เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน - PDF

Description
เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน โครงการอบรมด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยมแก ผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ส าหร บอาเซ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 15 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน โครงการอบรมด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยมแก ผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ส าหร บอาเซ ยน ว นท ต ลาคม 2556 ณ ศ นย ให บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารและ เทคโนโลย ส งอ านวยความสะดวกส าหร บคนพ การ ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ เร อง หน า การใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน 2 NonVisual Desktop Access (NVDA) 1. บทน า 5 2. ความต องการข นพ นฐานของโปรแกรม 6 3. การดาวน โหลดและต ดต ง NVDA 6 4. เร มต นใช งาน NVDA 8 5. การน าร องด วย NVDA เบราว โหมด ค าส งเฉพาะโปรแกรม การก าหนดค าต างๆใน NVDA เคร องม อพ เศษ เส ยงส งเคราะห ท รองร บ ระบบแสดงผลอ กษรเบรลล ท รองร บ ห วข อข นส ง 69 การใช งาน Excel Spreadsheet 2007 เร ยนร Excel การส ารวจ Spreadsheet 73 การเล อกการ Format Cells 76 การเข าถ งการใช งาน PowerPoint ไฟล บทน า 78 การสร าง PowerPoint files ท สามารถเข าถ งได สะดวกข น 78 การจ ดร ปแบบสไลด (Slide layouts) 78 การใส ค าบรรยายภาพ (Alternative text for images) 79 การใช งาน PowerPoint การใช งาน PowerPoint ข อม ลในตารางและประเด นเก ยวก บการเข าถ ง 83 เร อง หน า Links 84 ส วนของโครงสร างและการจดบ นท ก (Outline and Notes Panels) 85 การใช งาน PowerPoint 2010 Accessibility Checker 85 PPTX Format 87 แปลงไฟล PowerPoint ให เป นไฟล อ น 88 Create HTML slides or outline 88 เดซ หนทางท สะดวกกว า ท าไมจ งจ าเป นต องใช หน งส อเดซ 89 มาตรฐานของหน งส อระบบเดซ 90 ประเภทหน งส อระบบเดซ ท พบบ อย 91 เดซ หนทางท สะดวกกว า 92 ว ธ การบ นท กเส ยง 92 Save as DAISY ค ออะไร 93 การสร างโครงสร างให ก บห วข อ (Structure Headings) 93 ว ธ การก าหนดเลขหน า 94 ว ธ การ Mark up ข อความ 94 การตรวจสอบความถ กต อง (Validate) 94 ว ธ สร างหน งส อระบบเดซ 94 Pipeline ค ออะไร 95 ค ม อการใช งาน Adaptive Multimedia Information System (AMIS) AMIS ค ออะไร 96 DAISY ค ออะไร 96 รายการองค ประกอบท สมบ รณ ของ AMIS 98 การน าทาง (Navigation) 102 ค นหน าหน งส อ (Bookmark) 104 ซอฟต แวร และฮาร ดแวร เสร ม 105 เก ยวก บว ทยากร ประว ต ส วนต ว 107 หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และ โปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน ระยะเวลาเร ยน: จ านวน 15 ช วโมง ความเป นมา ป ญหาด านการร บร ข อม ลข าวสารถ อเป นอ ปสรรคส าค ญท ส งผลต อการพ ฒนาตนเองและการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของคนพ การทางการเห น ด งน นหน วยงานและองค กรท เก ยวข องจ งได ให ความส าค ญก บงานด านการ ส งเสร มการเข าถ งและใช ประโยชน จากข อม ลข าวสารผ านการผล ตและให บร การส อทางเล อกต างๆแก คนพ การ ทางการเห น ซ งส วนใหญ ม กเล อกท จะผล ตและให บร การส อหน งส อเส ยงเน องจากม กระบวนการผล ตท ไม ซ บซ อนและ ม ต นท นในการด าเน นการท ถ กกว าเม อเท ยบก บส อประเภทอ น แต เป นท น าย นด ว าในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศ และเทคโนโลย คอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนช วยให การด านการผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพส าหร บ คนพ การทางการเห นสามารถด าเน นการได โดยสะดวก รวดเร ว และม ค าใช จ ายลดลง ซ งความเปล ยนแปลงด งกล าว จะช วยเพ มประส ทธ ภาพในการร บร ข อม ลข าวสารของคนพ การทางการเห นผ านประเภทของส อทางเล อกท ม เพ มข น ทางคณะท างานจ งได ม การก าหนดหล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ และหล กส ตรการผล ตส ออ กษรเบรลล และการใช งานโปรแกรมอ านจอภาพส าหร บคนพ การทางการเห นข น เพ อจ ดให ผ เข าร บการฝ กอบรมได เร ยนร เก ยวก บแนวค ด ทฤษฎ การใช งานหน งส อเดซ และกระบวนการในการผล ตส ออ กษรเบรลล รวมท งได ฝ กท กษะด านการใช โปรแกรม คอมพ วเตอร และการใช อ ปกรณ ต างๆ ในการอ านหน งส อระบบเดซ และการผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ าน จอภาพท ม ค ณภาพส าหร บคนพ การทางการเห น อ นจะเป นการช วยเพ มประส ทธ ภาพในการร บร ข อม ลข าวสารให แก คนพ การทางการเห นต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดให ผ เข าร บการฝ กอบรมได เร ยนร เก ยวก บแนวค ด ทฤษฎ และกระบวนการด านการผล ตส ออ กษร เบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพส าหร บคนพ การทางการเห น 2. เพ อจ ดให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ฝ กท กษะด านการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต างๆ ในการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพส าหร บคนพ การทางการเห น 3. เพ อสน บสน นให ม การผล ตส อทางเล อกส าหร บส งเสร มการเร ยนร และการร บร ข อม ลข าวสารให แก คน พ การทางการเห นเพ มมากข น 4. สามารถเข าใจ เห นความส าค ญ และใช งานหน งส อเดซ ได อย างถ กต อง และเต มประส ทธ ภาพ ค ณสมบ ต ผ เข าร บการฝ กอบรม 1. ม พ นฐานการใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 2. ม พ นฐานการใช อ นเทอร เน ต 3. สามารถใช งานโปรแกรมประย กต พ นฐานได เป าหมาย 1. เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมสามารถน าความร และท กษะท ได ร บในการใช งานหน งส อระบบเดซ ไป เผยแพร ให ก บคนพ การทางการเห นในประเทศของตนต อไป 2. เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมสามารถน าความร และท กษะท ได ร บไปประย กต ใช ในการผล ตส ออ กษรเบรลล ท ม ค ณภาพเพ อส งเสร มการเร ยนร และการร บร ข อม ลข าวสารให แก คนพ การทางการเห นในประเทศของ ตนต อไป ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 2 3. เพ อให ผ เข าอบรมม ท กษะการใช งานโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน ความต องการของระบบ 1. ระบบปฏ บ ต การ Windows XP หร อส งกว า 2. โปรแกรมอ านจอภาพ (Screen Reader) JAWS หร อ NVDA 3. โปรแกรมส งเคราะห เส ยงภาษาไทย (Thai Text to Speech) ตาท พย 4. โปรแกรม Microsoft Word 5. โปรแกรม DBT (Duxbury Braille Translator) 6. โปรแกรม DAISY Playback โครงสร างเน อหา ภาคทฤษฎ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการผล ตโปรแกรมอ านจอภาพและส ออ กษรเบรลล ส าหร บคนพ การทางการ เห น 2. การใช งานโปรแกรม Duxbury for Windows ความเข าใจก บโครงสร างและร ปแบบเอกสารอ กษรเบรลล การต ดต งโปรแกรม Duxbury Braille Translator ส ารวจเมน การใช งาน File Edit View Layout Document Global Help การต งค า Embosser Setup ภายในเมน Global เพ อให สอดคล องก บเอกสารอ กษรเบรลล ท ต องการ การป อนข อม ลเอกสารต วพ มพ (print document) จ ดร ปแบบ และแปลเป นอ กษรเบรลล เข าใจก บข อม ลร ปแบบต างๆ (styles) และการปร บแก ตามต องการ ก าหนดระด บของการแปลเอกสารภาษาอ งกฤษ (Grade 1, Grade 2 etc.) การจ ดท าเอกสารแบบเร ยนอ กษรเบรลล ภาษาอ งกฤษ ป อนข อม ลและจ ดท าผลงานตามท ก าหนด การต งค าเคร องพ มพ อ กษรเบรลล ระบบคอมพ วเตอร เพ อใช งานร วมก บโปรแกรม DBT การต ดต งและใช งานโปรแกรม CET Embossing Manager เพ อการส งพ มพ เอกสารอ กษร เบรลล 3. การต งค าเคร องพ มพ Juliet ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3 การต งค าของเคร องพ มพ Juliet ในแบบต างๆ 4. การใช งานโปรแกรมอ านจอภาพ การต ดต งและการต งค าพ นฐาน การใช งานโปรแกรมอ านจอภาพร วมก บโปรแกรม Microsoft Word การใช งานโปรแกรมอ านจอภาพร วมก บโปรแกรม Microsoft Excel การใช งานโปรแกรมอ านจอภาพร วมก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint การใช งานโปรแกรมอ านจอภาพร วมก บ Browser 5. การใช งานหน งส อระบบเดซ ร จ กก บหน งส อระบบเดซ การอ านหน งส อระบบเดซ ด วยโปรแกรม AMIS การอ านหน งส อระบบเดซ ด วยอ ปกรณ อ านหน งส อระบบเดซ ภาคประเม นผล น าเสนอผลงาน ประกอบด วย เอกสาร/หน งส ออ กษรเบรลล ภาษาอ งกฤษ สร ปเน อหาและแลกเปล ยนความค ดเห น ล กษณะการฝ กอบรม: บรรยาย สาธ ตและปฏ บ ต ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 4 1. บทน า NonVisual Desktop Access (NVDA) NonVisual Desktop Access (NVDA) ค อโปรแกรมอ านหน าจอภาพ (screen-reader) ซ งฟร และเป น โปรแกรมโอเพนซอร ส ส าหร บระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows เพ อให ผ พ การทางสายตาหร อผ ม ความบกพร อง ทางการมองเห นสามารถใช คอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows ได โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายไปมากกว าผ ท ม สายตาปกต ผ านระบบการส งเคราะห เส ยงและอ กษรเบรลล NVDA พ ฒนาข นโดย NV Access จากการม ส วนร วมของ เคร อข ายน กพ ฒนา 1.1 ค ณสมบ ต ท วไป NVDA ช วยให ผ พ การทางสายตาและผ ม ความบกพร องทางการมองเห นเข าถ งและโต ตอบก บระบบปฏ บ ต การ Windows และโปรแกรม third party ต างๆ ได โดยม จ ดเด นท ส าค ญได แก ระบบการต ดต งโปรแกรมท สะดวก เน องจากม เส ยงอ านให ฟ งท นท ต งแต ข นตอนการต ดต ง ม เส ยงส งเคราะห ภาษาอ งกฤษและภาษาอ น ๆ อ กกว า 43 ภาษา รวมมาให ในต ว โปรแกรมถ กแปลเป นภาษาต างๆ กว า 43 ภาษา สามารถใช งานด วยการต ดต งลงบนคอมพ วเตอร ตามปกต หร อจะใช ในแบบโปรแกรมพกพาก ได รองร บการเข าถ งโปรแกรมยอดน ยมต างๆ เช น เว บเบราว เซอร, อ เมล, โปรแกรมแชท และโปรแกรม จ ดการเอกสาร รวมถ งโปรแกรม Microsoft Office Word และ Excel รองร บระบบปฏ บ ต การ windows ใหม ๆ ท ง 32 และ 64 บ ท สามารถใช งานในหน าต าง windows log on และหน าจอความปลอดภ ยอ นๆ ได สามารถรายงานการจ ดร ปแบบข อความ (กรณ ท ใช ได ) เช น ช อต วอ กษร, ขนาด, ร ปแบบและการตรวจ การสะกดค าผ ด อ านข อความในต าแหน งท เม าส ช อย ได โดยอ ตโนม ต และสามารถระบ ต าแหน งของเม าส ด วยเส ยงได รองร บการใช งานร วมก บ refreshable braille displays ได หลากหลายร น รวมถ ง input of computer braille for braille display ซ งม แป นพ มพ อ กษรเบรลล รองร บการเข าถ งส วนต ดต อผ ใช ท เข าถ งได (accessibility) โดยท วไป เช น Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 และ UI Automation (UI Automation รองร บบน windows 7 หร อใหม กว าเท าน น) รองร บการเข าถ ง Windows command prompt และ console applications 1.2 ภาษาท รองร บ ม นเป นส งส าค ญท ผ คนท กท ในโลก ไม ว าภาษาท เขาพ ดจะเป นภาษาอะไร พวกเขาสมควรท จะสามารถเข าถ ง เทคโนโลย ได อย างเท าเท ยมก น ด งน นนอกจากภาษาอ งกฤษแล ว NVDA ได ร บการแปลเป นภาษาอ นๆ อ กกว า 43 ภาษา ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 5 ได แก แอฟร กาใต แอลเบเน ย อ มฮารา อาหร บ อารากอนบราซ ล โปรต เกส บ ลแกเร ย โครเอเช ย เช ก ฮ นด เดนมาร ก ด ตช ฟ นแลนด ฝร งเศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks