ค ม ม อการใช งานโปรแกรม - PDF

Description
ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 8 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม ม อการใช งานโปรแกรม สารบ ญ หน า เก ยวก บ Moodle 1 การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1-2 แก ไขข อม ลส วนต ว 2-3 การเปล ยนรห สผ าน 4 การจ ดการรายว ชา 5 กระดานข าว/กระดานเสวนา 5-6 ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา 6-8 เพ มรายละเอ ยดของรายว ชาในบทค ดย อ 8-11 การต งช อห วข อ การเพ มแหล งข อม ลไฟล การเพ มแหล งข อม ล Label 13 การเพ มแหล งข อม ล Page การเพ มแหล งข อม ล URL การเพ มก จกรรมการบ าน การสร างแบบทดสอบ การสร างโพลล 29-32 การใช งานโปรแกรม Moodle Moodle มาจากค าว า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป น ซอฟต แวร แบบ Open Source สามารถดาวน โหลดไปต ดต งใช งานฟร โดยไม ต องจ ายค าล ขส ทธ ซ งเป นระบบ บร หารการเร ยนชการสอน หร อเร ยกว า LMS(Learning Management System) สามารถน ามาใช เป นส อ หล กหร อส อเสร ม เพ อให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพมากข น Moodel แบ งระด บการเข าถ งข อม ล 3 ระด บ ค อ 1. ผ ด แลระบบ(Administrator) สามารถต งค าและปร บเปล ยนค าต างๆ ของระบบ 2. ผ สอน(Teacher) สามารถสร างเน อหาหล กส ตร กระดานเสวนา การบ าน และแหล งข อม ลอ นๆ 3. ผ เร ยน(Student) สามารถเข าเร ยนรายว ชาต างๆ ท ม ส ทธ เร ยนได ตามท ได ร บอน ญาตจากผ สอน การสร างรายว ชาบน Moodle น น สามารถใช เคร องม อท ม อย ใน Moodle สร างเน อหาและก จกรรม ในรายว ชาได เช น กระดานเสวนา, การบ าน, แบบทดสอบ, แหล งข อม ลแบบหน าเว บเพจ, แหล งข อม ล แบบไฟล การเข าระบบ-ออกจากระบบ 1. การเข าส ระบบโดยการคล ก เข าส ระบบ ท ม มบนขวาม อในหน าแรก คล กเข าส ระบบ 2. ระบบจะให ใส ข อม ลผ ใช และรห สผ าน เพ อเข าส ระบบ พ มพ ช อผ ใช และรห สผ าน จากน นคล กป มเข าส ระบบ งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 1 พ มพ ช อผ ใช และรห สผ าน คล กเข าส ระบบ 3. จะเข าส ระบบ และจะแสดงช อผ ใช ท ม มบนขวาม อ 4. การออกจากระบบสามารถท าได โดยคล กท ออกจากระบบ 3 4 แก ไขข อม ลส วนต ว 1. โดยคล กท My Profile settings ม มล างซ าย 2. จากน นคล กแก ไขข อม ลส วนต ว 1 2 งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 2 3. จะแสดงรายละเอ ยดของผ เข าระบบ แก ไขข อม ลตามต องการ ส วนร ปภาพสามารถใส ร ปภาพ โดย คล กป ม Choose a file เล อกภาพท ต องการ หล งจากแก ไขข อม ลส วนต วเสร จแล ว คล กป ม อ พเดตประว ต ส วนต ว คล กเพ อใส ร ป คล กอ พเดตประว ต ส วนต ว งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 3 การเปล ยนรห สผ าน 1. โดยคล กท My Profile settings ม มล างซ าย 2. จากน นคล กเปล ยนรห สผ าน จะแสดงหน าเปล ยนรห สผ าน ให ใส รห สผ านป จจ บ น และระบ รห สผ านท ต องการต งใหม 2 คร ง ให เหม อนก นในช องรห สผ านใหม และช องรห สผ านใหม (อ กคร ง) จากน นคล กป มบ นท กการ เปล ยนแปลง พ มพ รห สผ าน คล กบ นท กการเปล ยนแปลง งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 4 การจ ดการรายว ชา สามารถเพ มรายละเอ ยดเก ยวก บรายว ชาเพ อเป นการแนะน ารายว ชา หร อแจ งข อม ลข าวสารเก ยวก บ รายว ชา,เพ มแหล งข อม ล รวมท งการสร างก จกรรมต างๆ ในรายว ชา โดยคล กรายว ชาเพ อเข าไปจ ดการ รายว ชา จากน นคล กป ม เร มการแก ไขในหน าน คล กเร มการแก ไขหน าน กระดานข าว/กระดานเสวนา เป นก จกรรมท ผ สอนสามารถใช ส อสารระหว างผ สอนและน กศ กษา เพ อประกาศข าวสารต างๆให น กศ กษาทราบ,การถามตอบป ญหาต างๆ, การแสดงความค ดเห นในรายว ชา เป นต น ข นตอนการโพสต ลงกระดานข าว เป นการประกาศข าวสารต างๆให น กศ กษาทราบ ซ งน กศ กษาไม สามารถโพสต กล บได ท าได ด งน 1. คล กท กระดานข าว คล กกระดานข าว 2. จะปรากฏหน ากระดานข าว คล กป มต งห วข อใหม เพ อเพ มข าวประกาศ คล กต งห วข อใหม 3. ในช อง ห วข อ พ มพ ห วข อข าวประกาศ 4. ในช อง ข อความ พ มพ รายละเอ ยดข าวประกาศ งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 5 เม อพ มพ รายละเอ ยดเสร จ คล กป มโพสต ลงกระดานเสวนา เป นอ นส นส ดข นตอนการโพสต ลง กระดานข าว ข นตอนการเพ มก จกรรมกระดานเสวนา 1. คล ก เพ มก จกรรม และเล อก กระดานเสวนา คล กกระดานเสวนา งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 6 2. ในช อง ช อกระดาน พ มพ ช อกระดาน 3. ในช อง ว ธ ใช กระดาน พ มพ ข อความตามต องการ 4. จากน นคล กป ม Save and return to course ด านล าง ในหน ารายว ชาจะม ล งค ก จกรรมกระดานเสวนาท สร างข น จากน นคล กล งค เพ อไปย งหน ากระดาน เสวนา 5 6. สามาถต งกระท ใหม โดยการคล กป มต งกระท คล กต งกระท 7. จะปรากฏหน ากระท ใหม พ มพ ห วข อ และข อความตามต องการ 8. สามารถแนบไฟล เอกสาร โดยคล กป ม Add... เล อกไฟล ท ต องการ 9. คล กป ม โพสต ลงกระดานเสวนา จะได กระท ตามท สร าง งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 7 พ มพ ห วข อ และข อความ คล กเพ อแนบ ไฟล เอกสาร คล กโพสต ลงกระดานเสวนา เพ มรายละเอ ยดของรายว ชาในบทค ดย อ เพ อเป นการแนะน ารายว ชาหร อแจ งข อม ล ข าวสาร โดยการคล กท จะแสดงหน าบทค ดย อ สามารถระบ รายละเอ ยดเก ยวก บรายว ชา เช น ข อความต อนร บ,ค าอธ บาย รายว ชา และการประชาส มพ นธ ต างๆในรายว ชา งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 8 พ มพ ข อความลงในบทค ดย อ 2. คล กเล อก เพ อใส ร ปภาพ 3 3. คล ก Find or upload an image 4. คล กเร ยกด เพ อเล อกไฟล ภาพ ในส วน Attachment : 5. คล ก Upload this file งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 9 คล กป มเพ ม 6 7. คล กป มบ นท กการเปล ยนแปลง คล กป มบ นท กการเปล ยนแปลง งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 10 8. หน ารายว ชาจะแสดงข อความและร ปภาพท ได ท าการเพ มลงในบทค ดย อ การต งช อห วข อ 1. โดยการคล กท 2. จะแสดงหน าบทค ดย อของห วข อ 1 ระบ ช อห วข อในช องบทค ดย อ พ มพ ช อห วข อ คล กบ นท กการเปล ยนแปลง 3. คล กบ นท กการเปล ยนแปลง จะกล บมาหน ารายว ชา ซ งจะปรากฏห วข อในบทท 1 งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 11 ห วข อบทท 1 การเพ มแหล งข อม ลไฟล ใช ส าหร บแสดงรายการไฟล ท จ ดเก บอย ในโฟลเดอร น นน น เพ อให ผ เร ยน สามารถดาวน โหลดได 1. คล กเพ มแหล งข อม ล จากน นเล อก Folder 2. ใส ช อโฟล เดอร ท จ ดเก บ 3. ใส รายละเอ ยดเก ยวก บไฟล 4. คล ก add ไฟล จากน นคล กป ม Save and return to course ด านล าง 2 3 คล ก Add ไฟล งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 12 5. หน ารายว ชาจะแสดงโฟล เดอร ท สร างข นมา 5 การเพ มแหล งข อม ล Label ใช ส าหร บสร างห วข อเป นข อความส นๆ หร อใช ส าหร บการแบ งกล ม ข อม ล 1. คล กเพ มแหล งข อม ล จากน นเล อก Label คล ก Label 2. ในช อง Label text พ มพ ข อความตามต องการ จากน นคล ก Save and return to course จะ กล บมาหน ารายว ชา 2 คล ก Save and return to course งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 13 การเพ มแหล งข อม ล Page การสร างหน าเว บเพจใหม ส วนของการใส ข อม ลจะแสดงเคร องม อ ส าหร บจ ดการข อความ ท าให สามารถ ลดเพ ม ขนาดต วอ กษร หร อก าหนดส ให ต วอ กษร รวมท งย งสามารถ แทรกร ปได 1. คล กเพ มแหล งข อม ล จากน นเล อก Page คล ก Page 2. ใส ช อ Page 3. ใส ค าอธ บาย 4. ใส รายละเอ ยดเน อหา จากน นคล กป ม Save and return to course ด านล าง หน ารายว ชาจะแสดง Page ท สร างข นมา งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 14 6. เม อคล กท Page จะแสดงเน อหาท สร างไว การเพ มแหล งข อม ล URL เป นการสร างล งค ไปย งเว บไซต ท เก ยวข อง 1. คล กเพ มแหล งข อม ล จากน นเล อก URL คล ก URL 2. ใส ช อ 3. ใส ค าอธ บาย 4. ใส URL จากน นคล กป ม Save and return to course ด านล าง งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 15 หน ารายว ชาจะแสดงล งค URL ท สร างข นมา 4 การเพ มก จกรรมการบ าน สามารถสร างการบ านสามารถก าหนดให ผ เร ยนสามารถส งการบ านได หลายร ปแบบด งน 1. อ พโหลดไฟล ช นส ง สามารถก าหนดให ผ เร ยนส งไฟล การบ านโดยอ พโหลดผ านเว บ โดย สร างเง อน ในการส งการบ านเพ มได มากกว าการส งโดยให อ พโหลดไฟล แบบธรรมดา เช น ผ เร ยนสามารถลบไฟล ท ส งได 2. ค าตอบออนไลน ผ เร ยนสามารถท าการบ านท ผ สอนมอบหมายในรายว ชาได ผ านเว บ โดยระบ ค าตอบและบ นท กลงในหน าการบ านท ส ง 3. ส งโดยให อ พส งโดยให อ พโหลดไฟล ผ เร ยนสามารถส งไฟล การบ านโดยอ พโหลดผ านเว บได แต ไม สามารถลบไฟล 4. ส งงานนอกเว บ จะแสดงผลให เห นเฉพาะห วข อการบ าน แต ไม สามารถส งการบ านผ านเว บ งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 16 การเพ มก จกรรมการบ านแบบอ พโหลดไฟล ช นส ง 1. คล กเพ มก จกรรมการบ าน จากน นเล อกร ปแบบ อ พโหลดไฟล ช นส ง คล ก อ พโหลดไฟล ช นส ง 2. ห วข อการบ าน -- ใส ช อห วข อการบ าน 3. รายละเอ ยด -- ใส รายละเอ ยดการบ านว าให ท าอะไร 4. ก าหนดการส งการบ าน -- ก าหนดว นท และเวลาท ให ส ง 5. คะแนนท ได -- คะแนนเต มของการบ านช นน งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 17 6. อ พโหลดไฟล ช นส ง -- ก าหนดขนาดส งส ดของไฟล ท ส ง,การอน ญาตให ลบไฟล ท ส ง,จ านวนไฟล ท ให อ พโหลดและการอน ญาตให ผ เข ยนบ นท กข อความถ งผ สอน จากน นคล กป ม Save and return to course ด านล าง 6 คล ก Save and return to course 7. หน ารายว ชาจะแสดงการบ าน ท สร างข นมา งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 18 การส งการบ านส าหร บผ เร ยน 1. หล งจากผ เร ยนล อกอ น และเข าส รายว ชา คล กห วข อการบ าน 2. คล ก Upload File คล ก Upload files 3. คล กป ม Add คล กป ม Add 4. คล ก Upload a file งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 19 5. คล กเร ยกด เพ อเล อกไฟล การบ าน ในส วน Attachment : 6. คล ก Upload this file จะแสดงไฟล การบ านท จะส ง จากน นคล กป มบ นท กการเปล ยนแปลง คล กบ นท กการเปล ยนแปลง 8. คล กป มส งการบ าน คล กส งการบ าน 9. คล กป มข นต อไป คล กข นต อไป งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 20 10. จะแสดงการบ านท ส ง การตรวจและให คะแนนการบ าน 1. คล กการบ านในหน ารายว ชา 2. จะแสดงหน าการบ านพร อมแสดงรายละเอ ยดของการบ าน ม มบนซ ายจะม ล งค แสดงจ านวนการบ าน ท ส งท งหมด จากน นคล กล งค เพ อไปย งหน าการบ านท ส ง 3. จะแสดงการบ านท ส งท งหมด คล กคะแนนท ได 4. คล กคะแนนท ได เพ อให คะแนนการบ าน งานบร การว ชาการ ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศ 21 5. จะแสดงหน าให คะแนน และแสดงคว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks