถาบ นอ ดมศ กษาม บทบาทส าค ญในการสร างเสร มสภาพส งคมท พ งประสงค และสอดคล องท นต อแนวโน มความเปล ยนแปลงด านต างๆ ของประเทศ โดยม เป าหมาย ของประเทศ เม อส นส ดแผนในป 2565 จะน าไปส 1. ยกระด บค ณภาพอ ดมศ กษาไทยเพ อผล ตและพ ฒนาบ คลากรท ม ค ณภาพ 2. พ ฒนาศ กยภาพอ ดมศ กษาในการสร างความร และนว ตกรรมเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ 3. สน บสน นการพ ฒนาท ย งย นของท องถ นไทย โดยใช กลไกธรรมาภ บาล การเง น การก าก บมาตรฐานและเคร อข ายอ ดมศ กษาบนพ นฐานของเสร ภาพทางว ชาการความหลากหลาย แล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks