กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - PDF

Description
กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 42 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ จ านวน ๙ อ ตรา ด งน ๑. เจ าหน าท ด านระบบสารสนเทศ จ านวน ๑ อ ตรา ฝ ายประสานงานก จการศาสนาอ สลาม กองศาสน ปถ มภ ๑. ควบค ม ด แ ล ต ด ต ง บ า ร ง ร ก ษา ตรวจสอบการท า งานแก ไ ขป ญ หาการใช ง านของระบบ เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ระบบเคร อข ายส อสาร ๒. เข ยนโปรแกรมคอมพ ว เตอร ว เคราะห และออกแบบระบบงานสารสนเทศ ระบบฐานข อม ล และเข ยนโปรแกรมบนเว บไซด (Web Programming) ๓. รวบรวมข อม ล จ ดท าทะเบ ยน และเก บข อม ลสถ ต โดยสามารถใช โปรแกรมประมวลผลด านสถ ต เช น SPSS Excel ๔. ประมวลผลค า (Word Processor) ในการจ ดเตร ยมเอกสารพ มพ งาน และบ นท กข อม ล เช น Microsoft Office ๕. อ นๆ ท ได ร บรอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านคอมพ วเตอร ได แก ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ศวกรรมคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ ด านการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นอย างด ระบบ ฐานข อม ล และโปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๒. เจ า... -๒๒. เจ าหน าท จ ดการงานท วไป จ านวน ๑ อ ตรา ปฏ บต งาน งานบร หารท วไป กองศาสน ปถ มภ ๑. เลขาน การผ อ านวยการกองศาสน ปถ มภ ๒. ร บ-ส ง หน งส อราชการระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ๓. ศ กษา ว เคราะห กล นกรองหน งส อราชการ และสร ปให ความเห นในการเสนอเร องแก ผ อ านวยการ กองศาสน ปถ มภ ๔. ควบค มด แลว สด คร ภ ณฑ ๕. โต ตอบหน งส อราชการ ๖. ร วมก บหน วยงานอ นท เก ยวข อง และสน บสน นการของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ท กสาขา ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ การใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Microsoft word excel PowerPoint และม ความร เก ยวก บงานด านศาสนาได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๓. เจ า... -๓๓. เจ าหน าท แผนงาน จ านวน ๑ อ ตรา งานแผนงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ๑. งานรวบรวมข อม ลสถ ต และว เคราะห งบประมาณ ๒. ว เคราะห รายละเอ ยดการขอเง นประจ างวด ขอโอนเพ ม -ลด เปล ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ ายประจ าป ๓. ประสานและต ดตาม การใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามนโยบาย ว ตถ ประสงค และแผนปฏ บ ต การ ๔. งานจ ดเตร ยมเอกสารท ใช ประกอบการพ จารณาวางแผนการด าเน นงานของกรมการศาสนา ๕. จ ด ท า ระบบต ด ตามประเม น ผลการด า เน น งานท ง ในด า นการต ด ตามงบประมาณและการ ประเม นผลส มฤทธ การด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมของกรมการศาสนาผ านระบบออนไลน ๖. ประสานงานและต ดตามประเม นการด าเน นการศ กษาว จ ยของกรมการศาสนา ๗. งานร บ-ส งเอกสารภายในและภายนอกหน วยงาน ๘. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านเศรษฐศาสตร (สถ ต /การบ ญช ) การว ดผล ด านการว จ ย บร หารธ รก จ ๓. ม ความร และท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๔. เจ า... -๔๔. เจ าหน าท ด านระบบสารสนเทศ จ านวน ๑ อ ตรา งานแผนงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ๑. ควบค ม ด แล ต ดต ง บ าร งร กษา ซ อมแซม ตรวจสอบการท างานแก ไขป ญหาการใช งานของระบบ เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ระบบเคร อข ายส อสาร ๒. รวบรวมข อม ล จ ดท าทะเบ ยน และเก บข อม ลสถ ต โดยสามารถใช โปรแกรมประมวลผลทางด าน สถ ต เช น SPSS Excel ๓. ประมวลผลค า (Word Process) ในการจ ดเตร ยมเอกสาร พ มพ งาน และบ นท กข อม ล เช น Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ๔. เข ย นโปรแกรมคอมพ ว เตอร สามารถว เคราะห และออกแบบระบบงานสารสนเทศ สามารถ ว เคราะห และออกแบบระบบฐานข อม ล และเข ยนโปรแกรมบนเว บได (Web Programming) ๕. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ด านคอมพ วเตอร ได แก ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ศวกรรมคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ม ความร และท กษะและประสบการณ ด านการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นอย างด ระบบ ฐานข อ ม ล การซ อ มแซม การแก ไ ขป ญ หาระบบเคร อ งคอมพ ว เตอร และการใช โ ปรแกรมพ น ฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๕. เจ า... -๕๕. เจ าหน าท ด านศาสนา จ านวน ๑ อ ตรา กล มส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร หล กธรรม ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ๑. ช วยในโครงการลานบ ญลานว ถ ไทย ๒. รวบรวมข อม ลศาสนสถานท เข าร วมโครงการ ๓. ประสานงานโครงการลานบ ญลานว ถ ไทยก บศาสนสถานและว ฒนธรรมจ งหว ดและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบโครงการ ๔. ต ดตามรายงานจากศาสนสถานท เข าร วมโครงการ ๕. สร ปรายงานผลและว เคราะห ผลการด าเน นงานโครงการ ๖. ออกแบบปกเอกสาร ปกหน งส อ ส อท เก ยวข องก บงานโครงการ ๗. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร และบร หารธ รก จ ๓. ม ความร แ ละท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ /๖. เจ า... -๖๖. เจ าหน าท ด านศาสนา จ านวน ๑ อ ตรา กล มส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร หล กธรรม ส าน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ๑. รวบรวมข อม ลโครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๒. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมส าหร บเด กและเยาวชน ๓. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการลานบ ญลานป ญญา ๔. รวบรวมข อม ลเพ อจ ดท าเว บไซต โครงการอ ดหน นองค กรและหน วยเผยแพร พระพ ทธศาสนา ๕. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. ได ร บว ฒ ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร และบร หารธ รก จ ๓. ม ความร แ ละท กษะด านคอมพ วเตอร เป นอย างด สามารถใช โปรแกรมพ นฐานได เช น Windows Microsoft word Microsoft excel หากสามารถใช โปรแกรม SPSS ได จะพ จารณาเป นพ เศษ / ๗. พน กงาน... -๗๗. พน กงานข บรถยนต จ านวน ๓ อ ตรา งานการคล ง ส าน กเลขาน การกรม เด อนละ ๙,๕๐๐ บาท ล กษณะงานท ปฏ บ ต ๑. ข บรถยนต ส วนกลางของกรมการศาสนา ๒. ด แล บ าร งร กษา ท าความสะอาดรถยนต ให ม สภาพพร อมใช ๓. อ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย ๑. เพศชาย อาย ระหว าง ๒๕-๔๐ ป ๒. ว ฒ การศ กษา ปวช./ม. ๖ ๓. ม ความประพฤต เร ยบร อย พร อมท งม บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ท ด ส ขภาพแข งแรง เหมาะสมก บต าแหน งท ร บผ ดชอบ ไม เป นโรคต องห ามหร อเป นอ ปสรรคต อการ เช น ความด นโลห ต ตาบอดส หร อห วใจผ ดปกต หร อโรคท ส งคมร งเก ยจ โดยม ใบร บรองแพทย ๔. ผ านการเกณฑ ทหารหร อได ร บการยกเว น ๕. ม ใบอน ญาตข บข รถยนต มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และประสบการณ ในการข บข รถยนต ไม น อย กว า ๓ ป ๖. ไม เคยต องโทษทางคด อาญาถ งจ าค ก เว นแต คด กระท าโดยประมาทหร อในความผ ดลห โทษ ๗. ไม เป นผ เสพหร อต ดยาเสพต ดใดๆ ๘. ร จ กเส นทางในเขตกร งเทพมหานคร ปร มณฑล และต างจ งหว ดในเส นทางหล กเป นอย างด ๙. ม ความร เก ยวก บพระราชบ ญญ ต จราจรทางบก กฎหมายท เก ยวข องก บรถยนต และการขนส ง เป นอย างด และปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ด ๑๐.ม ความร พ นฐานด านเคร องยนต ข บรถเก ยร ธรรมดาและเก ยร ออโต ได สามารถแก ไข สถานการณ เฉพาะหน าได ในกรณ รถยนต เก ดข ดข องตรวจสอบระบบต างๆ ของรถยนต ให อย ในสภาพท ใช งาน ได อย างปลอดภ ย และท าความสะอาดรถยนต ท งภายในและภายนอกอย างสม าเสมอ ๑๑.สามารถได ในว นหย ดราชการ และนอกเวลาราชการได ท กกรณ /การสม คร... -๘การสม คร ๑. ขอใบเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ได ท งานบร หารบ คคล ส าน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ต กธนาลงกรณ ช น ๑๕ หร อด รายละเอ ยดและดาวน โหลดใบเสนอราคา จ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ได ท ห วข อข าวร บสม ครงาน ๒. แสดงความจ านงและย นใบเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ด วยตนเอง ได ท งานบร หารบ คคล ส าน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ต กธนาลงกรณ ช น ๑๕ ต งแต ว นท ๘-๑๐ ต ลาคม ๒๕๕๕ ในว น เวลาราชการ สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มท โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๕ ๓. เอกสารและหล กฐานท ต องย นเสนอราคาจ างเหมาบร การบ คคลภายนอก ท ง ๒ อ ตรา ๓.๑ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตา ขนาด ๑ น ว จ านวน ๑ ร ป ๓.๒ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน และส าเนาทะเบ ยนบ าน อย างละ ๑ ฉบ บ ๓.๓ ส าเนาใบอน ญาตข บข รถยนต (กรณ ต าแหน งพน กงานข บยนต ) จ านวน ๑ ฉบ บ ๓.๔ ส าเนาว ฒ การศ กษาท แสดงว าเป นผ ม ตามท ก าหนด และใบแสดงผลการศ กษา (Transcript) จ านวนอย างละ ๑ ช ด ๓.๕ เอกสารอ น ๆ เช น ใบเปล ยนช อ - สก ล อย างละ ๑ ฉบ บ ๓.๖ ผ ได ร บการค ดเล อกต องม ผ ค าประก นเป นข าราชการหร อเจ าหน าท ของร ฐ ต งแต ระด บ ๕ หร อ เท ยบเท าข นไปผ ค า ประก น จะต อ งแนบส า เนาบ ต รประจ า ต ว เจ า หน า ท แ ละทะเบ ย นบ า นประกอบ การค าประก นด วย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks