เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น - PDF

Description
ประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ อใหการกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาในดานว ชาการ ดานงบประมาณ ดานการบร หารงานบ คคล และดานการบร หารท วไปไปย งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยการด าเน นการในบางเร อง ตองไดร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา หร อคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานแลวแต กรณ ท งน เพ อใหส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาม ความเป นอ สระ ความคล องต วและสามารถร บผ ดชอบในการด าเน นการไดอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคลองก บ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ประกาศ หร อมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวก บการกระจายอ านาจ อาศ ยอ านาจตามความในขอ ๓ และ ขอ ๕ แห งกฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ และ ว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน จ งออกประกาศการกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การ คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานไวด งต อไปน ขอ ๑ ในประกาศน กฎกระทรวง หมายความว า กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานศ กษา หมายความว า สถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ระบบเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษา หมายความว า การรวมกล ม สถานศ กษาประเภทท หน งภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาเพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษา ในล กษณะเคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง และการรวมกล มส าหร บสถานศ กษาประเภทท สองซ ง รวมกล มภายในเขตพ นท การศ กษาเพ อร วมก นบร หารและจ ดการศ กษาในล กษณะเคร อข ายสถานศ กษา ประเภทท สองโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาใหการส งเสร ม สน บสน น และช วยเหล อ ตามสภาพ ความพรอมท แตกต างก น เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อใหม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น และแลกเปล ยน เร ยนร เก ยวก บการบร หารและจ ดการศ กษาในเร องท ไดร บการกระจายอ านาจ เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท สอง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท สอง ท อย ภายในเขตพ นท การศ กษาซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดเป นเคร อข ายสถานศ กษา และส งเสร มสน บสน นเพ อการบร หารและการจ ดการศ กษาร วมก นไดเสม อนก บ สถานศ กษาประเภทท หน ง และใหรวมถ งสถานศ กษาประเภทท สองซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เห นว าสถานศ กษาน นสามารถบร หารและจ ดการศ กษาไดดวยตนเองก อาจไม ตองรวมเป นเคร อข ายก ได ขอ ๒ ใหสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานซ งจะไดร บ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาแบ งเป นสองประเภท ด งน (๑) สถานศ กษาประเภทท หน ง ไดแก สถานศ กษาท ม ล กษณะด งน (ก) ม จ านวนน กเร ยนต งแต หารอยคนข นไป หร อโรงเร ยนและศ นย การศ กษา พ เศษ และ (ข) ม ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาไดมาตรฐานของส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ใหส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประกาศรายช อสถานศ กษาประเภทท หน งตาม วรรคหน งท อย ในเขตพ นท การศ กษาของตนท กรอบป การศ กษา เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานอาจก าหนดใหสถานศ กษาอ นใดเป น สถานศ กษาประเภทท หน งเพ มเต มตามความเหมาะสมก ได (๒) สถานศ กษาประเภทท สอง ไดแก สถานศ กษาท ไม เขาข ายการเป นสถานศ กษา ประเภทท หน ง ขอ ๓ ใหผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม อ านาจการบร หารและการจ ด การศ กษาตามท กฎหมายก าหนดเป นอ านาจหนาท ของตนในเร องด งต อไปน (๑) ดานว ชาการ (ก) การพ ฒนาหร อการด าเน นการเก ยวก บการใหความเห นการพ ฒนาสาระ หล กส ตรทองถ น (ข) การวางแผนงานดานว ชาการ (ค) การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา (ง) การพ ฒนากระบวนการเร ยนร (จ) การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา (ฉ) การพ ฒนาและส งเสร มใหม แหล งเร ยนร (ช) การน เทศการศ กษา (ซ) การแนะแนว (ฌ) การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 2 (ญ) การส งเสร มช มชนใหม ความเขมแข งทางว ชาการ (ฎ) การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและองค กรอ น (ฏ) การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงาน สถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา (ฐ) การจ ดท าระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานดานว ชาการของสถานศ กษา (ฑ) การพ ฒนาและใชส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา (๒) ดานงบประมาณ (ก) การจ ดท าแผนงบประมาณและค าขอต งงบประมาณเพ อเสนอต อเลขาธ การ คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ข) การจ ดท าแผนปฏ บ ต การใชจ ายเง น ตามท ไดร บจ ดสรรงบประมาณจาก ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยตรง (ค) การอน ม ต การใชจ ายงบประมาณท ไดร บจ ดสรร (ง) การขอโอนและการขอเปล ยนแปลงงบประมาณ (จ) การรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณ (ฉ) การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใชงบประมาณ (ช) การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใชผลผล ตจากงบประมาณ (ซ) การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา (ฌ) การปฏ บ ต งานอ นใดตามท ไดร บมอบหมายเก ยวก บกองท นเพ อการศ กษา (ญ) การบร หารจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษา (ฎ) การวางแผนพ สด (ฏ) การก าหนดแบบร ปรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ หร อ ส งก อสรางท ใชเง นงบประมาณเพ อเสนอต อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ฐ) การพ ฒนาระบบขอม ลและสารสนเทศเพ อการจ ดท าและจ ดหาพ สด (ฑ) การจ ดหาพ สด (ฒ) การควบค มด แล บ าร งร กษาและจ าหน ายพ สด (ณ) การจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น (ด) การเบ กเง นจากคล ง (ต) การร บเง น การเก บร กษาเง น และการจ ายเง น (ถ) การน าเง นส งคล ง (ท) การจ ดท าบ ญช การเง น (ธ) การจ ดท ารายงานทางการเง นและงบการเง น (น) การจ ดท าและจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน (๓) ดานการบร หารงานบ คคล (ก) การวางแผนอ ตราก าล ง (ข) การจ ดสรรอ ตราก าล งขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3 เคร องราชอ สร ยาภรณ (ค) การสรรหาและบรรจ แต งต ง (ง) การเปล ยนต าแหน งใหส งข น การยายขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (จ) การด าเน นการเก ยวก บการเล อนข นเง นเด อน (ฉ) การลาท กประเภทท ไม อย ในอ านาจของผ อ านวยการสถานศ กษา (ช) การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (ซ) การด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ (ฌ) การส งพ กราชการและการส งใหออกจากราชการไวก อน (ญ) การรายงานการด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ (ฎ) การอ ทธรณ และการรองท กข (ฏ) การออกจากราชการ (ฐ) การจ ดระบบและการจ ดท าทะเบ ยนประว ต (ฑ) การจ ดท าบ ญช รายช อและใหความเห นเก ยวก บการเสนอขอพระราชทาน (ฒ) การส งเสร มการประเม นว ทยฐานะขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ณ) การส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต (ด) การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ (ต) การส งเสร มว น ย ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บขาราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา (ถ) การร เร มส งเสร มการขอร บใบอน ญาตประกอบว ชาช พคร และบ คลากร ทางการศ กษา (ท) การพ ฒนาขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา การด าเน นการท เก ยวก บการบร หารงานบ คคล ใหเป นไปตามกฎหมายว าดวย ระเบ ยบขาราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (๔) ดานการบร หารท วไป (ก) การพ ฒนาระบบและเคร อข ายขอม ลสารสนเทศ (ข) การประสานงานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา (ค) การวางแผนการบร หารงานการศ กษา (ง) งานว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน (จ) การจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร (ฉ) การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน (ช) งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา (ซ) การด าเน นงานธ รการ (ฌ) การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดลอม (ญ) การจ ดท าส ามะโนผ เร ยน (ฎ) การก าหนดแนวทางการร บน กเร ยนและจ ดสรรโอกาสทางการศ กษา 4 (ฏ) การเสนอความเห นเก ยวก บเร องการจ ดต ง ย บ รวมหร อเล กสถานศ กษา (ฐ) การประสานการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย (ฑ) การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา (ฒ) การส งเสร มงานก จการน กเร ยน (ณ) การประชาส มพ นธ งานการศ กษา (ด) การส งเสร ม สน บสน นและประสานการจ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษา (ต) งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาคและส วนทองถ น (ถ) การรายงานผลการปฏ บ ต งาน (ท) การจ ดระบบการควบค มภายในหน วยงาน (ธ) การก าหนดแนวทางการจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมใน การลงโทษน กเร ยน อ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาตามขอ ๓ (๑) ดานว ชาการ (ก) (ข) (ฎ) ขอ ๓ (๒) ดานงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ขอ ๓ (๓) ดานการบร หารงานบ คคล (ก) และ ขอ ๓ (๔) ดานการบร หารท วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ตองไดร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขต พ นท การศ กษาดวย ขอ ๔ ใหผ อ านวยการสถานศ กษาประเภทท หน งม อ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ตามท กฎหมายก าหนดเป นอ านาจหนาท ของตนในเร องด งต อไปน หล กส ตรทองถ น (๑) ดานว ชาการ (ก) การพ ฒนาหร อการด าเน นการเก ยวก บการใหความเห นการพ ฒนาสาระ (ข) การวางแผนงานดานว ชาการ (ค) การจ ดการเร ยนการสอนในสถานศ กษา (ง) การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา (จ) การพ ฒนากระบวนการเร ยนร (ฉ) การว ดผล ประเม นผล และด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน (ช) การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา (ซ) การพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks