นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ - PDF

Description
ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 24 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น การส งเสร มให บ คลากรม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะสอดคล องตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย จะท าให มหาว ทยาล ยเจร ญก าวหน า และเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ประกอบก บ มหาว ทยาล ยมห ดลได ปร บเปล ยนไปส การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ เพ อความคล องต วในการบร หารจ ดการ ต าง ๆ รวมท งนโยบายของผ บร หารมหาว ทยาล ย ท จะน ามหาว ทยาล ยมห ดลให ต ดอ บด บ ๑ ใน ๑๐๐ มหาว ทยาล ยโลก จ งม ความจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และ ผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อหน วยงาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต นอกจากน ย งเป นการเตร ยมความพร อม ของบ คลากร ให สามารถรองร บและเป นผ น าการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย ด งน น มหาว ทยาล ยจ งเห นสมควรก าหนดนโยบาย และแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ด งน นโยบายการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ให มหาว ทยาล ย และส วนงานต างๆ ม บทบาทและหน าท ด งน ๑. ส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท กกล ม ท กระด บอย างท วถ ง ต อเน อง และเหมาะสม เพ อเพ มข ดความสามารถ สร างจ ตส าน ก และท ศนคต ของบ คลากรให สามารถปร บเปล ยนไปในทางท พ งประสงค ได อย างเหมาะสม รวมท งการเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ๒. ส งเสร มให ม การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรโดยม งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ ตลอดจนม ค าน ยม ค ณธรรม และท ศนคต ท ถ กต อง ท นสม ย สามารถน ามาปร บใช ในการปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมาย และรองร บการ เปล ยนแปลงในอนาคต และให ถ อว าการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรเป นการลงท น เพ อความเจร ญก าวหน าของ มหาว ทยาล ย โดยม การจ ดสรรวงเง นงบประมาณไว เป นการเฉพาะอย างเหมาะสม และก าหนดส ดส วนระยะเวลาในการ ฝ กอบรมในรอบป งบประมาณอย างช ดเจน ๓. ส งเสร มและสน บสน นให ม ความร วมม อในการสร างเคร อข ายการพ ฒนาบ คลากร ระหว างมหาว ทยาล ย และส วนงาน เพ อให การพ ฒนาบ คลากรในมหาว ทยาล ยเป นไปอย างท วถ ง และม ความสอดคล องก บความต องการอย าง แท จร ง ว ตถ ประสงค ๑. เพ อส งเสร มให ม การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ท กษะท ส าค ญ และจ าเป น เพ อการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จของมหาว ทยาล ย และ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ๑ ๒. เพ อเตร ยมความพร อมด านต าง ๆ ให แก บ คลากรในการปฏ บ ต งานในหน าท และพร อมร บการเปล ยนแปลงใน อนาคต ๓. เพ อปล กฝ งท ศนคต ท ด และถ กต องให แก บ คลากรในมหาว ทยาล ย เพ อให ม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให เพ มมากข น ซ งอาจจะได ใช ประโยชน ในป จจ บ นหร อในอนาคต ท งน เพ อ เป นการเตร ยมความพร อมให ก บ คนเก ง (Talent ) แนวทางด าเน นการ ๑. มหาว ทยาล ยและส วนงานม บทบาทในการพ ฒนาบ คลากรของส วนงาน ซ งเป นการพ ฒนาบ คลากรตาม เป าหมายและภารก จหล กของส วนงาน โดยเน นการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรให เก ดการเร ยนร ท สมด ลย ท งการ พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานในร ปแบต างๆ อาท เช น การฝ กอบรม, การศ กษาต อ, การประช ม และส มมนา เป นต น และ การสร างกลไกในการส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาตนเองให ก บบ คลากร เช น การเร ยนร ผ านทาง Internet /Intranet, การแลกเปล ยนเร ยนร, การจ ดการความร (Knowledge Management), การพ ฒนาค ณภาพงานอย างต อเน อง(CQI), การ พ ฒนาศ กยภาพในกล มอาช พ และการพ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) โดยให ห วหน าส วนงานและผ บ งค บบ ญชาท ก ระด บ ม หน าท โดยตรงในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาด วยว ธ การต าง ๆ เพ อช วยพ ฒนาข ดความสามารถ /ความรอบร ใน งานท เก ยวข อง รวมท งกระต นผ ใต บ งค บบ ญชาให ม การพ ฒนา และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง เป นต น ซ งม ได จ าก ด เฉพาะการจ ดอบรมเท าน น เพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝง อย ในต วบ คคลมาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน ท งน โดยให ส วนงานจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร และจ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพของบ คลากรอย างเหมาะสม และม การต ดตาม ประเม นผลการ พ ฒนาบ คลากรในร ปแบบต าง ๆ อย างสม าเสมอ เพ อร บทราบข อบกพร องและน ามาปร บปร งในการพ ฒนาบ คลากรท เหมาะสมในโอกาสต อไป ๒. มหาว ทยาล ยและส วนงาน ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเองให ม ศ กยภาพส งข น โดยการไป เพ มพ นความร และประสบการณ ในร ปแบบต าง ๆ เช น การไปศ กษา ฝ กอบรม ด งาน ปฏ บ ต งานว จ ย การไปเพ มพ น ความร ทางว ชาการ การไปปฏ บ ต งานบร การว ชาการ การไปปฏ บ ต งานอ นใดท จ าเป นและเหมาะสมเพ อประโยชน ในการ พ ฒนาบ คลากร การไปประช ม ส มมนาหล กส ตรต าง ๆ ท องค กรภายนอกจ ด ท งภายในประเทศ และต างประเทศ ท จะให ความร ใหม ๆ เป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน เพ อกระต นและส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาตนเองตลอดเวลา ๓. มหาว ทยาล ยก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ท กษะในด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรในส วนท เป นความต องการโดยรวมในระด บมหาว ทยาล ย และส วนงานสามารถก าหนดโครงการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาบ คลากรในส วนท เป นความต องการเฉพาะของส วนงานได เอง โดยให สอดคล องก บความจ าเป น ท ศทาง และ เป าประสงค เพ อประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ซ งจากการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล พ.ศ.๒๕๕๑ พบว า ย งม ได ก าหนดในส วนของการพ ฒนาเพ อหล อหลอมให บ คลากรของ มหาว ทยาล ยม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามท มหาว ทยาล ยม งหว ง เพ อให สอดคล องก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ประกอบก บมหาว ทยาล ยได ก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ย รวมท งได ก าหนดค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การของมหาว ทยาล ย (Mahidol University Core Values & Organization Culture) แล ว จ งเห นสมควรเพ มเต มเร องของการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล ก และการพ ฒนาบ คลากรเพ อ ๒ เสร มสร างว ฒนธรรมองค การในแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ เพ อ พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน นแผน เส นทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยจะประกอบไปด วย ๕ แนวทาง ด งน ๑) การเสร มสร างค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย (Core Values /Organization Culture & Core Competency) เพ อหล อหลอมให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจในค าน ยมหล กของ มหาว ทยาล ย รวมท งพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยม ค ณล กษณะ ท พ งประสงค และม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานตามแนวทางท มหาว ทยาล ยม งหว ง รวมท งเพ อให บ คลากรเก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย ซ งการพ ฒนาบ คลากรในส วนน ควรเป นหน าท ร วมก นระหว างมหาว ทยาล ยและส วนงาน โดยพ ฒนา ตามค าน ยมหล กและสมรรถนะหล กของมหาว ทยาล ย ด งน ค าน ยมหล ก - ว ฒนธรรมองค การ (Mahidol University Core Values & Organization Culture) - Mastery (เป นนายแห งตน) - Altruism (ม งผลเพ อผ อ น) - Harmony (กลมกล นก บสรรพส ง) - Integrity (ม นคงย งในค ณธรรม) - Determination (แน วแน ท ากล าต ดส นใจ) - Originality (สร างสรรค ส งใหม ) - Leadership (ใฝ ใจเป นผ น า) สมรรถนะหล ก (Core Competency) - ความย ดม นในค ณธรรม (Integrity) - การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) - ความร บผ ดชอบในงาน (Responsibility) - การท างานเป นท ม (Teamwork) - การวางแผนการท างานอย างเป นระบบ (Systematic Job Planning) ท งน ในส วนของสมรรถนะหล ก (Core Competency) มหาว ทยาล ยม ว ตถ ประสงค ในการน ามาใช เพ อ การพ ฒนาบ คลากร โดยมหาว ทยาล ยก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competency) จ านวนหน ง เพ อให ส วนงานน าไปใช โดยส วนงานสามารถก าหนดสมรรถนะหล กเพ มเต มได ตามความเหมาะสม ท งน มหาว ทยาล ยและส วนงานควรม การ ประเม นสมรรถนะหล กของบ คลากร เพ อให การพ ฒนาม ความสอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนา และเพ ม สมรรถนะให ก บบ คลากร ๒) การพ ฒนาความร /ท กษะในการปฏ บ ต งาน (Job Knowledge / Functional area Knowledge) เป น การพ ฒนาความร ความสามารถ/ท กษะการปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานในหน าท (ตามแต ละต าแหน งงาน)ให บรรล ผลส าเร จและม ประส ทธ ภาพ ซ งการพ ฒนาด งกล าวควรพ ฒนาในเร องต างๆ เช น ๓ ๒.๑) การพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (มหาว ทยาล ย และหร อส วนงานร บผ ดชอบด าเน นการ) - การจ ดการเร ยนการสอน เช น การจ ดท าแผนสอน การสร างหล กส ตร เทคน คการสอน การ ประเม นผลการสอน การใช ส อการสอน การส มมนาเพ อปร บปร งกระบวนการเร ยน การสอน - การพ ฒนาว ชาการ เช น หล กการเข ยนต ารา หล กการเข ยนโครงการว จ ย การพ ฒนางานว จ ย - การให ค าปร กษาและพ ฒนาน กศ กษา - การพ ฒนาในส วนอ นๆ ท เก ยวข องก บสายว ชาการ เช น ความร เฉพาะด านในสาขาต างๆ ๒.๒) การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (ควรเป นหน าท ของส วนงาน) - กล มต าแหน งสน บสน นว ชาการ และกล มต าแหน งสน บสน นว ชาช พเฉพาะ เช น แพทย พยาบาล ท นตแพทย เภส ชกร ฯลฯ - กล มต าแหน งสน บสน นท วไป เช น เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กทร พยากรบ คคล เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน น กว ชาการศ กษา น กประชาส มพ นธ ฯลฯ โดยการพ ฒนาความร ท เก ยวข องก บว ชาช พ หร อเทคน ค ว ธ การ ว ทยาการใหม ๆ ตามต าแหน งงานน นๆ เช น ต าแหน งน กทร พยากรบ คคล ควรได ร บการพ ฒนาในว ชาช พการบร หารทร พยากรบ คคลในเร องต างๆ น กว ชาการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks