การปร บอ ตราเง นเด อนจาก - PDF

Description
ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 13 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน File เง นเด อนของหน วยงาน หร อText File ตามร ปแบบท กาหนดไว เพ อให การปร บอ ตราเง นเด อนของหน วยงานในระบบ ม ประส ทธ ภาพ สะดวกและรวดเร วมากย งข น การปร บอ ตราเง นเด อนจาก File (Text File) เง นเด อนของหน วยงาน น น เป นการนา File เง นเด อน ของหน วยงาน มาปร บร ปแบบตามท ก าหนด เพ อ Load เข าส ระบบ MCS-WEB แทนการปร บอ ตราเง นเด อนด วยม อ โดยม ข นตอนการท างานด งต อไปน เข าส ระบบ โดยการระบ - รห สผ ใช - รห สผ าน Page 2 เมน หล ก Page 3 การเตร ยมร ปแบบ File CSV สาหร บการ Upload เพ อปร บอ ตราเง นเด อนในระบบ Citizen ID (เลขประจาต วประชาชน) Firstname (ช อ) Surname (นามสก ล) Salary (เง นเด อน) - ต องม จานวน 13 หล ก - ต องเป นต วเลขอารบ ค - ต องไม ม ช องว าง - ต องไม ม เลขซ าก น ใน File เด ยวก น - ต องไม ม ต วเลข - ต องเป นต วเลขอาราบ ค - ต องเป นร ปแบบ ไม ม จ ลภาค , การแปลง File Excel (File เง นเด อน) ให เป น File CSV ต วอย างร ปแบบ File Excel (เง นเด อน) - เลขประจาต วประชาชน 13 หล ก - ช อ - นามสก ล - เง นเด อน (ทศน ยม 2 ตาแหน งไม ม จ ลภาค) Page 4 5 ข นตอนการ Save File Excel ให เป น File CSV 1 คล ก File 2 Save As 3 เล อก save in ท เก บ File 4 เล อก Save as type เป น CSV (ตามร ป) 5 กด Save หล งจากทาตาม 5 ข นตอนเร ยบร อยแล วจะได File.CSV ตามร ปน Page ปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File 9.1 ปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File 1. คล กท เมน 9.1 ปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File 2. คล ก Browse เพ อเล อก File CSV ท ได ทาไว แล วข างต น Page 6 3. คล กเล อก File ท ต องการ จากน นคล ก Open 4. จะปรากฏตาแหน ง File (ตามร ป) คล ก Upload File เพ อให ระบบประมวลผล 5. ระบ ว น เด อน ป ท ม ผลบ งค บใช จากน นกด ย นย น Page 7 ระบบจะทาการตรวจสอบร ปแบบ File CSV ท Load ว าถ กต องหร อไม หากร ปแบบถ กต องท งหมด ระบบจะแจ งให ทราบ (ตามร ป ด านล าง) โดยม เลขท Batch ระบ ในกรณ ท ร ปแบบของ File ไม ถ กต องเช นเลขประจาต ว หร อเง นเด อน ไม ถ กต องตามร ปแบบ ระบบจะแจ งให ทราบ (ตามร ปน ) Page ยกเล กการปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File ใช ในการยกเล ก การ Upload File ในกรณ ท พบว าม รายการท ไม ถ กต อง หร อผ ดพลาด 9.2 ยกเล กการปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File 1. คล กท เมน ยกเล กการปร บอ ตราเง นเด อนจากการ Upload Text File 2. คล กเล อกเลขท Batch ท ต องการยกเล ก จากน นกดป ม แสดงรายการสมาช ก Page 9 3. คล ก ย นย นรายการยกเล กปร บอ ตราเง นเด อน ระบบจะยกเล กรายการให (ตามร ปด านล าง) เลขประจาต วประชาชน ช อ นามสก ล อ ตราเง นเด อน สมชาย มกรา 6, สมศ กด ก มภา 6, สมหญ ง ม นา 19, สมศร เมษา 11, สมควร ม ถ นา 9,400.00 Page รายงานการปร บอ ตราเง นเด อน จากการ Upload Text ใช เพ อตรวจสอบรายงานการ Upload File เง นเด อนของระบบ 9.3 รายงานการปร บอ ตราเง นเด อน จากการ Upload Text สามารถกดป มเพ อพ มพ รายงาน หร อ Save เป น File ได Page รายการสมาช กท ไม ได ร บการปร บอ ตราเง นเด อน 9.4 รายงานสมาช กท ไม ได ร บการปร บอ ตราเง นเด อน ให ระบ ช วง ว น/เด อน/ป ท ต องการ เพ อพ มพ รายงานสมาช กท ไม ได ร บการปร บอ ตราเง นเด อน กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ ฝ ายทะเบ ยนสมาช กด านร บ อาคารเลขท 990 ถนนพระราม4 แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ หมายเลขโทรศ พท ต อ 270 โทรสาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks