สำราญราษฎร ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - PDF

Description
ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป. 3 1 ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3 ตามหล กส ตร แกน กลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ออกแบบการเร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 21 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป. 3 1 ค ม อ คร แผนการ จ ดการ เร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3 ตามหล กส ตร แกน กลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ออกแบบการเร ยนร โดยใช มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดช นป เป นเป าหมาย ออกแบบการจ ดการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง ใช แนวค ด Backward Design ผสมผสานก บแนวค ดทฤษฎ การเร ยนร ต าง ๆ อย างหลากหลาย ออกแบบการเร ยนร เพ อพ ฒนาสมรรถนะสำค ญของน กเร ยนในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช ท กษะช ว ต และการใช เทคโนโลย แบ งแผนการจ ดการเร ยนร เป นรายช วโมง สะดวกในการใช ม องค ประกอบครบถ วนตามแนวทางการจ ดทำแผนการจ ดการเร ยนร ของสถานศ กษา นำไปพ ฒนาเป นผลงานทางว ชาการเพ อเล อนว ทยฐานะได ว ฒนาพาน ช ว ฒนาพาน ช สำราญราษฎร 2 ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ī B Ê Ç¹ÅÔ ÊÔ ÔìµÒÁ ËÁÒ ˌÒÁÅÐàÁÔ Ó «éó Ñ á»å à¼âá¾ã Ê Ç¹ ˹Öè Ê Ç¹ ã àçœ¹áµ Ð ä Œ ÃѺ ͹ØÞÒµ คณะผ เข ยน อร ณ ล มศ ร กศ.บ., กศ.ม. ชมนา ผาส พ นธ นศ.บ., ศศ.ม. คณะบรรณาธ การ ส ระ ดามาพงษ กศ.บ., กศ.ม. ณ ฐกานต ภาคพรต ศษ.บ. (เก ยรต น ยม), ศษ.ม. สก นา หน แก ว วท.บ. ISBN พ มพ ท บร ษ ท โรงพ มพ ว ²นาพาน ช จำก ด นายเร งช ย จงพ พ ฒนส ข กรรมการผ จ ดการ Ê èíการเร ยน ร ป. 1 ป. 6 (ช น ÅÐ 1 เÅ Á) ต ว ช ว ด เปšนช น ป ตาÁ หÅ กÊ ตร áกน กÅา Ï 2551 หน งส อเร ยน (ศธ. อน ญาต) แบบ½ƒกท กษะ บ บ สมบ รณ แบบ แผนÏ (CD) 1) หน งส อ เร ยน 2) แบบ½ƒกห ด 3) บ บ สมบ รณ แบบ 4) แผนÏ (CD) หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ภาษาไทย ป. 1 6 เÅ Á ส ระ ดา มา พงษ และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) คณ ตศาสตร ป. 1 6 เÅ Á ประท ม พร ศร ว ฒนก ล และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ว ทยาศาสตร ป ดร.บ ญชา แสน ทว และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ส งคมศ กษา ศาสนา และ ว ²นธรรม ป ส เทพ จ ตร ช น และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ส ขศ กษา และ พลศ กษา ป ผศ. เชาวล ต ภ ม ภาค และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ศ ลปะ ป ทว ศ กด จร ง ก จ และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) การ งานอาช พ และ เทคโนโลย ป อร ณ ล มศ ร และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กท กษะ ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) เทคโนโลย สารสนเทศ ป ดร.ศร ไพร ศ กด ร ง พงศา ก ล และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด Tops ป Rebecca York Hanlon และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด Gogo Loves English ป Stanton Procter และ คณะ หน งส อ เร ยน แบบฝ กห ด แผนฯ ซ ด BINGO! ป Ken Methold และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ แผนฯ (CD) ภาษา อ งกÄษ ป ดร.ประไพ พรรณ เอม ช และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ หล กการ ใช ภาษาไทย ป ส ระ ดา มา พงษ และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ เศรษฐก จ พอเพ ยง ป พ ษณ เพชรพ ชรก ล และ คณะ ส อ การ เร ยนร ฉบ บสมบ รณ แบบ ค ณธรรม นำ ความร ป ส เทพ จ ตร ช น และ คณะ ก จกรรม ล กเส อ เนตรนาร ฉบ บสมบ รณ แบบ ป ดร.อำนาจ ช าง เร ยน และ คณะ ก จกรรม ย ว กาชาด ฉบ บสมบ รณ แบบ ป ดร.อำนาจ ช าง เร ยน และ คณะ 3 คำนำ ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป. 1 6 ช ดน เป นส อการเร ยนร ท จ ด ทำข นเพ อใช เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนร โดยย ดหล กการออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design ท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง (Child-Centered) ตามหล กการย ดผ เร ยนเป นสำค ญ ส งเสร มให น กเร ยนม ส วนร วมในก จกรรมและกระบวนการเร ยนร สามารถสร างองค ความร ได ด วยตนเอง ท งเป น รายบ คคลและรายกล ม โดยคร ม บทบาทหน าท เอ ออำนวยความสะดวกให น กเร ยนประสบผลสำเร จ สน บสน นให น กเร ยนม โอกาสฝ กปฏ บ ต งานท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน สามารถเช อมโยงความร ในกล มสาระการเร ยนร อ น ๆ ได ในเช งบ รณาการด วยว ธ การท หลากหลาย เน นกระบวนการค ดว เคราะห ส งเคราะห และสามารถสร างองค ความร ได ด วยตนเอง ทำให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ สำค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามท หล กส ตรกำหนดนำไปส การอย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข การจ ดทำค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช ดน ได จ ดทำตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ซ งครอบคล มท กสาระการเร ยนร ค อ การดำรงช ว ต และครอบคร ว การออกแบบและเทคโนโลย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และการอาช พ ภายในเล มได นำเสนอแผนการจ ดการเร ยนร เป นรายช วโมงตามหน วยการเร ยนร เพ อให คร นำไปใช ใน การจ ดการเร ยนร ได สะดวกย งข น นอกจากน แต ละหน วยการเร ยนร ย งม การว ดและประเม นผล การเร ยนร ท ง 3 ด าน ได แก ด านความร ด านท กษะ/กระบวนการ และด านค ณธรรม จร ยธรรม และ ค าน ยม ทำให ทราบผลการเร ยนร แต ละหน วยการเร ยนร ของน กเร ยนได ท นท ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร นำเสนอเน อหาแบ งเป น 3 ตอน ค อ ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร ประกอบด วยแนวทางการใช แผนการจ ดการ เร ยนร ส ญล กษณ ล กษณะก จกรรมการเร ยนร แนวค ดการออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design (BwD) เทคน คและว ธ การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผลการ เร ยน ร ตารางว เคราะห มาตรฐาน การเร ยนร และต วช ว ดช นป และโครงสร างการแบ งเวลารายช วโมง ในการจ ดการ เร ยน ร ตอนท 2 แผนการ จ ดการ เร ยนร ได เสนอ แนะแนว ทางการ จ ดการ เร ยนร แต ละ หน วย การ เร ยนร ใน ส อ การ เร ยนร สมบ รณ แบบ และ หน งส อ เร ยน โดย ม ผ ง มโน ท ศน แสดง เป าหมาย การเร ยน ร และ ขอบข าย ภาระ งาน ผ ง การ ออกแบบ การ จ ดการ เร ยน ร และ แบ ง เป น แผน ย อย ราย ช วโมง ซ ง แผน การ จ ดการ เร ยนร แต ละ แผน ม องค ประกอบ ครบถ วน ตาม แนว ทางการ จ ดทำ แผนการ จ ดการ เร ยนร ของ สถานศ กษา 4 ตอนท 3 เอกสาร/ความร เสร ม สำหร บ คร ประกอบด วย แบบทดสอบต าง ๆ ได แก การทดสอบ ก อนเร ยนและหล งเร ยน แบบ ทดสอบ ปลาย ป แบบ ประเม น ผลงาน แบบ ประเม น พฤต กรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด าน ต าง ๆ ของ น กเร ยน และ ความร เสร มสำหร บ คร ซ ง บ นท ก ลง ใน ซ ด (CD) เพ อ อำนวย ความ สะดวก ให แก คร หร อ ผ สอน ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ป. 1 6 ช ดน ได ออกแบบการเร ยนร ด วยเทคน คและว ธ การสอนอย างหลากหลาย หว งว าจะเป นประโยชน ต อการนำไปประย กต ใช ในการ จ ดการเร ยนร ให เหมาะสมก บสภาพแวดล อมของน กเร ยนต อไป คณะ ผ จ ดทำ 5 สารบ ญ ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร แนวทางการใช แผนการจ ดการเร ยนร ส ญล กษณ ล กษณะก จกรรมการเร ยน ร การออกแบบการจ ดการเร ยนร แบบ Backward Design (BwD) เทคน คและว ธ การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผลการเร ยนร ตารางว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดช นป โครงสร างการแบ งเวลารายช วโมงในการจ ดการเร ยนร...20 ตอนท 2 แผนการจ ดการเร ยนร...22 หน วยการเร ยนร ท 1 การทำงานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส วนรวม...23 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...23 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...24 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 การเล อกใช เส อผ า...27 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 การทำความสะอาดรองเท าและกระเป าน กเร ยน...31 แผนการจ ดการเร ยนร ท 3 เคร องม อทำความสะอาดบ าน...35 แผนการจ ดการเร ยนร ท 4 การกวาดพ นบ าน...39 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 การกวาดเพดาน...43 แผนการจ ดการเร ยนร ท 6 การถ บ าน...47 แผนการจ ดการเร ยนร ท 7 การทำความสะอาดห องเร ยน...51 แผนการจ ดการเร ยนร ท 8 การจ ดเตร ยมอ ปกรณ การเร ยน...55 หน วยการเร ยนร ท 2 ร จ กผ กสวนคร ว...59 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...59 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...60 แผนการจ ดการเร ยนร ท 9 การเตร ยมการปล กผ กสวนคร ว...63 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 การด แลร กษาผ กสวนคร ว...67 แผนการจ ดการเร ยนร ท 11 การปล กผ กสวนคร ว...71 แผนการจ ดการเร ยนร ท 12 การปล กพร กข หน...75 แผนการจ ดการเร ยนร ท 13 การปล กโหระพา...79 6 หน วยการเร ยนร ท 3 ช างค ด ประด ษฐ ส งของ...83 H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน...83 H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร...84 แผนการจ ดการเร ยนร ท 14 เคร องม อทำงานประด ษฐ...87 แผนการจ ดการเร ยนร ท 15 การประด ษฐ ต กตาก งไม...91 แผนการจ ดการเร ยนร ท 16 การประด ษฐ ห นน วม อ...95 แผนการจ ดการเร ยนร ท 17 การบำร งร กษาของเล น...99 แผนการจ ดการเร ยนร ท 18 การประด ษฐ ของใช ในโอกาสต าง ๆ แผนการจ ดการเร ยนร ท 19 การซ อมแซมของใช ส วนต ว หน วยการเร ยนร ท 4 สร างงานด วยเทคโนโลย H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ท 20 การสร างของเล นหร อของใช ตามกระบวนการเทคโนโลย แผนการจ ดการเร ยนร ท 21 การสร างของเล นตามกระบวนการเทคโนโลย แผนการจ ดการเร ยนร ท 22 การสร างของใช ตามกระบวนการเทคโนโลย แผนการจ ดการเร ยนร ท 23 การออกแบบ แผนการจ ดการเร ยนร ท 24 การเล อกใช ส งของเคร องใช อย างสร างสรรค แผนการจ ดการเร ยนร ท 25 ความร เบ องต นเก ยวก บเทคโนโลย สะอาด หน วยการเร ยนร ท 5 ข อม ลรอบต ว H ผ งมโนท ศน เป าหมายการเร ยนร และ ขอบข าย ภาระ งาน H ผ งการออกแบบการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ท 26 ข นตอนการค นหาข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 27 การนำเสนอข อม ล แผนการจ ดการเร ยนร ท 28 ว ธ ด แลและร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ...151 ตอนท 1 คำช แจงการจ ดแผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย 1 2 ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พฯ ป แนวทางการใช แผนการจ ดการเร ยนร ค ม อคร แผนการจ ดการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทำข นเพ อเป นแนวทางให คร ใช ประกอบการจ ดการเร ยนร กล มส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks