เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต - PDF

Description
169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร โทร แฟ กซ เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต เน องด วยทางบร ษ ท ฯ ได พ ฒนาโปรแกรมส าหร บงานเฉพาะด

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร โทร แฟ กซ เสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารอ / ศ นย ซ อมรถยนต เน องด วยทางบร ษ ท ฯ ได พ ฒนาโปรแกรมส าหร บงานเฉพาะด าน ค อโปรแกรมอ / ศ นย ซ อมรถยนต มาเป น ระยะเวลายาวนานกว า 18 ป พร อมท งม ผ ใช บร การ โปรแกรมด งกล าวเป นจ านวนมากกว า 300 ราย เช น ศ นย บร การซ อมส และต วถ ง, อ ซ อมประก นภ ย, ศ นย บร การขายรถยนต และบร การตรวจเช คระยะ, บร ษ ทน าเข ารถจาก ต างประเทศ, ศ นย ซ อมรถของแต ละย ห อ, ศ นย Cockpit, อ ซ อมเคร องยนต, รถขนาดใหญ รถเครน,โลจ สต กส, ซ อมเร อ เป นต น จากการท บร ษ ท ฯ ได ให บร การหล งการขายแก ผ ใช บร การอย างต อเน องท าให บร ษ ท ฯ ทราบถ งป ญหาต าง ๆ ท เก ดข น ท งทางด านการจ ดเก บเอกสาร และความต องการใช ข อม ลเพ มมากข นพร อมท งความท นสม ยต อเหต การณ ด งน นทางบร ษ ท ฯ ได ม งม นพ ฒนาโปรแกรมให ม ความท นสม ย เข าใจต อพฤต กรรมของผ ใช งาน และการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย ใหม ๆ ให สะดวกต อการปฏ บ ต งาน และเข าใจข นตอนการท างานได อย างรวดเร ว โดยเฉพาะหน วยงานราชการกรมสรรพากร แจ งให ผ ประกอบการต องกรอก เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก เพ มเต มใน ใบก าก บภาษ /ใบเสร จร บเง น จ งจ าเป นต องใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อป องก นความผ ดพลาดท เก ดข น และในป จจ บ น คอมพ วเตอร ม ความส าค ญอย างย งต อการปฏ บ ต งานเพ อให ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลพร อมท งพ ฒนาค ณภาพ ให เป นท ยอมร บของผ ใช บร การ และองค กรอ น ๆ ท เก ยวข อง ราคาโปรแกรม แบ งราคาโปรแกรมเป น 5 ระด บ ระด บท 1 โปรแกรมใบเสนอราคา ต งเบ ก ออกใบเสร จ และต ดล กหน ราคา 19,000.-บาท ระด บท 2 โปรแกรมใบเสนอราคา สต อก ต งเบ ก ออกใบก าก บภาษ / ใบเสร จ และต ดล กหน 28,000.-บาท ระด บท 3 โปรแกรมเง นเด อน-เวลาท างาน และต นท นค าแรง ใช งานร วมก บเคร องสแกน 5,000.-บาท ระด บท 4 โปรแกรมเจ าหน และค าใช จ าย ภาษ ซ อ-ภาษ ขาย ภงด 3 ภงด 53 พ มพ เช ค 5,000.-บาท ระด บท 5 โปรแกรมบ ญช แยกประเภท 12,000.-บาท ระด บท 1 ส าหร บท ต องการออกใบก าก บภาษ / ใบเสร จร บเง น (ไม ม สต อก) 19,000.-บาท ระด บท 2-4 รวมราคาโปรแกรม 38,000.-บาท ช าระ เง นสด ลดเหล อ 30,000.- บาท ระด บท 5 โปรแกรมบ ญช แยกประเภท 12,000.- บาท ร บประก นการใช งาน 1. สอนว ธ การใช งาน ณ ว นต ดต งโปรแกรม ค ม อการใช โปรแกรม ว ด โอสอนการใช งาน 2. ร บประก นการใช งาน และปร บปร งโปรแกรมใหม ตลอดอาย การใช งาน 3. บร การต ดต ง และอบรมการใช งาน ให ค าปร กษาแก ไขป ญหาเร งด วน ภายใน 24 ช.ม 4. โทรศ พท สอบถามการใช งานของพน กงานในอ แนะน าผ บร หารให ร จ กรายงานท จ าเป นต อการใช งาน 5. เช อมต อผ าน Internet จากบร ษ ทฯ ถ งอ ท าน สอนผ านหน าจอ ทางบร ษ ท ฯ ขอร บประก นว าจะสามารถช วยงานพร อมท งแก ป ญหาทางด านเอกสารให ท านได และหว งเป นอย างย ง ว าจะได ร บการต ดต อจากท าน เพ ออธ บายข นตอนการท างานต าง ๆ ของโปรแกรม และตอบข อซ กถามต าง ๆ ท ท านสงส ย รายละเอ ยดแต ละโปรแกรม โปรแกรมแบ งออกได 4 ระบบค อ 1. โปรแกรมใบเสนอราคา สต อก ต งเบ ก ออกใบก าก บภาษ / ใบเสร จ และต ดล กหน (ระด บท 1 และ 2) 2. โปรแกรมเง นเด อน เวลาเข า-ออก และต นท นค าแรง ใช งานร วมก บเคร องสแกน (ระด บท 3) 3. โปรแกรมเจ าหน และค าใช จ าย ภาษ ซ อ-ภาษ ขาย ภงด 3 ภงด 53 พ มพ หน าเช ค (ระด บท 4) 4. โปรแกรมบ ญช แยกประเภท (ระด บท 5) 2 1. โปรแกรมใบเสนอราคาสต อก ต งเบ ก ออกใบก าก บภาษ / ใบเสร จ และต ดล กหน ประกอบด วย ก าหนดเบ องต น, ระบบสต อก, ใบส งซ อ, ร บเข าอะไหล, ใบจ ายอะไหล, ต นท นรถต อค น, ใบเสนอ ราคาก อนซ อม, ใบเสนอราคา, เก บร ปภาพ, ใบส งงานซ อม, ใบต งเบ ก(วางบ ล), ใบแจ งหน, ใบก าก บภาษ / ใบเสร จร บเง น, ต ดร บช าระเง น Post บ ญช DrCr, ภาษ ขาย, รายงานอ กจ านวนมาก รายละเอ ยดแต ละห วข ออย างย อ ก าหนดเบ องต น บ นท กแก ไขรายละเอ ยดเช น ประว ต อ ประว ต บร ษ ทประก นภ ย ฯลฯ สต อก รายละเอ ยดเก ยวก บอะไหล เช น จ านวน ราคาขาย ต นท น เคล อนไหว เช คสต อกจากเคร องอ านบาร โค ด ใบส งซ อ ส งซ ออะไหล แยกออกได แต ละค น และผ ขายท ต องการส งซ อ สามารถเช คยอดคงเหล อจากส งซ อ ร บเข าอะไหล ด งรายการจากใบส งซ ออ ตโนม ต ร บอะไหล เต มจ านวนหร อบางส วนได ค านวณต นท น ใบจ ายอะไหล จ ายอะไหล เข ารถแต ละค น หร อด งจากการจองอะไหล หร อจ ายอะไหล เพ อเป นต นท น เช นว สด ส นเปล อง ค าซ อมงานนอก และค าใช จ ายอ น ๆ ต นท นรถต อค น รายร บจากประก นภ ย ห กต นท นอะไหล และต นท นค าแรง คงเหล อก าไรหร อขาดท น ใบเสนอราคาก อนซ อม เสนอราคาประก นภ ยหร อเง นสดก อนท จะท าการซ อมจร ง ใบเสนอราคา บ นท กรายการค าแรง และค าอะไหล จ านวนเง นค าแรงและค าอะไหล เสนอรออน ม ต เก บร ปภาพ สามารถเก บร ปภาพระหว างซ อมพร อมท าการย อขนาดของร ป เก บเข า Floder แยกแต ละทะเบ ยน ใบต งเบ ก(วางบ ล) ประก นภ ยอน ม ต ราคา แก ไขราคาอน ม ต เพ อน าไปต งเบ ก(วางบ ล) ใบแจ งหน ท ารายการแจ งหน โดยด งจ านวนเง นจากต งเบ ก ช อท อย ประก นภ ย และเลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก ใบก าก บภาษ / ใบเสร จร บเง น ด งจ านวนเง นจากต งเบ ก ช อท อย ประก นภ ย และเลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก พร อมโอนเข าระบบภาษ ขายอ ตโนม ต ต ดร บเง น สามารถต ดร บเง นได เต มจ านวน หร อบางส วน Post เข าบ ญช แยกประเภท ความสามารถของโปรแกรม และรายงานเพ ยงบางส วน - รถท เคยเข าซ อมไม ต องบ นท กประว ต ล กค า และรายละเอ ยดใหม ด งข อม ลจากรายการซ อมจากคร งท ผ านมา - สามารถท าใบเสนอราคาก อนซ อม (เสนอราคาล กค าเง นสดหร อประก นภ ย) - สามารถท ารายการร บรถเพ อส งอะไหล (รถย งไม จอดซ อม) ตรวจสอบและน ดรถเข าซ อมเม ออะไหล มา - สามารถก าหนดพน กงานในอ เพ อร บผ ดชอบป ดเร องของรถแต ละค น เช นหล กฐาน ร ปภาพ ฯลฯ ท าต งเบ กแต ละประก นได (ข อน ส าค ญมากหล งปล อยรถออก) - สามารถสร างค าเง อนไข เป นรายการเง นสดแยกจากรายการซ อม เพ อต ดร บเง นต อว น 169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร โทร แฟ กซ สามารถร บรถได หลายเคลมได พร อมก นต อรถ 1 ค นโดยไม ต องบ นท กข อม ลใหม - สามารถด งราคาค าแรง และรายการซ อม จากตารางราคาท สร างข นเองโดยสร างได หลายตาราง ของแต ละ ประก นภ ย หมายถ งราคาแต ละประก นภ ยไม เท าก น - สามารถท าใบส งซ ออะไหล โดยด งรายการจากใบเสนอราคา - สามารถร บอะไหล จากการส งซ อเข ารถแต ละค นไม ผ านสต อก - สามารถร บอะไหล จากประก นภ ยเป นผ จ ดอะไหล - สามารถร บอะไหล เข าสต อกจากใบส งซ อได อ ตโนม ต ไม ต องบ นท กรายการใหม และโอนรายการเพ อท าการ ต งหน จ ายเป นเง นเช อหร อเง นสด เข าส ระบบโปรแกรมเจ าหน - สามารถตรวจสอบการเคล อนไหวของอะไหล ได เช นการร บเข าและจ ายออก พร อมราคาต นท นและราคาขาย - สามารถท ารายการจ ายอะไหล และว สด ส นเปล อง โอนเข าต นท นรถแต ละค น (ต นท นค าอะไหล ) - สามารถท ารายการจ ายอะไหล โดยไม ท ารายการจอง และโอนเข าส การออกใบเสนอราคาโดยอ ตโนม ต - สามารถถ ายร ปจากม อถ อ และสามารถส งร ปเข าคอมพ วเตอร ได ท นท โดยไม ต องผ านสาย USB หร อ SD Card - สามารถด งร ปภาพอ ตโนม ต จากกล อง และย อภาพไม เก น 100 Kb แยกแต ละทะเบ ยน และข นตอน - สามารถท ารายละเอ ยดเก ยวก บ สคบ.(ส าน กงานค มครองผ บร โภค) - สามารถท าใบวางเร อง(ใบค มราคา) โดยด งรายละเอ ยดจากใบเสนอราคาไม ต องบ นท กข อม ลใหม อ ตโนม ต - สามารถท าใบต งเบ ก(วางบ ล) โดยด งรายละเอ ยดจากใบเสนอราคาไม ต องบ นท กข อม ลใหม อ ตโนม ต - สามารถท าใบแจ งหน โดยด งรายละเอ ยดจากใบเสนอราคาไม ต องบ นท กข อม ลใหม อ ตโนม ต - สามารถท าใบเสร จร บเง น โดยด งรายละเอ ยดจากใบเสนอราคาไม ต องบ นท กข อม ลใหม โอนเข าระบบภาษ ขาย เลขประจ าต วผ เส ยภาษ 13 หล ก อ ตโนม ต (หมายถ งในโปรแกรมจะม ป ม เพ มอ ตโนม ต คล ก และเล อกรายการ) - สามารถต ดร บล กหน โดย Post บ ญช Dr Cr ให อ ตโนม ต และแก ไขเลขท บ ญช ได - สามารถท าใบลดหน (เครด ต Note) และเพ มหน (เดบ ต Note) โดยสามารถ Post บ ญช Dr,Cr ให อ ตโนม ต และ แก ไขเลขท บ ญช ได ** สามารถแก ไขร ปแบบรายงานได ตามประเภทการใช งานแต ละแห ง** รายงานในโปรแกรมเก ยวก บสถานะของรถ - ใบเสนอราคา ประก นและเง นสด - หล กฐานการร บเง น สคบ.(ส าน กงานค มครองผ บร โภค) - ใบส งซ อม - รายงานรถรอส งอะไหล (รถย งไม เข าซ อม) - รายงานรถจอดซ อมอย ในอ - รายงานรถเข า แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานรถเข า แยกตามทะเบ ยน และย งจอดซ อมอย ในอ - รายงานรถออก แยกว น แยกเด อน หร อท งป 169/23 หม บ านดร มทาวน หม 5 ต าบลมหาสว สด อ าเภอบางกรวย จ งหว ดนนทบ ร โทร แฟ กซ รายงานรถออก แยกได ย งไม วางเร อง ย งไม ต งเบ ก หร อท ารายการวางเร อง และต งเบ กแล ว รวมท งหมด ย งไม ร บเง น และร บเง นแล ว - รายงานเร องค างจากล กค าเครด ต หร อเง นสด - รายงานพน กงานร บรถ แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานกล มล กค า แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานประเภทการซ อม แยกได ย งไม วางบ ล ออกใบแจ งหน ออกใบเสร จร บเง น หร อ ออกใบวางบ ล ใบแจ งหน ใบเสร จร บเง นแล ว ย งไม ร บเง น และร บเง นแล ว - รายงานกล มล กค า แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานตามช างร บเหมาซ อมรถ แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานน ดรถเข าซ อมตามว นเวลา แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานรถเข าต อประก นภ ย และสร ปรถท งหมด แยกว น แยกเด อน หร อท งป - รายงานท งหมดสามารถโอนเข า โปรแกรม Excel ได - รายงานทางบ ญช ท สามารถ น าไปบ นท กข อม ล Dr, Cr ได พร อมท งม เมน ให เล อกใช งานได สะดวก - รายงานรถออกแสดงรายการซ อม และท อย - รายงานระยะเวลาจ ดซ อม - รายงานตรวจสอบสถานะก าหนดพน กงานในอ เพ อร บผ ดชอบป ดเร องของรถแต ละค น เพ อน าไปต งเบ ก รายงานส าหร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks