แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ - PDF

Description
แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 14 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการด าเน นงานของคณะ เทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตามพ นธก จหล กของหน วยงาน คณะเทคโนโลย การเกษตร ได เห นความส าค ญของการด าเน นงานท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาและนโยบายร ฐบาล จ งได ให บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการว เคราะห และ จ ดท าแผน พ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ เพ อใช ในการด าเน นงานขององค กรต อไป (ดร.ครวญ บ วค ร ) คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 2 สารบ ญ หน า ประว ต หน วยงาน 4 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 5 นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 8 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ แผนงานว ชาการ 10 แผนพ ฒนาน กศ กษา 17 แผนพ ฒนาบ คลากร 21 แผนพ ฒนาระบบบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศ 24 แผนงานว จ ย บร การว ชาการและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 30 แผนการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 33 หน า 3 ประว ต หน วยงาน พ.ศ ว ทยาล ยคร สงขลา ได ร บการอน ม ต ให จ ดต งคณะว ชาเกษตรและอ ตสาหกรรม ประกอบด วย ภาคว ชาเกษตรศาสตร และภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร โดยในภาคว ชาเกษตรศาสตร ได เป ด สอนสาขาว ทยาศาสตร ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป ในว ชาเอกเทคโนโลย การเกษตรและปร ญญาตร 4 ป ว ชาเอกเกษตรศาสตร ส วนภาคว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร ได เป ดสอนระด บอน ปร ญญา ว ชาเอก ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนาม ว ทยาล ย คร ใหม เป นสถาบ นราชภ ฏ ท าให ม การเปล ยนแปลงโครงสร างการบร หารใหม ม ผลให คณะว ชาเกษตรและ อ ตสาหกรรมเปล ยนเป นคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม ม คณบด เป นผ บร หารส งส ด และม การเป ดสอน ว ชาเอกว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหารเพ มข น เม อว นท 12 ต ลาคม พ.ศ.2542 สถาบ นราชภ ฏสงขลา ได เปล ยนช อคณะเกษตรและอ ตสาหกรรม เป น คณะเทคโนโลย การเกษตร ม การบร หารแบบโปรแกรมว ชาประกอบด วย 4 โปรแกรมว ชา ค อ โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า และ โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ป จจ บ น คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป ดสอนในระด บปร ญญาตร 4 หล กส ตรและปร ญญาโท 1 หล กส ตร ประกอบด วย หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาว ชาเกษตรศาสตร, สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า,สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ตสาขาว ชาเทคโนโลย การเกษตรแขนงว ชาการผล ตพ ช และการผล ตส ตว ส าหร บปร ญญาโทเป ด สอน สาขาว ชาการจ ดการในหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย การเกษตร ท งน คณะเทคโนโลย การเกษตร ครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ จ งม ความพร อมท จะม งส ว ส ยท ศน ท ว า คณะเทคโนโลย การเกษตรเป นแหล งว ชาการเพ อผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาว ชาช พในท องถ นอย างย งย น หน า 4 ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าว ชาช พ ส การพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน คณะเทคโนโลย การเกษตร เป นแหล งว ชาการ ผล ตบ ณฑ ต และน าว ชาช พเพ อพ ฒนาท องถ น อย างย งย น พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตและมหาบ ณฑ ตด านเทคโนโลย การเกษตร 2. ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ด านเทคโนโลย การเกษตร 3. บร การว ชาการ ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และน าว ชาช พเพ อพ ฒนา ท องถ นให ย งย น 4. อน ร กษ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาท องถ น และส งแวดล อม 5. เตร ยมความพร อมของบ คลากรเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน นโยบายและว ส ยท ศน การบร หารงาน โครงสร างการบร หารงานภายใน 1. คณะกรรมการบร หารคณะ ประกอบด วย คณบด รองคณบด ผ ช วยคณบด ประธานโปรแกรม ว ชาและห วหน าส าน กงาน ม ภารก จหล กค อ บร หารงานและด าเน นงานให เป นไปตามปร ชญา ว ส ยท ศน และ พ นธก จของคณะ 2. หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา ร บผ ดชอบสน บสน นงานธ รการ พ สด การเง นและ การประก นค ณภาพการศ กษา 3. หน วยบร การการศ กษาและว จ ย ร บผ ดชอบ สน บสน นด านงานว ชาการ งานหล กส ตร งานฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ งานก จการน กศ กษา งานว จ ย ตลอดจนด าเน นงานในร ปโครงการต าง ๆ 4. หน วยหน วยบร การว ชาการ ร บผ ดชอบ ด แลเร องงานบร การว ชาการ 5. หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป ร บผ ดชอบ ด แลเร องส งเสร มก จกรรมภายในสถาน ฝ ก ปฎ บ ต การและแปรร ปผล ตภ ณฑ ท ได ภายในสถาน ฝ กปฏ บ ต การ 6. ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร ร บผ ดชอบด แล การจ ดก จกรรมฝ ก ประสบการณ ว ชาช พในศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหารของคณะ หน า 5 7. โปรแกรมว ชา ประกอบด วย โปรแกรมว ชาเกษตรศาสตร โปรแกรมว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า โปรแกรมว ชาเทคโนโลย การเกษตร โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ม ภารก จหล ก ในงานว ชาการ ด านบร หารคณะ 1. การน าวงจรค ณภาพ (Quality Circle) ในระบบประก นค ณภาพการศ กษามาเป นกระ บวนการในการบร หารภายในคณะ โดยม งเน นประส ทธ ภาพของระบบงานในระยะยาวมากกว าผลส าเร จ ในระยะส น 2. การปร บระบบงาน โดยด าเน นการปร บโครงสร างการท างานภายในคณะให ตอบสนองงาน ให มากข น เน นการจ ดกล มหร อหน วยงานตามล กษณะงาน เพ อให การบร หารม ความช ดเจนท งต อผ บร หาร และผ ปฏ บ ต ด งต อไปน 1) หน วยธ รการและประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยบร การการศ กษา 3) หน วยบร การว ชาการและว จ ย 4) หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป 5) ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตร และอาหาร 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในโอกาสท คณะครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ เพ อพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ในท กม ต ให เป นคณะท ม ความเข มแข งทางว ชาการของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏสงขลาต อไป ด านว ชาการ 1. หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรใหม ของคณะเทคโนโลย การเกษตรท ม ล กษณะสหว ทยาการ เพ อรองร บการเปล ยนแปลง โดยเบ องต นได ร บการสน บสน นท นว จ ยจาก สกว. ให ศ กษาร ปแบบการเร ยน การสอนเพ อการพ ฒนาหล กส ตรด านอาหารท องถ นส สากล 2. ค ณภาพผ สอน จ ดท าแผนพ ฒนาอาจารย ให ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกและหร อต าแหน งทาง ว ชาการให ส งข น และส งเสร มการฝ กอบรมในสาขาว ชาเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. ผ เร ยน ม งให ความส าค ญก บการเร ยนร ด วยตนเองของผ เร ยนในท กหล กส ตรท งว ทยา ศาสตรบ ณฑ ต และเทคโนโลย บ ณฑ ต ด วยกระบวนการของป ญหาพ เศษและโครงการพ เศษ 4. แหล งเร ยนร พ ฒนาห องปฏ บ ต การและสถาน ปฏ บ ต การให ม ความพร อมเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและบร การว ชาการ ภายใต หน วยส งเสร มงานฟาร มและการแปรร ป หน า 6 ด านพ ฒนาน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาในร ปแบบ LAS (Learning : Activity : Skill) ภายใต หน วยบร การ การศ กษา และศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พธ รก จเกษตรและอาหาร เพ อให น กศ กษาได เร ยนร ด วยตนเอง ร วมก จกรรม ม ท กษะในว ชาช พเพ อเป นแนวทางในการประกอบอาช พในอนาคต 2. สน บสน นเคร อข ายศ ษย เก า เพ อให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างศ ษย เก าด วยก น และเพ อกระช บความผ กพ นก บคณะสถาบ น เป ดโอกาสให ศ ษย เก าส งเสร มก จกรรมต าง ๆ ของคณะ ท งในด านความเช ยวชาญทางอาช พและอ น ๆ 3. ส งเสร มน กศ กษา ให ได ท าก จกรรมและเข าร วมก บเคร อข ายมหาว ทยาล ยอ นท เป ดสอน ทางการเกษตรท งก จกรรมว ชาการและก จกรรมส นทนาการ 4. สร างจ ตส าน ก ให น กศ กษาได ม ค ณธรรม ด าเน นตามแนวพระราชด าร ม ส วนร วมในการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ด านการว จ ย 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย โดยจ ดระบบส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาโจทย ว จ ย การสร างเคร อข ายและการเผยแพร งานว จ ยส การน าไปใช ประโยชน 2. ส งเสร มคณาจารย ให สร างท มว จ ยเพ อสน บสน นให อาจารย ร นใหม ได ม ส วนร วม และม ประสบการณ ท าว จ ยอย างต อเน อง 3. ว จ ยเพ อท องถ น ม งเน นการว จ ยเพ อการพ ฒนาและการใช ประโยชน ในท องถ นในพ นท ความร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ย ด านบร การว ชาการ 1. การบร การว ชาการ เน นให ม การบร การด านว ชาช พการเกษตรแก ประชาชนในท องถ นอย าง ต อเน องภายใต หน วยบร การว ชาการและว จ ย 2. การบ รณาการ งานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย เพ อให คณาจารย และน กศ กษาในสาขาต างได ม ส วนร วม 3. การส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากรพราชด าร เพ อสน บสน นหน วยงาน และประชาชนท วไป หน า 7 ย ทธศาสตร ในการพ ฒนา ส าหร บย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ในการพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร ม รายละเอ ยดด งต อไปน (1) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการเร ยนการสอน เป าประสงค 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ 2. บ ณฑ ตม ค ณล กษณะพ งประสงค ตามความต องการของช มชน กลย ทธ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพในว ชาช พตามล กษณะท พ งประสงค 2. จ ดให ม การพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให เหมาะสมก บสถานการณ 3. ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาท ครบถ วนและสอดคล องก บค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 4. เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมและบ คล กภาพให แก บ ณฑ ต 5. พ ฒนาและปร บปร งแหล งเร ยนร เพ อสน บสน นการเร ยนการสอน 6. พ ฒนาสมรรถนะด านการใช ภาษาของน กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน (2) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาค ณภาพบ คลากร เป าประสงค 1.บ คลากรม ความร ความสามารถทางด านว ชาการ และว ชาช พ กลย ทธ 1. พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความร ความสามารถ และพ ฒนา ศ กยภาพในการท างาน 2. ส งเสร มให ผ บร หารได ร บการพ ฒนาศ กยภาพในการบร หารงาน 3. เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งานให แก บ ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks