ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล - PDF

Description
ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล ศ นย คอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยขอนแก น 2 คำน ำ ระบบบ รณาการฐานข อม ลจ ดทาข นเพ อเป นศ นย กลางข อม ลของมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยใช ว ธ การนาข อม ลจากคณะ/หน

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Abstract

Publish on:

Views: 15 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อใช ส ำหร บผ ใช งำนท วไป เว บระบบบ รณำกำรฐำนข อม ล ศ นย คอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยขอนแก น 2 คำน ำ ระบบบ รณาการฐานข อม ลจ ดทาข นเพ อเป นศ นย กลางข อม ลของมหาว ทยาล ยขอนแก น โดยใช ว ธ การนาข อม ลจากคณะ/หน วยงาน หร อภาคส วนอ นๆ เข ามารวบรวม ค ดกรองและปร บปร งข อม ล เพ อให สามารถนาข อม ลท ม ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ด ก บผ บร หารหร อหน วยงานเจ าของข อม ลและบ คคลท วไป คณะผ จ ดทา 3 สำรบ ญ คานา... 2 สารบ ญร ปภาพ... 4 สารบ ญตาราง รายละเอ ยดของระบบ รายงานท ม ในระบบ การใช งานระบบ ส วนประกอบของรายงาน การส งออกข อม ล ส งออกข อม ลรายงานเป น Excel การส งออกข อม ลเป น Excel (all data) การส งออกข อม ลรายงานเป น PDF การเป ดหน าต างใหม รายละเอ ยดเมน กล มรายงาน รายละเอ ยดของเมน โครงการ รายละเอ ยดเมน ต ดต อเรา รายละเอ ยดคณะทางาน... 19 4 สำรบ ญร ปภำพ หน า ร ปภาพท 1 หน าหล ก 9 ร ปภาพท 2 ส วนประกอบรายงาน...10 ร ปภาพท 3 บ นท กข อม ลเป น Excel.11 ร ปภาพท 4 บ นท กข อม ลเป น Excel (all data)..12 ร ปภาพท 5 บ นท กหน ารายงานเป น PDF.13 ร ปภาพท 6 เป ดในโปรแกรม Adobe Reader...14 ร ปภาพท 7 หน าต างใหม.15 ร ปภาพท 8 กล มรายงาน..16 ร ปภาพท 9 เก ยวก บโครงการ..17 ร ปภาพท 10 หน าจอต ดต อเรา.18 5 สำรบ ญตำรำง หน า ตารางท 1 รายงานท ม ในระบบบ รณาการฐานข อม ล...7 6 1. รำยละเอ ยดของระบบ ระบบบ รณาการฐานข อม ลเป นระบบคล งข อม ล (Data Warehouse) ของมหาว ทยาล ยท ได รวบรวม สารสนเทศด านน กศ กษา บ คลากร หล กส ตร ว จ ย การเง น/งบประมาณและบ ณฑ ตหารงานทามารวบรวม และประมวลผลแบบออนไลน (OLAP) และว เคราะห ข อม ลในม ต ท ส าค ญ เพ อจ ดระบบทารายงานข อม ล สารสนเทศท สอดคล องต อการใช งานตามรอบของการจ ดทารายงานประกอบคาร บรองปฏ บ ต ราชการ ประจาป และการประก นค ณภาพการศ กษา รายงานท จ ดทาข นได แยกตามม ต ของคณะ/หน วยงาน สาขาว ชาและประเภทการจ ดการเร ยนการสอน สาหร บคณะว ชาท ผล ตบ ณฑ ต ข อม ลท แสดงเป นข อม ลรายป และข อม ลหลายป เพ อด แนวโน มข อม ลซ งกล ม รายงานหล กได แก รายงานด านน กศ กษา, ผ สาเร จการศ กษา, หล กส ตร, บ ณฑ ตหางานทา, บ คลากร, งานว จ ย และ งบประมาณ โดยรายงานในแต ละกล มได นาเสนอในแบบกราฟและตาราง และสามารถส งออกข อม ล ได 2 ร ปแบบ ค อ PDF และ Excel สารสนเทศท ได จากระบบรายงานน จะสามารถนาไปประกอบการต ดส นใจของผ บร หารมหาว ทยาล ย และจ ดส งข อม ลให ก บผ ร บบร การหน วยงานภายในหร อหน วยงานภายนอกท เก ยวข องได โดยระบบบ รณา การได เผยแพร ทางเว บไซต ซ งสามารถเร ยกด ผ านเบราเซอร ได หลากหลาย เช น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari และสามารถทางานได บนระบบปฏ บ ต การ Windows XP, Windows 7, Ubuntu, และ Mac OS 2. รำยงำนท ม ในระบบ รายงานท ม ในระบบได ร บข อม ลมาจากหน วยงานต าง ๆ ในมหาว ทยาล ยและนาข อม ลมาปร บปร งเพ อ ออกรายงานโดยหน วยงานท ให ข อม ลม 6 หน วยงาน ด งน 1. รายงานด านน กศ กษา สาน กทะเบ ยนและประมวลผล 2. รายงานด านหล กส ตรสาขาว ชา ข อสาน กทะเบ ยนและประมวลผล 3. รายงานด านบ ณฑ ตหางานทา กองแผนงาน(สาเนาจาก สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา) 4. รายงานด านบ คลากร กองการเจ าหน าท 5. รายงานด านงานว จ ย สาน กบร หารงานว จ ยและสาน กว ทยบร การ 6. รายงานด านการเง นงบประมาณ ได มาจากระบบ KKUFMIS ศ นย คอมพ วเตอร รายงานแบ งตามหน วยงานท ให ข อม ลแสดงรายงานละเอ ยดในตารางท 1 7 ตารางท 1 รายงานท ม ในระบบบ รณาการฐานข อม ล กล มข อม ล รายงาน น กศ กษา 1.1 จานวนน กศ กษาใหม แยกตามประเภทหล กส ตรปกต /พ เศษและระด บการศ กษา 1.2 จานวนน กศ กษาท งหมด แยกตามประเภทหล กส ตรปกต /พ เศษและระด บการศ กษา 1.3 จานวนผ สาเร จการศ กษา แยกตามประเภทหล กส ตรปกต /พ เศษและระด บการศ กษา 1.4 จานวนน กศ กษาใหม แยกตามกล มสาขาและระด บการศ กษา 1.5 จานวนน กศ กษาท งหมด แยกตามกล มสาขาและระด บการศ กษา 1.6 จานวนน กศ กษาชาวต างประเทศท งหมด แยกตามกล มสาขาและระด บการศ กษา ผ สาเร จการศ กษา 1.7 จานวนผ สาเร จการศ กษา แยกตามกล มสาขาและระด บการศ กษา หล กส ตร 1.9 จานวนหล กส ตรการศ กษาแยกตามระด บการศ กษา 1.10 จานวนหล กส ตรการศ กษาแยกตามระด บการศ กษาและประเภทการจ ดการเร ยนการ สอน(ปกต /พ เศษ) 1.11 จานวนหล กส ตรการศ กษาแยกตามระด บการศ กษาและภาษาในการจ ดการเร ยนการ สอน(ภาษาไทย/นานาชาต /อ งกฤษ) บ ณฑ ตหางานทา 1.12 บ ณฑ ตปร ญญาตร ม งานทา/ไม ม งานทา/ศ กษาต อ 1.13 บ ณฑ ตปร ญญาตร ม งานทา แยกตามกล มเง นเด อน/ค าตอบแทนท ได ร บ บ คลากร 1.14 จานวนบ คลากรท งหมด แยกตามประเภทตาแหน งและประเภทการปฎ บ ต หน าท 1.15 จานวนบ คลากรสายผ สอน แยกตามระด บการศ กษา 1.16 จานวนบ คลากรสายผ สอน แยกตามตาแหน งทางว ชาการ 1.17 จานวนบ คลากรสายผ สอน แยกตามประเภทตาแหน งและระด บการศ กษา 1.18 จานวนบ คลากรสายผ สอน แยกตามกล มอาย และระด บการศ กษา 1.19 จานวนบ คลากรสายสน บสน น แยกตามประเภทตาแหน งและระด บการศ กษา 1.20 จานวนบ คลากรสายสน บสน น แยกตามกล มอาย และระด บการศ กษา งานว จ ย 1.21 จานวนน กว จ ยท งหมด 1.22 ผลการว จ ยท ได ร บการจดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร 1.23 ผลการงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ ในระด บชาต /นานาชาต แยกตามกล มสาขาว ชา 1.24 ผลการงานว จ ยท ได ร บการอ างอ ง(Citation)ในระด บชาต /นานาชาต แยกตามกล ม สาขาว ชา งบประมาณ 1.25 งบประมาณท งหมดแยกตามป งบประมาณ งบประมาณท งหมดแยกตามแหล งงบประมาณ งบประมาณท งหมดแยกตามแหล งงบประมาณและงบประมาณรายจ าย กล มรายงาน 2-5 ป 1.26 จานวนน กศ กษาใหม 1.27 จานวนน กศ กษาท งหมด 1.28 จานวนผ สาเร จการศ กษา กล มสาขามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร กล มรายงาน 2-5 ป จานวนผ สาเร จการศ กษา กล มสาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 8 กล มข อม ล รายงาน จานวนผ สาเร จการศ กษา กล มสาขาว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.29 จานวนน กศ กษาชาวต างชาต 1.34 จานวนบ คลากรท งหมด แยกตามประเภทตาแหน งและประเภทการปฎ บ ต หน าท 1.35 จานวนบ คลากรสายผ สอนแยกตามระด บการศ กษา 1.36 จานวนบ คลากรสายผ สอนแยกตามตาแหน งทางว ชาการ 1.37 จานวนบ คลากรสน บสน นแยกตามประเภทตาแหน ง 1.38 จานวนบ คลากรสายสน บสน นแยกตามร บด บการศ กษา 9 3. กำรใช งำนระบบ ผ ใช สามารถเข าใช งานระบบผ านทาง เว บเบราว เซอร โดยพ มพ ระบบจะแสดงหน า แรกของระบบบ รณาการ ด งร ปภาพท 1 ร ปภาพท 1 หน าหล ก หน าแรกของระบบบ รณาการ จากร ปภาพท 1 แบ งเป น 2 ส วนค อส วนท เป นเมน และส วนท เป นเน อหา หร อผลล พธ จากการเล อกเมน โดยในร ปภาพท 1 เมน อย ฝ งซ ายม อและส วนของเน อหาอย ฝ งขวาม อ สาหร บเมน ในระบบม 4 เมน ประกอบด วย หน าหล ก กล มรายงาน เก ยวก บโครงการ ต ดต อเรา 10 4. ส วนประกอบของรำยงำน ร ปภาพท 2 ส วนประกอบรายงาน จากร ปภาพท 2 หมายเลข 1 ค อ ตาแหน งช อรายงาน หมายเลข 2 ค อ ตาแหน งของ Parameter เพ อใช กรองข อม ลท ต องการ (รายภาคเร ยนและรายป การศ กษา) หมายเลข 3 ค อ รายงานท 1 เป นกราฟแบบวงกลม คอล มน หร อแบบเส น หมายเลข 4 ค อ รายงานท 2 เป นตารางแสดงข อม ล 11 5. กำรส งออกข อม ล 5.1 ส งออกข อม ลรำยงำนเป น Excel ในระบบน ผ ใช งานสามารถนาข อม ลท เห นในรายงานไปใช ได โดยระบบเป ดโอกาสให ผ ใช งาน ส งออก ข อม ลในร ปแบบ Excel โดยกดท ป ม ตามร ปภาพท 3 ร ปภาพท 3 บ นท กข อม ลเป น Excel คล กท ป ม Excel จากน นเล อกบ นท กไว ท เคร องของผ ใช งาน ตามร ปภาพท 3 ซ งไฟล ท บ นท ก สามารถ นาไป เป ดได ก บ โปรแกรม Excel เพ อใช งานต อไป กำรส งออกข อม ลเป น Excel (all data) นอกจากผ ใช งานจะสามารถส งออกข อม ลในร ปแบบ Excel แบบเป นรายป แล วระบบย งเป ดให ผ ใช งานสามารถส งออกข อม ลท งหมดท ม ในรายงานท เป ดอย ในขณะน นได โดยกดท ป ม ตามร ปภาพท 4 ร ปภาพท 4 ส งออกข อม ลเป น Excel (all data) กำรส งออกข อม ลรำยงำนเป น PDF นอกจากน นระบบย งเป ดให ผ ใช งานส งออกหน ารายงานออกมาในร ปแบบ PDF เพ อใช สาหร บ พ มพ หน ารายงานไปต ดบอร ดหร ออ นๆ โดยกดท ป ม ตามร ปภาพท 5 ร ปภาพท 5 บ นท กหน ารายงานเป น PDF คล กท ป ม PDF เพ อบ นท กหน ารายงาน โดยหน ารายงานท บ นท ก ได ร บการจ ดตาแหน งและขนาด ของ รายงานให อย ในหน ากระดาษขนาด A4 เพ อให สามารถนาไปใช งานได ท นท 14 ร ปภาพท 6 เป ดในโปรแกรม Adobe Reader ร ปภาพท 5 ต วอย างเอกสารท ส งออกเป น PDF ขนาด A4 สามารถพ มพ ไปใช งานได ท นท กำรเป ดหน ำต ำงใหม นอกจากความสามารถด านการส งออกข อม ลและบ นท กหน าเว บรายงานเป น PDF แล ว ระบบย งเป ด ให ผ ใช งาน เป ดรายงานแต ละรายงานแยกเป นหน าต างใหม เพ อประโยชน ในการเปร ยบเท ยบรายงาน หลายๆ รายงานพร อมก น กดท ป ม เพ อเป ดหน าต างของรายงานท กาล งเป ดในขณะน น ด งร ปภาพท 6 ซ งผ ใช สามารถย อหน าขยายหน าต างใหม ได และย งสามารถเป ดต างใหม ของรายงานเด ม ก หน าต างก ได เพ อให ผ ใช สามารถเปร ยบเท ยบรายงานเด ยวก น แต อาจเล อกป การศ กษาแตกต างก นได ร ปภาพท 7 หน าต างใหม 16 6. รำยละเอ ยดเมน กล มรำยงำน หล งจากเราเร ยนร ว ธ การเป ดด รายงานและนาข อม ลมาใช งานได แล ว ย งม อ กส วนหน งท อานวยความ สะดวก แก ผ ใช งานในการค นหารายงานท ต องการด เพ ยงแค คล กท เมน กล มรายงาน ด านซ ายม อ ระบบจะ แสดง กล มรายงานท ม ท งหมดและย งแสดงจานวนรายงานท ม ในแต ละกล มเป นต วเลขต อจากช อของกล ม รายงาน เช น น กศ กษา(6) หมายถ ง ช อกล มรายงานน กศ กษา ม จานวนรายงานในกล ม 6 รายงาน ด ต วอย าง ร ปภาพท 7 ร ปภาพท 8 กล มรายงาน 17 7. รำยละเอ ยดของเมน โครงกำร เพ อเป นข อม ลให ผ ใช งานได เข าใจถ งว ตถ ประสงค ของระบบและผ ร บผ ดชอบในการออกแบบและ สน บสน นระบบรายงานน ร ปภาพท 9 เก ยวก บโครงการ 18 8. รำยละเอ ยดเมน ต ดต อเรำ เพ อให ผ ใช และท มพ ฒนาส อสารถ งข อม ล ความต องการหร อข อเสนอแนะเก ยวก บระบบ เพ อให ระบบ พ ฒนาได ตรงตามความต องการของผ ใช งานอย างแท จร ง โดยเมน ต ดต อเรานอกจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks