โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา PDF

Description
1 Planing Code : cp5701 โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 ช อโครงการ โครงการอ นเตอร เน ตเพ อการเร ยนการสอน ประเภท/ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง สนองกลย ทธ โรงเร ยนข อท 6 พ ฒนาศ กยภาพด านภาษา

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 Planing Code : cp5701 โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 ช อโครงการ โครงการอ นเตอร เน ตเพ อการเร ยนการสอน ประเภท/ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง สนองกลย ทธ โรงเร ยนข อท 6 พ ฒนาศ กยภาพด านภาษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย สนองค ณล กษณะโรงเร ยนมาตรฐานสากล 1. ผ เร ยนม ศ กยภาพเป นพลโลก เป นเล ศว ชาการ ส อสารสองภาษา ล าหน าทางความค ด ผล ตงานอย างสร างสรรค ร วมก นร บผ ดชอบต อส งคมโลก 2. การจ ดการเร ยนการสอนเท ยงเค ยงมาตรฐานสากล มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน ด านผ เร ยน. มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ต งบ งช ท 3.4 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และน าเสนอผลงาน มาตรฐาน ด านการจ ดการศ กษา. มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ต วบ งช ท 11.1 ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส ง อ านวยความสะดวก พอเพ ยง อย ในสภาพใช การได ด สภาพแวดล อมร มร น และม แหล งเร ยนร ส าหร บผ เร ยน ต วบ งช ท 11.3 จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเองและหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม 2 1.หล กการและเหต ผล การใช อ นเตอร เน ตในสถานศ กษาป จจ บ น เป นการส งเสร มท กษะ ความร และเสร มสร างจร ยธรรม เข าไปด วยก น การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาคอมพ วเตอร หร อว ชาอ นๆ ท น าเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร (ICT.) มาใช จ าเป นต องอาศ ยความเร วของอ นเตอร เน ตเพ อเข าถ งข อม ลได ท นท โดยเฉพาะส อส งคมแห งการเร ยนร (Social Media) ซ งส าน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน สพฐ. ได ก าหนดให ส อส งคมแห งการเร ยนร (Social Media) เป นแหล งเร ยนร และการม ส วนร วมสร าง ส าหร บคร น กเร ยนและผ ปกครองน กเร ยน ด งน น ทางหมวดว ชาคอมพ วเตอร จ งม การด าเน นการเพ มความเร วของ อ นเตอร เน ตให ส งข นกว าเด ม และเพ อสร างความม นคงของส ญญาณในการใช งานอ นเตอร เน ต เพ อเป น การรองร บเทคโนโลย เว บ 2.0 และ เว บ 3.0 ซ งเป น ส อส งคมแห งการเร ยนร (Social Media) เพ อการเร ยน การสอนในท กล มสาระต อไป 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อน กเร ยนสามารถใช อ นเตอร เน ตในการศ กษาค นคว าข อม ล ข าวสาร ได 2. เพ อน กเร ยนสามารถพ ฒนาองค ความร ของต วเองให ส งข น 3. คร สามารถศ กษาค นคว าองค ความร ใหม ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. น กเร ยนใช อ นเตอร อย างสร างสรรค และเร ยนร ได อย างข ดจ าก ดท งเวลาและสถานท 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต(เช งปร มาณ) น กเร ยนโรงเร ยนท งสงท กคน ม ความร ความเข าใจเก ยวก บระบบอ นเตอร เน ต สามารถน า ความร ไปศ กษาค นคว าเพ อพ ฒนาองค ความร และความสามารถของตนเองให ก าวท นเทคโนโลย สม ยใหม ได 3.2 ผลล พธ (เช งค ณภาพ) น กเร ยนโรงเร ยนท งสง ท กคน สามารถศ กษาค นคว าข อม ลข าวสาร และส อสารก นบน อ นเตอร เน ตได 3 4. ก จกรรมนาไปส ความสาเร จ การท าส ญญาใช บร การอ นเตอร เน ตผ านวงจรเช า ( Leased Line) 2 วงจร 5. ก จกรรมและการดาเน นการ ก จกรรม 1. ข นเตร ยมการ(Plan) 1.1 ศ กษาสภาพป ญหาและความ ต องการใช อ นเตอร เน ตในโรงเร ยน 1.2 ประช มปร กษา วางแผน ด าเน นการ 2. ด าเน นก จกรรม Do 2.1 ท าส ญญาใช บร การอ นเตอร เน ต ผ านวงจรเช า ( Leased Line) 2 วงจร ระยะเวลา ดาเน นการ พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558 สถานท ดาเน นการ ค าใช จ าย ผ ร บผ ดชอบ โรงเร ยนท งสง - นายระดมพล ช วยช ชาต โรงเร ยนท งสง 301,740 นายระดมพล ช วยช ชาต 3.ข นตรวจสอบประเม น (Check) 3.1 ประช มต ดตามผล 3.2 สอบถามความค ดเห น 4.ข นปร บปร งแก ไข (Action) น าผลการประเม นมาปร บปร งแก ไข ข อบกพร อง เพ อการวางแผนพ ฒนาต อไป เมษายน 2559 โรงเร ยนท งสง - นายจรรยา ช ยประสพ เมษายน 2559 โรงเร ยนท งสง - นายระดมพล ช วยช ชาต 6. งบประมาณท ใช เง นอ ดหน น 301,740.- บาท (สามแสนหน งพ นเจ ดร อยส ส บบาทถ วน) เง นรายได... บาท เง นอ นๆ... บาท 7. การประเม นผล ใช ว ธ ส งเกตและสอบถามความค ดเห น 4 ผลผล ต (Output) ต วช ว ด ว ธ การประเม น เคร องม อ 1. น กเร ยนโรงเร ยนท งสงเข าใช บร การ อ นเตอร เน ตในห องเร ยนคอมพ วเตอร เพ อการศ กษาค นคว าข อม ล ข าวสาร ร อยละ คร สามารถค นคว าข อม ลข าวสาร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ร อยละ 100 ผลล พธ (Outcome) 3. น กเร ยนสามารถน าความร ไปใช ศ กษาค นคว าข อม ล ข าวสาร สาระ ความร และการส อสารบน อ นเตอร เน ตได 4. น กเร ยนน าความร และ ประสบการณ ไปใช ในการศ กษา ค นคว าข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ - บ นท กการใช - ร ปถ าย - สอบถาม - ส งเกต แบบบ นท กการใช อ นเตอร เน ต แบบสอบถาม 8. หน วยงานท เก ยวข อง ผ ร บผ ดชอบ นายจรรยา ช ยประสพ 10. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนสามารถใช อ นเตอร เน ตได 2. เป นเคร องม อในการเร ยนการสอนการส บค นข อม ลและการส อสารข อม ล 3. น กเร ยนสามารถค นคว าข อม ลละข าวสารบนอ นเตอร เน ตได 4. คร สามารถต ดต อส อสารและค นคว าข อม ลบนอ นเตอร เน ตได 11. หล กฐาน/ร องรอยของการดาเน นงาน 5 รายละเอ ยดการใช เง น ก จกรรมการทาส ญญาใช บร การอ นเตอร เน ตผ านวงจรเช า ( Leased Line) 2 วงจร ท 1 รายการ บร การอ นเตอร เน ตผ าน วงจรเช า ( Leased Line) ความเร ว 40 Mbps plan5 ราคา/ หน วย 12 จ านวน 19,260 จ านวน เง น 231,120 จ าแนกตามรายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด 2 วงจรท 1 บร การอ นเตอร เน ต fiber 2u 1portความเร ว 65 Mbps/10mbps วงจรท ,885 70,620 รวม 301,740 6 ลงช อ... ผ เสนอโครงการ (นายจรรยา ช ยประสพ) คร โรงเร ยนท งสง ลงช อ... ( นายระดมพล ช วยช ชาต ) ห วหน ากล มสาระ ลงช อ... (นางกนกพร อ ดมถาวรสว สด ) ฝ ายแผนงานและงบประมาณ ลงช อ... รองผ อ านวยการกล ม ( ) ลงช อ... ผ เห นชอบโครงการ (นายนอบ บ ญช ) รองผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคลและงบประมาณ พ จารณาส งการ อน ม ต... ไม อน ม ต... ลงช อ... (นายสน น พลร ฐธนาส ทธ ) ผ อ านวยการโรงเร ยนท งสง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks