สารสนเทศ โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ประจาป การศ กษา PDF

Description
0 สารสนเทศ โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ประจาป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 1 คานา สารสนเทศของโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 9 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
0 สารสนเทศ โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ประจาป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 1 คานา สารสนเทศของโรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ฉบ บป การศ กษา 2557 จ ดทาข นเพ อใช เป น ข อม ลในการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน เพ อจะได ทราบข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน สาหร บใช เป นเคร องม อ ในการกาหนดท ศทางในการดาเน นงานจ ดการศ กษาในป การศ กษา 2557 ซ งม รายละเอ ยดด านข อม ลท วไป ของโรงเร ยน ข อม ลว ชาการ ข อม ลการบร หารงานบ คคล ข อม ลงบประมาณ ข อม ลท วไป ข อม ลด านอาคาร สถานท ข อม ลคร ข อม ลของน กเร ยน ตลอดจนเก ยรต ประว ต ของโรงเร ยน จ งขอให คณะคร ท กคนและผ เก ยวข องในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ได ใช ประโยชน จาก สารสนเทศฉบ บน ให เก ดประโยชน อย างส งส ดต อไป คณะผ จ ดทา งานนโยบายและแผน 2 สารบ ญ หน า ประว ต โรงเร ยน 3 ข อม ลท วไปของโรงเร ยน 3 ข อม ลท วไปของช มชน 4 ข อม ลจาเพาะ 4 แผนผ งโรงเร ยน 5 โครงสร างการบร หารงาน 6 นโยบายและการจ ดการโรงเร ยน 7 เก ยรต ประว ต ของโรงเร ยน 9 กล มบร หารว ชาการ 29 กล มบร หารงบประมาณ 110 กล มบร หารงานบ คคล 117 กล มบร หารท วไป 180 3 ประว ต โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ได ก อต งข นเม อว นท 1 ส งหาคม 2479 ตรงก บ ว นเสาร ข น 3 ค า เด อน 9 ป ชวด ระยะแรกอาศ ยเร ยนท อาคารเร ยนของโรงเร ยนประชาบาล ตาบลตลาดใหม ใช ช อว าโรงเร ยนว ดดอนเม อง (ทหารอากาศบาร ง) จนกระท ง 15 มกราคม 2492 กองท พอากาศได จ ดสรร ท ด นของกองท พอากาศส วนท ต ดก บคลองเปรมประชากร เหน อสถาน รถไฟดอนเม องไป 900 เมตร ม เน อ ท ไร ให เป นท ต งของโรงเร ยนแห งใหม พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได อน ญาตให เปล ยนช อ โรงเร ยน จากโรงเร ยนว ดดอนเม อง(ทหารอากาศบาร ง) เป น โรงเร ยน ดอนเม อง ทหารอากาศบาร ง โรงเร ยนได ร บความอน เคราะห จากกองท พอากาศมาโดยสม าเสมอ จนกระท ง พ.ศ ได เปล ยนช อเป น โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ในว นท 26 กรกฎาคม 2527 ได อ ญเช ญพระพ ทธร ปประจาโรงเร ยน ซ งม นามว า พระพ ทธว ส ตมงคล โดยท านพระคร ว ส ตธรรมรส เจ าอาวาสว ดดอนเม อง ซ งป จจ บ น ค อ พระราชว ส ทธ มงคล เจ าอาวาสว ดดอนเม อง (พระอารามหลวง) มอบให โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ประด ษฐานไว ณ ศาลาพ ทธพ ท กษ ในป พ.ศ กองท พอากาศได ขอท ด นส วนหน งสาหร บสร างพ กของ ข าราชการทหารอากาศ ทาให โรงเร ยนม เน อท เหล อเพ ยง ไร โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง เป นโรงเร ยนท ม ขนาดใหญ พ เศษจ ดการเร ยนการสอนแบบสหศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 2 คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ข อม ลท วไปของโรงเร ยน โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ต งอย เลขท 337 ถนนเช ดว ฒากาศ แขวงส ก น เขตดอนเม อง กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท , โทรสาร Website ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 2 เป ดสอนต งแต ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม เขตพ นท บร การ ค อ เขตดอนเม อง แขวงดอนเม อง แขวงส ก น แขวงสนามบ น 4 ข อม ลท วไปของช มชน สภาพช มชนบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนแออ ด บร เวณด านหล งโรงเร ยนต ดก บคลอง เปรมประชากร ม ประชาชนอาศ ยร มสองฝ งคลองจานวนมาก สถานท สาค ญบร เวณใกล เค ยงโดยรอบ โรงเร ยน ได แก สถาน ตารวจนครบาลดอนเม อง สาน กงานใหญ การท าอากาศยานแห งประเทศไทย ว ดดอนเม อง ฝ ายช างการบ นไทย ประชาชนส วนใหญ น บถ อศาสนา พ ทธ ประเพณ /ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น ท เป นท ร จ กโดยท วไป ค อ การทาบ ญในโอกาสสาค ญทางศาสนาและว นสาค ญของประเทศ ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ต ากว าปร ญญาตร อาช พหล ก ค อ ค าขาย ฐานะทาง เศรษฐก จ/ รายได โดยเฉล ยต อครอบคร วต อเด อน น อยกว า 20,000 บาท จานวนคนเฉล ยต อครอบคร ว 4 คน โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โรงเร ยนต งอย ต ดถนนใหญ การเด นทางมาโรงเร ยนม ความสะดวก สภาพแวดล อมของโรงเร ยน เป นช มชนขนาดใหญ ประชากรในช มชนต องการให บ ตรหลานได ม โอกาสเข าเร ยน เป นโรงเร ยนท ม ช อเส ยง ในเขตดอนเม อง ช มชนม ท ศนคต ท ด ต อโรงเร ยน ข อจาก ดของโรงเร ยน เน องจากสถานท ต งของโรงเร ยนด านหล งเป นช มชนแออ ด ต งอย ตามแนว คลองเปรมประชากรส งผลให การด แลน กเร ยนม ป ญหาและอ ปสรรคอย บ าง รวมท งด านหน าโรงเร ยนม ถนน หลายสายจ งทาให การเด นทางของน กเร ยนม ความเส ยงส งในการข ามถนน ข อม ลจาเพาะ ส ญล กษณ อ กษรย อ ด.ม. ปร ชญา สาม คค ม ว น ย ใฝ ความร ส ประจาโรงเร ยน ฟ า เหล อง ดอกไม ประจาโรงเร ยน เฟ องฟ า เพลงประจาโรงเร ยน มาร ชดอนเม อง ส งส กการะประจาโรงเร ยน พระพ ทธร ปประจาโรงเร ยน พระพ ทธว ส ตมงคล และเจ าพ อสมบ ญ อ ตล กษณ ของโรงเร ยน Smart D.M. คนด คนเก ง เอกล กษณ ของโรงเร ยน สถาบ นแห งความร มร นและปลอดภ ย 5 6 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร ง ผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน สมาคมผ ปกครองและคร ฯ คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง ม ลน ธ เพ อส งเสร มการศ กษา ฯ สมาคมศ ษย เก าดอนเม อง กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท วไป 1. งานสาน กงาน 2. งานกล มสาระการเร ยนร 3. งานพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 4. งานว ดผล ประเม นผล และการ เท ยบโอน 5. งานทะเบ ยนน กเร ยน และจ ดทา สามโน 6. งานผล ต-พ ฒนาส อ นว ตกรรมและ เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน 7. งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 8. งานน เทศภายใน ตรวจต ดตาม 1. งานสาน กงาน 2. งานจ ดสรรงบประมาณและ ดาเน นการใช งบประมาณ 3. งานการเง นและการบ ญช 4. งานสารบรรณ 5. งานอ ตรากาล ง 6. งานทะเบ ยนประว ต บ คลากร 7. งานพ สด 8. งานยานพาหนะ 9. งานนโยบายและแผน 10. งานประก นค ณภาพการศ กษา 11. งานสารสนเทศ 12. งานควบค มภายใน 1. งานสาน กงาน 2. งานว น ย และความประพฤต น กเร ยน 3. งานส งเสร มประชาธ ปไตย และ ค ณธรรม จร ยธรรม 4. งานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน และก จกรรมน กเร ยน 6. งานระด บช น 7. งานคณะส 8. งานป องก นและแก ไขป ญหา ส งเสพต ด เอดส และอบายม ข 9. งานเคร อข ายผ ปกครอง 1. งานสาน กงาน 2. งานประชาส มพ นธ 3. งานส มพ นธ ช มชน 4. งานอาคารสถานท และ ภ ม ท ศน 5. งานสว สด การ 6. งานโภชนาการ 7. งานอนาม ยโรงเร ยน 8. งานโสตท ศนศ กษา 9. งานสหกรณ โรงเร ยน 10. งานธนาคารโรงเร ยน ค ณภาพ การจ ดการเร ยนการสอน 9. งานแนะแนว 10. งานห องสม ด 11. งานการร บน กเร ยน ปร ชญาของโรงเร ยน สาม คค ม ว น ย ใฝ ความด 7 นโยบายและการจ ดการโรงเร ยน ว ส ยท ศน (Vision) โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบาร งเป นสถานศ กษา ท ม งพ ฒนาและยกระด บน กเร ยน ให เป นคนด คนเก ง ระด บมาตรฐานสากล พ นธก จ (Mission) พ ฒนาและส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนและด แลช วยเหล อน กเร ยนให เป นบ คคลแห งการ เร ยนร และ ปฏ บ ต ตามหล กของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ใช นว ตกรรมนาไปส ค ณภาพระด บ มาตรฐานสากล เป าประสงค (Gold) 1. เพ อให น กเร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร ม ความร ค ค ณธรรม ศร ทธาและย ดม นการปกครองใน ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และปฏ บ ต ตนตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 2. เพ อให น กเร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และพ ฒนาส ระด บมาตรฐานสากล 3. เพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ ม จ ตสาธารณะ ม สมรรถนะตามสายงาน และมาตรฐานว ชาช พ 4. เพ อให สถานศ กษาม หล กส ตรท ตอบสนองก บศ กยภาพผ เร ยนและเท ยบเค ยงมาตรฐานสากล 5. เพ อให สถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการศ กษาด วยระบบค ณภาพ 6. เพ อให สถานศ กษาม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและย งย น 7. เพ อพ ฒนาสถานศ กษาให ม บรรยากาศ ส งแวดล อม แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นท เอ อต อ การจ ดการเร ยนร 8. เพ อส งเสร มการม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของท กภาคส วน 9. เพ อให คร ได พ ฒนาตนเอง อ ตล กษณ ของโรงเร ยน (Identity) SMART D.M. คนด คนเก ง เอกล กษณ ของโรงเร ยน (Uniqueness) สถาบ นแห งความร มร นและปลอดภ ย 8 กลย ทธ ของโรงเร ยน 1. ปล กฝ งให น กเร ยนม ค ณธรรม ความสาน กในความเป นชาต ไทย ศร ทธาและย ดม นในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรและใช เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อ ในการเร ยนร 3. พ ฒนาคร และบ คลากรท กระด บส ความเป นม ออาช พ 4. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 5. ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนท เท ยบเค ยงก บมาตรฐานสากล 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks