แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 7 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว ทยาล ย เพราะฉะน นการท มหาว ทยาล ยม เป าหมายในการพ ฒนาองค ความร และสร างบ คลากรว ชาช พออกไปปฏ บ ต งานในส งคม การพ ฒนา บ คลากรจ งถ อได ว าเป นก าล งในการข บเคล อนการด าเน นการตามภารก จหล กของมหาว ทยาล ยให เป นไปตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ท เน นเป าหมายในการสร างองค ความร และพ ฒนาภ ม ป ญญาให ก บส งคม จากการท างานท ผ านมาตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ 2555 ท าให มหาว ทยาล ยได ม แนวทางการด าเน นงานเพ อสานต อให ตรงตามย ทธศาสตร และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ด งน นในป งบประมาณ 2556 ทางคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร จ งดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 โดยจ ดให ม ย ทธศาสตร ท ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย เพ อให เก ดการปร บปร งพ ฒนาข ด ความสามารถของบ คลากรในมหาว ทยาล ย แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 1 โครงสร างการบร หารงานมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 2 ข อม ลจานวนบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ (ข อม ล ณ ว นท 4 มกราคม พ.ศ. 2556) 1) จานวนบ คลากร จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา ประเภท ต ากว าตร ตร โท เอก รวมท งหมด ข าราชการ ผ บร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวมท งหมด ) จานวนบ คลากร จาแนกตามสายงาน ประเภท ว ชาการ ปฏ บ ต การ รวมท งหมด ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวมท งหมด ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ว ตถ ประสงค 1. เพ อสน บสน นแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 5 ป ซ งสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ได ให ความเห นชอบแล ว อ นจะนาไปส ว ส ยท ศน ท มหาว ทยาล ยกาหนด 2. เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด - ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล - ม ความพ งพอใจในการทางาน - ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต - ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเอง และพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตสาน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 3. เพ อสอดร บก บการดาเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน า องค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร เพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 3 หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1. หน วยงานท เสนอแผน : กล มงานบร หารงานบ คคล 2. หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงาน บร หารงานบ คคล 3. การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงานบร หารงานบ คคล ด าเน นการต ดตามประเม นผล ป ละ 1 คร ง โดยขอให หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ได ดาเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และนาผลการประเม นไปปร บปร งการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4. การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงานบร หารงานบ คคล ดาเน นการว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม นส มฤทธ ผล ของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดทารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละหน งคร ง เป าหมายและต วช ว ดความสาเร จของการดาเน นงานตามแผน 1. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการหร อน าเสนอผลงาน ว ชาการ ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 10 เม อเท ยบก บจ านวน อาจารย ประจาท งหมด (โดยไม น บซ า) 2. บ คลากรสายปฏ บ ต การของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ (อย างน อยรายละ 1 คร ง) ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 30 เม อ เท ยบก บจานวนบ คลากรสายปฏ บ ต การท งหมด (โดยไม น บซ า) 3. อาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได ร บท นไปศ กษาต อใน และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จานวนไม น อยกว า 5 ราย 4. ผลงานว จ ยท แล วเสร จในแต ละป งบประมาณม จานวนไม น อยกว า 3 ช น แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมการประช มทางว ชาการ และน าเสนอผลงานว ชาการ และบ คลากร สายปฏ บ ต การให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนาและด งาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อสร างความร วมม อและเคร อข ายการ พ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว 3. ส งเสร มให อาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ 4. สน บสน นส งเสร มให อาจารย ประจาสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 5. การด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ต ผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การพ ฒนา ผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจดส ทธ บ ตร/ อน ส ทธ บ ตร โดย จ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากรสาย ปฏ บ ต การ แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 4 7. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อให สามารถน าความร จากการ ปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคลมาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนา บ คลากรและการพ ฒนางาน 8. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น า ส าหร บผ บร หาร ท กระด บของ มหาว ทยาล ยและหน วยงาน 9. พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถทาการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 10. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน (Empowerment) เพ อพ ฒนา บ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการทางานเพ มข น 11. น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคลและส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต น และระด บกลางให สามารถ กาหนดความจาเป นท จะร บการพ ฒนา (Training Needs) ของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 12. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผลงานท รวดเร วและถ กต อง 13. จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน โดย หน วยงานกลางของมหาว ทยาล ยอย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละหน วยงานจ ดให แก บ คลากรในส งก ด เพ อให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต ละหน วยงาน 15. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ไว ในหล กส ตร การส มมนาและฝ กอบรม สาหร บอาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การ 16. กระต นให เก ดจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ โดยจ ดก จกรรมท เน นความเป น เอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย โดยอาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชน หร อส งคม ย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาบ คลากรใหม ท กสายงาน กล มเป าหมาย 1. ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ 2. ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย สายปฏ บ ต การ 3. พน กงานราชการและล กจ างช วคราว ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา : เพ อให บ คลากรใหม ได ม โอกาสเร ยนร ถ งโครงสร าง นโยบาย การบร หารจ ดการ คณะฯ และมหาว ทยาล ย ได ร บร และเข าใจกฎระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ได ตระหน ก ในความส าค ญของบทบาทและหน าท ของตน โอกาสความก าวหน า ส ทธ สว สด การต าง ๆ ท พ งได ร บจากพน กงาน ได ร จ กค นเคยก บผ ร วมงานอ น ๆ ในการสร างเคร อข าย อ นจะก อให เก ดความร ก ความผ กพ น ก บองค กร ม ความ สาม คค ปรองดอง และเป นประโยชน ต อการร วมเป นพล งผล กด นท ด ของคณะฯ และมหาว ทยาล ย ให สามารถบรรล เป าหมายตามภารก จ ว ส ยท ศน และปร ชญา โครงการ / ก จกรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรใหม ท กท านเข าร วมโครงการปฐมน ทศพน กงานท มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการส มมนามหาว ทยาล ย โครงการส มมนาสายว ชาฯ และโครงการส มมนาสาขาว ชา ต วช ว ด 1. ร อยละ 80 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 5 ย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม กล มเป าหมาย : บ คคลากรท กสายงาน ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา : เพ อเสร มสร างให บ คลากรท กสายงานตระหน กในความส าค ญของการม ค ณธรรม และจร ยธรรม และน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ครองคน และครองตน ให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการ บ านเม องท ด โครงการ / ก จกรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรได เข าร วมก จกรรมด านส งเสร มค ณธรรม และจร ยธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พของบ คคลากรในมหาว ทยาล ย 3.โครงการอบรมต าง ๆ เพ อส งเสร มค ณธร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks