แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา PDF

Description
1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 24 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร ยนสหศ กษาส งก ดกรมสาม ญศ กษากระทรวงศ กษาธ การ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย ต งข นเม อ พ.ศ เป ดสอนคร งแรกเม อว นท 21 ม ถ นายน 2494 โดยน าน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ านวน 34 คน ไปฝากเร ยนท โรงเร ยนว ดช โนรส ใช ช อว าโรงเร ยนว ดช โนรส หน วยว ดส วรรณาราม - 18 ก มภาพ นธ 2495 ย ายมาอย ท อาคารช วคราวในเน อท ของว ด จ านวน 8 ไร - 27 ก มภาพ นธ 2496 เร มสร างอาคารเร ยนถาวรหล งแรกเป นอาคารไม 2 ช น 8 ห องเร ยน - ป การศ กษา 2499 ได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยน ม ธยมศ กษาของกรมสาม ญศ กษา ระยะโครงการ 12 ป - 19 ก มภาพ นธ 2501 เปล ยนช อจากโรงเร ยนว ดส วรรณารามเป นโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม - ป การศ กษา 2506 เร มโครงการแนะแนวโรงเร ยน และได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนใน โครงการร เร มบร การแนะแนวของกระทรวงศ กษาธ การ - ป การศ กษา 2511 ส นส ดโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยนม ธยมศ กษาของ กรมสาม ญศ กษาโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมม ผลการประเม นโครงการเป นอ นด บท 1 - ป การศ กษา 2513 ได ขอเข าร วมใช หล กส ตรโรงเร ยนม ธยมแบบประสม - ป การศ กษา 2514 โรงเร ยนร วมก บคณะศ ษย เก า ได ขออน ม ต จ ดต งสมาคมศ ษย เก า ส วรรณารามว ทยาคม และได ร บอน ม ต เม อ 22 ต ลาคม กรกฎาคม 2518 โรงเร ยนได เล อนข นเป นโรงเร ยนช นพ เศษ - ป การศ กษา 2523 โรงเร ยนได เข าร วมโครงการโรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร - ป การศ กษา 2523 และ 2526 โรงเร ยนได ร บค ดเล อกจากกระทรวงศ กษาธ การให เป น โรงเร ยนด เด นได ร บรางว ลพระราชทานระด บม ธยมศ กษา - ป การศ กษา ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนด เด นของกรมสาม ญศ กษา - ป การศ กษา 2541 ได ร บการแต งต งจากกรมสาม ญศ กษาให เป นโรงเร ยนประธาน สหว ทยาเขต บรมราชชนน 1 - ป การศ กษา 2544 ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนแกนน าการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน - ป การศ กษา ได ร บรางว ลธนาคารโรงเร ยนด เด นของธนาคารออมส นแห ง ประเทศไทย - ป การศ กษา โรงเร ยนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจนน กเร ยนสามารถสอบเข าแพทย ศาสตร ได - ป การศ กษา 2550โรงเร ยนได ร บการร บรอง การประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษาจากสมศ.รอบสอง - ป การศ กษา 2551 ผด งระด บค ณภาพผ เร ยนไว ตามมาตรฐานท ได ร บการร บรองจากสมศ. รอบสอง รายนามคร ใหญ และอาจารย ใหญ 5 1. นายพงษ แสงทอง (21 ม ถ นายน ต ลาคม 2494) 2. นายเต อม ต งคะนาค (17 ต ลาคม ม ถ นายน 2499) 3. นายไพบ ลย ว ส ตก ล (15 ม ถ นายน ต ลาคม 2500) 4. นายถ น ร ต กนก (30 ต ลาคม ม ถ นายน2503) 5. นางอนงค คงคาเพ ชร (30 ม ถ นายน ธ นวาคม 2504) 6. นางสาวร ญจวน อ นทรก าแหง (17 ธ นวาคม เมษายน 2505) 7. นางจงกล ว ทยาธ กรณศ กด (12 เมษายน พฤษภาคม 2516) 8. นางด ษณ แก วก าเน ด (9 พฤษภาคม ส งหาคม 2518) ผ อ านวยการโรงเร ยน 1. นางด ษณ แก วก าเน ด ( 22 ส งหาคม ม ถ นายน 2520) 2. นางลออศร ช มวรชาต (27 ม ถ นายน พฤศจ กายน 2521) 3. นางประพ ทธ ย ทธสารประส ทธ (28 พฤศจ กายน ก นยายน 2533) 4. นายส ชาต ไชยมะโน (1 ต ลาคม ก นยายน 2539) 5. นายส ธน จ ลโมกข (5 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2541) 6. นายจงอาง กล องเจร ญ (4 มกราคม ก นยายน 2543) 7. นายพน ส พ ฒนร ฐ (6 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2545) 8. นายสาย ณห ร งป าส ก (12 ธ นวาคม ม ถ นายน 2547) 9. นายช ยส ทธ ดอนท วม (17 ก นยายน พฤศจ กายน 2549) 10. ว าท ร อยตร ส ว ทย สรณาร กษ (14 พฤศจ กายน ถ งป จจ บ น) ข อม ลเก ยวก บบ คลากร ฝ ายบร หาร ช อ สก ล ต าแหน ง ว ฒ การศ กษา ว าท ร.ต.ส ว ทย สรณาร กษ ผ อ านวยการโรงเร ยน ปร ญญาเอก นางล ดดา เจ ยมจ ไร รองผ อ านวยการกล มบร หารงานว ชาการ ปร ญญาโท นางส นทร ต รนาน ก ล รองผ อ านวยการกล มบร หารงบประมาณ ปร ญญาโท นางนงล กษณ เจนพน ส รองผ อ านวยการกล มบร หารบ คคล ปร ญญาตร นายส รช ย อน มาศ รองผ อ านวยการกล มบร หารท วไป ปร ญญาโท ตารางแสดงจ านวนบ คลากรในโรงเร ยน 6 บ คลากร จ านวนป จจ บ น ค ดเป นร อยละ คร ประจ า คร มาช วยราชการ คร ไปช วยราชการ - - คร อ ตราจ าง น กการภารโรง พน กงานข บรถ ยาม ล กจ างช วคราว รวม ข อม ล 1 ต.ค สภาพป จจ บ น ป ญหา ของสถานศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ต งอย เลขท 512/1 จร ญสน ทวงศ 32 แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 ต งข นเม อ พ.ศ เป น โรงเร ยนท ม ช อเส ยงมานาน เป นโรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ ม น กเร ยน 2,200 คน ม ผ บร หารโรงเร ยน มาแล ว 18 คน ม เน อท 7 ไร 3 งาน ป จจ บ นเป นโรงเร ยนยอดน ยม ตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ม ผ ปกครองน าน กเร ยนมาสม ครเข าเร ยนเต มจ านวนร บท กป สภาพช มชนโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนด งเด มหลายช มชน เช น ช มชนว ดส วรรณาราม ช มชนบ านบ และช มชนบ านช าง หล อ แต ละช มชนม การประกอบอาช พต างก น เช น ช มชนบ านบ อาช พด งเด มค อ การท าข นลงห นป จจ บ น เหล อเพ ยงบ านเด ยว ค อ บ านเจ ยมแสงส จจา ช มชนบ านช างหล อม อาช พด งเด มค อ การหล อพระพ ทธร ป ส วนช มชนอ นๆ ในแขวงบางข นนนท แขวงอร ณอมร นทร แขวงบางข นศร ค อ อาช พการท าสวนผลไม ป จจ บ นช มชนรอบๆ โรงเร ยนเปล ยนแปลงเป นช มชนเม อง การคมนาคม การส อสารสะดวกและเป นย านธ รก จ การค า ประชากรส วนใหญ ม อาช พร บจ างและน บถ อศาสนาพ ทธ ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บต ากว า ปร ญญาตร ประกอบอาช พร บจ างร อยละ น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ ฐานะทางเศรษฐก จ/รายได เฉล ย ต อครอบคร ว 50, ,000 บาทป โครงสร างการบร หารของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม แบ งออกเป น 4 กล ม 1) กล มบร หารว ชาการ 2) กล มบร หารงบประมาณ 3)กล มบร หารงานบ คคล 4)กล มบร หารท วไป ม การมอบหมายงานเป นลายล กษณ อ กษรโดยใช ค าส งมอบหมายงานอย างช ดเจน ม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนประกอบด วยผ อ านวยการ โรงเร ยนเป นประธาน รองผ อ านวยการโรงเร ยน ห วหน ากล มสาระการเร ยนร เป นคณะกรรมการท าหน าท ต ดส นใจในการด าเน นงานท กอย างในโรงเร ยนภายใต ความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และได ร บการสน บสน นจากองค กรต างๆ ได แก สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง ม ลน ธ ฟ า-แดง และว ดส วรรณารามราชวรว หาร การบร หารงานของโรงเร ยนเป นไปตามระเบ ยบการด าเน นงานของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ด าเน นการภายใต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ก าหนดกลย ทธ ของโรงเร ยน สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และแผนกลย ทธ ของส าน กงานการศ กษา ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง (สพฐ.ข อ1,สพท.ข อ2) กลย ทธ ท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต (สพฐ.ข อ3,สพท.ข อ3) กลย ทธ ท 3 พ ฒนาความพร อมด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สพฐ.ข อ4,สพท.ข อ5) กลย ทธ ท 4 เสร มสร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ บร หารและจ ดการศ กษา (สพฐ.ข อ5,สพท.ข อ4) จ ดเด นของโรงเร ยน 1. ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได ม เจตคต ท ด ต ออาช พ ส จร ต 2. คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ 3. ผ บร หารม ภาวะผ น า ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ ม การจ ดองค กรโครงสร างอย างม ระบบ ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ จ ดท ควรพ ฒนา 1. ผ เร ยนควรไดร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการรจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอน โดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ 7 ข อเสนอแนะ 1. ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร การจ ด ก จกรรม ท ส งเสร มให น กเร ยนได เพ มท กษะ การค ดสร างสรรค การค ดนอกกรอบให มากข นและม ก จกรรมท บ รณาการ อ น ๆ เช นโครงการการโต วาท รวมส งเสร มก จกรรมให ผ เร ยน ได ค ดแบบเป นล าด บข นตอนและเป นระบบมากข น และความเข าใจแบบ เห นเป นภาพรวม เช น ม การน า FLOW CHART มาใช ในการเร ยนการสอน 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญควรส บค น เร องราวใหม ๆ ในอ นเตอร เน ตเพ อพ ฒนาตนเองและพ ฒนาผ เร ยนอย างสม าเสมอ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอนโดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ อ กท งพ ฒนาและกระต นให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ต าง ๆ ท ม อย ภายใน สถานศ กษาให มากข น โดยจ ดก จกรรมและสร างแรงจ งใจด วยการให ของขว ญหร อรางว ลเล ก ๆ น อย ๆ เพ อกระต น ให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ท ศทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต 1. สถานศ กษาควรวางแผนพ ฒนาผ เร ยนให ท างานร วมก นเป นกล มเพ มมากข น โดนสอดแทรกเข าไป ในแต ละโครงการ/ก จกรรม เพ อสน บสน นผ เร ยนเพ มท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห เช น การท าโครงงานต าง ๆ ท เป นกล มย อย เพ อพ ฒนาผ เร ยนได อย างครอบคล มและท วถ ง 2. สถานศ กษาควรจ ดคร ไปศ กษาด งาน เพ อมาปร บปร งและพ ฒนาการเร ยนการสอนของตนเอง สถานศ กษาควรพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาโดยสอดแทรกหล กส ตรท องถ นเข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks