เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น - PDF

Description
เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 7 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร ยน เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น รายละเอ ยดหล กส ตร ท านสามารถเร ยนร ด วยการปฏ บ ต ตาม ข นตอนการเร ยนท ละข นตอนจนจบ หล กส ตรล กส ตร แผนผ งการเร ยนการสอน ว ตถ ประสงค ในการเร ยน ผ เร ยนท เหมาะสม แนะน าอาจารย รายละเอ ยดหล กส ตร 1 - เคล ดล บท เป นประโยชน ส าหร บการหางานท า 2 - เว บไซต จ ดหางานท ค ณต องร จ ก 3 - ร ปแบบของใบสม ครงานในแบบต างๆ 4 - ผ ช วยท ด ในการเข ยนใบประว ต ส วนต ว 5 - การป ดการใช งานโปรแกรม Word และ ร ปแบบการบ นท กไฟล 6 - การเร มสร างใบประว ต ส วนต วของฉ น 7 - การใช ตารางและการจ ดแต งให เหมาะสม 8 - การพ มพ ป อนข อความ 9 - การแก ไขต วอ กษร 10 - การแทรกร ปภาพ 11 - การจ ดการไฟล 02 กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร ยน แผนผ งการเร ยนการสอน 03 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น ว ตถ ประสงค ในการเร ยน ความร ท จะได ร บจากหล กส ตรน ท าความร จ กก บเว บไซต จ ดหางาน เร ยนร ท กษะและเทคน คในการค นหางาน ท าความร จ กก บ Word 2010 การใช Word 2010 เพ อสร างแบบตารางข อม ลประว ต ส วนต ว เทคน คการจ ดตารางข อม ลประว ต ส วนต วอย างม ประส ทธ ภาพ เทคน คการวางโครงร างของจดหมายสม ครงาน 04 ผ เร ยนท เหมาะสม เหมาะส าหร บผ เร ยนท ม ความสามารถในการใช งานระบบปฏ บ ต การข นพ นฐาน ม ความสามารถในการจ ดการไฟล ข นพ นฐาน ม ความสามารถในการพ มพ ข อม ลในคอมพ วเตอร ข นพ นฐาน (ภาษาจ น ภาษา อ งกฤษและต วเลข) หล กส ตรน เหมาะส าหร บ ผ เร มต นการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต Word 2010 ผ ท ต องการใช Word 2010 ส าหร บการท างานด านเอกสาร ผ ท ก าล งมองหางานท ม ความประสงค ท จะเข ยนใบประว ต ส วนต วเพ อสม ครงาน ภาษาจ น 05 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น แนะน าอาจารย SU, SHIH-JUNG ประสพการณ การสอน 15 ป ความสามารถและความช านาญ การใช งานคอมพ วเตอร ข นพ นฐาน โปรแกรมท ใช งานเก ยว ก บอ นเตอร เน ต ไมโครซอฟท ออฟฟ ศและศ ลปการ ออกแบบเว บไซต ต างๆ ผลงานและประสบการณ การท างานท ผ านมา อาจารย สอนด านคอมพ วเตอร ของมหาว ทยาล ยท ง ภาคร ฐและเอกชนรวมถ งหน วยงานของร ฐบาล ว ทยากรหล กของศ นย การศ กษาออนไลต คอมพ วเตอร ของบร ษ ท Gjun 06 รายละเอ ยดหล กส ตร 1.เคล ดล บท เป นประโยชน ส าหร บการหางานท า เคล ดล บในการหางานท เป นประโยชน การหางานเป นความร ท ผ ย ายถ นฐานใหม จะต องเร ยนร ด งน นการสม ครงานและ การเข ยนใบประว ต การท างานจ งเป นส งท ส าค ญในการท จะท าให บร ษ ทต ดส นใจ ท จะร บเข าท างานในแผนกต างๆของบร ษ ท. ท กษะว ชาช พและประสบการณ การท างานของผ ย ายถ นฐานใหม จะเป นส งท ท าให บร ษ ท ต ดส นใจว าจะร บเข าส สถานท ท างานหร อไม ย งไปกว าน น ท กษะการท างานระด บม อ อาช พของผ ย ายถ นฐานใหม ย งรวมถ งท กษะในการใช คอมพ วเตอร, ใบร บรองว ชาช พ, ความสามารถทางภาษา, ท กษะการแก ป ญหาและอ น ๆอ กด วย. 07 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น ผ ย ายถ นฐานใหม จะต องใช ประโยชน จากความสามารถทางภาษาท แตกต างน ให เก ด ประโยชน ควบค ไปก บท กษะการใช งานคอมพ วเตอร ในการแข งข นของสถานท ท างาน. คล ดล บการค นหางาน ข อควรทราบในการหางานท า. 1 ต องตรงเวลาส าหร บการส มภาษณ งาน; ข อม ลจะต องเตร ยมให พร อมและใบประว ต ส วนต วเป นส งท ส าค ญ. 2 ในระหว างการส มภาษณ, โทรศ พท ม อถ อจะต อง ป ดหร อเปล ยนไปโหมดเง ยบ เพ อ หล กเล ยงการด งรบกวน. 3 ใช เคร องม อทางเทคโนโลย อย างชาญฉลาด เช น และเว บไซต ; ก อนท จะ ส มภาษณ เป นส งส าค ญท จะเข าใจ เง อนไขการท างานและ ต าแหน งงานท ว างของ บร ษ ท. 4 ใบสม ครงานและใบประว ต ส วนต วควรจะเข ยนอย างร ดก ม รายการพ นฐานท ควรจะ แสดงค อ ช อ, อาย, ว ฒ การศ กษา, ต าแหน งท ต องการสม คร, ว ธ การต ดต อและควรจะ แสดงให เห นถ งประสบการณ ในการท างานและความสามารถพ เศษ นอกจากน ย งจะ ต องม การอธ บายในรายละเอ ยด. 5 หากบร ษ ทม การร บเข าท างานและค ณตกลงท จะท างานก บบร ษ ทน น ก ควรจะแจ งให บร ษ ทอ น ๆ ท ม การสม ครงานไว ทราบท นท ซ ง เป นมารยาทข นพ นฐาน. 08 2.เว บไซต จ ดหางานท ค ณต องร จ ก เว บไซต จ ดหางานเป นเคร องม อส าค ญส าหร บคนท ต องการหางานท า ต อไปน จะ แนะน าบางเว บไซต หางานให ได ร จ ก. ejob เวบไซตกองการจดหางานแหงชาต(http://www.ejob.gov.tw) สานกงานบรการการจางงานในเมองไทเป(http://www.eso.taipei.gov. tw) 09 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 1111 แผนกใหคาปรกษาการจางงานสาหรบผยายถนฐานใหม(http:// 104 ธนาคารงาน(http://www.104.com.tw) 10 518 ธนาคารงาน(http://www.518.com.tw) 11 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 3.ร ปแบบของใบสม ครงานในแบบต างๆ ร ปแบบท แตกต างก นของใบประว ต ส วนต ว ใบประว ต สม ครงานภาษาจ นและภาษาอ งกฤษจะม ร ปแบบท แตกต างก น ต อไปน เป นแบบประว ต ส วนต วภาษาจ นและภาษาอ งกฤษ. ใบประว ต ส วนต วแบบภาษาจ น ใบประว ต ส วนต วแบบภาษาอ งกฤษ 12 4.ผ ช วยท ด ในการเข ยนใบประว ต ส วนต ว เป ดโปรแกรม Word 2010 ให ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อเป ดโปรแกรม Word คล กท Start . 2 คล กท โปรแกรมท งหมด . 13 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 3 คล กท Microsoft Office . 4 คล กท Microsoft Office Word 2010 . 14 ท าความร จ กก บ Word 2010 สภาพแวดล อมการท างานของ Word 2010 เป นด งต อไปน. 1 แถบช อ: แสดงช อเอกสารท ก าล งใช งานหร อแก ไข. 2 แถบฟ งก ช นมาตราฐาน: แสดงรายการฟ งก ช นการท างานหล กของโปรแกรม. 3 แถบเคร องม อด วน: ผ ใช สามารถเพ มหร อลบป มการท างานด วยตนเองได. 4 แถบสถานะ: ใช เพ อแสดงข อม ลท เก ยวข องต างๆเก ยวก บเอกสารท ม การแก ไข. 5 พ นท แก ไข: ต าแหน งท ใช ส าหร บแก ไขข อความ. 15 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 5.การป ดการใช งานโปรแกรม Word และ ร ปแบบการบ นท กไฟล การออกจากการใช งานโปรแกรม Word 2010 เม อไม ต องการใช Word 2010 แล วให ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อป ด ซอฟต แวร. 1 คล กท ป ม ส าน กงาน(ออฟฟ ส) . 2 คล กท ออกจากโปรแกรม . 16 เก ยวก บร ปแบบไฟล ผ สม ครงานต องพ จารณาว า บร ษ ท ม ซอฟต แวร ประมวลผลข อความท จะเป ดแฟ ม ประว ต ของตนได หร อไม ร ปแบบการบ นท กไฟล ส าหร บ Word 2010ค อ.Docx แต ค ณสามารถเล อกบ นท กเป น ร ปแบบไฟล อ นได ด วย. ต อไปน เป นตารางร ปแบบไฟล ท Word 2010 สามารถเล อกท าการเก บบ นท กได : 17 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 6.การเรมสรางใบประวตสวนตวของฉน เร มต นจากการวางโครงร าง ปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน เพ อต งค าฟ งก ช นส าหร บขอบกระดาษ: 1 คล กท ป ม ส าน กงาน(ออฟฟ ส) . 2 คล ก เป ดไฟล ใหม . 3 คล ก เอกสารเปล า . 4 คล ก สร าง . 18 5 คล กแถบเมน ร ปแบบเค าโครงร าง . 6 คล กท ต งค าหน ากระดาษ . 19 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 7 คล กท ก าหนดขอบกระดาษ เพ อก าหนดความยาวส าหร บบน ล าง ซ ายและขวา ต วอย างเช น ด านบน: 2 ซม. ด านล าง: 2 ซม. ซ าย: 1 ซม. ขวา: 1 ซม. 20 7.การใช ตารางและการจ ดแต งให เหมาะสม การแทรกตาราง ให ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อแทรกตารางท ม 4 คอล มน และ 14 แถว: 1 คล กท แถบแทรก . 2 คล กท ร ปแบบตาราง . 3 คล กท แทรกตาราง . 21 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 4 ก าหนดต งค าตารางท ต องการค อ ม 4 คอล มน 14 แถว. 5 คล กท ตกลง (OK) . ต อไปน เป นตารางท ม 4 คอล มน 14 แถว. 22 ล กษณะร ปแบบของตาราง ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อปร บล กษณะของตาราง. 1 คล กท เซลล ใด ๆ ในต าแหน งตาราง จะปรากฏแถบ เคร องม อตาราง . 2 คล กท แถบออกแบบ . 3 เล อกร ปแบบท ต องการเช น :รายการแสงส - รวมเม ดส 1. 23 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 8.การพ มพ ป อนข อความ ให ท าตามกระบวนการด งร ปต อไปน เพ อให สามารถท าการพ มพ ป อนข อความและแก ไข ข อความได อย างรวดเร ว. ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อใส ต วอ กษรภายในเซลล : 1 คล กท เซลล แรกในส วนบนด านซ ายของตารางและใส ค าว า ประว ต ส วนต ว . 2 กดป ม Tab บนแป นพ มพ เพ อย ายไปย งต าแหน งเซลล ท อย ถ ดไปอย างรวดเร ว. 24 โปรดด ท ภาพด านล างเป นต วอย างการป อนข อความลงในตารางส วนท เหล อ. 25 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 9.การแก ไขต วอ กษร ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อตกแต งต วอ กษรในตาราง: 1 เล อกคอล มน.. 2 คล กแถบ ใช ประจ า . 3 คล กท ป มเคร องม อ 3 . 4 เล อกร ปแบบท ต องการเช น ส ขาว พ นหล ง 1 . 26 5 เล อกท งหมด. 6 คล กแถบ ใช ประจ า . 7 คล กท ขนาดต วอ กษร . 8 เล อกขนาดต วอ กษรท เหมาะสม เช น 16 . 27 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 10.การแทรกร ปภาพ การแทรกร ปภาพ ปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน เพ อแทรกร ปภาพ. (ต วอย างน จะใช ไฟล ภาพท ต ดต งเป น มาตราฐานอย ในคอมพ วเตอร แล วในการสอน). 1 คล กท แถบ ภาพถ าย . 2 คล กท แทรก . 3 คล กท ร ปภาพ . 28 4 จากในไฟล ร ปภาพ เล อกภาพ หม โคอาลา.jpg . 5 คล กท แทรก . 29 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น ขนาดของร ปภาพ ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน เพ อปร บขนาดของภาพ. 1 คล กท ภาพท ค ณต องการปร บขนาดจะปรากฏแถบ เคร องม อร ปภาพ . 2 คล กท ร ปแบบ . 3 ท าการต งค า ขนาด ความยาวและความส งท ต องการ. 30 11.การจ ดการไฟล การบ นท กไฟล ปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน เพ อบ นท กไฟล : 1 คล กท ป ม ส าน กงาน(ออฟฟ ส) . 2 คล กท บ นท กเป น . 3 คล กท เอกสาร Word . 31 เข ยนประว ต ส วนต วสม ครงานของฉ น 4 เล อกสถานท เก บไฟล ต วอย างเช น: เดสก ท อป. 5 ป อนช อไฟล ต วอย างเช น ประว ต ส วนต วของฉ น . 6 คล กท บ นท ก . 32 การพ มพ เอกสารออกมา ปฏ บ ต ตามข นตอนด านล างน ส าหร บการพ มพ เอกสารออกมา: 1 คล กท ป ม ส าน กงาน(ออฟฟ ส) . 2 คล กท พ มพ . 3 คล กท แสดงต วอย างก อนพ มพ . 4 ก อนท จะพ มพ ออกมาค ณสามารถตรวจสอบต วอย างเอกสารก อนการพ มพ ได หาก เน อหาถ กต องให คล กท ป ม พ มพ . 5 ระบบจะแสดงการต งค าการพ มพ โดยปกต จะแสดงการต งค าท เป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks