ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ บร หารและสมาช กสภา ผ บร หาร สมาช กสภา อบต.และ เพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ 60 การศ กษาด งาน 300,000 ต.ค.54-ก.ย.55 อบต. ตลอดจนผ น าช มชน ผ น าเข าใจบทบาทและหน าท ในการปฏ บ ต งานและแลกเปล ยน ย งไม เพ ยงพอ ความค ดเห นในด านต าง ๆ เพ อน า มาปร บปร งการด าเน นงานของ อบต. ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2 ประช มประจ าเด อนพน กงาน พน กงานและพน ก- ซ กซ อมการปฏ บ ต งานในรอบเด อน 20 ประช ม - ต.ค.54-ก.ย.55 และพน กงานจ าง งานจ างย งเข าใจระเบ ยบและ ท ผ านมาและแนวทางการปฏ บ ต ท การปฏ บ ต ท ไม ช ดเจน ถ กต อง 3 อบรมบ คลากรของ อบต.ท จ ดโดยสถา- บ นพ ฒนาบ คลากรท องถ นของกรม ส งเสร มการปกครองท องถ นและหน วย งานท เก ยวข อง - หล กส ตรน กบร หารงาน อบต. เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 - หล กส ตรน กบร หารงานช าง เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ - หล กส ตรน กบร หารงานคล ง เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 - หล กส ตรเจ าหน าท ว เคราะห นโยบาย เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 และแผน - หล กส ตรบ คลากร เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 - หล กส ตรเจ าหน าท /เจ าพน กงาน เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 2 การฝ กอบรม 23,000 ต.ค.54-ก.ย.55 ธ รการ - หล กส ตรเจ าหน าท /เจ าพน กงาน เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 23,000 ต.ค.54-ก.ย.55 การเง นและบ ญช - หล กส ตรเจ าหน าท /เจ าพน กงาน เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 23,000 ต.ค.54-ก.ย.55 พ สด - หล กส ตรคร ผ ด แลเด กอน บาลและ เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 2 การฝ กอบรม 23,000 ต.ค.54-ก.ย.55 ปฐมว ย จ าง ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ - หล กส ตรเจ าหน าท /เจ าพน กงาน เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 23,000 ต.ค.54-ก.ย.55 จ ดเก บรายได - หล กส ตรเจ าหน าท บร หารงานท วไป เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 - หล กส ตรน กบร หารงานท วไป เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 33,000 ต.ค.54-ก.ย.55 4 อบรมพน กงานและพน กงาน เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 16 การฝ กอบรม 50,000 ต.ค.54-ก.ย.55 จ างในสถาบ นเอกชน/หน วยงาน ราชการอ น 5 อบรมหล กส ตรนายกองค การบร หาร เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 24,000 ต.ค.54-ก.ย.55 ปฏ บ ต หน าท หน าท,ระเบ ยบกฎหมายท เปล ยน 6 อบรมหล กส ตรรองนายกองค การ- เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 25,000 ต.ค.54-ก.ย.55 บร หาร ปฏ บ ต หน าท หน าท,ระเบ ยบกฎหมายท เปล ยน 7 อบรมหล กส ตรเลขานายกองค การ- เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 15,000 ต.ค.54-ก.ย.55 บร หาร ปฏ บ ต หน าท หน าท,ระเบ ยบกฎหมายท เปล ยน 8 อบรมหล กส ตรเลขาน การสภาองค การ- เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อให ทราบและเข าใจการปฏ บ ต 1 การฝ กอบรม 15,000 ต.ค.54-ก.ย.55 บร หาร ปฏ บ ต หน าท หน าท,ระเบ ยบกฎหมายท เปล ยน การต ดตาม ประเม นผล ต ดตามการท างาน ท ผ านมา การต ดตาม ประเม นผล การต ดตาม ประเม นผล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks