ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา - PDF

Description
ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 11 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา พ.ศ. 2555 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น นายจ รร ฐ ศร โชค ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ป การศ กษา 2555 คณะกรรมการสอบปร ญญาน พนธ (อาจารย น ยนพ ศ อ นจวงจ รก ตต ) (อาจารย ส ร นทร ผลงาม) (อาจารย ปว ช ผลงาม) (อาจารย นภาพร เจ ยพงษ ) (อาจารย ร ตนพร ห บจ นทร กร ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขาณ การ ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ข ห วข อปร ญญาน พนธ : ระบบการจ ดการร านอาหาร หน วยก ต : 3 ผ ว จ ย : นายธ รพงศ ช ช น : นายจ รร ฐ ศร โชค อาจารย ท ปร กษา : อาจารย ปว ช ผลงาม อาจารย ส ร นทร ผลงาม หล กส ตร : ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา : เทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม) คณะ : ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ.ศ. : 2555 บทค ดย อ ปร ญญาน พนธ ฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบการจ ดการร านอาหาร โดยระบบสามารถ จ ดการข อม ลพน กงาน ข อม ลการขาย ข อม ลการส งซ อว ตถ ด บ ข อม ลตรวจสอบว ตถ ด บคงเหล อ และการ ออกรายงานส าหร บผ บร หาร เพ อช วยสน บสน นการต ดส นใจในการวางแผนบร หารก จการให เก ดผลก าไร ส งส ด รวมถ งการอ านวยความสะดวกต อผ ใช บร การ และการปฏ บ ต งานของผ ให บร การได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น ระบบการจ ดการร านอาหาร ม ล กษณะเป นเว บแอพพล เคช น(Web-Based Application) พ ฒนาโดยภาษา PHP, HTML และใช MySQL client version: a เป นระบบจ ดการ ฐานข อม ล ผลการประเม นความเหมาะสม และผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบโดยใช แบบสอบถามในการเก บข อม ลจาก กล มต วอย าง 2 กล มต วอย าง ค อ ผ เช ยวชาญจ านวน 3 คน และผ ใช งานท วไปจ านวน 15 คน จากผลการประเม นพบว าค าเฉล ยของผ เช ยวชาญเท าก บ 4.20 และค าเฉล ยของผ ใช งานท วไปเท าก บ 4.47 ม ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานเท าก บ 0.49 สามารถสร ปได ว า ระบบท พ ฒนาข นม ความพ งพอใจในระด บด มากและสามารถท จะน าไปใช งานภายในร านอาหาร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ค าส าค ญ : ระบบการจ ดการร านอาหาร (ปร ญญาน พนธ ม จ านวนท งส น 164 หน า) ค ก ตต กรรมประกาศ การจ ดท าปร ญญาน พนธ ในคร งน ส าเร จล ล วงไปด วยด ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณอาจารย น ยนพ ศ อ นจวงจ รก ตต ซ งเป นประธานกรรมการสอบปร ญญาน พนธ กราบขอบพระค ณอาจารย ปว ช ผลงาม อาจารย ท ปร กษาหล ก ท กร ณาให ค าปร กษา ข อค ด และค าแนะน าต าง ๆ น บต งแต การเล อกห วข อ ปร ญญาน พนธ การเสนอโครงร างปร ญญาน พนธ การเล อกกรอบแนวค ดทฤษฎ และว ธ ด าเน นการว จ ย ตรวจแก ไข ปร บปร ง และต ดตามการท าปร ญญาน พนธ อย างใกล ช ดมาโดยตลอด กราบขอบพระค ณ อาจารย ส ร นทร ผลงาม อาจารย ท ปร กษาร วม ท ให ความช วยเหล อช แนะแนวทางในการสอบปร ญญา น พนธ ในคร งน กราบขอบพระค ณอาจารย นภาพร เจ ยพงษ และอาจารย ร ตนพร ห บจ นทร กร ท กร ณา เส ยสละเวลามาเป นกรรมการสอบปร ญญาน พนธ ในคร งน กราบขอบพระค ณอาจารย ก มปนาท ค ศ ร ร ตน อาจารย น ภาภรณ ค าเจร ญ และอาจารย ศ รชญาณ การะเวก ท ได กร ณาเป นผ เช ยวชาญในการตรวจสอบ เคร องม อการท าปร ญญาน พนธ ขอขอบค ณ ผ อย เบ องหล งความส าเร จท ส าค ญย งค อ บ ดา มารดา และครอบคร วท เป นก าล งใจ และให ความช วยเหล อผ ว จ ยต งแต เร มการศ กษาจนถ งว นน และขอขอบค ณเพ อน ๆ น อง ๆ สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ท กท านท ให ความช วยเหล อ ผ ว จ ยในระหว างการจ ดท าปร ญญาน พนธ ในคร งน จน ปร ญญาน พนธ ส าเร จล ล วงไปด วยด นายธ รพงศ ช ช น นายจ รร ฐ ศร โชค บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ รายการตาราง รายการร ปประกอบ สารบ ญ หน า ข ค ง จ ฉ บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตการว จ ย เคร องม อและภาษาท ใช ในการพ ฒนาระบบ ค าจ าก ดความในการว จ ย 6 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ การว เคราะห และออกแบบระบบ ทฤษฎ การออกแบบฐานข อม ล ทฤษฎ การจ ดการฐานข อม ล ทฤษฎ เก ยวก บเทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ทฤษฎ ภาษาและซอฟต แวร ท ใช ในการพ ฒนาระบบ ภาษาท ใช ในการพ ฒนาระบบ ซอฟต แวร ท ใช ในการพ ฒนาระบบ งานว จ ยท เก ยวข อง บทสร ป 19 บทท 3 ว ธ การด าเน นการว จ ย 3.1 ก าหนดประชากรและกล มต วอย าง รวบรวมความต องการและศ กษาความเป นไปได ศ กษาป ญหาของระบบ 20 สารบ ญ (ต อ) หน า เสนอแนวทางแก ป ญหา ประเม นแนวทางท เสนอ เล อกแนวทางท เหมาะสมท ส ด ว เคราะห ระบบงานเด ม เก บรวบรวมข อม ล System Flowchart รายละเอ ยดของระบบย อย Physical Data Flow Diagram Logical Data Flow Diagram การออกแบบระบบงานใหม รายละเอ ยดของระบบย อย Logical Data Flow Diagram Physical Data Flow Diagram บรรยายกระบวนการของระบบ ออกแบบฐานข อม ล 88 1) E-R Diagram 88 2) แปลง E-R Diagram ให อย ในร ป Relation 89 3) Normalization 89 4) ว เคราะห ค ย System Flowchart Data Dictionary การออกแบบผลล พธ (Output Design) การออกแบบข อม ลเข า (Input Design) การทดสอบระบบ แบบประเม นระบบโดยผ เช ยวชาญ แบบสอบถามความพ งพอใจของผ ใช ระบบ การว เคราะห ผล และสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ผล 117 สารบ ญ (ต อ) หน า เกณฑ การให คะแนนของแบบประเม นความเหมาะสมและแบบสอบถาม 118 ความพ งพอใจ 3.6 การบ าร งร กษาระบบ 119 บทท 4 ผลการด าเน นงาน 4.1 ผลการพ ฒนาระบบ ผลการประเม นความเหมาะสมของระบบและผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบ 150 บทท 5 สรปผล อภ ปรายและข อเสนอแนะ 5.1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ว ธ ด าเน นการว จ ย สร ปผลการด าเน นงาน อภ ปรายผล ข อเสนอแนะในการน าผลงานว จ ยไปใช ข อเสนอแนะในการท าว จ ยคร งต อไป 164 บรรณานกรม ช ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม ข. หน งส อราชการ ซ ประว ต ผ ว จ ย ฌ ค ม อการใช งาน ญ รายการตาราง ตารางท หน า 3.1 การประเม นค าใช จ ายเบ องต นในการพ ฒนาระบบ การประมาณค าใช จ ายเบ องต นส าหร บแนวทางต าง ๆ ตาราง employee เก บรายละเอ ยดของข อม ลพน กงาน ตาราง table_seat เก บรายละเอ ยดของโต ะ ตาราง menu_item เก บรายละเอ ยดของรายการอาหาร ตาราง member เก บรายละเอ ยดของล กค า ตาราง stock เก บรายละเอ ยดของว ตถ ด บ ตาราง supplier เก บรายละเอ ยดของผ ผล ต ตาราง order_reservation เก บรายละเอ ยดของใบจองโต ะ ตาราง reservation เก บรายละเอ ยดของการจองโต ะ ตาราง order เก บรายละเอ ยดของใบส งอาหาร ตาราง order_detail เก บรายละเอ ยดของการส งอาหาร ตาราง order_purchase เก บรายละเอ ยดของใบส งซ อ ตาราง purchase เก บรายละเอ ยดของการส งซ อว ตถ ด บ ตาราง order_ingredent เก บรายละเอ ยดของใบต ดยอดว ตถ ด บ ตาราง ingredient เก บรายละเอ ยดของใบต ดยอดว ตถ ด บ เกณฑ การให คะแนนของแบบประเม นความเหมาะสมและแบบสอบถาม 118 ความพ งพอใจ 3.18 เกณฑ การแปลความหมายของคะแนนแบบประเม นความเหมาะสม 118 และแบบสอบถามความพ งพอใจ 4.1 ผลการประเม นความเหมาะสมในด านการว เคราะห และออกแบบระบบ ผลการประเม นความเหมาะสมในด านการออกแบบฐานข อม ล ผลการประเม นความเหมาะสมในการใช งานแอพพล เคช น สร ปผลการประเม นความเหมาะสมของระบบจากผ เช ยวชาญ ผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบด านการตรงตามความต องการ 154 ของผ ใช ระบบ 4.6 ผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบด านการท างานได ตามฟ งก ช นงานของระบบ ผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบด านความง ายต อการใช งานระบบ 156 รายการตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.8 ผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบด านการร กษาความปลอดภ ยของข อม ล 157 ในระบบ 4.9 สร ปผลการศ กษาความพ งพอใจของผ ใช ระบบจากผ ใช งานโดยท วไป 158 รายการรปประกอบ รปท หน า 2.1 โมเดลน าตก (Waterfall Model) ส วนประกอบของฐานข อม ลเช งส มพ นธ แผนผ งองค กรผ เก ยวข องภายในระบบ System Flow Chart ของระบบงานเด ม Context Diagram ของ Physical Data Flow Diagram ของระบบงานเด ม Physical Data Flow Diagram Level 1 ของระบบงานเด ม Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 1 จ ดซ อว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2 ร บส งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 3 ปร งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 4 การเส ร ฟอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 5 ร บช าระค าอาหาร Context Diagram ของ Logical Data Flow Diagram ของระบบงานเด ม Logical Data Flow Diagram Level 1 ของระบบงานเด ม Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 1 จ ดซ อว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2 ร บส งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 3 ปร งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 4 การเส ร ฟอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 5 ร บช าระค าอาหาร Context Diagram ของ Logical Data Flow Diagram ของระบบงานใหม Logical Data Flow Diagram Level 1 ของระบบงานใหม Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 1 จ ดซ อว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 3 ของ Process 1 จ ดเก บว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2 จ ดท าตารางการให บร การโต ะอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 3 จองโต ะอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 4 ร บส งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 5 ปร งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 6 เส ร ฟอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 7 ร บช าระค าอาหาร 44 รายการรปประกอบ (ต อ) รปท หน า 3.27 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 8 บ นท กข อม ลรายการอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 9 รายงาน Context Diagram ของ Physical Data Flow Diagram ของระบบงานใหม Physical Data Flow Diagram Level 1 ของระบบงานใหม Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 1 จ ดซ อว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 3 ของ Process 1 จ ดเก บว ตถ ด บ Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2 จ ดท าตารางการให บร การโต ะอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 3 จองโต ะอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 4 ร บส งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 5 ปร งอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 6 เส ร ฟอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 7 ร บช าระค าอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 8 บ นท กข อม ลรายการอาหาร Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 9 รายงาน อธ บายการประมวลผลของโปรเซสท 1 : จ ดซ อว ตถ ด บ อธ บายการประมวลผลของโปรเซสท 1.1 : ตรวจสอบว ตถ ด บคงคล ง อธ บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks