ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย - PDF

Description
ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 9 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK PRESENTATION โดย นายจ รว ฒน เย นกาย Mr. Chirawat Yenkai ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการ เลขท ๑๑๑๙ ส งก ด ส วนพ ฒนาอ ทยานแห งชาต ส าน กอ ทยานแห งชาต กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เอกสารประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารง ต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท ๔๔๐๒ ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ค าน า เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อประกอบการประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง น กว ชาการป าไม ช านาญการพ เศษ ต าแหน งเลขท 4402 ส วนอ ทยานแห งชาต ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 1๔ (ตาก) เน อหาประกอบด วย การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ข าพเจ า หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน และเป นค ม อให ผ สนใจศ กษา ม ความเข าใจแนวทางในแต ละข นตอนมากย งข น เพ อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการน าเสนองานด านป าไม นายจ รว ฒน เย นกาย น กว ชาการป าไม ช านาญการ ม ถ นายน ๒๕๕๕ สารบ ญ หน า 1. บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 ๑.๒ ว ตถ ประสงค 2 ๑.๓ ระยะเวลา 2 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ องค ความร หล กการท างานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint องค ความร ด านการน าเสนอประชาส มพ นธ เผยแพร งานด านป าไม องค ความร หล กการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ผลการด าเน นงาน 3.1 เน อหาสาระและข นตอนการด าเน นงาน ผลส าเร จของงาน (เช งปร มาณ/ค ณภาพ) การน าไปใช ประโยชน ความย งยากในการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นงานและข อค ดเห นข อเสนอแนะ 4.1 สร ปผลการด าเน นงาน ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ 24 เอกสารอ างอ ง 25 ภาคผนวก 26 ภาพผนวกท 1 : การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative (CEP BCI) 27 ภาพผนวกท 2 : การน าเสนอ (ร าง) เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ 28 ภาพผนวกท 3 : การน าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย 29 ภาพผนวกท 4 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 30 ภาพผนวกท 5 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 49 ภาพผนวกท 6 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 81 ภาพผนวกท 7 : ผลงานส อการน าเสนอสร ปเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต บทค ดย อ นายจ รว ฒน เย นกาย ในการปฏ บ ต งานในหน าท ห วหน าหน วยงาน โดยเฉพาะห วหน าอ ทยานแห งชาต ม ความ จ าเป นอย างย งท จะต องม การน าเสนอข อม ลด านต างๆ ในโอกาสต างๆ ด งน นห วหน าจะต องม การวางแผนในการ น าเสนองานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อผ ฟ งในแต ละกล มเป าหมาย การน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นทางเล อกหน งท สามารถท าได อย างง ายจนพ ฒนาไปถ งข นส ง การน าเสนองานด านป าไม กรณ งานด านอ ทยานแห งชาต น จะกล าวถ ง การจ ดท าการน าเสนอ งานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย างง าย สามารถท จะท าได ด วยตนเอง โดยเร มต นจากการวาง โครงเร องท ถ กต องครบถ วน แล วใช ข อม ลท ได รวบรวมไว จากการปฏ บ ต งานในแต ละด าน เช น ภาพถ าย แผนท กราฟ หร อตาราง มาสร ปประกอบต วอ กษรบรรยายท เหมาะสมในแต ละแผ นงาน เพ อประกอบค าบรรยายจาก ว ทยากร โดยม ว ตถ ประสงค ให ผ ฟ งได เข าใจและเห นภาพอย างช ดเจน ซ งจากการศ กษาน ได ด าเน นการจ ดท า การน าเสนอผลงานอ ทยานแห งชาต ด วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เสร จส นและใช ประโยชน แล ว จ านวน ท งส น 4 เร อง ได แก 1. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช 2. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต แม เมย 3. การน าเสนอข อม ลอ ทยานแห งชาต คลองว งเจ า จ งหว ดก าแพงเพชร-ตาก 4. การน าเสนอเหต การณ ไฟไหม ท อ ทยานแห งชาต ตากส นมหาราช เม อป พ.ศ ค าหล ก : การน าเสนอ งานด านป าไม โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๑.๑ หล กการและเหต ผล 1 1. บทน า ในป จจ บ นน การน าเสนอเข ามาม บทบาทส าค ญในองค กรทางธ รก จ ทางการเม อง ทางการศ กษา หร อแม แต หน วยงานของร ฐท กแห งก ต องอาศ ยว ธ การน าเสนอ การน าเสนอเป นกระบวนการในการถ ายทอด เน อหาสาระ ข อม ลข าวสาร ข อเท จจร ง หร อข อเสนอ ซ งม ว ตถ ประสงค และแผนการน าเสนอ เร องท ช ดเจน ภายในระยะเวลาท เหมาะสม เพ อส อสารข อม ลเสนอความเห น เสนอขออน ม ต เพ อการต ดส นใจ หร อเสนอข อสร ป ผลการด าเน นงานต างๆ ผ ม หน าท เก ยวก บการประชาส มพ นธ การแนะน าเพ อการเย ยมชม การฝ กอบรม น าเสนอท ประช ม หร อบรรยายให ความร แก ผ ร บฟ ง ผ ท เป นห วหน างานท กระด บจะต องร จ กว ธ การน าเสนอ เพ อน าไปใช ให เหมาะสมก บงานต างๆ และเพ อผลส าเร จของการพ ฒนางานของตน การน าเสนอเป นการน าสารส ผ ร บสาร ซ งว ธ การท ง ายท ส ดค อ การพ ดเป นหล ก แต ในบางคร ง การพ ดด วยวาจาเพ ยงอย างเด ยวอาจท าให การส อสารผ ดพลาดไม ช ดเจนและอาจท าให ผ ร บฟ งกล มเป าหมาย เบ อหร อไม สนใจในส งท ก าล งน าเสนอ ด งน นจ งม การน าส ออ นๆ มาใช ประกอบเพ อด งด ดความน าสนใจใน เน อหาท ก าล งน าเสนอ และเป นการท าความเข าใจท ถ กต องในเน อหาท น าเสนอ องค ประกอบท เข ามาเก ยวข อง ในการน าเสนอ อาจสร ปเป นร ปแบบได ด งน ผ น าเสนอ สาร ส อ ผ ร บสาร - บ คล กภาพ - น าเส ยง - เทคน คการน าเสนอ ฯลฯ - เร องท น าเสนอ - เส ยง/ภาษา - ข อความ - ร ปภาพ - กราฟ ฯลฯ - ปากเปล า - เคร องขยายเส ยง - สไลด - ภาพน ง - กระดาน ฯลฯ - จ านวน - ความร พ นฐานของผ ฟ ง - ว ฒนธรรมท แตกต าง - ล กษณะของผ ฟ ง เช น ผ ตรวจราชการ น กท องเท ยว ฯลฯ ในอด ตการน าเสนอ แต ละคร งต องเตร ยมต วและเตร ยมอ ปกรณ ก นมากพอสมควร ค อนข าง ย งยาก ส งท เป นป ญหาและเก ดข นบ อยมากค อ การแก ไข ข อความหร อร ปภาพ เม อมาส ย คด จ ตอล ย คท คอมพ วเตอร ม บทบาทช วยในการจ ดเตร ยมงานน าเสนอ ไม ต องว นวายก บการตกแต งสไลด และเร องจ กจ กของ เคร องฉายสไลด อ กต อไป เพราะคอมพ วเตอร สามารถสร างงานน าเสนอแบบเบ ดเสร จในเวลาไม นานน ก ต างจาก การเตร ยมงานน าเสนอแบบเด มอาจต องใช เวลาเป นว นๆ เราสามารถต อท ว หร อจอภาพขนาดใหญ โดยท ไม ต อง เตร ยมอ ปกรณ อะไรมากน ก ผ ฟ งก สามารถเห นงานน าเสนอได ช ดเจนไม ผ ดเพ ยน ประโยชน ท เห นได ช ดอ ก ประการหน งก ค อ เราสามารถใช ระบบม ลต ม เด ยท ม อย ในคอมพ วเตอร มาช วยเพ มส ส นในงานน าเสนอของเราได อาท เช น เป ดภาพยนตร ประกอบการบรรยาย หร อส งให ต วอ กษรว งวนไปมาพร อมเส ยง ส งเหล าน เป นแรง ด งด ดท ท าให ผ ฟ งสนใจก บงานน าเสนอได อย างมาก 2 ป จจ บ นโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได เข ามาม บทบาทส าค ญในการน าเสนอไม ว าจะใช น าเสนองาน ในการประช ม ส มมนา ตลอดจนถ งในการประกอบการบรรยาย โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมยอดน ยมในการน าเสนอข อม ล (Presentation) เป นหน งในโปรแกรม Microsoft Office ท ม ประโยชน มากโปรแกรมหน ง เน องจาก PowerPoint เป นโปรแกรมในการน าเสนอข อม ลในล กษณะ Multimedia ท สามารถน าเสนอในร ปแบบของต วอ กษร ภาพน ง ภาพยนตร และเส ยงเพลง ได ในเวลาเด ยวก น โดยต วโปรแกรมน นสามารถน าส อเหล าน มาผสมผสานได อย างลงต วและม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เพ อท าให การ น าเสนอเป นไปอย างม ส ส น น าสนใจ และน าเช อถ อ และด วยความสามารถพ เศษของเวอร ช นป จจ บ น ท าให สามารถใช งานง ายและสะดวกย งข น ด งเช น การน าเสนอ Greater Mekong Subregion (GMS) Core Environment Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative(CEP BCI) (ภาพผนวกท 1), การน าเสนอ(ร าง)เกณฑ อ ทยานแห งชาต ปลอดโรค ปลอดภ ย ท องเท ยวส ขใจ (ภาพผนวกท 2) และการ น าเสนอโครงการจ ดท าแนวเช อมต อเพ ออน ร กษ ความหลากหลายทางช วภาพ ในประเทศไทย (ภาพผนวกท 3) ๑.๒ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเผยแพร การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองานด านป าไม 2. เพ อจ ดท าการน าเสนองานด านอ ทยานแห งชาต ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint จ านวน 4 เร อง 3. เพ อเพ มประส ทธ ภาพแก กล มเป าหมายผ ร บฟ งให เก ดความเข าใจงานอ ทยานแห งชาต ๑.๓ ระยะเวลา ขอบเขตของระยะเวลา ด าเน นการในระหว างป พ.ศ ถ ง พ.ศ. 2553 3 2. ตรวจเอกสาร 2.1 องค ความร ด านการจ ดการป าอน ร กษ ป าไม จ ดเป นทร พยากรธรรมชาต ประเภทท เก ดข นทดแทนใหม (renewable) ได การจ ดการ ทร พยากรป าไม ให อ านวยประโยชน แก ส งคมมน ษย ย อมข นอย ก บความต องการของมน ษย หร อเจ าของป าท ต องการจะน าทร พยากรป าไม ไปใช ประโยชน ในด านใด โดยจะต องค าน งถ งศ กยภาพของพ นท ตลอดจน ความสามารถและประส ทธ ภาพของป าอ กด วย อย างไรก ด การจ ดการทร พยากรป าไม จ าเป นต องอาศ ยพ นฐาน ทางน เวศว ทยาเป นหล ก น กว ชาการป าไม ได วางแนวทางการจ ดการทร พยากรป าไม เพ อให ป าไม ท าหน าท บร การส งคม มน ษย ท งในด านการผล ตไม และของป าให มน ษย ได ใช สอยและท าหน าท ป องก นภ ยและร กษาความสมด ลของ ธรรมชาต กล าวค อหากพ นท ใดม ความลาดช นมากกว าร อยละ 35 อย บนท ส งช น ซ งจ ดเป นแหล งต นน าล าธาร ม สภาพป าสมบ รณ ม ความหลากหลายทางช วภาพท งชน ดพ นธ พ ช และพ นธ ส ตว และเป นชน ดพ ชและส ตว ท หา ยาก หร อม สภาพธรรมชาต ท สวยงาม ม จ ดเด นเฉพาะต ว พ นท ป าไม ล กษณะด งกล าวก ควรจะต องจ ดการและ น ามาใช ประโยชน เป นป าส าหร บป องก นภ ย หร อร กษาความสมด ลของธรรมชาต หร อท เร ยกว า ป าอน ร กษ แต ถ าหากพ นท ป าน นอย ในเช งเขา หร อท ค อนข างราบ ไม ได อย ในบร เวณท จ ดเป นแหล งต นน าล าธารท ส าค ญ ไม ม จ ดเด นอะไรเป นพ เศษ ไม ได เป นแหล งพ นธ กรรมของท งพ ชและส ตว ท หายากแต ม ไม ท ม ค ณค าทางเศรษฐก จอย มากมาย สมควรท จะน าไม เหล าน นมาใช ประโยชน พ น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks