แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน - PDF

Description
แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 21 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล พธ (Outcome) เป นไปตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ก าหนดไว หร อไม การด าเน นงานโครงการ และการใช ทร พยากรเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประหย ด และค มค าหร อไม รวมถ งการปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบท เก ยวข อง ท าไมต องตรวจสอบผลการปฏ บ ต งาน เพ อให ผ บร หารได ร บทราบข อม ลผลการด าเน นงานโครงการ ว าข อเท จจร งท เก ดข น (Condition) จากการ ด าเน นงาน/ผลการด าเน นงาน ม ความแตกต างจากหล กเกณฑ (Criteria) การ ด าเน นงาน/ผลผล ต/ผลล พธ ท ก าหนดไว หร อไม ถ าม ข อแตกต างระหว าง Condition ก บ Criteria จะ เก ดป ญหา/ผลกระทบ (Effects) ใดบ าง ท จะเป นความเส ยงส าค ญในการด าเน นงาน และสาเหต (Cause) มาจากอะไรท ท า ให เก ดป ญหา/ผลกระทบ เหล าน น เพ อจะได ให ข อเสนอแนะ (Recommendation) แนวทางการปร บปร งแก ไขให ม ประส ทธ ภาพย งข น ความหมายการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงาน ท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ก าหนดไว ใน แผนงาน งาน/โครงการหร อไม ม ประส ทธ ภาพและค มค าเพ ยงใด โดยให ความส าค ญก บผลงานท เก ดข นท งใน เช งปร มาณ ค ณภาพ และการใช ทร พยากร ภายใต ระยะเวลาท ก าหนด การตรวจสอบการด าเน นงานจะท าให ห วหน าส วนราชการทราบถ งผลการด าเน นงานตาม แผนงาน งาน/โครงการท อาจม ความเส ยงเป นผลให การด าเน นงานเบ ยงเบนไปจากท ก าหนด รวมท ง ป ญหาอ ปสรรคหร อ ผลกระทบท อาจเก ดข นและม ผลต อความส าเร จของการด าเน นงาน ตลอดจน แนวทางหร อมาตรการในการ ปร บปร งแก ไขการด าเน นงาน ซ งข อม ลต างๆด งกล าว เป นข อม ลท ส าค ญ ต อการต ดส นใจของห วหน าส วน ราชการในการปร บเปล ยนกลย ทธ ในการด าเน นงานท งระยะส นและ ระยะยาวได ท นกาลอ นจะช วยให การ ด าเน นงานของส วนราชการน นๆ ประสบผลส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพตามเป าหมายท ก าหนด ว ตถ ประสงค การตรวจสอบการด าเน นงานม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1. เพ อให ทราบว า ผลการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ประหย ด และปฏ บ ต ถ กต องตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ระบบ ว ธ การ และหร อมาตรฐานการปฏ บ ต งานท ก าหนดไว หร อไม อย างไร 2. เพ อให ทราบถ งผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นมาจากการด าเน นงานของส วนราชการ น นๆ 3. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานของส วนราชการให เป นไปตามแผนงาน งาน/โครงการท ก าหนด ไว ตลอดจนประส ทธ ภาพ ในการด แลร กษาทร พย ส นของทางราชการ 4. เพ อให ข อส งเกต ข อค ดเห น และหร อข อเสนอแนะในการปร บปร งแก ไขการด าเน นงาน ตาม แผนงาน งาน/โครงการของส วนราชการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และบรรล ผลส มฤทธ ของ งานตามเป าหมายท ก าหนด ประโยชน การตรวจสอบผลการด าเน นงานม ประโยชน ด งต อไปน 1. ช วยให การบร หารแผนงาน งาน/โครงการ และการด าเน นงานตามแผนงาน งาน/ โครงการของ ส วนราชการบรรล ผลตามว ตถ ประสงค และเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพย งข น และหร อ ลดความเส ยงต อการ ไม บรรล ผลส มฤทธ ของงาน 2. ช วยให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานได ทราบถ งความก าวหน า ผลส าเร จของงาน ผลกระทบ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะในการปร บปร งแก ไขการด าเน นงานตามแผนงาน งาน/โครงการให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประหย ด และบรรล ผลส มฤทธ ของงานตามเป าหมายท ก าหนด 3. ช วยท าให การใช ทร พยากรของประเทศเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน แก ประชาชนอย างแท จร ง 4. ช วยส งเสร มให เก ดกระบวนการก าก บด แลท ด 5. เป นส ญญาณเต อนภ ยล วงหน าให ก บผ บร หารและลดความเส ยงท จะท าให งานไม ส าเร จ ตาม แผนงาน งาน/โครงการ แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน ผ ตรวจสอบภายในควรปฏ บ ต ตามกระบวนการตรวจสอบ ภายใน โดยจะเร มจากการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ซ งผ ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจ ข อม ลเบ องต น ประเม นผลระบบการควบค มภายในและประเม นความเส ยง เพ อให ทราบว าส วนราชการ ม ความเส ยงในเร อง ใดบ าง และระด บส งหร อต าเพ ยงใด แล วน าข อม ลท ได ด งกล าวไปจ ดท าแผนการ ตรวจสอบ ล าด บต อไป จ ดท า แผนการปฏ บ ต งาน(Engagement Plan) ในแต ละเร องท ก าหนดไว ใน แผนการตรวจสอบ และปฏ บ ต งาน ตรวจสอบตามแผนการปฏ บ ต งานน น ตลอดจนรายงานผลการ ปฏ บ ต งานและต ดตามผลการตรวจสอบ การตรวจสอบการด าเน นงาน ประกอบด วยข นตอนด งต อไปน 1.การวางแผนการปฏ บ ต งาน 2.การปฏ บ ต งานตรวจสอบ 3.การรายงานและต ดตามผล 1. การวางแผนการปฏ บ ต งาน แผนการปฏ บ ต งาน เป นแผนท ผ ตรวจสอบภายในควรจ ดท าไว ล วงหน าว าจะตรวจสอบ แผนงาน งาน/โครงการใด ในประเด นการตรวจสอบใด โดยใช ข อม ลจากความเส ยง นโยบาย ข อม ล ข าวสารจากผ บร หาร ตลอดจนการเปล ยนแปลงของสถานการณ หร อสภาพแวดล อมของส วนราชการมา ใช ประกอบการพ จารณา จ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน เพ อให การปฏ บ ต งานตรวจสอบบรรล ผลส าเร จ ซ ง แผนการปฏ บ ต งานตรวจสอบการ ด าเน นงานม ส วนประกอบของแผนและข นตอนการวางแผน ด งต อไปน 1. ช อแผนงาน งาน/โครงการท จะตรวจสอบ 2. ประเด นการตรวจสอบ 3. ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 4. ขอบเขตการตรวจสอบ 5. แนวทางการตรวจสอบ ประกอบด วย - เร องหร อประเด นท จะตรวจสอบย อย (ถ าม ) - ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบย อย (ถ าม ) - เกณฑ การตรวจสอบ - ว ธ การตรวจสอบ - แหล งท มาของข อม ล 6. ช อผ ตรวจสอบภายในและระยะเวลาท จะตรวจสอบ 7. ช อผ สอบทานและว นท ท สอบทาน (จะบ นท กเม อสอบทานเสร จส นแล ว) 8. สร ปผลการตรวจสอบโดยย อ และกระดาษท าการท อ างอ ง (จะบ นท กเม อตรวจสอบเสร จ ส น แล ว) ข นตอนการวางแผนการปฏ บ ต งาน ผ ตรวจสอบภายในควรวางแผนการปฏ บ ต งานตรวจสอบการด าเน นงานแผนงาน งาน/ โครงการ โดยม ข นตอนด งต อไปน (1) ก าหนดประเด นการตรวจสอบ การก าหนดประเด นการตรวจสอบ เป นการก าหนดในเร องความเส ยงท ม น ยส าค ญต อผล การ ด าเน นงานของส วนราชการ ซ งอาจไม บรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล โดยประเด นการตรวจสอบ ผ ตรวจสอบภายในอาจได มาจากใน ข นตอนการวาง แผนการตรวจสอบหร อจากการส งการของห วหน าส วนราชการ หร อจากข อร องเร ยน หร อจากสถานการณ ใดๆท ได ร บความสนใจจากส วนราชการหร อสาธารณชน ซ งประเด นการ ตรวจสอบส วนใหญ ท พบโดยท วไป เช น - ผลการด าเน นงานล าช ากว าท ก าหนดในแผนงาน งาน/โครงการ เช น - ผลผล ต/ผลงานไม เป นไปตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ก าหนดไว ในแผน งาน งาน/โครงการ - ผลผล ต/ผลงานไม ได ใช ประโยชน เท าท ควร หากข อม ลด งกล าวข างต นย งม รายละเอ ยดไม เพ ยงพอท จะน ามาก าหนดประเด นการ ตรวจสอบ ผ ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข อม ลเพ มเต ม โดยด าเน นการด งน ก.รวบรวมข อม ล ผ ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข อม ลต างๆท เก ยวข องก บแผนงาน งาน/ โครงการท จะตรวจสอบ เพ อให ทราบถ งหล กเกณฑ (Criteria) และข อเท จจร ง (Condition) บางส วนท เก ดข น เช น - รายละเอ ยดแผนงาน งาน/โครงการท จะตรวจสอบ โดยรวบรวมได จากเอกสาร แผนกลย ทธ ของส วนราชการ และแผนการด าเน นงาน ข อม ลท ควรรวบรวมและศ กษา เช น เหต ผลหร อ ความเป นมา ว ตถ ประสงค เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นงาน พ นท ด าเน นงาน วงเง นงบประมาณท จะ ด าเน นงาน ข นตอนหร อระบบการด าเน นงาน ด ชน ว ดผลการด าเน นงาน (Key Performance Indicator) ผลผล ต ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ เป นต น - รายละเอ ยดงบประมาณท ได ร บจ ดสรรให ก บแผนงาน งาน/โครงการตามเอกสาร งบประมาณและตามแผนกล ย ทธ - กฎหมาย ระเบ ยบ และข อบ งค บต างๆท เก ยวข อง - ค ม อและหร อมาตรฐานการปฏ บ ต งาน - สภาพการด าเน นงานและผลการด าเน นงาน - ความเส ยง การบร หารความเส ยง รวมท งระบบการควบค มภายใน - รายงานผลการประเม นระบบการควบค มภายใน และหร อรายงานผลการประเม น ความเส ยงท จ ดท าโดยหน วย ร บตรวจและหร อผ ตรวจสอบภายใน - ผลการตรวจสอบของผ ตรวจสอบภายในและหร อส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น (ถ าม ) เป นต น ข.ว เคราะห ข อม ล ผ ตรวจสอบภายในควรน าข อม ลท รวบรวมได มาศ กษาและว เคราะห ว า ข อเท จจร งท เก ดข น หร อส งท เป นอย ในการด าเน นงานม ความแตกต างก บหล กเกณฑ หร อส งท ควรจะเป น ตามแผนงาน งาน/ โครงการหร อไม ถ าม ข อแตกต าง ข อแตกต างท เก ดข นด งกล าวม ผลกระทบท เป นต ว แปรส าค ญต อความส าเร จ หร อความล มเหลวของแผนงาน งาน/โครงการหร อไม ถ าม ก ควรน ามา พ จารณาก าหนดเป นประเด นการ ตรวจสอบ (2) ก าหนดว ตถ ประสงค การตรวจสอบ เม อผ ตรวจสอบภายในได ประเด นการตรวจสอบแล ว ต อไปควรก าหนดว ตถ ประสงค ว าใน ประเด นการ ตรวจสอบด งกล าวจะตรวจสอบเพ อให ทราบข อเท จจร งท เก ดข นแตกต างจากผลการ ด าเน นงานท ก าหนดไว อย างไร ป ญหา อ ปสรรค และผลกระทบท เก ดข น รวมท งสาเหต และ ข อเสนอแนะ ท งน ว ตถ ประสงค ด งกล าว ควรสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของแผนการตรวจสอบด วย (3) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เม อก าหนดว ตถ ประสงค การตรวจสอบท สอดคล องก บประเด นการตรวจสอบแล ว ข นตอน ต อไป ควร ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบท สามารถบรรล ว ตถ ประสงค การตรวจสอบด งกล าว โดย ขอบเขตการตรวจสอบอาจ ครอบคล มถ งระบบงาน เอกสารหล กฐาน รายงาน บ คลากร สถานท ระยะเวลา และทร พย ส นท เก ยวข อง ซ งควรให สอดคล อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks