ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง - PDF

Description
ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel , Fax

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 29 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel , Fax Url บ นท กทะเบ ยนประว ต [PSLI0010] การเร ยกใช โปรแกรม ระบบทะเบ ยนประว ต บ นท กข อม ล บ นท กทะเบ ยนประว ต จะแสดงหน าจอด งร ป ข นตอนการท างาน การเพ มข อม ล เม อเข าส หน าจอโปรแกรมบ นท กทะเบ ยนประว ต คล กป ม เม อต องการเพ มข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป ป อนรายละเอ ยดต างๆ ด งน 1. เลขประจ าต วประชาชน ป อนเป นต วเลข 13 หล ก คล กป ม เม อต องการย อนกล บไปย งหน าจอก อนหน า คล กป ม เม อต องการกล บย งไปหน าจอค นหาข อม ล คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการค นหาข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป การค นหาทะเบ ยนประว ต จากทะเบ ยนราษฎร และ ฐานกลาง กรณ การค นหาทะเบ ยนประว ต จากทะเบ ยนราษฎร แต ไม พบในฐานกลาง โปรแกรมจะแสดง ช อ-นามสก ล และว น/เด อน/ป เก ด ซ งเป นข อม ลพ นฐานจากทะเบ ยนราษฎร ส วนรายละเอ ยดต างๆ ผ ใช ต องป อนใน ส วนอ นเพ มเต มในทะเบ ยนประว ต การค นหาทะเบ ยนประว ต จากทะเบ ยนราษฎร และพบข อม ลในฐานกลาง โปรแกรมจะสร างทะเบ ยน ประว ต ให ส วนรายละเอ ยดต างๆ ผ ใช สามารถแก ไข/ลบข อม ลทะเบ ยนประว ต ได ตรวจสอบไม พบประว ต ในฐานข อม ลของ MOI และ ฐานกลาง โปรแกรมจะแสดงข อความ ไม พบข อม ลทะเบ ยนราษฎร 1. ประเภทบ คลากรภาคร ฐ คล ก เพ อเล อกประเภทบ คลากรภาคร ฐ 2. สถานะข อม ล โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 3. เลขประจ าต วประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 4. ยศ/ค าน าหน า ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกยศ/ค าน าหน า 5. ช อ-นามสก ล โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต ผ ใช สามารถแก ไขโดยป อน ช อ-นามสก ลใหม 6. ว น/เด อน/ป เก ด โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต ผ ใช สามารถแก ไขโดย ป อน ว น/เด อน/ป พ.ศ (4 หล ก) เช น 1 มกราคม 2500 ป อนเป น 01/01/ เพศ คล ก เพ อเล อกเพศ 8. ศาสนา คล ก เพ อเล อกศาสนา 9. ส ญชาต คล ก เพ อเล อกส ญชาต 10. สมาช ก กบข. คล ก เพ อเล อกสมาช ก กบข. 11. สถานภาพการสมรส คล ก เพ อเล อกาสถานะภาพการสมรส 12. สถานภาพการม ช ว ต คล ก เพ อเล อกสถานภาพการม ช ว ต 13. เอกสารอ างอ ง คล ก เพ อเล อกเอกสารอ างอ ง 14. เลขท เอกสาร ป อนเป นต วเลข 15. ว นท ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ 16. ว นท เข าร บราชการ ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ 17. ส งก ดกรม ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกส งก ดกรม 18. จ งหว ด ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกจ งหว ด 19. หน วยเบ ก ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกหน วยเบ ก 20. ว นท ออกจากราชการ ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ 21. เหต ท ออก คล ก เพ อเล อกเหต ท ออก คล กป ม เม อต องการย อนกล บไปหน าจอก อนหน า คล กป ม เม อต องการย อนกล บไปหน าจอค นหา คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการจ ดเก บข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กป ม เพ อย นย นการบ นท กข อม ล ท อย หล งจากบ นท กประว ต บ คลากรภาคร ฐ แล ว ให คล ก จะแสดงหน าจอด งร ป ร ป แบบมาตรฐาน 1. บ านเลขท ป อนเป นต วเลข 2. หม ท /หม บ าน ป อนเป นต วอ กษร 3. อาคาร ป อนเป นต วอ กษร 4. ห อง ป อนเป นต วอ กษร 5. ซอย ป อนเป นต วอ กษร 6. ถนน ป อนเป นต วอ กษร 7. จ งหว ด ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกจ งหว ด 8. เขต/อ าเภอ ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกเขต/อ าเภอ 9. แขวง/ต าบล ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกแขวง/ต าบล 10. รห สไปรษณ ย ป อนรห สไปรษณ ย 11. โทรศ พท ป อนหมายเลขโทรศ พท 12. ป อน ร ปแบบเด ม 13. ท อย 1 โปรแกรมจะแสดงท อย 1 โดยอ ตโนม ต 14. ท อย 2 โปรแกรมจะแสดงท อย 2 โดยอ ตโนม ต 15. จ งหว ด โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 16. รห สไปรษณ ย โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 17. โทรศ พท โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต คล กป ม เม อต องการจ ดเก บข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กป ม เพ อย นย นการบ นท กข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป **** เม อตรวจสอบข อม ลท บ นท ก เห นว าครบถ วนถ กต องแล ว ให คล กป ม เพ อเป นการ ย นย นข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กป ม เพ อย นย นการบ นท กสถานะของข อม ล จากไม สมบ รณ เป น สมบ รณ ด งร ป กรมบ ญช กลาง บ คคลในครอบคร ว หล งจากบ นท กประว ต บ คลากรภาคร ฐหร อท อย ให คล ก จะแสดงหน าจอด งร ป เม อเข าส หน าจอบ คคลในครอบคร ว ให คล กป ม เม อต องการเพ มข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป 18. เลขประจ าต วประชาชน ป อนต วเลข 13 หล ก คล กป ม เม อต องการย อนกล บ คล กป ม เม อต องการยกเล ก คล กป ม เม อต องการค นหา - เพ อเป นการไปค นหาและตรวจสอบว า ม ข อม ลน จร งในฐานข อม ลทะเบ ยนราษฎร หร อไม ถ าม จะแสดง ด งร ป 19. ความส มพ นธ คล ก เพ อเล อกความส มพ นธ 20. ล าด บท โปรแกรมจะแสดงล าด บท โดยอ ตโนม ต 21. สถานะข อม ล โปรแกรมจะแสดงสถานะข อม ลโดยอ ตโนม ต 22. ล าด บส ทธ ป อนเป นต วเลข 23. ประเภทบ ตร คล ก เพ อเล อกประเภทบ ตร 24. เลขท /หน งส อ ป อนเป นต วเลข 25. เลขประจ าต วประชาชน โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 26. ยศ/ค าน าหน า ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกยศ/ค าน าหน า 27. ช อ-นามสก ล โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต ผ ใช สามารถแก ไขโดยป อน ช อ-นามสก ลใหม 28. ว น/เด อน/ป เก ด โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต ผ ใช สามารถแก ไขโดย ป อน ว น/เด อน/ป พ.ศ (4 หล ก) เช น 1 มกราคม 2500 ป อนเป น 01/01/ เพศ คล ก เพ อเล อกเพศ 30. ศาสนา คล ก เพ อเล อกศาสนา 31. อาช พ คล ก เพ อเล อกอาช พ 32. เป นโดย คล ก เพ อเล อกเป นโดย 33. เอกสารอ างอ ง คล ก เพ อเล อกเอกสารอ างอ ง 34. เลขท เอกสาร ป อนเป นต วเลข 35. ว นท ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ 36. สถานภาพการม ช ว ต คล ก เพ อเล อกสถานภาพการม ช ว ต 37. เอกสารอ างอ ง คล ก เพ อเล อกเอกสารอ างอ ง 38. เลขท เอกสาร ป อนเป นต วเลข 39. ว นท ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ 40. สถานภาพการสมรส คล ก เพ อเล อกสถานภาพการสมรส 41. ณ จ งหว ด ป อนเป นต วเลข หร อคล กป ม เพ อเล อกจ งหว ด 42. เอกสารอ างอ ง คล ก เพ อเล อกเอกสารอ างอ ง 43. เลขท เอกสาร ป อนเป นต วเลข 44. ว นท ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ คล กป ม เม อต องการจ ดเก บข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กป ม เพ อย นย นการบ นท กข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป **** เม อตรวจสอบข อม ลท บ นท ก เห นว าครบถ วนถ กต องแล ว ให คล กป ม เพ อเป นการ ย นย นข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กป ม เพ อย นย นการบ นท กสถานะของข อม ล จากไม สมบ รณ เป น สมบ รณ ด งร ป ตรวจสอบการจ ายเง นบ านาญ กรณ นายทะเบ ยนต องการตรวจสอบการจ ายเง นบ านาญฯ ให เล อกไปท จะแสดงหน าจอด งร ป - ป อนเด อนป หร อ ป พ.ศ. อย างเด ยวกรณ ต องการสอบถามท งป กดป ม กรณ ม ประว ต การจ ายเง นบ านาญ จะแสดงหน าจอด งร ป ตรวจสอบส ทธ สว สด การร กษาพยาบาล นายทะเบ ยนสามารถตรวจสอบส ทธ สว สด การร กษาพยาบาล ท งในส วนของเจ าของส ทธ และบ คคลในครอบคร ว ของบ คลากรภาคร ฐท เล อก โดยคล ก จะแสดงหน าจอด งร ป ข อเสนอแนะเพ มเต ม 1. บ นท กทะเบ ยนประว ต สามารถแบ งข อม ลได ด งน ค อ สามารถเพ ม แก ไข/ลบข อม ลได ค อ ข อม ลประว ต บ คลากรภาคร ฐ ท อย และบ คคลในครอบคร ว สามารถตรวจสอบข อม ลได อย างเด ยว ค อ ข อม ลการจ ายเง นบ านาญ และส ทธ สว สด การฯ 2. ประเภทบ คลากรภาคร ฐ กรณ เล อก ข าราชการ/ล กจ าง/ผ ร บเบ ยหว ดบ านาญ หน าจอจะแสดงด งร ป (ซ งผ ใช จะต องป อนรายละเอ ยดในช อง และ เพ มเต ม) 3. สถานภาพการม ช ว ต กรณ เล อกม ช ว ต Filed ต าง ๆ จะเป นส เทา จะแสดงหน าจอด งร ป กรณ เล อกเส ยช ว ต ผ ใช จะต องป อนรายละเอ ยดต าง ๆ เช น เอกสารอ างอ ง เลขท เอกสาร และว นท ของ เอกสาร 4. ป ม จะม ข อม ลอย 2 ส วน ค อ ข อม ลบ คลากรภาตร ฐ (ประว ต บ คลากรภาคร ฐและท อย ) และบ คคลในครอบคร ว นายทะเบ ยนสามารถคล กป มเม อข อม ลท ง 2 ส วน สมบ รณ แล ว 5. กรณ ตรวจสอบประว ต การจ ายเง นบ านาญ โปรแกรมจะแสดงเด อน/ป ป จจ บ น แต ผ ใช สามารถท าการ ตรวจสอบการจ ายบ านาญท งป โดยม ข นตอนด งน กรณ ค นหาท งป ตรวจสอบการจ ายประจ าเด อน ช องท 1 ค อ เด อน(เด อนไม ต องป อน) ช องท 2 ค อ ป พ.ศ. ป อนป พ.ศ.เช น 2551 คล กป ม เม อต องการค นหาข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป ค นหาข อม ลท งป การค นหาข อม ล เม อนายทะเบ ยนก าหนดเง อนไขในการค นหาข อม ลตามต องการ และพบว าข อม ลท บ นท กเข าระบบงานม ข อผ ดพลาดเก ดข น ผ ใช สามารถท าการ แก ไข ลบข อม ล หร อตรวจสอบข อม ล ตามต องการได โดยท าตามข นตอน ด งน 1. ค นหาตาม คล กท ช องว าง เพ อให แสดงส ญล กษณ หน ารายการ เลขประจ าต วประชาชน หร อ ช อ-นามสก ล กรณ ค นหาตามเลขประจ าต วประชาชน 2. เลขประจ าต วประชาขน ป อนเป นต วเลข 13 หล ก คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการค นหาข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป การแก ไขข อม ล/ลบข อม ล 1. ป อนเง อนไขในการค นหาข อม ล (ศ กษาจากว ธ การค นหาข อม ล) 2. เล อกรายการข อม ลท ได จากการค นหา ท ารายการท ต องการแก ไข/ลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป กรมบ ญช กลาง แก ไขข อม ล โปรแกรมบ นท กทะเบ ยนประว ต Tab ท สามารถแก ไขข อม ลได ค อ ประว ต บ คลากรภาคร ฐ ท อย และ บ คคล ในครอบคร วโดยม ข นตอนด งน คล ก Tab ประว ต บ คลากรภาคร ฐ จะแสดงหน าจอด งร ป TAB ข อม ลทะเบ ยนประว ต ท าการแก ไขข อม ล เช น ประเภทบ คลากร ยศ/ค าน าหน า ช อ-นามสก ล ว น/เด อน/ป เก ด เพศ ศาสนา ส ญชาต สมาช ก กบข. หร อ สถานภาพการสมรส เป นต น คล กป ม เม อต องการย อนกล บไปย งหน าจอก อนหน า คล กป ม เม อต องการกล บหน าค นหาข อม ล คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการลบข อม ล คล กป ม เม อต อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks