ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม PDF

Description
ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 20 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร บรองการถ ายทอด เทคโนโลย และแบบการรายงานการด าเน นงานตามค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย เพ อให ม ความง าย สะดวกต อการจ ดท าของผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จ ด งน นเพ อสร างความเข าใจ และความช ดเจนแก ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จ ในการจ ดท าค าร บรองและการรายงานการด าเน นงานตามค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ลงในแบบท ได ปร บปร งใหม ด งกล าว กรมพ ฒนาธ รก จการค าจ งได จ ดท า ค ม อการจ ดท าค าร บรอง และการรายงานการด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย ฉบ บน ข น ซ งประกอบด วย 2 ส วน ค อ ส วนท 1 ค าแนะน าการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ซ งเป นข นตอน ท ต องจ ดท าพร อมก บการย นค าขอร บใบอน ญาต ส วนท 2 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย ตามท ได ให ค าร บรองไว ซ งเป นข นตอนท ต องจ ดท าภายหล งจากท ได ร บอน ญาตประกอบธ รก จ กรมพ ฒนาธ รก จการค าหว งเป นอย างย งว า ค ม อฉบ บน จะอ านวยประโยชน แก ผ ย น ค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จในการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย และการรายงาน การด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย ตามค าร บรองได อย างถ กต องครบถ วน กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ค าแนะน าการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ความส าค ญของการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย 1 2. ว ธ การจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย น ยามเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย 4 ส วนท 2 ค าแนะน าการจ ดท ารายงานการด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย ความส าค ญของการจ ดท ารายงานการด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย 5 2. ว ธ การจ ดท ารายงานการด าเน นงานการถ ายทอดเทคโนโลย 5-7 ภาคผนวก 1. แบบฟอร มค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ต วอย างการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย แบบฟอร มการรายงานการด าเน นงานตามค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ต วอย างการจ ดท ารายงานการด าเน นงานตามค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย 22-26 ส วนท 1 ค าแนะน าการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ความส าค ญของการจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย 1.1 ค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย เป นป จจ ยหน งในการพ จารณาอน ญาต พระราชบ ญญ ต การประกอบธ รก จของคนต างด าว พ.ศ.2542 มาตรา 5 ก าหนดให การ อน ญาตคนต างด าวท ประกอบธ รก จตามพระราชบ ญญ ต น ให ค าน งถ งการถ ายทอดเทคโนโลย เป นป จจ ยหน งในการ พ จารณาด วย คณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวจ งก าหนดให ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตต องจ ดท า ค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ตามแบบท ก าหนดย นพร อมก บการย นค าขอร บใบอน ญาตเพ อเป นข อม ล ประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการ 1.2 การถ ายทอดเทคโนโลย เก ดประโยชน อย างแท จร งก บคนไทย การถ ายทอดเทคโนโลย เป นการถ ายทอดว ทยาการ ท กษะ ประสบการณ หร อว ธ การท ท าให ผ ร บการถ ายทอดสามารถน ามาพ ฒนาเพ อการพ งพาตนเองได ไม ใช การเป ดเผยเทคโนโลย หล กท เป นความล บ ทางการค า 1.3 ผ ถ ายทอดเทคโนโลย จะได ร บส ทธ ประโยชน ต าง ๆ (1) หน วยงานในประเทศไทย เช น กระทรวงแรงงาน กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น เป นต น ให ส ทธ ประโยชน ก บผ ถ ายทอดเทคโนโลย แก คนไทย ได แก การได ร บยกเว นหร อลดหย อนภาษ การขอต ออาย ว ซ าและใบอน ญาตท างาน (2) ก จการของคนต างด าวม ประส ทธ ภาพแข งข นก บผ อ นได เน องจากการถ ายทอด เทคโนโลย ให ก บพน กงานท เป นคนไทย จะท าให ผ ร บการถ ายทอดม ความร ปฏ บ ต งานได เร วข นตรงตามความ ต องการของคนต างด าว (3) ผ ร บการถ ายทอดม ท ศนคต ท ด ต อองค กร ในขณะท องค กรจะม ภาพล กษณ ท ด ในสายตา ของส งคม หร อประชาชนของประเทศ 2. ว ธ การจ ดท าค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จจะต องระบ ข อม ลเก ยวก บว ธ การถ ายทอดเทคโนโลย ท จะ ด าเน นการตามแบบค าร บรองการถ ายทอดเทคโนโลย ซ งประกอบด วยว ธ การถ ายทอดเทคโนโลย 8 ห วข อท ได จ ด เร ยงล าด บตามความส าค ญของการถ ายทอดเทคโนโลย จากมากไปหาน อย ได แก 1) การจ ดท าส ญญาถ ายทอดเทคโนโลย 2) การม ส วนร วมของบ คลากรไทยในโครงการว จ ยและพ ฒนา 3) การม ส วนร วมของบ คลากรไทยในโครงการ พ ฒนาส นค าหร อบร การใหม ออกส ตลาด 4) การแต งต งคนไทยปฏ บ ต งานในต าแหน งแทนคนต างด าว 5) การส งผ เช ยวชาญจากต างประเทศมาให ความร และ/หร อการส งบ คลากรไทยไปเร ยนร จากผ เช ยวชาญ ณ ต างประเทศ 6) การสน บสน นด านการศ กษาและ/หร อว ชาการให สถาบ นการศ กษาหร อสถาบ นอ นท เก ยวข อง 7) การฝ กอบรม 8) ก จกรรมอ น ๆ ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จต องตระหน กถ งความส าค ญในการเสนอ แผนการถ ายทอดเทคโนโลย ซ งสามารถเล อกว ธ การใดก ได ท สอดคล องก บล กษณะธ รก จท ขออน ญาต แต ต อง ไม น อยกว า 1 ห วข อ โดยห วข อท เล อกน นผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จสามารถจ ดท าในเอกสารใหม เพ มเต มได โดยจะต องระบ รายละเอ ยดตามท ก าหนดให ครบถ วน และให กรรมการผ จ ดการหร อผ ร บผ ดชอบในการ ด าเน นการของน ต บ คคลลงนามร บรองในตอนท ายแบบด งกล าว ท งน สามารถดาวน โหลดแบบค าร บรองการ ถ ายทอดเทคโนโลย ได ท เล อก บร การกรม เล อก การประกอบธ รก จของคนต างด าว เล อก การขออน ญาตประกอบธ รก จของคนต างด าวตามมาตรา 17 ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จจะต องระบ ข อม ลเก ยวก บว ธ การถ ายทอดเทคโนโลย ท จะด าเน นการในแต ละห วข อลงในแบบค าร บรอง ด งน 2.1 การจ ดท าส ญญาถ ายทอดเทคโนโลย (1) ระบ ช อค ส ญญาท จะม การท าส ญญาระหว างก นและจะม การถ ายทอดเทคโนโลย (2) ระบ สาระส าค ญของส ญญา เน อหารายละเอ ยดของเทคโนโลย ท จะม การ ถ ายทอด ได แก เร อง ระยะเวลา และงบประมาณในการด าเน นการ (3) ระบ รายละเอ ยดของบ คลากรท จะร บการถ ายทอด ได แก ต าแหน ง และส ดส วน ระหว างคนต างด าวก บคนไทย 2.2 การม ส วนร วมของบ คลากรไทยในโครงการว จ ยและพ ฒนา (1) การม ส วนร วมของบ คลากรไทยเป นการม ส วนร วมท งในประเทศและต างประเทศ (2) ระบ เร องท ท าการว จ ยและพ ฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการด าเน นการ (3) ระบ รายละเอ ยดของบ คลากรท ร วมในโครงการ ได แก ต าแหน ง ค ณว ฒ /ประสบการณ และส ดส วนระหว างคนต างด าวก บคนไทย 2.3 การม ส วนร วมของบ คลากรไทยในโครงการพ ฒนาส นค าหร อบร การใหม ออกส ตลาด (1) ระบ รายละเอ ยดเก ยวก บประเภทส นค าหร อบร การท จะม การพ ฒนา ช วงเวลาท น าออกส ตลาด และงบประมาณในการด าเน นการ (2) ระบ รายละเอ ยดของบ คลากรท ร วมในโครงการ ซ งได แก ต าแหน ง ค ณว ฒ / ประสบการณ และส ดส วนระหว างคนต างด าวก บคนไทย 2 2.4 การแต งต งคนไทยปฏ บ ต งานในต าแหน งแทนคนต างด าว ระบ ต าแหน งและค ณสมบ ต ของบ คลากรต างด าวท จะม การแต งต งคนไทยให ปฏ บ ต งานแทน รวมท งระบ รายละเอ ยดแผนงานท จะพ ฒนาหร อแต งต งบ คลากรไทยให สามารถปฏ บ ต งานแทนในต าแหน งของ คนต างด าว 2.5 การส งผ เช ยวชาญจากต างประเทศมาให ความร และ/หร อการส งบ คลากรไทยไปเร ยนร จากผ เช ยวชาญ ณ ต างประเทศ (1) ระบ เร องท จะให เร ยนร รายละเอ ยดของผ เช ยวชาญ ได แก เช ยวชาญทางด านใด จากประเทศอะไร ระยะเวลาการเร ยนร และงบประมาณในการด าเน นการ (2) รายละเอ ยดของบ คลากรท เข าร บการเร ยนร ได แก ต าแหน ง และส ดส วนระหว าง คนต างด าวก บคนไทย (3) กรณ ส งผ เช ยวชาญจากต างประเทศมาให ความร จะต องม การเช ญผ แทนจาก สถาบ นการศ กษาหร อสถาบ นอ นท เก ยวข องเข าร วมอย างน อย 2 คน 2.6 การสน บสน นด านการศ กษาและ/หร อว ชาการให สถาบ นการศ กษาหร อสถาบ นอ นท เก ยวข อง (1) เป นการให การสน บสน นด านการศ กษาและ/หร อก จกรรมด านว ชาการท เก ยวก บ เทคโนโลย และให รวมถ งโครงการความร วมม อทางด านการศ กษาและ/หร อด านว ชาการด วย (2) ระบ ช อสถาบ น และเร องท ให การสน บสน น ระยะเวลาและงบประมาณในการ ด าเน นการ 2.7 การฝ กอบรม (1) การฝ กอบรม หมายถ ง การอบรม ประช ม ส มมนา บรรยายพ เศษ ด งาน หร อช อเร ยก อย างอ นท งในประเทศและต างประเทศ การฝ กอบรมแบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ (1.1) การฝ กอบรมท วไป เป นการฝ กอบรมท ใช ในการด าเน นธ รก จท วไป เช น การอบรมความร เก ยวก บค ณสมบ ต และว ธ การใช งานของส นค า การอบรมการจ ดเก บและรวบรวมข อม ล ทางการตลาด เป นต น (1.2) การฝ กอบรมเฉพาะด าน เป นการฝ กอบรมท ไม ใช การฝ กอบรมท วไป แต เป น การฝ กอบรมเทคโนโลย หล กหร อเฉพาะท เก ยวก บธ รก จท ประกอบ ซ งม ล าด บความส าค ญมากกว า การฝ กอบรมท วไป (2) ระบ รายละเอ ยดเร อง/หล กส ตรท อบรม ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเน นการ รวมท งค ณว ฒ /ต าแหน งของว ทยากร (3) ระบ รายละเอ ยดบ คลากรท ร บการฝ กอบรม ได แก ต าแหน ง และส ดส วนระหว าง คนต างด าวก บคนไทย 3 2.8 ก จกรรมอ น ๆ ในกรณ ท ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จประสงค จะเล อกว ธ การถ ายทอด เทคโนโลย ซ งไม เข าข ายข อใดข อหน งใน ผ ย นค าขอร บใบอน ญาตประกอบธ รก จสามารถระบ ว ธ การ ถ ายทอดเทคโนโลย ไว ในห วข อก จกรรมอ น ๆ เช น การจ ดท าค ม อการด าเน นงาน การส งไปด งานแสดงส นค า ณ ต างประเทศ เป นต น พร อมท งระบ รายละเอ ยดท ช ดเจนเพ อความเข าใจและรวดเร วประกอบการพ จารณาของ คณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าว 3. น ยามเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย 3.1 คณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks