ก าหนดเป าหมายการค ดเล อก - PDF

Description
แนวทางการค ดเล อกเข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ ป ๒๕๕๗ กรณ ร บน ส ตน กศ กษาท ศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และ ผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบการประก นการม งานท า คณะกรรมการบร หารโครงการผล

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการค ดเล อกเข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ ป ๒๕๕๗ กรณ ร บน ส ตน กศ กษาท ศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และ ผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบการประก นการม งานท า คณะกรรมการบร หารโครงการผล ตคร ม ออาช พ ได มอบหมายให คณะท างานพ จารณาเกณฑ และ ค ดเล อกสถาบ นฝ ายผล ตและน ส ตน กศ กษาเข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา ค ดเล อกผ เข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ กรณ น ส ตน กศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบการประก นการม งานท า ด งน ๑. ก าหนดเป าหมายการค ดเล อก ผ เข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ กรณ น ส ตน กศ กษาท ศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบประก นการม งาน ท าจ านวน ๑,๑๔๐ คน แบ งเป น ๑.๑ อ ตราส งก ด สพฐ. จ านวน ๑,๐๐๐ คน ๑.๒ อ ตราส งก ด สอศ. จ านวน ๑๔๐ คน หมายเหต ขณะน รอการย นย นจาก สพฐ. และ สอศ. รายละเอ ยดตามเอกสารหมายเลข ๑ ๒. ก าหนดปฏ ท นการค ดเล อกผ เข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ กรณ น ส ตน กศ กษาท ศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบประก นการม งานท า (เอกสารหมายเลข ๒) รายละเอ ยดตามเอกสารหมายเลข ๒ ๓. เกณฑ การค ดเล อกผ เข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ กรณ น ส ตน กศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ และผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรว ชาช พคร (๕ ป ) ร ปแบบประก นการม งานท า ๓.๑ เกณฑ ค ณสมบ ต ๑) ม ส ญชาต ไทย และม บ ตรประจ าต วประชาชนไทย ๒) ม ค ณสมบ ต เป นผ ประกอบว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต สภา คร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา พ.ศ.๒๕๔๗ ๓) เป นน ส ตน กศ กษาคร หล กส ตรระด บปร ญญาตร ๕ ป ท ก าล งศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ หร อผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หล กส ตรการผล ตคร ๕ ป ใน สาขาว ชาท โครงการฯ ก าหนด ๔) ต องศ กษาหล กส ตรการผล ตคร ระด บปร ญญา (๕ ป ) ท ผ านการร บรองมาตรฐานหล กส ตร และมาตรฐานการผล ตจากค ร สภา และมาตรฐานค ณว ฒ จากส าน กคณะกรรมการข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา (ส.ก.ค.ศ.) ๕) กรณ ผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรการผล ตคร ๕ ป ต องไม เป นข าราชการคร ในท กส งก ด และม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พคร ๓.๒ เกณฑ การค ดเล อก ๑) ต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม (GPAX) ด งน ๑.๑) กรณ น ส ตน กศ กษาคร หล กส ตรระด บปร ญญาตร ๕ ป ท ก าล งศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ ต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม (GPAX) (รวมภาคฤด ร อน) ตาม ข อบ งค บของสถาบ นอ ดมศ กษา ต งแต ช นป ท ๑ ภาคเร ยนท ๑ ของช นป ท ๕ (๑) ผลการเร ยนเฉล ยสะสมท กว ชาในภาพรวม ไม ต ากว า ๓.๐๐ (๒) ผลการเร ยนในว ชาเอกสะสม ไม ต ากว า ๓.๐๐ (๓) ผลการเร ยนในว ชาช พคร สะสม ไม ต ากว า ๓.๐๐ ๑.๒) กรณ ผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หล กส ตรการผล ตคร ๕ ป (๑) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม (GPAX) ตลอดหล กส ตร ไม ต ากว า ๓.๐๐ (๒) ผลการเร ยนในว ชาเอกสะสม (GPAX) ตลอดหล กส ตร ไม ต ากว า ๓.๐๐ (๓) ผลการเร ยนในว ชาช พคร สะสม (GPAX) ตลอดหล กส ตร ไม ต ากว า ๓.๐๐ ๒) ผ านการสอบค ดเล อกท ง ๔ ว ชาตามท โครงการก าหนด โดยต องไม ได คะแนน ๐ (ศ นย ) ในว ชาใดว ชาหน ง ๓) ต องเข าร วมโครงการอบรมและการปฐมน เทศเตร ยมความพร อมเข าส ว ชาช พคร ตามท โครงการ ฯ จ ดให ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ของระยะเวลาท ม การอบรม และผ านการ ทดสอบความร หล งการอบรม ๔) ปฏ บ ต ตามเง อนไขของโครงการผล ตคร ม ออาช พ ร ปแบบการประก นการม งานท า ด งน ๔.๑) น กศ กษาท เข าร วมโครงการผล ตคร ม ออาช พ ร ปแบบการประก นการม งานท าร ฐจะ ไม จ ดสรรเง นท นการศ กษาให ๔.๒) กรณ น ส ตน กศ กษาคร หล กส ตรระด บปร ญญาตร ๕ ป ท ก าล งศ กษาช นป ท ๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๖ เม อส าเร จการศ กษาต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมท กว ชา (GPAX) ผลการเร ยนในว ชาเอกสะสม (GPAX) และผลการเร ยนในว ชาช พคร สะสม (GPAX) ตามข อบ งค บของสถาบ นอ ดมศ กษาท ส งก ดไม ต ากว า ๓.๐๐ หากได คะแนน ต ากว าเกณฑ ก จะถ กต ดส ทธ การได ร บการบรรจ เข าร บราชการ ๔.๓) ต องพร อมท นท ท จะร บการบรรจ เข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาในสถานศ กษาตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการอาช วศ กษาท โครงการฯ ก าหนด ๔.๔) หากยกเล กไม เข าร วมโครงการฯ ต องแจ งให คณะกรรมการฯ ทราบล วงหน า อย าง น อย ๗ ว น ๔.๕) หากม ภ ม ล าเนาตามพ นท ท ก าหนด จะได ร บการพ จารณาเป นล าด บแรก ๓.๓ กรณ ท เก ดป ญหา หร อม ข อจ าก ดท ไม สามารถด าเน นการตามประกาศน ได ให คณะกรรมการ บร หารโครงการผล ตคร ม ออาช พพ จารณาด าเน นการตามควรแก กรณ ๓.๔ การว น จฉ ยของคณะกรรมการบร หารโครงการผล ตคร ม ออาช พให เป นท ส นส ด ๔. หล กฐานการสม ครร บท นโครงการ ฯ ๔.๑ ใบสม คร (ต ดร ปถ ายแล ว) ๔.๒ ร ปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวก ขนาด ๑ น ว ถ ายมาแล วไม เก น ๖ เด อน จ านวน ๑ ร ป (ใช ต ดใบ สม คร ๑ ร ป โดยเข ยนช อ-นามสก ลก าก บไว ด านหล งของร ปด วยหม ก) ๔.๓ ส าเนาบ ตรประชาชนของผ สม คร ๔.๔ ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม คร ๔.๕ ส าเนาทะเบ ยนบ านของบ ดา มารดา (ถ าบ ดาและ/หร อมารดา ถ งแก กรรมแนบหล กฐานด วย เช น ใบมรณะบ ตรเป นต น) ๔.๖ ส าเนารายละเอ ยดผลการศ กษา (Transcript) ๔.๗ ใบร บรองผลการเร ยนเฉล ยสะสม (GPAX ผลการเร ยนรวม ว ชาเอก ว ชาช พคร ) ตามแบบฟอร ม ท ก าหนด ให ใช ใบจร งท ม การลงนามโดยผ บร หารระด บมหาว ทยาล ยพร อมประท บตรา มหาว ทยาล ยเท าน น รายละเอ ยดตามเอกสารหมายเลข ๓ ๕. การต ดต อและส งเอกสารให ใช ตามท อย ด งน โครงการผล ตคร ม ออาช พ ส าน กนโยบายและแผนการอ ดมศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ๓๒๘ ถนนศร อย ธยา แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทรศ พท ๐๒-๖๑๐-๕๓๔๘, ๕๓๕๘-๙, ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๒-๓๕๔-๕๖๐๐,๕๕๘๒ Emai: ๖. ระยะเวลาการร บสม คร ว นท ๖ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๗. ว ธ การสม คร สม ครออนไลน ผ าน website ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) แล วให ผ สม ครพ มพ ใบสม ครต ดร ปถ ายให เร ยนร อย และเอกสารส าเนาท กฉบ บให ลงนามร บรองส าเนาถ กต องโดยผ สม ครท กหน า แล วจ ดส งให ก บโครงการผล ตคร ม ออาช พ ตามท อย ใน ข อ ๕ ภายในว นท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ด วยตนเองหร อทางไปรษณ ย เท าน น โดยใช ว นท ไปรษณ ย ประท บตราร บเป นหล กในการน บว นท จ ดส งเอกสารให ก บโครงการ ฯ ผ สม ครท ไม จ ดส งเอกสาร หร อส งเอกสารไม ครบถ วน หร อม ค ณสมบ ต ไม ตรงก บท ระบ ข างต น หร อม ข อความเป นเท จ จะถ อว าการสม ครเข าร วมโครงการฯ เป นโมฆะ และหมดส ทธ เข า ร วมโครงการฯ และหากผลการเร ยนท กรอกในใบสม ครไม ตรงก บใบร บรองผลการเร ยนจาก มหาว ทยาล ย จะใช ข อม ลจากใบร บรองผลการเร ยนของมหาว ทยาล ย ส าหร บการพ จารณา ค ดเล อกเข าร วมโครงการ ๘. การเล อกบรรจ เข าร บราชการ ผ สม ครม ส ทธ สามารถเล อกบรรจ เข าร บราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วยส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เพ ยง อย างใดอย างหน งเท าน น โดยสามารถเล อกได จ านวน ๕ อ นด บ หากตรวจสอบพบว า ผ สม ครเล อกบรรจ เข าร บราชการเพ อเป นข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาท งส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา จะถ กต ดส ทธ การสม ครเป นผ เข าร วมโครงการ ฯ ๘.๑ กรณ เล อกบรรจ เข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ให ระบ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน ๑๘๓ แห ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา จ านวน ๔๓ แห ง และส าน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ) ท ประสงค จะบรรจ เป น ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามแนบท ายประกาศ กรณ ท ผ สม ครระบ ประเภทโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ไม ตรงก บ เอกสารแนบท ายประกาศร บสม ครจะหมดส ทธ การเข าร วมโครงการ ฯ ๘.๒ กรณ เล อกบรรจ เข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สามารถเล อกสาขาว ชาท ต องการ และ ว ทยาล ย/สถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ตามแนบท ายประกาศ กรณ ท ผ สม ครระบ สาขาว ชา สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ไม ตรงก บเอกสารแนบท ายประกาศร บสม คร จะหมดส ทธ การเข าร วมโครงการ ฯ ๙. การประกาศท น งสอบ/สถานท สอบ ว นท ๗ ม ถ นายน ๒๕๕๗ โดยประกาศทาง website ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค กรมหาชน) ผ สม ครต องตรวจด ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบด วยตนเองและ สามารถพ มพ เลขรห สประจ าต วสอบและสนามสอบได ๑๐. ข อสอบท ใช ในการค ดเล อก ประกอบด วย ๔ ว ชา ด งน ๑๐.๑ ว ชาภาษาไทยเพ อการส อสาร ล าด บท ท กษะ ร ปแบบ จ านวน ข อ น าหน กคะแนน (ร อยละ) ๑ การเข ยน เล อกตอบ ๕ ต วเล อก ๓๐ ๕๐ ๒ การอ าน เล อกตอบ ๕ ต วเล อก ๑๓ ๒๐ ๓ บ รณาการการอ านและการเข ยน เข ยนตอบ ๒ ๓๐ รวม ๔๕ ๑๐๐ ๑๐.๒ ว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ล าด บท ท กษะ ร ปแบบ จ านวน ข อ น าหน กคะแนน (ร อยละ) ๑ การฟ ง เล อกตอบ ๕ ต วเล อก ๓๐ ๕๐ ๒ การอ าน เล อกตอบ ๕ ต วเล อก ๑๓ ๒๐ ๓ การเข ยน เข ยนสร ปความและแสดง ๒ ๓๐ ข อเสนอและจากการอ าน รวม ๔๕ ๑๐๐ ๑๐.๓ ว ชาช พคร และกฎหมายการศ กษา ล าด บท ท กษะ ร ปแบบ จ านวน ข อ น าหน กคะแนน (ร อยละ) ๑ การพ ฒนาหล กส ตร ๕ ๑๐ ๒ การจ ดการเร ยนร ๕ ๑๐ ๓ จ ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks