ค ม อการใช - PDF

Description
ค ม อการใช ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 19 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space : ตามจ านวนเกมท ต องการใช งาน การต ดต งโปรแกรม การต ดต ง : ฝ งเคร องเซฟเวอร 1. ด บเบ ลคล กท ต วต ดต งโปรแกรม ด งร ป 2. โปรแกรมจะเร มท าการต ดต ง โดยให ดาเน นการด งน - กดท ป ม Next การต ดต ง : ฝ งเคร องเซฟเวอร - ท าการก าหนดบร เวณท จะท าการต ดต งโปรแกรม (ในต วอย างค อ C:\THGU\) จากน นกดป ม Install แนะน าว าให ท าการต ดต งไว ท ไดรฟ C:\ การต ดต ง : ฝ งเคร องเซฟเวอร - โปรแกรมจะเร มต ดต ง ด งร ป การต ดต ง : ฝ งเคร องเซฟเวอร - เม อต ดต งเสร จแล ว ให กดป ม Finish การต ดต ง : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3. เม อต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จะม การสร างไอคอนให ท หน า Desktop ด งร ป การต ดต ง : ฝ งเคร องล ก 1. ด บเบ ลคล กท ต วต ดต งโปรแกรม ด งร ป 2. โปรแกรมจะเร มท าการต ดต ง โดยให ดาเน นการด งน - กดท ป ม Next การต ดต ง : ฝ งเคร องล ก - ท าการก าหนดบร เวณท จะท าการต ดต งโปรแกรม จากน นกดป ม Install หมายเหต : ต องต ดต งไว ท เด ยวก บไดรฟ เกมท แชร มาจากเคร องเซฟเวอร เท าน น - โปรแกรมจะเร มต ดต ง ด งร ป การต ดต ง : ฝ งเคร องล ก การต ดต ง : ฝ งเคร องล ก - เม อต ดต งเสร จแล ว ให กดป ม Finish 3. เม อต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จะม การสร างไอคอนให ท หน า Desktop ด งร ป ข นตอนการใช งานโปรแกรม การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 1. ด บเบ ลคล กท ไอคอนโปรแกรมท ปรากฏหล งจากต ดต งท เคร องเซฟเวอร ด งร ป 2. กรอก User ID และ Password จากน นกดป ม Login หน าต างคร งแรกก อน Login หน าต างหล งจากท ม การ Login การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3. ท าการต งค าโปรแกรมตามความต องการ โดยม รายละเอ ยดการต งค าด งน 3.1 System ส วนของ Option - Launch on Startup หมายถ ง เป ดโปรแกรมอ ตโนม ต เม อเป ดเคร อง Computer ข นมา - Confirmation when Exit หมายถ ง ย นย นก อนท าการป ดโปรแกรม - Autoดาวน โหลดWhen Startup หมายถ ง ท าการดาวน โหลดหร อ Update อ ตโนม ต เม อท าการเป ดโปรแกรม ส วนของ Connection Option - Max Tasks หมายถ ง ท าการดาวน โหลดพร อมก นก เกม (ส งส ด 4 เกม) - Port setting หมายถ ง การ Forward port ในอ ปกรณ Modem/Router โดย การน าเอา Port ไปต งค าไว ท อ ปกรณ น นๆ เพ อให ได ค า Speed การดาวน โหลดท ส งท ส ด (แต ละอ ปกรณ จะม การต งค าแตกต างก น โปรดด ค ม อการต ง ค า) ส วนอ นๆ - Cache directory หมายถ ง ก าหนดพ นท สาหร บใช เก บ Cache สาหร บการดาวน โหลดเกม การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3.2 Connection - Maxดาวน โหลดSpeed หมายถ ง ความเร วส งส ดในการ ดาวน โหลด ** กรณ ท ไม เล อกจะเป นค าการดาวน โหลดส งส ด ** - Max Upload Speed หมายถ ง ความเร วส งส ดในการ Upload ** กรณ ท ไม เล อกจะเป นค าการ Upload ส งส ด ** - Scheduleดาวน โหลดหมายถ ง การก าหนดช วงเวลาท จะให โปรแกรมท าการดาวน โหลด หร อ Update รวมไปถ งก าหนด Speed ในการ ดาวน โหลด การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3.3 File delete - Delete unnecessary file after update หมายถ ง ลบ File ท แตกต างจาก Server หล งจากม การ Update finish (ข อควรระว ง : สาหร บ Function น ไม แนะน าให ใช ก บร านท ม การปร บปร ง แก ไขช องทางการเข าเล นเกม เช น การเข าเล นเกมผ าน.bat file หร ออ นๆ) การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3.4 Game search - Game search directory หมายถ ง การค นหาเกมท ม อย ในเคร องเพ อให โปรแกรมน าไปแสดงท และดาวน โหลดเกมลงตาม ตาแหน งของเกมน น ๆ ภายในเคร อง ( ค นหาตามโฟลเดอร ท เล อก ) ** หมายเหต : เหมาะก บร านท ม การต ดต งเกมไว ท โฟลเดอร เด ยวก น ** การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 3.5 Port เป นการแสดงรายละเอ ยดข อม ลของการ Forward port ** เป นการแสดงรายละเอ ยดข อม ลของ Port ท จะใช สาหร บการ Forward port ** เม อท าการต งค าเร ยบร อยแล ว ให กดป ม Finish จากน นระบบจะให ท าการ Restart โปรแกรมโดยกดป ม OK ด งร ป การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 4. หน าต างโปรแกรมเม อเป ดข นมาใช งาน การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 5. ท าการคล กท ห วข อ Option จากน นเล อกห วข อย อย System Setting ด งร ป 6. เม อหน าต าง Option ข นมา ให เล อกไปท ห วข อ Menu จากน นท าการกรอกข อม ล แล วกดป ม OK ด งร ป ** ช อง Game Menu path ให ท าการกรอกไดรฟ ท ใช ในการแชร เกม และตามด วย D:\THDesk ** การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 7. ท าการคล กท ขวา THDesk แล วเล อกคาส ง Add 8. เม อข นหน าต าง Online GamesPath ให กรอกข อม ลไดรฟ C:\ (ให ลงเฉพาะท C:\ เท าน น) ลงใน ช องแล วกดป ม OK ด งร ป การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 9. จากน นโปรแกรม THDesk จะมาอย ท ห วข อ Local Game ด งร ป การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 10. ท าการคล กขวาท THDesk แล วเล อกคาส ง Start การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 11. ระบบจะเร มท าการดาวน โหลดโดยเม อดาวน โหลดเสร จแล ว จะแจ งสถานะ Finished ด งร ป - ช วงก าล งดาวน โหลดข อม ล การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร - เม อม การ Dowload ข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว สถานะจะข น Finish การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 12. กล บมาย ง Game Server Center เพ อท าการคล กท ขวาเล อกเพ ม NewTHGU อ กหน งห วข อเพ อการใช งาน เบ องต น แล วเล อกคาส ง Add การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 13. เม อข นหน าต าง Online GamesPath ให กรอกข อม ลไดรฟ ท ใช ในการแชร เกม แล วกดป ม OK ด งร ป ** ช อง Game Menu path ให ท าการกรอกไดรฟ ท ใช ในการแชร เกมคร บ ยกต วอย างท เคร องควบค มม การ แชร ไดรฟ D:\ (ท ต ดต งเกมไว ) ไปย งเคร องล ก ** การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 14. ท าการคล กขวาท NewTHGU แล วเล อกคาส ง Start และ เม อม การดาวน โหลดข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว สถานะจะข น Finish การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร (ดาวน โหลดเกมส ) 15. ท าการเล อกเกมท ต องการดาวน โหลดมาใช งานภายในร าน โดยไปท ห วข อ Game server center จากน น คล กขวาท เกมท ต องการแล วเล อกคาส ง Add การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร (ดาวน โหลด Game) 16. เม อหน าต าง Online GamesPath ข นมา สามารถก าหนดได ว าจะให ดาวน โหลดเกมไปไว ท ไหน ภายในเคร อง Computer จากน นกดป ม OK ด งร ป ** หมายเหต : การเล อก Add เกมสาหร บร านท ม การต ดต งเกมไว หลายโฟลเดอร (อาจจะแยกเป นค ายเกมไว เช น D:\Asiasoft\GigaSlave, D:\Garena\Fifa 3) ในการใส ตาแหน งการเก บเกมส ให เรากรอกในช อง Online GamesPath ว า D:\Asiasoft เท าน นไม ต องใส ช อโฟลเดอร เกม **หากม การใส ช อเกมไปด วย เช น D:\Asiasoft\GigaSlave เม อระบบเร มดาวน โหลดจะดาวน โหลดไปย ง D:\Asiasoft\GigaSlave\GigaSlave ซ งจะเป นการดาวน โหลดซ อนโฟลเดอร คร บ (ในภาพต วอย างก าหนดไว เป น D:\Online Games) การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร (ดาวน โหลด Game) 17. จากน นเกมท เล อก จะมาอย ท ห วข อ Local Game ด งร ป 18. ท าการคล กขวาท เกมท เล อก แล วเล อกคาส ง Start 19. ระบบจะเร มท าการดาวน โหลดโดยเม อดาวน โหลดเสร จแล ว จะแจ งสถานะ Finished ด งร ป - เม อม การดาวน โหลดข อม ลเสร จเร ยบร อยแล ว 20.ท าการเป ดใช งานโปรแกรมฝ งเคร องล ก และเข าเล นเกมด งกล าวได เลย การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 21. เมน อ นๆ ของโปรแกรม 21.1 Operate - Start หมายถ ง เร มดาวน โหลดเกมท เล อก - Stop หมายถ ง หย ดการดาวน โหลดเกมท เล อก - Repair หมายถ ง ซ อมแซ มเกมท เล อก (ใช ในกรณ เกมม การอ พเดทข อม ลใหม หร อกรณ เข าเล นเกมด งกล าวไม ได ) การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร - Compare with Server ใช ในกรณ ท ม การลบเกมออกจากโปรแกรมฝ งเคร องเซฟเวอร แล ว แต เกมย งม การแสดง ไอคอนเกมท โปรแกรมฝ งเคร องล กอย โดยม ว ธ การใช งานด งน * เม อคล กท ห วข อ Compare with Server จะข นหน าต าง ด งร ป การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร * คล กท ป ม Compare with server จากน นกดป ม OK ระบบจะแสดงจ านวนเกมท งหมดท Server ม อย การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร * ท าการเล อกเกมท ต องการลบ โดยท าเคร องหมายถ กหน าเกมน น แล วกดป ม Delete * จากน นกดป ม OK การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร * กดป ม OK อ กคร ง การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 21.2 Priority - เป นการจ ดลาด บความสาค ญในการดาวน โหลดหร อ Update เกม โดยแบ งออกเป น High, Normal และ Lowest 21.3 Auto ดาวน โหลด - เป นการก าหนดว าจะให เกมท เล อกสามารถดาวน โหลดหร อ Update ได โดยอ ตโนม ต หร อ จะเล อกดาเน นการเอง การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 21.4 Option - System Setting แบ งเป นห วข อย อยด งน * System (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.1) * Connection (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.2) * File delete (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.3) * Menu (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 6) - Setup Wizard * System (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.1) * Connection (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.2) * File delete (สามารถด ว ธ ใช งานได ท ข อ 3.3) การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร - Setup Wizard (ต อ) * Game search จะเป นการก าหนดพ นท ท จะท าการดาวน โหลดเกมไปไว ในเคร อง Computer ด งร ป การใช งาน : ฝ งเคร องเซฟเวอร 21.5 About - About us แสดงรายละเอ ยด Version ของโปรแกรม การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 1. ด บเบ ลคล กท ไอคอนของโปรแกรม ด งร ป - เมน ภาษาไทย - เมน ภาษาอ งกฤษ การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 2. หน าต างของโปรแกรมเม อเป ดข นมาจะเป นด งร ป (ในร ปต วอย างจะเป นเมน ภาษาไทย) การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 3. เมน ต างๆ ของโปรแกรมจะม การแบ งเป นหมวดหม ด งน 3.1 CafeDesk = เจ าของร านสามารถท าการก าหนดโปรแกรมท ต องการใช งานในหน าต างน ได การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 3.2 TopGames = แสดงรายละเอ ยด 10 อ นด บเกมท ผ เล นน ยมเล นภายในร าน การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 3.3 Play Games (เล นเกม) = แสดงรายละเอ ยดเกมท งหมดท ทางร านม การต ดต งอย โดยแบ งออกเป นหมวดหม ด งน - Online Games (เกมออนไลน ) - FPS (เกมย งป น) การใช งาน : ฝ งเคร องล ก - MOBA (เกมป องก นฐาน) การใช งาน : ฝ งเคร องล ก - Web Games (เกมเว บ) การใช งาน : ฝ งเคร องล ก การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 3.4 Chat (แชท) = แสดงรายละเอ ยดโปรแกรมสนทนาและส งคมออนไลน ต างๆ เช น Facebook, Line เป นต น การใช งาน : ฝ งเคร องล ก ต น 3.5 Multimedia (ส อบ นเท ง) = แสดงรายละเอ ยดส อบ นเท งต างๆ เช น ด คล ปว ด โอ, ฟ งว ทย ออนไลน เป น การใช งาน : ฝ งเคร องล ก 4. การเข าเล นเกม เม อคล กท เกมท ต องการเล นแล ว จะแสดงหน าต างโหลดเกม ด งร ป (รอประมาณ 3 ว นาท ต ว เกมก จะเป ดข นมา)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks