แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร - PDF

Description
แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร ผลผล ต :: สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก :: ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร ผลผล ต :: สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก :: ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง :: (อานวยการด านบร หารท วไป ) กองการเจ าหน าท แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร วาระแห งชาต ด านการสหกรณ ประเด นย ทธศาสตร ท 4. สน บสน นแผนพ ฒนาการสหกรณ ให เป นเคร องม อในการสร างความเข มแข งของขบวนการสหกรณ แผนพ ฒนาการสหกรณ ฉบ บท 3 (พ.ศ ) (ย ทธศาสตร ท 1.1 การปล กฝ งอ ดมการณ และค าน ยมสหกรณ ให แก ผ ท เก ยวข อง ; แผนงานท 1.4 ผล กด นให สหกรณ ใช มาตรฐานการบร หารใน การข บเคล อนการพ ฒนาระบบสหกรณ ) แผนกลย ทธ กรมส งเสร มสหกรณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 3. สน บสน นระบบสหกรณ ให เป นพล งสาค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จและส งคมในระด บช มชน ท องถ นและประเทศ (กลย ทธ ท 3.2 ขยายก จกรรมทางเศรษฐก จและส งคมของระบบสหกรณ พ ฒนาค ณภาพช ว ตโดยเช อมโยงก จกรรมของช มชน ท องถ น และ ประเทศ) แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ..ศ ต ลาคม 2556 ถ ง 30 ก นยายน 2557 แผนงาน ส งเสร มประส ทธ ภาพการผล ตและสร างม ลค าภาคการเกษตร ผลผล ต สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ต วช ว ดแผนปฏ บ ต งาน เป าหมาย 1. ระด บความสาเร จของการทบทวนอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จ 2. ระยะเวลาการดาเน นการลงบ นท กทะเบ ยนประว ต เก ยวก บเร องการ เล อนเง นเด อนเล อนค าจ าง และค าตอบแทนของข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการเป นรายบ คคล ในส งก ดส วนกลาง หล งจากท ได ร บ คาส งครบ 3. ระด บความสาเร จในการออกคาส งเล อนเง นเด อนข าราชการ/เล อนข น ค าจ างล กจ างประจา เล อนค าตอบแทนพน กงานราชการ 4. จานวนบ คลากรของกรม(ข าราชการ ล กจ าง พน กงานราชการ) ท กระทาผ ดว น ยร ายแรง 5. ร อยละของจานวนเร องร องเร ยนท ได ร บการพ จารณาดาเน นการท น ตามกาหนด (ไม เก น 2 ว นทาการ) 6. ร อยละของคาส งเก ยวก บการบรรจ แต งต ง เล อนระด บ ย าย โอน ท ม ความคลาดเคล อนเม อเท ยบก บคาส งท งหมด 7. ร อยละของระด บความพ งพอใจของการจ ดสว สด การภายในกรม ส งเสร มสหกรณ 8. ร อยละของระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ ระด บ 5 18 ว นทา การ ระด บ 5 ไม เก น 8 ราย ร อยละ 100 ไม เก น ร อยละ 3 ร อยละ 80 ร อยละ 85 หน วยงานเจ าของงบประมาณ : กรมส งเสรมสหกรณ ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/หน าท ความร บผ ดชอบ 1. ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง : อานวยการด านบร หารท วไป หน วยงานเจ าของงบประมาณ : กรมส งเสรมสหกรณ งบประมาณ ประเภทรายจ าย/รายการ 1. ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง : อานวยการด านบร หารท วไป งานเลขท ปศก.บท.8 จานวนเง น หน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน 1. จ ดระบบงานและบร หารงานบ คคลของกรมส งเสร มสหกรณ เว นแต การฝ กอบรม 2. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อ ท ได ร บมอบหมาย หมายเหต ให หน วยงานพ จารณาหน าท ความร บผ ดชอบ ต วช ว ด งบประมาณ จ านวนบ คลากร เพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ของหน วยงานให แล วเสร จ โดยก าหนดก จกรรมท ครอบคล มเป าหมายต วช ว ดการปฏ บ ต งานท เหมาะสม พร อมท งระบ ข นตอนและช วงเวลา ปฏ บ ต งานของหน วยงานตาม Action Plan ให จ ดส งกล มต ดตามและประเม นผล กองแผนงาน ภายในว น ท 31 ต ลาคม 2556 โดยจะใช ส าหร บการประเม นผล ซ งจะไม ม การขอแก ไข ปร บปร งแผนปฏ บ ต งานใดๆ อ ก สามารถด รายละเอ ยดหล กเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณและแผนปฏ บ ต งานได ทางเว บไซต กอง แผนงาน รวมงบประมาณท งส น 1. งบดาเน นงาน 1.1 ค าตอบแทน ใช สอยและว สด ค าเช าบ าน (ห ามนาไปถ วจ ายในรายการอ น) ค าใช จ ายในการปฏ บ ต ราชการ (ถ วจ าย) จ ดสรรเป นค าใช จ ายในการปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมาย ต วช ว ดและแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) 1) ค าอาหารทาการนอกเวลา 64,300 บาท 2) ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 479,400 บาท 3) ค าว สด 135,800 บาท - ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 53,300 บาท - ค าว สด ต างๆ 82,500 บาท ค าว สด สาหร บงานสรรหาและบรรจ แต งต งและงานทะเบ ยนประว ต โครงการเสร มสร างส ขภาพแข งแรงป โครงการอบรมข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการของกรมส งเสร มสหกรณ ค าใช จ ายก จกรรมว นผ ส งอาย เน องในเทศกาลสงกรานต ประจ าป ค าสาธารณ ปโภค(ห ามนาไปถ วจ ายรายการอ น ต องควบค มในการ ใช อย างประหย ดตามมต ครม.อย างเคร งคร ด) ได แก ค าไฟฟ า ค าไปรษณ ย โทรเลข ค าโทรศ พท (รวมค าโทรศ พท ม อถ อผ บร หาร) 1,652,200 1,652,200 1,068, , , ,000 43,200 28,600 52, ,600 หล กเกณฑ และรายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณค าใช จ ายการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร (อานวยการด านบร หารท วไป) หน วยงานกองการเจ าหน าท ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร รวมงบประมาณ ท งส น รวมงบประมาณท งส น 1,652,200 1) งบดาเน นงาน 1,652, ค าตอบแทน (1) ค าเช าบ านข าราชการ (จ ดสรร ร อยละ 100 จากประมาณการป 2557) จานวน 10 คน น.ส.พ กตร พ มล ส วรรณโณ 4,000 บาท 1 คน นายว เท ยน ก นทะเร อน 4,000 บาท 1 คน น.ส.พ สล อวยพร 3,500 บาท 1 คน นายพลดล เจนน ว ตร 3,500 บาท 1 คน นายค มภ ร น บแสง 3,000 บาท 1 คน นางกาไลท พย จ นทร งษ 3,000 บาท 1 คน น.ส.จาร วรรณ ข วเก ดส ร 3,000 บาท 1 คน น.ส.ส ร มพร แสงว เศษส น 3,000 บาท 1 คน นายร งเร อง อมรว ร ยะก ล 3,000 บาท 1 คน นายพ ชาน เชาวน ศ ร 2,400 บาท 1 คน (2) ค าอาหารทาการนอกเวลา (จ ดสรรเท าท จ ายจร งของป งบประมาณ 2554) 453, ,800 48,000 48,000 42,000 42,000 28,800 64,300 ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร รวมงบประมาณท งส น 1.2 ค าใช สอย (1) ค าเบ ยเล ยง ท พ ก และพาหนะ - ผ อานวยการกอง - ค าเบ ยเล ยง ว นละ 270 บาท คร งละ 3 ว น 24 คร ง 1 คนๆ ละ 270 บาท - ค าเช าท พ ก ว นละ 1,200 บาท คร งละ 2 ค น 24 คร ง 1 คนๆ ละ 1,200 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย คร งละ 3,500 บาท 24 คร ง 1 คนๆ ละ 3,500 บาท - บ คลากร (ค ด 10% ของจานวนบ คลากรท งหมด ข นต า 2 คน ไม เก น 6 คน) - ค าเบ ยเล ยง ว นละ 240 บาท คร งละ 3 ว น 12 คร ง 6 คนๆ ละ 240 บาท - ค าเช าท พ ก ว นละ 600 บาท คร งละ 2 ค น 12 คร ง 6 คนๆ ละ 600 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย คร งละ 2,500 บาท 12 คร ง 6 คนๆ ละ 2,500 บาท (2) ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ (จ ดสรรเท าท จ ายจร งของป งบประมาณ 2556) (3) ค าใช จ ายโครงการ - โครงการเสร มสร างส ขภาพแข งแรงป โครงการอบรมข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการของกรมส งเสร มสหกรณ จ ดสรร 110 คน 2 ว น - ค าอาหารกลางว นผ เข าอบรม ว ทยากร เจ าหน าท และผ ส งเกตการณ (50*2*110) 1.3 ค าว สด (เฉล ยคนละ 1,500 บาท จานวน 55 คน) 1.4 ค าว สด สาหร บงานสรรหาและบรรจ แต งต ง และงานทะเบ ยนประว ต และบาเหน จความชอบ 1.5 ค าใช จ ายก จกรรมว นผ ส งอาย เน องในเทศกาลสงกรานต ประจาป ค าสาธารณ ปโภค(ห ามนาไปถ วจ ายในรายการอ น) จ ดสรรเท าป ค าไฟฟ า เฉล ยเด อนละ 7,800 บาท - ค าโทรศ พท เฉล ยเด อนละ 10,500 บาท - ค าบร การไปรษณ ย เฉล ยเด อนละ 10,000 บาท 532, , ,100 19,500 57,600 84, ,300 51,900 86, ,000 53,300 71,800 43,200 28,600 11,000 82, ,000 52, ,600 93, , ,000
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks