กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. - PDF

Description
กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง หล กการ 1. ส าน กงาน ก.พ.ร. จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง น รางว ลให กระทรวง ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 25 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกระทรวง หล กการ 1. ส าน กงาน ก.พ.ร. จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง น รางว ลให กระทรวง ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร และส วนราชการไม ส งก ด กระทรวง/ทบวง และส วนราชการในส งก ดกลาโหมและศ กษาธ การ (รวมท งส น 49 หน วยงาน) ด งน กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 ส าน กนายกร ฐมตร ส วนราชการท อย ในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร 11 ส วนราชการ ส วนราชการไม ส งก ดกระทรวง/ทบวง 9 ส วนราชการ ส วนราชการในส งก ดกลาโหม 6 ส วนราชการ ส วนราชการในส งก ดศ กษาธ การ 5 ส วนราชการ 2. ส าน กงาน ก.พ.ร. มอบให กระทรวงเป นเจ าภาพในการจ ดท าค าร บรองในระด บกรม (จ านวน 114 ส วนราชการ) 3. กระทรวง/ส วนราชการ (จ านวน 49 หน วยงาน) รายงานผลผ านระบบ e-sar ตามหล กการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด 4. ต วช ว ดท ก าหนดต องสามารถว ดผลได ในป งบประมาณ (รายงานผลการด าเน นงานภายในเด อน ธ นวาคม) หากต วช ว ดใดไม สามารถว ดผลได ภายในป งบประมาณ จะถ กก าหนดเป นต วช ว ด Monitor 5. ต วช ว ดระด บกรมท ส าค ญและสะท อนต อบทบาทภารก จของกระทรวงต องน ามาก าหนดเป นต วช ว ด ระด บกระทรวงด วย 6. ต วช ว ดในม ต ภายนอกด านการประเม นประส ทธ ผลควรม จ านวนไม น อยกว า 5 ต วช ว ด 7. ต วช ว ดต องสอดคล องก บแนวทางการข บเคล อนประเทศและย ทธศาสตร กระทรวง ประเด นการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ กรอบการประเม นผล 2558 น าหน ก (%) ม ต ภายนอก 75 การประเม นประส ทธ ผล (65) 1. ต วช ว ดภารก จหล กของกระทรวงตามแนวทางการข บเคล อนประเทศ /แผนย ทธศาสตร กระทรวง และต วช ว ดระหว างกระทรวงท ม เป าหมายร วมก น (Joint KPIs) (65) การประเม นค ณภาพ (10) 2. ค ณภาพการให บร การประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหต หากกระทรวงไม ม ต วช ว ดน ให น าน าหน กไปไว ท ต วช ว ดท 1 ม ต ภายใน 25 การประเม นประส ทธ ภาพ 3. การเบ กจ ายเง นงบประมาณ (5) (15) 4. การประหย ดพล งงาน (5) 5. การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบสารสนเทศภาคร ฐ (5) การพ ฒนาองค การ (10) 6. การพ ฒนาสมรรถนะองค การ (5) 7. ระด บค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงาน (5) (10) รวม 100 กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการระด บกรม หล กการ 1. กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 ส าน กนายกร ฐมนตร ) โดยปล ดกระทรวงเป นผ จ ดท าค าร บรอง พ จารณาอ ทธรณ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และจ ดสรรเง นรางว ลให ก บกรม/ส วนราชการใน ส งก ด (จ านวน 114 ส วนราชการ) ตามแนวทางการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด (ยกเว นต วช ว ด กระทรวงและต วช ว ดท ม เจ าภาพ) 2. กรมและส วนราชการในส งก ด (จ านวน 114 ส วนราชการ) รายงานผลผ านระบบ e-sar ตามปฏ ท นท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด 3. กรม/ส วนราชการด าเน นการตามแนวทางข นตอนและปฏ ท นท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด 4. ต วช ว ดในม ต ภายนอกด านการประเม นประส ทธ ผลควรม จ านวนไม เก น 5 ต วช ว ด 5. ก าหนดต วช ว ดระหว างกระทรวงท ม เป าหมายร วมก น (Joint KPIs) ระด บ Outcome JKPI และ Output JKPI ในค าร บรองฯ ตามหล กการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด 6. ต วช ว ดท ก าหนดต องสามารถว ดผลได ในป งบประมาณ (ภายในเด อนธ นวาคม) หากต วช ว ดใดไม สามารถว ดผลได ภายในป งบประมาณ จะถ กก าหนดเป นต วช ว ด Monitor ประเด นการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ กรอบการประเม นผล 2558 น าหน ก (%) ม ต ภายนอก 75 การประเม นประส ทธ ผล (65) 1. ต วช ว ดภารก จหล กของกระทรวงตามแนวทางการข บเคล อนประเทศ/ (65) แผนย ทธศาสตร กรม/ ต วช ว ดระหว างกระทรวงท ม เป าหมายร วมก น (Joint KPIs) และต วช ว ดภารก จหล กของกรม การประเม นค ณภาพ (10) 2. ค ณภาพการให บร การประชาชน (Service Level Agreement: SLA) หมายเหต หากกระทรวงไม ม ต วช ว ดน ให น าน าหน กไปไว ท ต วช ว ดท 1 (10) ม ต ภายใน 25 การประเม นประส ทธ ภาพ 3. การเบ กจ ายเง นงบประมาณ (5) (15) 4. การประหย ดพล งงาน (5) 5. การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบสารสนเทศภาคร ฐ (5) การพ ฒนาองค การ (10) 6. การพ ฒนาสมรรถนะองค การ (5) 7. ระด บค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงาน (5) รวม 100 ปฏ ท นการด าเน นการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการและการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของส วนราชการ ว นท ก จกรรม ส งหาคม 2557 จ ดท าร างกรอบการประเม นผลและข นตอนในการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการน าเสนอ คณะอน กรรมการพ ฒนาระบบราชการเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ เพ อพ จารณาให ความเห นชอบ ก นยายน 2557 จ ดประช มส มมนาคณะกรรมการเจรจาข อตกลงและประเม นผลส วนราชการระด บกระทรวง จ ดประช มช แจงกรอบการประเม นผลตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ต ลาคม 2557 ธ นวาคม 2557 เจรจาความเหมาะสมของต วช ว ด น าหน ก ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตาม ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของกระทรวง ส วนราชการในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร ส วนราชการไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวงหร อทบวง และส วนราชการในส งก ด กลาโหมและศ กษาธ การ ส าน กงาน ก.พ.ร. แจ งผลการเจรจาต วช ว ด น าหน ก เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนน ตาม ค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของกระทรวง ส วนราชการในบ งค บบ ญชาข นตรงนายกร ฐมนตร ส วนราชการไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวงหร อทบวง และส วนราชการในส งก ด กลาโหมและศ กษาธ การ กระทรวงและส วนราชการระด บกรมในส งก ดส งส าเนาค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ได ลงนามแล ว และเอกสารประกอบค าร บรองการปฏ บ ต ราชการให ส าน กงานปล ดกระทรวงฯ เพ อส ง ให ส าน กงาน ก.พ.ร. จ านวน 1 ช ด (พร อมแผ นบ นท กข อม ลจ านวน 1 แผ น) ภายใน 31 มกราคม 2558 กระทรวงและส วนราชการระด บกรมในส งก ดรายงานการประเม นผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 3 เด อน (1 ต ลาคม ธ นวาคม 2557) ผ านระบบรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการทางอ เล กทรอน กส (e-sar) ของส าน กงาน ก.พ.ร. พร อมท งแนบเอกสารหล กฐานไว ในระบบด วย ภายใน 31 ม นาคม 2558 ส นส ดการร บค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ด น าหน ก ค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนต วช ว ด รอบแรก ในกรณ ท ส วนราชการระด บกระทรวง (1) ได ร บผลกระทบจากป จจ ยภายนอกท ไม สามารถควบค มได (2) ไม ได ร บจ ดสรรงบประมาณ หร อได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ และไม สามารถโอนเปล ยนแปลงรายการงบประมาณ กรณ กระทรวง ได แก ต วช ว ดภารก จหล กของกระทรวงตามย ทธศาสตร ของประเทศ /แผน ย ทธศาสตร กระทรวง/ต วช ว ดระหว างกระทรวงท ม เป าหมายร วมก น (ระด บ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และต วช ว ดกลางท ม หน วยงานเจ าภาพร บผ ดชอบ ท งน ส วน ราชการโดยส าน กงานปล ดกระทรวงฯ ต องส งค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ดฯ และ เอกสารช แจงเหต ผลความจ าเป น จ านวน 1 ช ด ให ส าน กงาน ก.พ.ร. กรณ กรม ได แก ต วช ว ดภารก จหล กของกรมให ขอเปล ยนแปลงไปย งคณะกรรมการ เจรจาข อตกลงและประเม นผลของส วนราชการระด บกรมเพ อพ จารณา ส าหร บต วช ว ด กลางท ม หน วยงานเจ าภาพร บผ ดชอบ ให ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการเจรจาข อตกลงฯ เพ อท าหน าท เป นผ รวบรวมและจ ดส งค าขอการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดของต วช ว ดฯ ไปย งเจ าภาพต วช ว ดพ จารณาค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ดฯ และแจ งผลการ พ จารณาค าขอเปล ยนแปลงฯ ของเจ าภาพให ส วนราชการระด บกรมในส งก ดกระทรวง ร บทราบ ส วนราชการ 1 ว นท ก จกรรม ภายใน 30 เมษายน 2558 กระทรวงและส วนราชการระด บกรมในส งก ดรายงานการประเม นผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เด อน (1 ต ลาคม ม นาคม 2557) ผ านระบบรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการทางอ เล กทรอน กส (e-sar) ของส าน กงาน ก.พ.ร. พร อมท งแนบเอกสารหล กฐานไว ในระบบด วย ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 กระทรวงและส วนราชการระด บกรมในส งก ดรายงานการประเม นผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เด อน (1 ต ลาคม ม ถ นายน 2558) ผ านระบบรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการทางอ เล กทรอน กส (e-sar) ของส าน กงาน ก.พ.ร. พร อมท งแนบเอกสารหล กฐานไว ในระบบด วย ภายใน 31 ต ลาคม 2558 กระทรวงและส วนราชการระด บกรมในส งก ดเป นผ รายงานการประเม นผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม ก นยายน 2558) ผ านระบบ รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการทางอ เล กทรอน กส (e-sar) ของ ส าน กงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาท ก าหนด * พร อมท งจ ดส งรายงานการประเม นผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เด อน จ านวน 1 ช ด และแผ นบ นท กข อม ล 1 แผ น ให ส าน กงาน ก.พ.ร. ตามเวลาท ก าหนด ** ส นส ดการร บค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ดฯ รอบส ดท าย ในกรณ ท ส วนราชการ ระด บกระทรวง (1) ได ร บผลกระทบจากป จจ ยภายนอกท ไม สามารถควบค มได (2) ไม ได ร บ จ ดสรรงบประมาณหร อได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ และไม สามารถโอนเปล ยนแปลงรายการ กรณ กระทรวง ได แก ต วช ว ดภารก จหล กของกระทรวงตามย ทธศาสตร ของประเทศ /แผน ย ทธศาสตร กระทรวง/ต วช ว ดระหว างกระทรวงท ม เป าหมายร วมก น (ระด บ Impact JKPIs และ Outcome JKPIs) และต วช ว ดกลางท ม หน วยงานเจ าภาพร บผ ดชอบ ท งน ส วนราชการ โดยส าน กงานปล ดกระทรวงฯ ต องส งค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ดฯ และเอกสาร ช แจงเหต ผลความจ าเป น จ านวน 1 ช ด ให ส าน กงาน ก.พ.ร. กรณ กรม ได แก ต วช ว ดภารก จหล กของกรมให ขอเปล ยนแปลงไปย งคณะกรรมการ เจรจาข อตกลงและประเม นผลของส วนราชการระด บกรมเพ อพ จารณา ส าหร บต วช ว ด กลางท ม หน วยงานเจ าภาพร บผ ดชอบ ให ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการเจรจาข อตกลงฯ เพ อท าหน าท เป นผ รวบรวมและจ ดส งค าขอการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดของต วช ว ดฯ ไปย งเจ าภาพต วช ว ดพ จารณาค าขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดต วช ว ดฯ และแจ งผลการ พ จารณาค าขอเปล ยนแปลงฯ ของเจ าภาพให ส วนราชการระด บกรมในส งก ดกระทรวง ร บทราบ ภายในเด อนพฤศจ กายน ส าน กงาน ก.พ.ร. และผ ประเม นอ สระประเม นผลการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks