หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา - PDF

Description
หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 36 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 5 หมวด 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 6 หมวด 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและประเม นผล 17 หมวด 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน กศ กษา 27 หมวด 6 การพ ฒนาคณาจารย 28 หมวด 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 29 หมวด 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ว ทยาล ยเช ยงราย คณะ/สาขาว ชา : บ ณฑ ตว ทยาล ย หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1 ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาษาอ งกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 2 ช อปร ญญาและสาขาว ชา ภาษาไทย ช อเต ม : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) อ กษรย อ : ศษ.ม. (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ ช อเต ม : Master of Education ( Educational Administration) อ กษรย อ : M.Ed. (Educational Administration) 3 ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร - 4 จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร 36 หน วยก ต 5 ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ : เป นหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา การบร หารการศ กษามหาบ ณฑ ต 5.2 ภาษาท ใช : เป นหล กส ตรสอนเป น ภาษาไทย 5.3 การร บเข าศ กษา : ร บน กศ กษาไทยและน กศ กษาต างประเทศท สามารถพ ด ฟ ง อ าน เข ยน และเข าใจภาษาไทยได อย างด 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น : เป นหล กส ตรเฉพาะของว ทยาล ย ท จ ดการเร ยนการสอนโดยตรง 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา : ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6 สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต / เห นชอบหล กส ตร 6.1 เป นหล กส ตรใหม จะเร มใช ในภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา สภาว ชาการว ทยาล ย ให ความเห นชอบ เม อว นท 17 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ สภาว ทยาล ย อน ม ต การเป ดสอนหล กส ตร เม อว นท 25 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ องค กรว ชาช พค ร สภา ให ความเห นชอบ เม อว นท...เด อน...พ.ศ 7 ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน หล กส ตรม ความพร อมเผยแพร ค ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน เร มภายในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา อาช พท สามารถประกอบอาช พได หล งส าเร จการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และผ บร หารการศ กษา 9 ช อ ต าแหน ง และค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร 1 นาย อ นทร จ นทร เจร ญ ค.อ.ด. /การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร, สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 นาย อ มพร ศ ร บ ญมา Ph.D./Higher Education, 2521 Iowa State University U.S.A 3 นาย ว ศ ษฎ ช มวรฐาน Ed.D / Curriculum and Instruction, 2519 Columbia University, U.S.A 4 นาย บ ญร กษ ต ณฑ เจร ญร ตน กศ.ม. / การว ดผลการศ กษา, 2516 ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร 5 นาย สมพร ไชยะ Ph.D. / A.C.I.in Voc.Ed, University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. 10 สถานท จ ดการเร ยนการสอน ว ทยาล ยเช ยงราย อ.เม อง จ.เช ยงราย 11 สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นต องน ามาพ จารณาในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ว ทยาล ยม ความพร อมด านสถานท งบประมาณด าเน นการ รายได จากค าเล าเร ยนสามารถด าเน นการได ร นละไม น อยกว า 30 คน หากไม เพ ยงพอว ทยาล ยสามารถจ ดงบประมาณส ารองได 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางส งคมและว ฒนธรรม สถานการณ ภายในว ทยาล ยม หล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาว ชาช พคร ท ผ จบ การศ กษาม พ นฐานสามารถเร ยนต อระด บปร ญญาโทสาขาน ได เป นอย างด ส วนป จจ ยทางส งคมภายนอกน น พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา 2546 ก าหนดให ผ บร หารสถานศ กษาและผ บร หารการศ กษาจะต องจบการศ กษาด านบร หารการศ กษา เท าน น จ งม ผ สนใจท เข าศ กษาหล กส ตรน มาก 12 ผลกระทบจาก ข อ 11 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร ได ม คณะกรรมการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรร บผ ดชอบร บผ ดชอบในการพ ฒนาและประเม นหล กส ตรน โดย ต องได ร บความเห นชอบจากสภาว ชาการว ทยาล ย และสภาว ทยาล ยตามล าด บ และจะต องม การปร บปร งหล กส ตรท ก ๆ 5 ป - 4 - ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา 12.2 ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ย ม ความเก ยวข องก บพ นธก จของว ทยาล ยเช ยงรายในประเด น ด งน ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร สามารถปฏ บ ต งานได จร ง ม ค ณธรรม ความเป นสากล และม ส าน กร กแผ นด น สร างงานว จ ย เผยแพร ความร และให บร การว ชาการในสาขาว ชาท ม ความส าค ญต อการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย ในท องถ น ประเทศ และอน ภ ม ภาคล มน าโขงตอนบน ส งเสร มค าน ยมในการเช ดช คนด ม ความร บผ ดชอบต อส งคมและการปกครองแบบธรรมาภ บาล ร วมอน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาขนบธรรมเน ยม ประเพณ และว ฒนธรรมล านนาให ม นคงและย งย น 13 ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของสถาบ น ว ทยาล ยให น กศ กษาประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร ท ก าล งศ กษาอย ในภาคเร ยนส ดท ายและสนใจจะเร ยนระด บ ปร ญญาโทน นสามารถเล อกเร ยนว ชาในหล กส ตรเป นว ชาเล อกได โดยจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม ต ากว า 3.50 ของค าเต มเป น 4.00 หมวดท 2. ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1 ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญาของหล กส ตร ว ทยาล ยเช ยงราย ม แนวค ดความเช อส งส ดว า มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษาท พ งประสงค และม ค ณค าต อการ พ ฒนาสถานศ กษาและระบบการศ กษาท จะส าเร จการศ กษาจากว ทยาล ย จะต องม ท งมาตรฐานความร มาตรฐานประสบการณ และ มาตรฐานจรรยาบรรณท งของว ชาช พคร และว ชาช พผ บร หารอย างส ง โดยความค ดความเช อส งส ดด งกล าว ว ทยาล ยจะต องน าลงส การปฏ บ ต ของหล กส ตรให ได มาตรฐานส งด งกล าวให จงได 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม จรรยาบรรณ ค ณธรรม จร ยธรรม และม ความส าน ก ทางส งคม เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท ม ความร ประสบการณ และภาวะผ น าทางการบร หารจ ดการ การศ กษาตามมาตรฐานแห งพระราชบ ญญ ต การศ กษา เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาท สามารถว จ ย และประย กต ใช ผลงานว จ ยเพ อพ ฒนา การบร หารและการจ ดการการศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตการบร หารและจ ดการการศ กษาให ม ความค ดสร างสรรค ใฝ ร และความเป นผ น าท ม ค ณภาพ 2 แผนพ ฒนาปร บปร ง การพ ฒนาและปร บปร งเปล ยนแปลงหล กส ตรน จะม ข นท ก ๆ 5 ป โดยในป ท 4 ของการใช หล กส ตรจะม การศ กษาว จ ย เพ อน าข อม ลมาเป นแนวทางการปร บปร งหล กส ตร ซ งจะต องปร บปร งและด าเน นตามข นตอนเสร จภายในป ท 5 และพร อมใช หล กส ตรใหม ในป การศ กษาถ ดไป - 5 - ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา หมวดท 3. ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1 ระบบการศ กษา 1.1 ระบบ การจ ดการศ กษาใช การจ ดการเร ยนการสอนเป นระบบทว ภาคม ช วงเวลาการศ กษา ค อ - ภาคเร ยนท หน ง เด อนม ถ นายน ก นยายน - ภาคเร ยนท สอง เด อนพฤศจ กายน ม นาคม 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน อาจจ ดให ก บผ ก าล งจบการศ กษาแต ย งตกค างบางรายว ชา 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม การจ ดการศ กษาท ใช ระบบอ นนอกจากระบบทว ภาค 2 การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว นเวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน ม ด งน ว นเสาร เวลา น. และ น. ว นอาท ตย เวลา น. และ น. 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา ต องเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร และ/หร อประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (ป.บ ณฑ ต) สาขาด านการศ กษา เช น สาขา ว ชาช พคร สาขาบร หารการศ กษา สาขาการสอน สาขาว ชาพ ฒนาหล กส ตร หร อสาขาว ชาท ส มพ นธ ก น หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าจาก สถาบ นในประเทศ หร อต างประเทศท ได ร บการร บรองมาตรฐานจาก ก.พ. หร อส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตหากเข าศ กษาต อในระด บปร ญญาโทให เท ยบโอนหน วยก ตได ไม เก น ร อย ละ 40 ของหล กส ตร 2.3 ป ญหาของน กศ กษาแรกเข า ไม ม ประสบการณ สอนหร อการบร หารน อยกว า 2 ป 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา / ข อจ าก ดของน กศ กษาในข อ 2.3 หากน กศ กษาไม ม ประสบการณ ตามข อ 2.3 ให เร ยนว ชาเม อแรกเข าเพ มเต ม 2 รายว ชา ค อ 1) ความเป นคร และการบร หารจ ดการช นเร ยน (3 หน วยก ต) 2) หล กส ตรและการออกแบบการจ ดการเร ยนร (3 หน วยก ต) 2.5 แผนการร บน กศ กษาและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป จ านวนน กศ กษาท จะร บเข าศ กษาในหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา และจ านวนผ ท คาด ว าจะจบในแต ละป การศ กษา เป นระยะเวลา 5 ป การศ กษาโดยเร มต งแต ป การศ กษาท เป ดสอนหล กส ตรน น ตามรายละเอ ยด ด งน - 6 - ว ทยาล ยเช ยงราย CHIANGRAI COLLEGE บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาว ชาบร หารการศ กษา จ านวน น กศ กษา/ช นป ตารางแสดงจ านวนน กศ กษาและผ ท คาดว าจะส าเร จการศ กษา ป การศ กษาท ร บเข าและป ท จะส าเร จการศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา ป การศ กษา นป ท ป การศ กษา 2557 ช ช นป ท รวม จ านวนผ ท คาดว า จะส าเร จการศ กษา 2.6 งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย: บาท) น กศ กษาช าระค าใช จ ายแบบเหมาจ ายตลอดหล กส ตร 120,000 บาท จ านวนร บเข า 30 คน ค ดเป นรายร บ 3,600,000 บาท งบประมาณรายจ าย ก. งบด าเน นการ ใช ร วมก บงบด าเน นการของว ทยาล ยท ใช จ ายในการศ กษาเป นหล ก แต ม ในส วนของการจ างบ คลากร และ อาจารย ผ สอน และให ท นการศ กษา ด งน 1) บ คลากร ปร ญญาตร 1 อ ตรา ค ดเป น 96,000 บาท/ ป 2) อาจารย ปร ญญาเอก 1 อ ตรา ค ดเป น 360,000 บาท/ ป 3) ค าสอนและบร การอาจารย พ เศษ ประมาณ 180 ช วโมง/ป ช วโมงละ 1,400 บาท ค ดเป น 242,000 บาท 4) ท นการศ กษา 4 ราย/ ป ค ดเป นเง น 480,000 บาท ข. งบลงท น 1) การปร บปร งห องเร ยน จ านวน 1 ห อง ค ดเป น 100,000 บาท/ ป 2) ห อง Micro Teaching จ านวน 1 ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks