ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง - PDF

Description
คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม ก นยายน 2556)

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 11 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ซ งถ อเป นเอกสารส าค ญในการรายงานผลการ ดาเน นงานและเผยแพร ประชาส มพ นธ กองกลาง ให บ คลากร หน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยร บทราบ ภารก จท งหลายผลการด าเน นงานท งหมด ท ปรากฏในรายงานประจ าป ฉบ บน เก ดจากความร วมม อร วมใจ การเส ยสละ การท มเทในหน าท การทางานอย างจร งจ งของบ คลากรจากท ก หน วยงานในกองกลาง สาน กงานอธ การบด กองกลาง ส าน กงานอธ การบด หว งเป นอย างย งว ารายงานประจ าป 2556 ฉบ บน จะเป น ประโยชน ต อหน วยงานท เก ยวข องและผ ท สนใจในก จกรรมของกองกลาง ขอขอบค ณ ท านผ บร หาร คณาจารย ข าราชการ ห วหน างาน และบ คลากรท กคนท ม ส วนในการด าเน นงานของกองกลางให ก าวหน าและประสบผลสาเร จตามเป าหมาย ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง สำรบ ญ ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น 1 โครงสร างหน วยงานและการบร หารงาน 3 ข อม ลหน วยงาน 5 ข อม ลบ คลากร 6 ข อม ลงบประมาณ 7 ผลการดาเน นโครงการ ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 9 ย ทธศาสตร ท 2 : การให บร การของบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ 44 รายงานประจาป 2556 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เด มเป นส วนหน งใน หน วยงานส าน กอธ การในส งก ดว ทยาล ยคร เช ยงใหม และหน วยงานสน บสน นอย ภายใต การด แลของ อธ การ โดยม กรรมการอานวยการและกรรมการบร หารเป นท ปร กษาให ค าแนะน า ม ประกาศโครงสร าง การบร หารว ทยาล ยคร ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ 2530 ในส วนของส าน กอธ การแบ งงานเป น ฝ ายเลขาน การ ฝ ายธ รการ ฝ ายอาคารสถานท ฝ ายประชาส มพ นธ ฝ ายยานพาหนะ ฝ ายสว สด การ และฝ ายอนาม ยและส ขาภ บาล โดยม ห วหน าสาน กงานอธ การเป นผ ร บผ ดชอบ ต อมาในป พ.ศ.2535 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ได ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนาม สถาบ นราชภ ฏ ให ใช แทน ว ทยาล ยคร กองกลางเป นส วนราชการในส าน กงาน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการ ในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ.2538 ลงว นท 23 ม ถ นายน 2538 ตามประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เม อว นท 28 เมษายน 2550 ได แบ งส วนราชการภายในกองกลางโดยให ม ผลต งแต ว นท 30 มกราคม 2550 ด งน 1. งานบร หารงานท วไป 2. งานสภามหาว ทยาล ย งานประสานและระดมสรรพกาล งทางการศ กษา 3. งานประชาส มพ นธ 4. งานอาคารสถานท และยานพาหนะ 5. งานบร หารงานบ คคล 6. งานตรวจสอบภายใน ต อมาได ม ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2551 ว นท 16 มกราคม 2551 ได แบ งส วนราชการภายในกองกลาง โดยให ม ผลต งแต ว นท 16 ก นยายน 2551 ด งน 1. งานบร หารงานท วไป 2. งานสภามหาว ทยาล ย งานประสานงานและระดมสรรพกาล งทางการศ กษา 3. งานประชาส มพ นธ 4. งานอาคารสถานท และยานพาหนะ 5. งานบร หารงานบ คคล 6. งานตรวจสอบภายใน 7. งานพ ฒนาศ นย สะลวง-ข เหล ก ต อมาได ม ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม (ฉบ บท 3) พ.ศ.2552 ว นท 10 ก นยายน 2552 ได แบ งส วนราชการภายในกองกลาง โดยให ม ผลต งแต ว นท 14 ม นาคม 2552 เป นต นไป ด งน 1. งานบร หารงานท วไป 2. งานประชาส มพ นธ 3. งานอาคารสถานท และยานพาหนะ 4. งานบร หารงานบ คคล 5. งานตรวจสอบภายใน 6. งานพ ฒนาศ นย สะลวง-ข เหล ก ต อมาได ม การยกเล กประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เร อง การแบ งส วนราชการใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม (ฉบ บท 3) พ.ศ.2552 ว นท 10 ก นยายน 2552 และม ประกาศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เร อง การแบ งส วนราชการให มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ.2555 ได แบ งส วนราชการภายในกองกลางโดยให ม ผลต งแต ว นท 31 มกราคม 2555 เป นต นไป ด งน 1. งานบร หารงานท วไป 2. งานประชาส มพ นธ 3. งานยานพาหนะ 4. งานอนาม ยและส งแวดล อม 5. งานอาคารสถานท และโสตท ศน ปกรณ หมายเหต 1. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม เร องการแบ งส วนราชการใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม พ.ศ. 2555 สน บสน นการศ กษา พ ฒนาองค กร เป นศ นย กลางการบร หารจ ดการ และให บร การท ม ประส ทธ ภาพของมหาว ทยาล ย กองกลาง เป นศ นย กลางในการบร การและบร หารงานด านหน งส อ ราชการ การเป นศ นย กลางประช ม การเป นศ นย ข อม ลข าวสารและเผยแพร ประชาส มพ นธ การบร การยานพาหนะและอาคารสถานท งานเลขาน การ งานประสานงาน และการดาเน นงานอ นๆ ท ม ได กาหนดเป นหนาท ของหน วยใดๆ ในมหาว ทยาล ย 1. เพ อเป นหน วยงานกลางปฏ บ ต งานให สอดคล องและสน บสน นภารก จของมหาว ทยาล ย 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ สามารถปฏ บ ต งานตามหน าท ได อย างม ค ณภาพ 3. เพ อเพ มความสามารถในการบร หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได โดยน าเทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนาระบบการทางาน เพ อความเป นเล ศในการให บร การ 4. เพ อพ ฒนาระบบการให บร การท ถ กต อง และรวดเร ว งานบร หารงานท วไป ท ต ง ช น 1 อาคาร 1 (สาน กงานอธ การบด ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ตาบลช างเผ อก อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โทรศ พท โทรสาร งานประชาส มพ นธ ท ต ง ช น 1 อาคาร 1 (สาน กงานอธ การบด ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ตาบลช างเผ อก อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โทรศ พท งานยานพาหนะ ท ต ง อาคารยานพาหนะ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม ตาบลช างเผ อก อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โทรศ พท งานอนาม ยและส งแวดล อม ท ต ง ช น 1 อาคาร 1 (สาน กงานอธ การบด ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ตาบลช างเผ อก อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โทรศ พท งานอาคารสถานท และโสตท ศน ปกรณ ท ต ง อาคารงานอาคารสถานท มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม โทรศ พท ท ต ง งานโสตท ศน ปกรณ ช น 3 อาคารราชภ ฏ เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม โทรศ พท ป จจ บ นกองกลาง ส าน กงานอธ การบด ม บ คลากรด าเน นงานท งหมด 74 คน เป นข าราชการ พลเร อน ในส งก ดคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 1 คน ล กจ างประจ า 23 คน พน กงานราชการ 4 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 46 คน ตาแหน ง/หน วยงาน ตารางแสดงอ ตราก าล งกองกลาง สาน กงานอธ การบด งานบร หาร งานท วไป งาน ประชาส มพ นธ งาน ยานพาหนะ งานอนาม ย และ ส งแวดล อม งานอาคาร สถานท และ โสตท ศน ปกรณ ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย * 22 รวม * หมายเหต - นางรจนา ยาว ละ เกษ ยณอาย เม อว นท 30 ก นยายน 2556 งานบร หารงานท วไป กองกลาง งานประชาส มพ นธ งานยานพาหนะ งานอนาม ยและส งแวดล อม งานอาคารสถานท และโสตท ศน ปกรณ ข าราชการ ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย งบประมาณเง นรายได งบประมาณแผ นด น ในป งบประมาณ 2556 กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ได ร บจ ดสรรงบประมาณจ านวน 8,268,416 บาท โดยได ร บจ ดสรรงบประมาณ 2 ส วน ได แก งบประมาณแผ นด น จ านวน 4,663,727 บาท และงบประมาณเง นรายได จ านวน 3,604,689 บาท เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ 2555 กองกลางได ร บจ ดสรร จ านวน 17,823,500 บาท ลดลง จ านวน 9,555,084 บาท ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณ งบประมาณท ได ร บจ ดสรร หน วยงาน งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได รวม กองกลาง - งบดาเน นงาน - งบเง นอ ดหน น 4,583,142 80,585 3,604,689-8,187,831 80,585 รวมท งส น 4,663,727 3,604,689 8,268,416 การบร หารเบ กจ ายงบประมาณ ประเภทงบ งบบร หารกลาง งบบร หารหน วยงาน งบบร หารกลาง หมวด รายจ าย ดาเน นงาน (ร อยละ) เง นอ ดหน น (ร อยละ) ดาเน นงาน (ร อยละ) รวม (ร อยละ) ดาเน นงาน (ร อยละ) งบประมาณ งบประมาณ ท ได ร บจ ดสรร ท เบ กจ าย 553, , (99.61%) 80, , (99.88%) 4,030,000. 3,300, (81.90%) 4,663,727. 3,932, (84.31%) 268, ,529. (87.10%) งบประมาณ คงเหล อ 2, (0.39%) (0.12%) 729, (18.10%) 731, (15.69%) 34,597. (12.90%) งบบร หารหน วยงาน ดาเน นงาน (ร อยละ) 3,336,563. 2,668,003,83. (79.96%) 668, (20.04%) รวม (ร อยละ) 3,604,689. 2,901, (80.49%) 703, (19.51%) การจ ดสรรงบประมาณในหน วยงาน ลาด บท หน วยงาน จานวน 1 งานบร หารงานท วไป 300,000 2 งานประชาส มพ นธ 700,000 3 งานยานพาหนะ 3,470,000 4 งานอนาม ยและส งแวดล อม 1,190,000 5 งานอาคารสถานท และโสตท ศน ปกรณ 2,277,500 รวมท งส น 7,937,500 28% 15% 4% 9% 44% งานบร หารงานท วไป งานประชาส มพ นธ งานยานพาหนะ งานอนาม ยและส งแวดล อม งานอาคารสถานท และโสตท ศน ปกรณ ผลกำรดำเน นโครงกำร ย ทธ ศาสตร ท 1 : พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 1. โครงการ : โครงการพ ฒนางานด านการประก นค ณภาพการศ กษา การจ ดการความร (KM) และการบร หาร ความเส ยงกองกลาง 2. ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให ผ บร หารและบ คลากรม ความร ความเข าใจเก ยวก บการประก นค ณภาพ การจ ดการ ความร การบร หารความเส ยง 2. เพ อพ ฒนาปร บปร งประส ทธ ภาพการทางานของหน วยงาน 3. เพ อเตร ยมความพร อมในการรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง 4. เพ อร บทราบป ญหา อ ปสรรคในการดาเน นงานการประก นค ณภาพ เพ อจะได นาข อม ลมา พ ฒนาปร บปร งการดาเน นงานต อไป 3. งบประมาณ : 50,000 บาท 4. ระยะเวลา : ก จกรรม/โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 1. โครงการพ ฒนางานประก นค ณภาพ - ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เด อนเมษายน ,000 ห วข อประเด นความร หาความร และ ประสบการณ เพ มเต มในงานท ท าอย เสมอ - ก จกรรมเสวนาการเข ยนผลการ เด อนก นยายน ,000 ด าเน นงานตามต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นประก นค ณภาพ 2. โครงการทบทวนแผนกลย ทธ เด อนส งหาคม , ผลการดาเน นงาน ด งน โครงการพ ฒนางานประก นค ณภาพ ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) หน วยงานภายในกองกลาง ส าน กงานอธ การบด ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ในห วข อ หาความร และประสบการณ เพ มเต มในงานท ทาอย เสมอ โดยแต ละหน วยงานม การแลกเปล ยนตามภาระงานท ปฏ บ ต ด งน 1. ง
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks