งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ - PDF

Description
งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 22 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
งาน/โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ ต วบ งช ท ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยน เร ยนร ด วยตนเองและเร ยนร แบบม ส วนร วม หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานห องสม ด ส งก ดกล มงาน ว ชาการ ๑.หล กการและเหต ผล การจ ดสภาพแวดล อมท เหมาะสมให แก ผ เร ยนส งผลให ผ เร ยนและคร ต องการเร ยนร และใช บร การห องสม ดของโรงเร ยน ห องสม ดเป นแหล งการเร ยนร ท สาค ญท ส ดในโรงเร ยน ท รวบรวบหน งส อ และความร ไว อย างมากมายโดยผ สนใจต องเข าไปศ กษาค นคว า การจ ดสภาพแวดล อมท ด ม ความ สอดคล องและเหมาะสมก บความสนใจของผ สนใจ โดยจ ดให ม บรรยากาศด ม ม มส งเสร มการอ าน จะม ส วนช วยให ผ สนใจม ความต องการเข าห องสม ดมากย งข น โครงการน จ ดท าข นเพ อปร บปร งร ปแบบการ จ ดห องสม ดให ม บรรยากาศท เหมาะสม ด งด ดใจให น กเร ยนและคร เข ามาใช บร การห องสม ด ซ งจะ ส งผลให การเร ยนการสอนส มฤทธ ผลและม งส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย างเต มท ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อปร บปร งและพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน ให ม ความพร อมในท กๆด าน ๒.๒ เพ อเพ มบรรยากาศภายในห องสม ดให เอ อต อการเร ยนร ๒.๓ เพ อพ ฒนาเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดห องสม ดให ม ความท นสม ยและด งด ดใจให น กเร ยนเข ามา ใช บร การ ๓. เป าหมาย เช งปร มาณ น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนคงคาราม จานวน ๒,๓๙๒ คนท เข าใช บร การ ห องสม ด เช งค ณภาพ คร และน กเร ยนเห นความสาค ญของการหาข อม ลและการใช บร การของห องสม ด และ การดาเน นงานของห องสม ดได ร บการปร บปร งให ม ความพร อมในท กๆด าน ๔. พ นท ดาเน นการ ห องสม ดโรงเร ยนคงคาราม ๕. ระยะเวลาช วงท ๑ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๖ ) ช วงท ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๖ ) ระยะเวลาท ดาเน นการ ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๖ ๖. งบประมาณ ๑๖,๘๖๐ บาท ใช งบประมาณ ช วงท ๑ ๑๖,๘๖๐ บาท ระบ เด อน ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๕-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๖ ช วงท ๒ บาท ระบ เด อน ๗. ว ธ ดาเน นการ ก จกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหต ข นเตร ยมการ - เข ยนโครงการ และเสนอโครงการ เพ อรอ การอน ม ต โครงการและงบประมาณ - จ ดประช มวางแผนการทางาน ปร บปร งและ พ ฒนาห องสม ด ข นดาเน นการ -เข ยนโครงการ/งบประมาณ ป งบประมาณ ๑๐-๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๖ คร นรมน หอมกลบ ๒๕๕๗ ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ / ๑๗ ต ลาคม ๒๕๕๖ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน -นาเสนอ/ว เคราะห /ว จารณ เพ อนาไปส การ ปร บปร ง/พ ฒนาในการจ ดทาแผนพ ฒนา และ แผนปฏ บ ต การอย างม ค ณภาพ ๘.การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อ ผลผล ต(ปร มาณและค ณภาพ) สารวจความพ งพอใจ แบบสอบถาม น กเร ยนและบ คลากรท กคนในโรงเร ยนท ได ร บบร การ ห องสม ดท ด ม ความท นสม ย และด งด ดใจให น กเร ยนเข ามาใช บร การ อย ในระด บด เย ยม ผลล พธ (ประโยชน ท ได จากผลผล ต) น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนไม น อยกว าร อยละ ๘๕ ม น ส ย ร กการอ าน และแสวงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล ง เร ยนร และส อต างๆรอบต ว สร ปผลการ ดาเน นงาน แบบประเม นผล ๙.การวางแผนบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอประมาณ -ใช งบประมาณตามแผนงานอย างค มค า ให เพ ยงพอต อความต องการของผ เข าใช บร การ ความม เหต ผล -การจ ดสภาพแวดล อมท เหมาะสมให แก ผ เร ยนส งผลให ผ เร ยนและคร ต องการเร ยนร และใช บร การ ห องสม ดของโรงเร ยน การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว -จ ดเป นแหล งเร ยนร ให ม ความพร อมในท กๆด าน เง อนไขความร -ม แผนรองร บในเร องการจ ดการทร พยากร ในการให บร การและม เป าหมายอย างช ดเจนตามแผนงาน ท กาหนดไว ในแผนงานประจาป ม การประเม นผลการใช บร การเพ อนามาปร บปร งพ ฒนาท กป การศ กษา เง อนไขค ณธรรม -อ ท ศเวลาในการปฏ บ ต หน าท เต มเวลา เต มความสามารถ ให บร การก บผ เข าใช บร การท กคน นาไปส ๔ ม ต ด านเศรษฐก จ -การจ ดโครงการต องไม ใช จ ายเก นความจาเป น และค ดวางแผนอย างรอบคอบ และให ค มค า ด านส งคม -เก ดการเร ยนร เพ มโอกาส เป นแหล งเร ยนร ให ก บบ คคลในหน วยงาน และช มชนให เป นส งคมแห ง การเร ยนร ด านส งแวดล อม -การทาโครงการส งผลให น กเร ยน ได ใช แหล งเร ยนร ส วนรวมเพ อประโยชน ในการศ กษาค นคว า ด านว ฒนธรรม -ผ เข าใช บร การร จ กใช แหล งเร ยนร ศ กษาหาความร จากภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย ลงช อ ลงช อ ( นางสาวนรมน หอมกลบ ) ( นางสาวนรมน หอมกลบ ) ผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ เสนอโครงการ งานห องสม ด งานห องสม ด ลงช อ... (นายเฉล ม จาปาว จ ตร) ผ พ จารณา งาน/โครงการ รองผ อานวยการกล มงานบร หารว ชาการ ลงช อ ลงช อ (นายธน ท ช ยส ทธ สงวน) (พ.อ.ร งสรรค ป นอภ ร กษ ) ห วหน างานแผนงาน ประธานคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ตรวจสอบ งาน/โครงการ ผ เห นชอบ งาน/โครงการ ผ อน ม ต โครงการ (นายพล อ นทร จ นทร ) ผ อานวยการโรงเร ยนคงคาราม.../.../... รายละเอ ยดการใช งบประมาณ งาน โครงการ ปร บปร งและพ ฒนางานห องสม ดโรงเร ยน กล มงาน ห องสม ด ท รายการ จานวน ราคา รวมเง น (ระบ หน วย) ต อหน วย ๑ ต โชว เก บหน งส อม มพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒ ต โชว เก บหน งส อสมเด จพระเทพฯ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๓ พานพ ม ๔ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๔ พรมป พ น ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕ สวนตกแต งสาเร จร ปพร อมอ ปกรณ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖ อะคล ล กโชว หน งส อใหม ขนาดใหญ ๒ ๓๐๐ ๖๐๐ ๗ อะคล ล กโชว หน งส อใหม ขนาดเล ก ๒ ๒๖๗ ๕๓๔ ๘ ค อนยาง ค อนธรรมดา ๑ ๑๓๖ ๑๓๖ ๙ ตรายาง หน งส ออ างอ งใช ในห องสม ดเท าน น ๑ ๘๐ ๘๐ ๑๐ น าหม กเต มแท นประท บตรา ๒ ๓๐ ๖๐ ๑๑ เคร องปร นเตอร ส Brother พร นเตอร อ งค เจ ท ร น ๑ ๕,๓๕๐ ๕,๓๕๐ Brother MFC-๕๔๙๐CN ๑๒ Switck Hub ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑๓ จอคอมพ วเตอร ๑ ๓๐๐๐ ๓๐๐๐ ๑๔ จ ดทาป ายว ส ยท ศน ห องสม ด ๑ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑๕ จ ดทาป ายสต กเกอร ต ดฟ วเจอร บอร ดคาขว ญจ งหว ด ๑ ๖๐๐ ๖๐๐ เพชรบ ร ๑๖ ป ายสต กเกอร ร ปภาพสถานท สาค ญๆในจ งหว ด ๒ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เพชรบ ร และแผนท แสดงอ าเภอต างๆในจ งหว ด เพชรบ ร รวม ๑๖,๘๖๐ แบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ ป การศ กษา ๒๕๕๖ (ป งบประมาณ ๒๕๕๗) ตอนท ๑ ข อม ลท วไป ๑.ช อ งาน/โครงการ ปร บปร งพ ฒนางานห องสม ด หน วยงานท ร บผ ดชอบ งานห องสม ด ส งก ดกล มงานว ชาการ อย ในแผนปฏ บ ต การ นอกแผนปฏ บ ต การ ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ๒.สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ต วบ งช ท ๑๑.๓ จ ดห องสม ดท ให บร การส อและเทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และเร ยนร แบบม ส วนร วม ๓. ประเม นผลการปฏ บ ต งาน เม อว นท ๓๐ เด อน ก นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔.ว ตถ ประสงค ของงาน /โครงการ ๔.๑ เพ อปร บปร งและพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน ให ม ความพร อมในท กๆด าน ๔.๒ เพ อเพ มบรรยากาศภายในห องสม ดให เอ อต อการเร ยนร ๔.๓ เพ อพ ฒนาเปล ยนแปลงร ปแบบการจ ดห องสม ดให ม ความท นสม ยและด งด ดใจให น กเร ยนเข ามา ใช บร การ ๕. การดาเน นงาน ดาเน นการเสร จแล ว กาล งดาเน นการ ย งไม ได ดาเน นการ ๖. ระยะเวลาดาเน นการ ตามแผนเร ม ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ส นส ด ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๖ ปฏ บ ต จร งเร ม ๑๖ พฤษภาคม ส นส ด ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๖ ๗.ความสาเร จของ งาน /โครงการ เป าหมายท ระบ ในแผนงาน/โครงการ ผลงานท ปฏ บ ต ได จร ง เช งปร มาณ น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนคงคา ราม จานวน ๒,๒๘๐ คนท เข าใช บร การห องสม ด เช งค ณภาพ คร และน กเร ยนเห นความสาค ญของ การหาข อม ลและการใช บร การของห องสม ด และ การดา เน นงานของห องสม ดได ร บการปร บปร ง ให ม ความพร อมในท กๆด าน ผลผล ต(ปร มาณ และค ณภาพ) น กเร ยนและบ คลากรท กคนในโรงเร ยนท ได ร บ บร การห องสม ดท ด ม ความท นสม ย และด งด ดใจให น กเร ยนเข ามาใช บร การ อย ในระด บด เย ยม สร ป เป นไปตามแผน ไม เป นไปตามแผน เช งปร มาณ น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนคงคา ราม จานวน ๒,๒๘๐ คนท เข าใช บร การห องสม ด เช งค ณภาพ คร และน กเร ยนเห นความสาค ญของ การหาข อม ลและการใช บร การของห องสม ด และ การดา เน นงานของห องสม ดได ร บการปร บปร ง ให ม ความพร อมในท กๆด าน ผลล พธ (ประโยชน ท ได จากผลผล ต) น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยนไม น อยกว าร อยละ ๘๕ ม น ส ยร กการอ าน และแสวงหาความร ด วย ตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว ๘.งบประมาณค าใช จ ายในการดาเน นงาน ประเภทเง นงบประมาณ จานวนเง นท ได ร บ จานวนเง นท ใช จร ง เง นค าตอบแทนรายห ว ๑๔๔,๗๒๔ ๑๔๔,๗๒๔ เง นอ น ๆ (ระบ ) รวมเง นท งส น ๑๔๔,๗๒๔ ๑๔๔,๗๒๔ สร ป เท าก บท กาหนด ส งกว าท กาหนด ต ากว าท กาหนด ๙. การวางแผนบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอประมาณ -ใช งบประมาณตามแผนงานอย างค มค า ให เพ ยงพอต อความต องการของผ เข าใช บร การ ความม เหต ผล -การจ ดสภาพแวดล อมท เหมาะสมให แก ผ เร ยนส งผลให ผ เร ยนและคร ต องการเร ยนร และใช บร การ ห องสม ดของโรงเร ยน การม ภ ม ค มก นท ด ในต ว -จ ดเป นแหล งเร ยนร ให ม ความพร อมในท กๆด าน เง อนไขความร -ม แผนรองร บในเร องการจ ดการทร พยากร ในการให บร การและม เป าหมายอย างช ดเจนตามแผนงาน ท กาหนดไว ในแผนงานประจาป ม การประเม นผลการใช บร การเพ อนามาปร บปร งพ ฒนาท กป การศ กษา เง อนไขค ณธรรม -อ ท ศเวลาในการปฏ บ ต หน าท เต มเวลา เต มความสา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks