๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได - PDF

Description
แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 22 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ เสร มสร างความเข มแข ง ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การสร างความเข มแข งให ก บ เกษตรกรและองค กรภาคเกษตร ๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได เป าหมายของ ต วช ว ด จ านวน ๑๐,๑๕๐ ราย ร อยละ ๖๕ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร ๑. เทคน คการปล กหม อน ๒. เทคน คการเล ยง ๓. เทคน คการฟอกย อมส ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาการผล ตและสร าง ม ลค าเพ มส นค าหม อนและเส นใย ธรรมชาต อ น เกษตรกรผ ปล กหม อนเล ยง สามารถผล ตส นค าหม อนได เพ มข นท งปร มาณ ค ณภาพ และ ม ลค า ๑. ร อยละท เพ มข นของปร มาณเส น ต อป ๒. ร อยละของจ านวนผ าท ขอ เคร องหมายร บรองค ณภาพ ผล ตภ ณฑ ผ าท ผ านมาตรฐาน ร อยละ ๕ ร อยละ ๗๒ ๑. การผล ตร งและเส นค ณภาพ ๒. การผล ตผ าค ณภาพ ๓. การเพ มผลผล ตใบหม อน ๔. การเพ มผลผล ตผลหม อน ๕. การอน ร กษ และพ ฒนาพ นธ หม อน ๖. การอน ร กษ และพ ฒนาพ นธ ๗. เทคน คการผล ตไข และการจ ดการ ไข ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาด านการตลาดและ ประชาส มพ นธ หม อนและเส นใย ธรรมชาต อ น ปร มาณ และม ลค าการจ าหน าย ส นค าหม อนและเส นใยอ น เพ มข น ๑. ร อยละท เพ มข นของม ลค าการ จ าหน ายส นค าหม อน ภายในประเทศต อป ๒. ร อยละท เพ มข นของจ านวน ร านค า/ผ ประกอบการส นค า หม อนท เข าร วมงานตรา นกย งพระราชทานฯต อป ร อยละ ๕ ร อยละ ๕ ๑. แนวโน มความน ยมเร องส ๒. การออกแบบผล ตภ ณฑ ด านหม อน ๓. แนวโน มความน ยมเร องเน อผ า -๒- ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ หน วยงานม ผลการศ กษาว จ ยท ๑. จ านวนพ นธ ท ได ร บ ๑ พ นธ การว จ ยและพ ฒนาหม อนและ สามารถตอบสนองความต องการและ การพ ฒนา เส นใยธรรมชาต อ น แก ป ญหาของประเทศ ๒. จ านวนพ นธ หม อนท ได ร บ ๑ พ นธ การพ ฒนา ๓. จ านวนผลงานว จ ย/ ๑ เร อง เทคโนโลย ด านหม อนท น าไปใช ประโยชน องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร ๑. การว จ ยหม อน ๒. การว จ ย ๓. การว จ ยและเส นใยธรรมชาต อ น ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ การเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการองค กร หน วยงานม ระบบการท างานและการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บ ๕ ๑. การบร หารจ ดการงานการเง นและคล ง ๒. การบร หารจ ดการงานพ สด ๓. การบร หารแผนงาน/โครงการ ๔. การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล ๕. การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ -๓- แผนการจ ดการความร ของกรมหม อน แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน หน าท : ๑ /๑ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ การสร างความเข มแข งให ก บ เสร มสร างความเข มแข ง เกษตรกรและองค กรภาคเกษตร ๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บ จ านวน การส งเสร ม พ ฒนาการ ๑๐,๑๕๐ ราย ผล ตและการจ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการ ร อยละ ๖๕ ถ ายทอดเทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได ๑. เทคน คการปล กหม อน ๒. เทคน คการเล ยง ๓. เทคน คการฟอกย อมส องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนการจ ดการความร แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : การสร างความเข มแข งให ก บเกษตรกรและองค กรภาคเกษตร องค ความร เทคน คการเล ยง องค ความร ท จ าเป น : เทคน คการเล ยง เหต ผลท เล อกองค ความร : เป นองค ความร ท จ าเป นในการน าไปพ ฒนาและส งเสร มให เกษตรกรม ความม นคงในอาช พ สามารถสร างรายได และพ งพาตนเองได ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ในการท า KM : จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการจ ดการ เป าหมายจ านวน ๑๐,๑๕๐ ราย -๔- แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน หน าท : ๑ / ๒ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ เกษตรกรผ ปล กหม อนเล ยง ๑. ร อยละท เพ มข นของ ร อยละ ๕ ๑. การผล ตร งและเส นค ณภาพ การพ ฒนาการผล ตและสร าง สามารถผล ตส นค าหม อน ปร มาณเส นต อป ๒. การผล ตผ าค ณภาพ ม ลค าเพ มส นค าหม อนและเส น ได เพ มข นท งปร มาณ ๒. ร อยละของจ านวนผ าท ร อยละ ๗๒ ๓. การเพ มผลผล ตใบหม อน ใยธรรมชาต อ น ค ณภาพ และม ลค า ขอเคร องหมายร บรอง ค ณภาพผล ตภ ณฑ ผ าท ผ านมาตรฐาน ๔. การเพ มผลผล ตผลหม อน ๕. การอน ร กษ และพ ฒนาพ นธ หม อน ๖. การอน ร กษ และพ ฒนาพ นธ ๗. เทคน คการผล ตไข และการจ ดการ ไข องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนการจ ดการความร แผนท ๒ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาการผล ตและสร างม ลค าเพ มส นค าหม อนและเส นใย การผล ตร งและเส นค ณภาพ ธรรมชาต อ น องค ความร ท จ าเป น : การผล ตร งและเส นค ณภาพ เหต ผลท เล อกองค ความร : เป นองค ความร ท จ าเป นในการน าไปพ ฒนาและส งเสร มให เกษตรกร สามารถเพ มผลผล ตท ม ค ณภาพ ตรงต อความต องการของตลาด ท าให เกษตรกรม รายได เพ มมากข น ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ในการท า KM : ร อยละของจ านวนผ าท ขอ เคร องหมายร บรองค ณภาพผล ตภ ณฑ ผ าท ผ านมาตรฐาน เป าหมาย ร อยละ ๗๐ -๕- แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน หน าท : ๑ / ๓ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ หน วยงานม ระบบการท างาน ระด บความส าเร จของการ ระด บ ๕ ๑. การบร หารจ ดการงานการเง นและคล ง การเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร และการบร หารจ ดการท ม พ ฒนาค ณภาพการบร หาร ๒. การบร หารจ ดการงานพ สด จ ดการองค กร ประส ทธ ภาพ จ ดการภาคร ฐ ๓. การบร หารแผนงาน/โครงการ ๔. การพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล ๕. การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนการจ ดการความร แผนท ๓ ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ : การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร องค ความร การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท จ าเป น : การบร หารแผนงาน/โครงการ เหต ผลท เล อกองค ความร : เป นองค ความร ท สน บสน นบ คลากรของกรมหม อนให ปฏ บ ต งาน ด านแผนงาน/โครงการ อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ในการท า KM : ระด บความส าเร จของการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เป าหมายระด บ ๕ แผนการจ ดการความร แผนท ๑ : องค ความร เทคน คการเล ยง ช อส วนราชการ : กรมหม อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประเด นย ทธศาสตร : การสร างความเข มแข งให ก บเกษตรกรและองค กรภาคเกษตร องค ความร ท จ าเป น (K) : เทคน คการเล ยง ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : จ านวนเกษตรกรท ได ร บการส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการจ ดการ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : จ านวน ๑๐,๑๕๐ ราย -๖-๑. การบ งช ความร ๑.๑ ประช มคณะท างาน KM ระดมความค ดเห น เพ อค ดเล อกความร เพ อจ ดท าแผนการจ ดการ ความร ความร ท ด าเน นการในป ๒๕๕๔ ได แก ๑) ความร เร องการเตร ยมการก อนการเล ยง ๒) ความร เร องการเล ยงว ยอ อน ๓) ความร เร องการเล ยงว ยแก ๔) ความร เร องการจ ดการส กท าร ง ก.พ. - พ.ค. ๕๔ จ านวนของคณะ ท างานจ ดการ ความร ท เข าร วม ก จกรรม ไม น อยกว า ๑๐ คน คณะท างาน จ ดการความร กรมหม อน คณะท างาน จ ดการความร กรมหม อน KMP ๑ ๒. การสร างและแสวงหาความร รวบรวมความร ในก จกรรมท ๑ โดยการหา ข อม ลจากอ นเตอร เน ต ต ารา งานว จ ยท เก ยวข อง ประสบการณ ตรงของผ ปฏ บ ต งาน หร อจากแหล ง อ น ๆ มาเป นข อม ล พ.ค. - ม.ย. ๕๔ จ านวนความร ท รวบรวมได อย างน อย ๔ เร อง เจ าหน าท ท - ส าน กว จ ยและ พ ฒนาหม อน หม อนฯ เขต ๑ หม อนฯ เขต ๓ KMP ๒ -๗-๓. การจ ดการความร ให เป นระบบ รวบรวมและจ ดหมวดหม ของความร ท จ าเป น โดยแบ งประเภทความร ออกเป น ๓ ด าน ได แก ๑. ความร ด านการเตร ยมการเล ยง - การเตร ยมการก อนการเล ยง ๒. ความร ด านการเล ยง - การเล ยงว ยอ อน - การเล ยงว ยแก ๓. ความร ด านการจ ดการส ก - การจ ดการส กท าร ง พ.ค. - ม.ย. ๕๔ จ านวนความร ท จ ดเป นระบบ ๔ เร อง เจ าหน าท ท - ส าน กว จ ยและ พ ฒนาหม อน หม อนฯ เขต ๑ หม อนฯ เขต ๓ KMP ๓ ๔. การประมวลและกล นกรองความร ปร บความร ให เข าใจได ง ายข นม เน อหากระช บ ช ดเจน เป นมาตรฐาน โดยผ เก ยวข องร วมก น พ จารณากล นกรองข อม ลความร และร วมก น ปร บปร งเน อหาให เป นมาตรฐานสากล ก.ค. ๕๔ จ านวนความร ท ได ร บการปร บปร ง ๔ เร อง เจ าหน าท ท - ส าน กว จ ยและ พ ฒนาหม อน หม อนฯ เขต 1 หม อนฯ เขต ๓ KMP ๔ ๕. การเข าถ งความร ๕.๑ น าความร ลงเว บไซต ของกรมหม อน ส าน กงานหม อนฯ เขต และศ นย หม อนฯ ก.ค.-ก.ย.๕๔ จ านวนเร องท น าลง เว บไซต KM ๔ เร อง เจ าหน าท ท ส าน กบร หารกลาง (กล มสารสนเทศฯ) KMP ๕ -๘- ก.ค. - ก.ย.๕๔ จ านวนเร องในการ ๒ เร อง เจ าหน าท ท ส าน กบร หารกลาง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks