ค าน ยาม : การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจภ ธร - PDF

Description
ค าน ยาม : การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจภ ธร การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจ หมายถ ง การจ ดช นสถาน ต ารวจตามปร มาณและค ณภาพงานของ แต ละสถาน ต ารวจ เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลส าหร บรองร บการพ จารณาแต

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน ยาม : การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจภ ธร การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจ หมายถ ง การจ ดช นสถาน ต ารวจตามปร มาณและค ณภาพงานของ แต ละสถาน ต ารวจ เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลส าหร บรองร บการพ จารณาแต งต ง ข าราชการต ารวจให ด ารงต าแหน งในสถาน ต ารวจให สอดคล อง เหมาะสม ก บความร ความสามารถ และ ประสบการณ ของข าราชการต ารวจท จะได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งห วหน าสถาน ต ารวจโดย 1. สถาน ต ารวจช นท 1 หมายถ ง สถาน ต ารวจท ม ปร มาณงานและค ณภาพของงานส ง 2. สถาน ต ารวจช นท 2 หมายถ ง สถาน ต ารวจท ม ปร มาณงานและค ณภาพของงานน อยกว าสถาน ต ารวจช นท 1 ค าน ยาม 1. องค ประกอบท 1 ขอบเขตของงานในความร บผ ดชอบ หมายถ ง ปร มาณงานและขอบเขตหน าท ความร บผ ดชอบของสถาน ต ารวจ ตลอดจนอ ตราก าล ง ข าราชการต ารวจท จะต องใช ส าหร บการปฏ บ ต หน าท ท สะท อนให เห นถ งล กษณะงานต างๆของสถาน ต ารวจ ความกว างขวางของพ นท ท ร บผ ดชอบ และการปกครองบ งค บบ ญชา แบ งออกเป น 5 งาน ค อ 1.1 งานอ านวยการและสน บสน น การปกครองบ งค บบ ญชา ประกอบด วย งานเข า งานออกและงานค าร องต างๆ หมายถ ง จ านวนปร มาณ งานเข า-ออก และงานค าร องต าง ๆ ของสถาน ต ารวจท งหมด เช น งานธ รการ งานทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อ งานทะเบ ยน ร บ-ส งว ทย งานร างโต ตอบท วไป งานทะเบ ยนพล งานว น ย งานทะเบ ยนคนต างด าว งานแผนงาน และ งบประมาณ งานต วช ว ด และงาน กต.ตร. เป นต น งานการเง น พ สด คร ภ ณฑ หมายถ ง จ านวนปร มาณงาน การจ ดซ อ จ ดจ าง การเบ ก จ ายพ สด คร ภ ณฑ งานร บเง นหร อโอนโฉนดท ด นหร อหล กทร พย อ นในการประก นต วผ ต องหา ของสถาน ต ารวจท งหมด เช น งานจ ดท าฎ กาเบ กเง น,งานจ ดท าฎ กาเบ กพ สด คร ภ ณฑ และน าม น เป นต น จ านวนและระด บต าแหน งข าราชการต ารวจในส งก ด หมายถ ง จ านวนและต าแหน ง ของข าราชการต ารวจ ในส งก ดสถาน ต ารวจ 1.2 งานป องก นปราบปราม หมายถ ง งานท ปฏ บ ต หน าท เก ยวก บการป องก นปราบปรามม ให ม การกระท าผ ด การเก ดเหต ร าย หร อเหต ร นแรง อ นเป นการรบกวนความสงบส ขของประชาชนหร อความสงบเร ยบร อยของส งคม การระง บ ปราบปราม เม อม การกระท าผ ดหร อเก ดเหต ร าย เหต ร นแรง การจ บก มผ กระท าผ ด การร กษาร องรอย พยานหล กฐานและสถานท เก ดเหต การให ความช วยเหล อและบร การแก ประชาชน ประกอบด วย งานป องก นอาชญากรรม หมายถ ง งานท ปฏ บ ต เก ยวก บการป องก น การตรวจ ตรา การตรวจท องท การตรวจลาดตระเวน การระง บแก ไขก อนจะม การกระท าผ ด เหต ร าย หร อเหต ร นแรงเก ดข น เพ อม ให ก ออาชญากรรม ได แก จ านวนประชากร หมายถ ง จ านวนประชากรท ม ช อปรากฏอย ในทะเบ ยนบ าน รวมท งจ านวนประชากรแฝง (ประชากรท ย ายถ นท อย เข ามาอาศ ยในเขตพ นท ร บผ ดชอบ แต ไม ได แจ งการย าย -2- ทางทะเบ ยนก บทางราชการ รวมถ งบ คคลต างด าวท เข ามาอาศ ยอย ในพ นท ด วย จ านวนพ นท หมายถ ง ขนาดพ นท ในเขตอ านาจความร บผ ดชอบของ สถาน ต ารวจ จ านวนเขตตรวจ หมายถ ง การแบ งเขตตรวจของงานป องก นอาชญากรรม ของสถาน ต ารวจ จ านวนจ ดตรวจ(ต แดง) จ านวนอาสาสม ครภาคประชาชน งานปราบปรามอาชญากรรม หมายถ ง การปราบปรามเม อเก ดการกระท าผ ด หร อหล งเก ดเหต ร ายแรง การจ บก มผ กระท าผ ด ได แก จ านวนการจ บก มผ ต องหาได โดยค ดเป นจ านวนคร ง จ านวนการจ บก มผ ต องหาตามหมายจ บ โดยค ดเป นจ านวนหมายจ บท จ บได 1.3 งานส บสวน หมายถ ง งานท ปฏ บ ต เก ยวก บการส งเกต ต ดตามความเคล อนไหวของบ คคลหร อ กล มบ คคล ท ต องสงส ยว าอาจจะกระท าความผ ด และการแสวงหาข าวจากแหล งข าวต างๆ ซ งกระท าก อน หร อหล งเก ดเหต ประกอบด วย งานส บสวนก อนเก ดเหต ได แก จ านวนเขตส บสวน หมายถ ง การแบ งเขตส บสวนของงานส บสวนของ สถาน ต ารวจ กล มบ คคลท น าจะกระท าผ ด หมายถ ง กล มบ คคลหร อบ คคลท ม พฤต กรรม หร อการกระท าอ นม เหต อ นควรสงส ยได ว าเก ยวข องหร อเก ยวเน องก บการกระท าผ ดกฎหมาย ได แก กล มบ คคลพ นโทษ หมายถ ง บ คคลท เคยร บโทษทางอาญา หร อบ คคลท ม ประว ต ต องโทษทางอาญา กล มผ ม อ ทธ พล หมายถ ง บ คคลหร อกล มบ คคลท ด ารงตน ด วยการกระท าการด วยตนเองหร อใช จ างวาน สน บสน นการกระท าการใด ๆ ท ผ ดกฎหมายหร ออย เหน อ กฎหมาย ซ งผลของการกระท าน นเป นการบ อนท าลายเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ข ดต อความสงบ เร ยบร อยหร อศ ลธรรมอ นด ของประชาชนโดยก าหนดพฤต การณ ของผ ม อ ทธ พลตามฐานความผ ด จ านวน 16 ประเภท ได แก 1) ผ ม อ ทธ พลเร ยกร บผลประโยชน จากค วรถจ กรยานยนต และรถยนต ร บจ างผ ดกฎหมาย 2) ผ ม อ ทธ พลล กลอบจ ดให ม บ อนการพน น โต ะพน นบอล หวยใต ด น จ บย ก ต เกมส ไฟฟ า 3) ผ ม อ ทธ พลล กลอบค าหญ งและเด กบ งค บค าประเวณ โสเภณ เด ก 4) ผ ม อ ทธ พลหลอกลวงต มต นน กท องเท ยว -3-5) ผ ม อ ทธ พลม อป นร บจ าง 6) ผ ม อ ทธ พลหลอกลวงประชาชนไปท างานต างประเทศ 7) ผ ม อ ทธ พลในการฮ วประม ลและข ดขวางการเสนอ/แข งข น ราคา ในการประม ลของทางราชการ 8) ผ ม อ ทธ พลล กลอบขนส นค าหน ภาษ น าม นเถ อน น าม นปาล ม เถ อน บ หร /ส ราเถ อน และร บเคล ยร การน าเข าส นค าผ ดกฎหมาย 9) ผ ม อ ทธ พลเร ยกร บผลประโยชน จากโรงงาน ร านค า สถานบร การ และสถานประกอบการต าง ๆ 10) ผ ม อ ทธ พลล กลอบค าอาว ธ 11) ผ ม อ ทธ พลล กลอบน าคน เข า-ออก และอย ในราชอาณาจ กร โดยผ ดกฎหมาย 12) ผ ม อ ทธ พลร บจ างทวงหน ด วยการข มข หร อใช ก าล ง 13) ผ ม อ ทธ พลเร ยกร บผลประโยชน จากการร บเคล ยร หร อ ค มครองการกระท าผ ดบนเส นทางหลวงและหร อสาธารณะ 14) ผ ม อ ทธ พลท บ กร กท ด นสาธารณะและหร อท าลาย ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 15) ผ ม อ ทธ พลท เก ยวข องก บยาเสพต ด 16) ผ ม อ ทธ พลท ปล อยเง นก นอกระบบ และได กระท าการกดข ข มเหง ร งแก เอาร ดเอาเปร ยบคนจนด วยการร ดดอกเบ ยเก นกว าอ ตราท กฎหมายก าหนด งานส บสวนหล งเก ดเหต ได แก จ านวนคด ค างเก า หมายถ ง คด ท ย งส บสวนหาผ กระท าความผ ด สถ ต ผลการจ บก มคด ค างเก า 1.4 งานสอบสวน หมายถ ง งานท เก ยวก บการรวบรวมพยานหล กฐานและการด าเน นการท งหลายตาม ป.ว อาญา หร อ กฎหมายอ น เก ยวก บความผ ดท ถ กกล าวหา หร อกรณ การตายโดยผ ดธรรมชาต ประกอบด วย จ านวนสถ ต คด อาญาและจราจร ได แก คด อาญาในอ านาจศาลจ งหว ด คด อาญาในอ านาจศาลแขวง จ านวนคด เปร ยบเท ยบปร บ ได แก คด เปร ยบเท ยบปร บคด อาญา คด เปร ยบเท ยบปร บคด จราจร จ านวนการออกหมายจ บกรณ ร ต วผ ต องหา งานจราจร หมายถ ง งานท ปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดระบบ ระเบ ยบ แก ไขป ญหาอ ปสรรค ข อข ดข อง เก ยวก บการจราจร จ ดและควบค มการจราจร ป องก นม ให ม การกระท าผ ดทางการจราจร และจ บก ม ผ กระท าผ ดทางการจราจร ประกอบด วย งานจ ดการจราจรตามปกต ได แก จ านวนจ ดและบร การจราจร จ านวนเจ าหน าท จราจร จ านวนยานพาหนะในพ นท ร บผ ดชอบ จ านวนใบส งท เจ าพน กงานได ออกใบส ง งานจ ดการจราจรกรณ พ เศษ ได แก จ านวนการน าขบวนหร อด แลเส นทางเสด จ จ านวนการจ ดการจราจรในงานพ เศษ 2. องค ประกอบท 2 ค ณภาพของงาน หมายถ ง ล กษณะงานท ม ความย งยาก สล บซ บซ อน เส ยงอ นตราย หร อค ณภาพงานยากล าบาก ตรากตร าและต องใช ความค ดร เร ม หร อปร บปร งเปล ยนแปลงว ธ การปฏ บ ต อย เสมอโดย จะต องใช สต ป ญญา การต ดส นใจ หร อว น จฉ ยในการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 2.1 แผนงานป องก นปราบปรามอาชญากรรม ได แก จ านวนแผนงาน หมายถ ง จ านวนแผนงานป องก นปราบปรามอาชญากรรมของ สถาน ต ารวจ เช น แผนสาขาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น,แผนสาขาความม นคงภายใน,แผนสาขา บร การส งคม สาขาช มชนและมวลชนส มพ นธ เป นต น ค าส งปฏ บ ต การ หมายถ ง ค าส งของสถาน ต ารวจท ให เจ าหน าท ต ารวจออก ปฏ บ ต การตามแผนงานท วางไว ม การก าหนดระยะเวลาท แน นอน ม การส งการบ งค บบ ญชาท ช ดเจน 2.2 ความเจร ญในพ นท หมายถ ง ความเต บโตทางด าน เศรษฐก จ ส งคม และการเม องในเขตพ นท ของสถาน ต ารวจ อ นแสดงถ งความสล บซ บซ อนในการด ารงช ว ต การประกอบธ รก จ หร อ อาช พม การหม นเว ยนของ ประชาชนส ง ม ความเป นอย แบบส งคมเม อง รวมไปถ ง แหล งท ก ออาชญากรรม ได แก จ านวนเทศบาล,อบต., อบจ.,ธนาคาร,สถาบ นการเง น,โรงแรม,หอพ ก,แหล งท องเท ยว,สถานบร การ และส วนราชการ 2.3 สภาพพ นท พ เศษ หมายถ ง ล กษณะพ นท หร อเส นทางคมนาคมของสถาน ต ารวจ อ นแสดงถ งความส าค ญ ท ม ล กษณะเฉพาะ รวมไปถ ง ช องทางก ออาชญากรรม ท ต องใช ความระม ดระว งหร อให ความสนใจ เป นพ เศษ ได แก 1) ท ต งศาล 2) ท ต งคล ง -5-3) พ นท ร บผ ดชอบต ดชายแดน 4) ม ช องทางอน ญาต(ด าน ตม.) 5) เป นพ นท ม ก อการร ายหร อก อความไม สงบ 6) เป นเส นทางล าเล ยงยาเสพต ด/ส นค าหน ภาษ /แรงงานต างด าว 7) เป นพ นท ต ดบ อนการพน นประเทศเพ อนบ าน 8) ท ต งว ง พระต าหน ก ท ประท บ 9) เส นทางเสด จประจ า 10) ท ต งสนามบ น 11) ค ายทหาร ระด บ กองท พ หมายถ ง หน วยทหารท ประกอบด วยทหาร 3 กองพล และม ทหารหน วยอ นๆ เช น หน วยทหารช าง,หน วยทหารส อสาร,หน วยทหารรถถ ง,หน วยทหารป นใหญ เป นส วนประกอบ ม แม ท พเป นผ บ งค บบ ญชา ระด บ กองพล หมายถ ง หน วยทหารซ งม ทหารราบ 3 กรมเป นหล ก ม ทหารหน วย อ นๆ เช น หน วยทหารซ งม ทหารราบ,ทหารขนส ง,หน วยทหารรถถ ง,หน วยทหารป นใหญ,หน วยทหาร สารว ตร เป นส วนประกอบ ม ผ บ ญชาการกองพลเป นผ บ งค บบ ญชา ระด บ กองพ น หมายถ ง หน วยทหารซ งประกอบด วยทหาร 4 กองร อย ม ผ บ งค บ กองพ นเป นผ บ งค บบ ญชา 12) พ นท เส ยงต อการล กลอบเล นการพน นม ล กษณะเป นบ อน 13) พ นท เส ยงต อการล กลอบจ าหน ายส นค าละเม ดล ขส ทธ และเคร องหมายการค า เกณฑ การจ ดระด บช นสถาน ต ารวจภ ธร 1. ขอบเขตของงานในความร บผ ดชอบ ( 300 คะแนน ) 1.1 งานอ านวยการและสน บส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks