การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล - PDF

Description
การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 8 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให ม ประสบการณ ม ใบร บรองการทางาน หร อ ผ านการฝ กอบรมจากสถาบ นท ได ร บรองในด านสปา หร อในเร องธ รก จ บร การ ก าหนดกรอบเง นเด อนท ช ดเจน ท กตาแหน ง 5 = ลงส อประกาศร บสม คร ร บสม คร ค ดใบร บสม คร น ดส มภาษณ ขอ ใบร บรองงาน แจ งรายละเอ ยดของงาน พน กงานร บทราบข อตกลงระหว าง ล กจ างก บองค กร ม การตรวจสอบก อนทา ส ญญาจ าง 5 = ม ข อก าหนดและน ามาบ งค บใช ให เก ด การสร างบรรยากาศของการทางาน ร วมก นอย างเป นระบบ เพ อให ผลงาน เป นไปตามเป าหมาย 5 = ม การกล าวต อนร บจากผ บร หาร น าเสนอธ รก จแจกค ม อพน กงาน กล าวถ งกฎระบบ ว การปฎ บ ต ผลประโยชน ของพน กงานและ ความส มพ นธ ของพน กงานก บล กค า ตรวจเอกสารพน กงานให ครบเป นคร ง ส ดท าย และพาชมสถานท 5 = แจ งให ทราบกฎระเบ ยบเม อพน กงาน ทาผ ดโดยใช ว ธ การและใช คาพ ดท เหมาะสมโดยคาน งถ งเวลา เจาะจง เฉพาะป ญหา และอธ บายให พน กงานทราบถ งผลกระทบท เก ดก บ งานโดยไม ใช อารมณ และความร ส ก ส วนต ว กล มท 1 ให ก าหนดค ณสมบ ต ของ ผ ให บร การก จการสปาท กตาแหน ง กล มท 2 ให ก าหนดแบบฟอร มใบสม ครงาน ของผ ให บร การก จการสปา กล มท 3 ให ก าหนดกฎระเบ ยบว น ยพน กงานผ ให บร การก จการสปา * ให แต ละกล มระดมสมอง โดยใช เวลา 15 นาท และน าเสนอกล มละ 5 นาท 1.1 การให คาปร กษาเพ อป องก น การผ ดว น ยหร อการลาออก 1.2 ว ธ การด าเน นการให คาปร กษาเพ อพ ฒนา และสร างขว ญก าล งใจ 1.3 ว ธ การปฏ บ ต ของห วหน า กรณ ท พน กงานท า ผ ดว น ย ม ปฏ ก ร ยาก บการว ากล าวต กเต อน 1.4 การต ดตามการปฏ บ ต งานอย างม ระเบ ยบ 1.5 ว ธ การแจ งผลการปฏ บ ต งานจากห วหน าขณะ ปฏ บ ต งาน 5 = ม การให คาปร กษา เตร ยมข อม ลและ ก าหนดว นเวลาล วงหน า เก บรวบรวม ข อม ล ทบทวนป ญหา พยายามเข าใจ ความร ส กของพน กงาน และไม ทาให พน กงานร ส กว าก าล งถ กลงโทษ 5 = จ ดท าในบร เวณท เป นส ดส วน พน กงานร ส ก ว าก าล งได ร บความช วยเหล อ น าป ญหา ข นมาพ จารณาร วมก น และให พน กงานเสนอ แนวทางแก ไขป ญหา ร บฟ งอย างต งใจ ช นชม แนวทางด งกล าว และอาจช แนะเพ มเต ม ต ดตามการปร บปร งการทางานของ พน กงานอย างใกล ช ด 5 = ให เวลาพน กงานสงบสต อารมณ ขอให พน กงานอธ บายถ งป ญหาท เก ดข น เสนอ ว ธ แก ป ญหาหากต องเผช ญก บป ญหา เช นเด ยวก นอ ก ให คาช แนะเพ มเต ม และ ต ดตามพน กงานอย างใกล ช ด เพ อปร บปร ง และพ ฒนาการท างาน อธ บายให พน กงาน ทราบถ งผลกระทบท จะเก ดข นก บงาน 5 = ม ผ ร บผ ดชอบ ม การใช ข อม ล ม ค ม อ พน กงานใช การประเม นผลการปฏ บ ต งาน มาเป นเคร องม อในการแก ไขป ญหา และ พ ฒนาพน กงานอย างต อเน องเหมาะสม สอดคล องก บแผนพ ฒนาองค กร 5 = ม ผ ร บผ ดชอบ ม การใช ข อม ล ม ค ม อ พน กงาน ใช การประเม นผล การปฏ บ ต งาน มาเป นเคร องม อในการแก ไขป ญหา และ พ ฒนาพน กงานอย างต อเน องเหมาะสม สอดคล องก บแผนพ ฒนาองค กร 3.1 แนวทางปฏ บ ต ก อนการประเม นผลงาน ของพน กงาน 3.2 แนวทางปฏ บ ต ระหว างการประเม นผล งานของพน กงาน 3.3 แนวทางปฏ บ ต หล งการประเม นผลงาน ของพน กงาน 5 = จดบ นท กผลการปฏ บ ต งาน ทบทวนถ ง การพ จารณาคร งล าส ด และเก บ รวบรวมการปฏ บ ต งานท ผ านมาโดย พ จารณาจากรายละเอ ยดของงาน 5 = ต งเป าให พน กงานปร บปร งตนเองโดยให พน กงานม ส วนร วมในการวางเป าหมาย ด งกล าว เช น เพ อให การประเม นได คะแนนท ด ค ณต อง... โดยการถาม พน กงานว าม แนวค ดอ นไหม ในการ ปร บปร งเพ อให ได คะแนนท ด ให โอกาส พน กงานได ปฏ บ ต ตามแนวค ดด งกล าว 5 = หาค าเฉล ยของคะแนนท ได จากการ ประเม นและพ จารณาหาแนวทางปฏ บ ต ต ดตามการท างานให คาแนะน า พ จารณา ให ผลประโยชน และยกย องพน กงาน จ ด เวลาพบพน กงานเพ อสนทนาถ ง ความก าวหน าท เก ดข น กล มท 1 ให สร างแบบและเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ของพน กงานท ให บร การนวดไทย กล มท 2 ให สร างแบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ของพน กงานท ให บร การ การ ด แล ส ขภาพผ วหน า กล มท 3 ให สร างแบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ของพน กงานต อนร บ * ให แต ละกล มระดมสมองโดยใช เวลา 20 นาท และน าเสนอกล มละ 5 นาท 4.1 แผนพ ฒนาบ คลากรสอดคล องก บแผนของธ รก จ 4.2 การเตร ยมการจ ดการฝ กอบรม 4.3 การจ ดฝ กอบรม 4.4 การจ ดฝ กอบรมพ ฒนางานภายในองค กรหร อ ส งไป อบรมข างนอก 4.5 การก าก บด แลขณะทางาน 4.6 การสอนงาน 4.7 การประเม นผลการฝ กอบรม 4.8 การจ ดทาค ม อสาหร บว ทยากร หร อ ห วหน า สาหร บ ไว ใช สอนงาน 5 = ม แผนการฝ กอบรมประจ าป สาหร บ พน กงานท กตาแหน ง เพ อพ ฒนาบ คลากร อย างเป นระบบท วท งองค กร รณรงค พน กงานให ม ค ณธรรม และม งส ความเป น เล ศทางธ รก จสปา 5 = ก าหนดว ตถ ประสงค วางแผนเล อกว ธ การ จ ดตาราง และสถานท ฝ กอบรม โดยคาน งถ ง สถานการณ ท เหม อนจร ง อ ปกรณ เคร องม อ ผล ตภ ณฑ ต างๆพร อม 5 = ม การก าหนดแผนการฝ กอบรม และจ ด อบรมพน กงานท กต าแหน ง ท กแผนกใน หล กส ตรท เป นมาตรฐานตรงตามความ ต องการขององค กร ท งท จ ดอบรมในสปา หร อภายนอกสปา และม การตรวจสอบ ต ดตามผลการฝ กอบรมอย างต อเน อง เพ อ ปร บปร งให สอดคล องก บแผนพ ฒนา บ คลากร 5 = อบรมท สปาแบบเป นกล ม และอบรมนอก สปาท งแบบเป นกล ม และแบบเฉพาะบ คคล โดยสปาให การสน บสน นเร องเวลา และ งบประมาณ 5 = ม การก าก บด แลใกล ช ดหน างานอย าง ละเอ ยดม การปร บปร ง และได ร บการช นชม ก บการปร บปร งท เก ดข นจากห วหน างาน ตลอดจนม การก าหนดเป นค ม อปฏ บ ต งาน และใบตรวจประเม นประจ าว น 5 = ม การสอน ประเม นผล แจ งผลให คาปร กษาเพ มเต มเป นรายบ คคลเพ อให พน กงานได ทราบว าควรปร บปร งการ ท างานอย างไร และสร างว น ยให พน กงาน ปฏ บ ต อย างสม าเสมอ 5 = ม ล กค าเพ มข น ลดต นท น ลดความเส ยงใน เร องความปลอดภ ยต างๆ และการสร าง ภาพล กษณ ท ด ข น ล กค ากล บมาใช บร การ เป นประจ า และม การกล าวอ างถ งธ รก จใน ทางบวก 5 = ม ค ม อและใช ประโยชน จากค ม อปฏ บ ต งาน มาเป นเคร องม อในการสอนงาน และ พ ฒนาพน กงานอย างต อเน อง สามารถ สร างค ณภาพของงานบร การส ความเป น เล ศในธ รก จสปา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks