แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน - PDF

Description
แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต อส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน/ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประจ าภาคเร ยนท...ป การศ กษา...(ส าหร บช วงเด อน... พ.ศ ถ ง เด อน...พ.ศ..) แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว นม ท งหมด 2 ส วน ส วนท 1 จ านวนน กเร ยนและจ านวนเง น การร บ จ ายเง น และภาวะการเจร ญเต บโตของ น กเร ยนในโครงการอาหารกลางว น ม ท งหมด 3 ข อด งน 1. จ านวนน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อจากโครงการอาหารกลางว น 2. รายงานการร บ-จ ายเง น 3. ภาวะการเจร ญเต บโตของน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อจากโครงการอาหารกลางว น เปร ยบเท ยบก บรายงานคร งท แล ว(สร ปจากแบบบ นท กรายละเอ ยดภาวะการเจร ญเต บโตของน กเร ยนแนบ ท ายรายงาน) ส วน 2 การบร หาร การจ ดการและการสน บสน นโครงการอาหารกลางว น หมายเหต การรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว นให โรงเร ยนรายงานป การศ กษาละ 2 คร ง ส งส าน กบร หารงานคณะกรรมการการส งเสร มการศ กษาเอกชน/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ด งน ภาคเร ยนท 1 ของป การศ กษาให รายงานภายในว นท 31 ต ลาคม ของท กป ภาคเร ยนท 2 ของป การศ กษาให รายงานภายในว นท 30 เมษายน ของท กป ส วนท 1 จ านวนน กเร ยนและจ านวนเง น การร บ จ ายเง น และภาวการณ เจร ญเต บโตของน กเร ยน ในโครงการอาหารกลางว น ม ท งหมด 3 ข อ ด งน 1. จ านวนโรงเร ยนและน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อจากโครงการอาหารกลางว น ระด บการศ กษา ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา รวม จ านวนน กเร ยน ท งโรงเร ยน (คน) จ านวนน กเร ยนท ได ร บ การช วยเหล อ (คน) จ านวนเง นท ได ร บการ ช วยเหล อ (บาท) 2. รายงานการร บ จ ายเง น รายการ จ านวนเง นก อนประถมศ กษา จ านวนเง นประถมศ กษา 1.ยอดคงเหล อ ยกมา 2. บวกรายร บ -ได ร บจากงบประมาณโครงการอาหาร กลางว นของกระทรวงศ กษาธ การ - ได ร บเง นดอกผลกองท นเพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยน ประถมศ กษา - ดอกเบ ยร บบ ญช เง นฝากโครงการ อาหารกลางว น - อ นๆ 3. ห ก รายจ าย - ค าอาหาร - คร ภ ณฑ - ค าจ างบ คคลภายนอก ประกอบอาหาร - อ นๆ ยอดคงเหล อ ยกไป ภาวะการเจร ญเต บโตของน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อจากโครงการอาหารกลางว นเปร ยบเท ยบก บ รายงานคร งท แล ว(สร ปจากแบบบ นท กรายละเอ ยดภาวะการเจร ญเต บโตแนบท ายรายงาน) ระด บการศ กษา ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา รวม จ านวนน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อ คร งท 1 จ านวนน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อ คร งท 2 จ านวน น กเร ยน เพ ม/ลด จ านวน น กเร ยนท ม น าหน กต ากว า เกณฑ คร งท 1 จ านวนน กเร ยนท ม น าหน กต ากว า เกณฑ คร งท 2 จ านวน น กเร ยนต า กว าเกณฑ เพ ม/ลด - 3 - ส วนท 2 การบร หาร การจ ดการและการสน บสน นโครงการอาหารกลางว น 1. การบร หารโครงการอาหารกลางว น ก าหนดก จกรรมข นตอนการด าเน นงาน ด งน 2. โครงการต าง ๆ ท ส วนราชการด าเน นการเพ อสน บสน นโครงการอาหารกลางว น 3. ป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ลงช อ...ผ กรอกข อม ล ลงช อ.ผ กรอกข อม ล ( ) (...) ต าแหน ง. ต าแหน ง ผ ร บใบอน ญาต/คร ใหญ โรงเร ยน... ว นท... ว นท... รายละเอ ยดแนบท าย ข อ 3 ส าหร บภาคเร ยนท 1 ภาวการณ เจร ญเต บโตของน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อ ตามโครงการอาหารกลางว น แยกเป นรายช นเร ยน โรงเร ยน...อ าเภอ...จ งหว ด... ระด บการศ กษา ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา ช น... ภาคเร ยนท 1 ข อม ล ณ ว นท ม ถ นายน...เปร ยบเท ยบก บข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน... ท รายช อ อาย ม.ย. น าหน กช งเม อ (กก.) ส วนส งว ดเม อ (ซม.) 30 สร ปผล 30 สร ปผล ก.ย. ท พโภชนาการ ปกต ม.ย. เม.ย. ท พโภชนาการ ปกต ลงช อ...ผ กรอกข อม ล ลงช อ...ผ ร บรองข อม ล (...) (...) ต าแหน ง... ต าแหน ง ผ ร บใบอน ญาต/คร ใหญ โรงเร ยน... ว นท... ว นท... รายละเอ ยดแนบท าย ข อ 3 ส าหร บภาคเร ยนท 2 ภาวการณ เจร ญเต บโตของน กเร ยนท ได ร บการช วยเหล อ ตามโครงการอาหารกลางว น แยกเป นรายช นเร ยน โรงเร ยน...อ าเภอ...จ งหว ด... ระด บการศ กษา ก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา ช น... ภาคเร ยนท 1 ข อม ล ณ ว นท พฤศจ กายน...เปร ยบเท ยบก บข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม... ท รายช อ อาย พ.ย. น าหน กช งเม อ (กก.) ส วนส งว ดเม อ (ซม.) 31 สร ปผล 31 สร ปผล ม.ค. ท พโภชนาการ ปกต พ.ย. ม.ค. ท พโภชนาการ ปกต ลงช อ...ผ กรอกข อม ล ลงช อ...ผ ร บรองข อม ล (...) (...) ต าแหน ง... ต าแหน ง ผ ร บใบอน ญาต/คร ใหญ โรงเร ยน... ว นท... ว นท... - 6 - รายงานรายร บรายจ าย (รายไตรมาส) โครงการอาหารกลางว น โรงเร ยน...ต าบล...อ าเภอ... ส วนราชการ จ งหว ด...เขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 3 ส งต นส งก ด ประจ าเด อน...ถ งเด อน... จ านวนเง น รายการ ระด บก อนประถมศ กษา ระด บประถมศ กษา 1. ยอดคงเหล อ ยกมาจากเด อนท แล ว 2. รายร บ - เง นกองท นเพ อโครงการอาหารกลางว น - งบประมาณโครงการอาหารกลางว น กระทรวงศ กษาธ การ - ดอกเบ ย 3. ห ก รายจ าย - ค าอาหาร - ว สด บ าน/งานคร ว - คร ภ ณฑ - อ น ๆ 4. ยอดคงเหล อ ยกไปเด อน... หมายเหต 1. โรงเร ยนได ร บเง นบร จาคจากบ คคล และหน วยงานอ นสมทบโครงการอาหารกลางว น ในช วงท รายงาน รวม...บาท 2. ป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานโครงการน ลงช อ...ผ รายงาน (...) ต าแหน ง... ว นท...
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks