รายงานการประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๘/๒๕๕๗ ว นจ นทร ท ๒๕ ส งหาคม ๒๕๕๗ เวลา - PDF

Description
รายงานการประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๘/๒๕๕๗ ว นจ นทร ท ๒๕ ส งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประช มพระร กษาเทพ ศาลากลางจ งหว ดชลบ ร

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๘/๒๕๕๗ ว นจ นทร ท ๒๕ ส งหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประช มพระร กษาเทพ ศาลากลางจ งหว ดชลบ ร **************** ผ มาประช ม ๑. นายพงษ ศ กด ปร ชาว ทย รองผ ว าราชการจ งหว ดชลบ ร ประธานกรรมการ (แทน) ผ ว าราชการจ งหว ดชลบ ร ๒. นางขน ษฐา ค าตะเพ ชร (แทน) ห วหน าศ นย บร หาร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ การทะเบ ยนภาค ๒ จ งหว ดชลบ ร ๓. นายธนาช ย ท จะย ง (แทน) ผ อ านวยการศ นย เทคโน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ โลย สารสนเทศและการส อสาร เขต ๒ ๔. นางมะล นาคะศ กด เสว (แทน) ปล ดจ งหว ดชลบ ร กรรมการ ๕. นางสาวน ฐว ณ ม ค ณว เศษ (แทน) ท องถ นจ งหว ดชลบ ร กรรมการ ๖. นางสาวศร ส ดา อ ฏฏะว ชระ ผ แทนองค การบร หารส วนจ งหว ด กรรมการ ชลบ ร ๗. พ.จ.อ.ช มพล เท ยงธรรมด ผ แทนเม องพ ทยา กรรมการ ๘. นางสาวพ ทยาดา ภ ระ ผ แทนเทศบาลเม องชลบ ร กรรมการ ๙. นางนงค วด ศ ร ประกอบ (แทน) นายกองค การบร หาร กรรมการ ส วนต าบลบ านเก า ๑๐. นางส ดาร ศม ธาราสมบ ต (แทน) สถ ต จ งหว ดชลบ ร กรรมการ ๑๑. ดร.ประธาน ส รก จบวร ห วหน าส าน กงานจ งหว ดชลบ ร กรรมการและเลขาน การ ๑๒. ห วหน ากล มงานข อม ล กรรมการและผ ช วยเลขาน การ สารสนเทศและการส อสาร ๑๓. นางสาวกร ณฑร ตน คร ฑแก ว น กว ชาการคอมพ วเตอร กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ปฏ บ ต การ ผ เข าร วมประช ม ๑. นายชวล ต จร ยะยรรยง ห วหน าฝ ายออกแบบจราจรและขนส ง เม องพ ทยา ๒. พ.จ.อ.โฆษ ต พ มยงค ห วหน าฝ ายระบบส ญญาณไฟจราจร เม องพ ทยา ๓. ว าท ร.ต.ประจ กษ ว นด เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร เม องพ ทยา ๔. นายปกร ร ตนพ ทธา คณะกรรมการพ จารณาขอบเขตงาน เม องพ ทยา ๕. นางสาวเบญจพร ทองม ลกาน คณะท างาน เม องพ ทยา ๖. นายอภ ช ต วงศ เท ยนช ย คณะท างาน เม องพ ทยา ๗. นางสาวว ลาวรรณ ข วงท พย ห วหน าฝ ายปกครอง ทน.เจ าพระยาส รศ กด ๘. นายฐาน ศวร เชยถ วน ผ ช วยเจ าหน าท บ นท กข อม ล ทน.เจ าพระยาส รศ กด ๙. นางสาวจ รภรณ สามารถ ผ ช วยเจ าหน าท บ นท กข อม ล ทน.เจ าพระยาส รศ กด ๑๐. นางป ยาพ ชร ส งห ลอ ห วหน าฝ ายแผนท ภาษ ทน.เจ าพระยาส รศ กด ๑๑. นางเขม กา ฉายส วรรณ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ทน.เจ าพระยาส รศ กด ๑๒. นางสาวกรกมล จ นตาร กษ เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร ทน.แหลมฉบ ง ๑๓. นางอ ไรวรรณ ร กถ นก าเน ด น กบร หารงานท วไป ๗ ทน.แหลมฉบ ง /๑๔. นางสาว... -๒-๑๔. นางสาวอ ศร ย เก ดมา ผ ช วยน กว ชาการคล ง ทน.แหลมฉบ ง ๑๕. นายอน ชา ทร พย อ านวยส ข เจ าพน กงานธ รการ ๒ ทน.แหลมฉบ ง ๑๖. นายโรจน ป ต ธรรมช เวท เจ าหน าท คอมพ วเตอร บจก.ธนธรรมเอ ดด วเคช น ๑๗. นางสาวนภ ทร ว งชากร เจ าพน กงานธ รการ ๒ ทน.แหลมฉบ ง ๑๘. นางสาวน ภาภรณ เอ ยบกงไชย เจ าพน กงานธ รการ ๕ ทม.พน สน คม ๑๙. นางสาวมน สน นท สร ส ทธ เจ าพน กงานธ รการ ๓ ทม.ส ตห บ ๒๐. นางส ภาพร ว เช ยรมานะร ตน เจ าพน กงานธ รการ ๖ ว ทม.ส ตห บ ๒๑. นายสมพงษ สมบ ต ผ ช วยเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน ทม.อ างศ ลา ๒๒. จ าเอกบ ญโชค ผ เล องล อ เจ าพน กงานเทศก จ ๕ ทต.บางพระ ๒๓. นางสาวธน ญญา ศร สมบ ต บ คลากร ๔ ทต.บางพระ ๒๔. นายโสภณ ว ฒนานนท ผอ.กองช าง ทต.บ อทอง ๒๕. นางสาวเสาวรส ย งย น เจ าหน าท บร หารงานท วไป ทต.หนองไม แดง ๒๖. นายว น ย บ วจ อย เจ าหน าท พ สด ทต.หนองไม แดง ๒๗. ว าท ร.ต.คมศ กด ศร น มนวล ผอ.กองช าง อบต.เขาค นทรง ๒๘. นายกฤษณะ ผ วด ห วหน าส วนโยธา อบต.คลองพล ๒๙. นางสาวธารท พย ค าด ผ ช วยเจ าพน กงานพ สด อบต.ท งขวาง ๓๐. นางสาวก ลยวรรธน ค มญาต เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน อบต.ท งขวาง ๓๑. นางสาวชน ดา จ ระพ นธ น กพ ฒนาช มชน อบต.บ านเก า ๓๒. นางสาววราภรณ อ าพล ผอ.กองคล ง อบต.บ านช าง ๓๓. นางสาววราวรรณ พ นธ พาณ ชย ห วหน าฝ ายนโยบายและแผน อบต.พานทอง ๓๔. นางสาวจ ราภรณ อ ปส ห ห วหน าส วนการคล ง อบต.หนองขาม ๓๕. นางสาวปท มร ตน นวลแตง บ คลากร อบต.หนองอ ร ณ ๓๖. นางสาวดวงฤท ย บานเย น ผ ช วยน กพ ฒนาช มชน อบต.หน าประด ๓๗. ร.ต.พงศ ส ร ส จร ตธรรม ห วหน าส วนการคล ง อบต.ห างส ง ๓๘. นางสาวเบญจพร ธ รธ ญ น กว ชาการคอมพ วเตอร ส าน กงานจ งหว ดชลบ ร เร มประช มเวลา ๑๓.๓๐ น. ผ ว าราชการจ งหว ดชลบ ร มอบหมายรองผ ว าราชการจ งหว ดชลบ ร (นายพงษ ศ กด ปร ชาว ทย ) ท าหน าท เป นประธานการประช มฯ และด าเน นการตามระเบ ยบวาระการประช ม ด งน ระเบ ยบวาระท ๑ เร อง ประธานแจ งให ท ประช มทราบ - ไม ม ระเบ ยบวาระท ๒ เร อง ร บรองรายงานการประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๗/๒๕๕๗ เม อว นจ นทร ท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประธาน การประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงาน ในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๗/๒๕๕๗ เม อว นจ นทร ท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป นการพ จารณาโครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ของส วนราชการในส งก ด กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑ หน วยงาน และองค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน ๒๓ /หน วยงาน... -๓- หน วยงาน รวม ๒๔ หน วยงาน จ านวนท งส น ๓๔ โครงการ โดยคณะกรรมการฯ ม มต อน ม ต โครงการจ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ตามรายละเอ ยดโครงการท เสนอ ส าหร บรายงาน การประช มฯ ม จ านวน ๑๖ หน า ฝ ายเลขาน การฯ ได ส งให คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ความถ กต องแล ว ขอให คณะกรรมการตรวจสอบความถ กต องอ กคร ง ม ข อความใดท จะ แก ไขเพ มเต มหร อไม มต ท ประช ม ไม ม /ร บรองรายงานการประช มคณะกรรมการการบร หารและจ ดหา ระบบคอมพ วเตอร ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทยจ งหว ดชลบ ร คร งท ๗/๒๕๕๗ เม อว นจ นทร ท ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระเบ ยบวาระท ๓ เร อง เพ อพ จารณา การพ จารณาโครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น จ านวน ๒๑ แห ง รวม ๓๐ โครงการ ประธาน ให ฝ ายเลขาน การฯ น าเสนอรายละเอ ยดการขออน ม ต ให คณะกรรมการฯ พ จารณา การพ จารณาโครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ท จะเสนอให คณะกรรมการฯ พ จารณาในคร งน ม จ านวนท งส น ๒๑ แห ง รวม ๓๐ โครงการ ส งตามระยะเวลา ท ก าหนดค อว นท ๑๕ ของเด อนจ านวน ๙ โครงการ ส วนโครงการท ๑๐-๓๐ ส งเลยระยะเวลาท ก าหนด ฝ ายเลขาน การฯ ได พ จารณาตรวจสอบรายละเอ ยดการจ ดหา ระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ตามโครงการ ก บเกณฑ มาตรฐานราคากลางและค ณล กษณะ พ นฐาน ณ ว นท ๒๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ ท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และแนวทางปฏ บ ต ท กระทรวงมหาดไทยก าหนดแล ว ส าหร บรายละเอ ยด ม ด งต อไปน โครงการท ๑ โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร งานทะเบ ยนฯ งานป องก นฯ งานเทศก จ ส าน กปล ด ของเทศบาลนครเจ าพระยาส รศ กด เป นการจ ดซ อ จ านวน ๓ รายการ ด งน (๑) เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บงานประมวลผลแบบท ๒ จ านวน ๓ เคร อง เคร องละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป นเง น ๙๐,๐๐๐ บาท (๒) เคร องส ารองไฟฟ า ขนาด 800 VA จ านวน ๔ เคร องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป น เง น ๑๒,๐๐๐ บาท (๓) เคร องพ มพ ชน ดเลเซอร /LED ส แบบ Network จ านวน ๑ เคร อง ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซ งท งสามรายการเป นรายการท ม ราคาและ โครงการท ๒ โครงการระบบร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ด ของเทศบาล ต าบลบางพระ เป นการจ ดซ อ จ านวน ๗ รายการ ด งน (๑) เคร องส ารองไฟฟ า ขนาด 1 KVA จ านวน ๗ เคร องๆ ละ ๕,๑๐๐ บาท เป นเง น ๓๕,๗๐๐ บาท (๒) ต ส าหร บจ ดเก บเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ แบบท ๒ (ขนาด 42U) จ านวน ๑ ต ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท /(๓) เคร องบ นท ก... -๔- (๓) เคร องบ นท กกล องวงจรป ดแบบด จ ตอล จ านวน ๑ เคร องๆ ละ ๒๑๔,๐๐๐ บาท (๔) ฮาร ดด สก SATA ขนาด 2 TB จ านวน ๔ ช ดๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท เป นเง น ๑๙,๖๐๐ บาท (๕) จอแสดงภาพขนาด ๔๐ น ว จ านวน ๑ จอๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (๖) เคร องแปลงส ญญาณภาพ ร บส งผ านสายใยแก วน าแสง จ านวน ๑๒ เคร อง เคร องละ ๑๐,๗๐๐ บาท เป นเง น ๑๒๘,๔๐๐ บาท (๗) อ ปกรณ สล บส ญญาณเคร อข ายและควบค มการจ ายไฟ POE จ านวน ๖ ช ด ช ดละ ๕๓,๕๐๐ บาทเป นเง น ๓๒๑,๐๐๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๗๕๗,๗๐๐ บาท ซ งรายการท ๑-๒ เป นรายการท ม ราคาและ ส วนรายการท ๓-๗ เป นรายการท ม ราคาและ โครงการท ๓ โครงการจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร ประมวลผล เคร องพ มพ แบบ ฉ ดหม ก และเคร องส ารองไฟ ของเทศบาลต าบลหนองไม แดง โดยเป นการจ ดซ อ จ านวน ๑๒ รายการ ด งน (๑) เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บงานประมวลผลแบบท ๒ จ านวน ๑ เคร อง เคร องละ ๓๐,๐๐๐ บาท (๒) เคร องพ มพ Multifunction แบบฉ ดหม ก (Inkjet) จ านวน ๑ เคร องๆ ละ ๔,๒๐๐ บาท (๓) เคร องส ารองไฟฟ า ขนาด 1 KVA จ านวน ๑ เคร องๆ ละ ๕,๑๐๐ บาท (๔) ช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การส าหร บเคร องไมโครคอมพ วเตอร จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๓,๘๐๐ บาท (๕) กระดานอ เล กทรอน กส จ านวน ๑ ช ดๆ ละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (๖) บทเร ยนอ เล กทรอน กส ร ปแบบม ลต ม เด ยระบบ e-learning ส าหร บคร ปฐมว ย จ านวน ๑ ช ดๆ ละ ๔๗,๕๐๐ บาท (๗) โปรแกรมคล งข อสอบระบบม ลต ม เด ยส าหร บเด กปฐมว ย จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๓๙,๐๐๐ บาท (๘) บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) ส าหร บเด กปฐมว ย จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๒๕,๐๐๐ บาท (๙) โปรแกรมส อม ลต ม เด ยพ ฒนาท กษะกระบวนการค ดเสร มเชาว ป ญญา จ านวน ๑ ช ดๆ ละ ๑๗,๘๕๐ บาท (๑๐) โปรแกรมส อม ลต ม เด ยพ ฒนาท กษะและการเร ยนร คณ ตศาสตร จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๑๗,๘๕๐ บาท (๑๑) โปรแกรมส อม ลต ม เด ยพ ฒนาท กษะและการเร ยนร ว ทยาศาสตร จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๑๗,๘๕๐ บาท (๑๒) โปรแกรมส อม ลต ม เด ยพ ฒนาท กษะพ นฐานทางภาษา จ านวน ๑ ช ด ช ดละ ๑๗,๘๕๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๓๘๖,๐๐๐ บาท ซ งรายการท ๑-๔ เป นรายการท ม ราคาและ ส วนรายการท ๕-๑๒ เป นรายการท ม ราคาและ /มต... -๕- โครงการท ๔ โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ขององค การบร หารส วน ต าบลเขาค นทรง โดยเป นการจ ดซ อ จ านวน ๕ รายก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks