โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ - PDF

Description
๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 24 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก ส งคม โดยการน า เทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาประย กต ใช ในการบร หารจ ดการสารสนเทศ และจ ดบร การสารสนเทศ เพ อ ตอบสนองความต องการด านการศ กษาค นคว า ว จ ย และการแสวงหาสารสนเทศ ให ก บน กศ กษา อาจารย และ บ คคลภายนอก ซ งถ อเป นภารก จส าค ญของมหาว ทยาล ยท ม บทบาทต อการพ ฒนาส งคม ช มชนอย างส งและ น บว นจะต องเพ มศ กยภาพเพ อท จะสามารถให บร การได อย างครอบคล มสายงานต าง ๆ ให ท นต อความก าวหน า ทางด านว ทยาการทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารในป จจ บ น ซ งม พ ฒนาการอย างรวดเร ว ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งเป นหน วยงานหน งภายในมหาว ทยาล ย จ งได น านโยบาย ของมหาว ทยาล ยมาก าหนดเป นแนวทางปร บปร งการด าเน นงานของหน วยงานให ม ว ส ยท ศน โดยใช ข อม ลจากผ ม ส วนได ส วนเส ยและข อม ลสารสนเทศอ นๆ ม การใช นว ตกรรมท ท นสม ย ท าให เก ดความคล องต วในการให บร การ ส งเสร มการเร ยนร ภายในหน วยงานท งกล มและรายบ คคลอย างม ระบบ ม งเน นผ ร บบร การ ม งเน นอนาคตและ ร บผ ดชอบต อส งคมและได ม การพ ฒนาให สอดคล องก บแนวทางประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและ ภายนอก เพ อให เก ดมาตรฐานค ณภาพการศ กษาอ กทางหน ง จ งเห นสมควรให ม การพ ฒนา โดยน า คณาจารย และบ คลากรของส าน กว ทยบร การฯ ศ กษาด งานและประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อให บ คลากรม ว ส ยท ศน ท กว างไกลและน าว ทยาการหร อนว ตกรรมใหม ๆ จากสถานท ท ไปศ กษาด งาน แล วน ากล บมา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศส ความเป นเล ศตาม นโยบายของมหาว ทยาล ย ๒. เพ อเสร มสร างว ส ยท ศน ใหม ๆ ของบ คลากรและว ทยาการหร อนว ตกรรมใหม ๆ จากสถานท ท ไป ศ กษาด งานแล วน ากล บมาประย กต ใช ในหน วยงาน ๓. เป าหมายของโครงการ เช งปร มาณ ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรของส าน กว ทยบร การฯ ม โอกาสศ กษาด งาน เพ อพ ฒนาการ ปฏ บ ต งานของตนเองให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยเก ดจากการน าว ทยาการหร อนว ตกรรมใหม ๆ จาก สถานท ท ไปศ กษาด งานแล วน ากล บมาประย กต ใช ในหน วยงาน ๒ เช งค ณภาพ ๑. เพ อเป ดโลกท ศน และว ส ยท ศน ของคณาจารย และบ คลากรต อการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและทร พยากรสารสนเทศในย คป จจ บ น ๒. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร และเทคโนโลย สารสนเทศส ความเป นเล ศตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย ๓. คณาจารย และบ คลากรสามารถน าองค ความร ท ได ร บจากการศ กษาด งานมาแบ งป นความร ภายใน องค กร ได อย างม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มประส ทธ ผลขององค กร ๔. ว ธ การและระยะเวลาด าเน นการ (PDCA) รายการ ข นวางแผน (P) ๑. ประช มเพ อจ ดท า โครงการ ข นด าเน นการ (D) ๑. เสนอโครงการ/ก จกรรม ต าง ๆ ๒. วางแผนการประช ม ๓. แต งต งคณะกรรมการ ด าเน นงาน ๔. ด าเน นโครงการฯ ๕. ประสานงานก บ หน วยงานเก ยวข อง ข นสร ปและประเม นผล ( C ) ต ดตามและประเม นผลโดย แบบประเม นการศ กษาด งาน ข นปร บปร งตามผลการ ประเม น (A) สร ปและรายงานผล การด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๔) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๓ ๕. กล มเป าหมาย ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ไปประช มเช ง ปฏ บ ต การและศ กษาด งาน จ านวน ๓๗ คน ด งน ๑. นายประย ทธ ส ระเสนา ๒. นายประสพ ยลส ร ธ ม ๓. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม ๔. นายสมพร พ ลพงษ ๕. นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม ๖. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม ๗. นายน นธว ช น นารถ ๘. นางกาญจนา สด บธรรม ๙. นางสาวม ทธนา นาคยา ๑๐. ผศ.จรรยา เหล ยวตระก ล ๑๑. นางสาวปรางท พย พ งไชย ๑๒. นางสาวจร ยา ท พย หท ย ๑๓. นางสาวร งนภา สาจ ตร ๑๔. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล ๑๕. นางสาวก ลดา สวนสลา ๑๖. นายส ภร ตน กร ดฉ า ๑๗. นายส ว ศาล ท บแสง ๑๘. นายภ ทร ปานพรหม ๑๙. นางสาววรยา แสงสร อย ๒๐. นางสาวว ภาร ตน อ อนละออ ๒๑. นายธนภพ ด จเม องแมน ๒๒. นายส มนฒ จ รพ ฒนพร ๒๓. นางสาวอ ญชล ล าเจ ยก ๒๔. นายปร ญญา เตชะผล ๒๕. นางสาววรรณ คณฑา ๒๖. นางสาวส ณ สา อ อนฉ า ๒๗. นางสาวร งร ตน อ นทร ว เศษ ๒๘. นางสาวเก จกาญจน ค มพวง ๒๙. นายว รศ กด ศร ผง ๓๐. นางสาวปร ยาพ ศ พ ฒนะส ธาดล ๓๑. นางสาวรมย นล น แตงนวลจ นทร ๓๒. นางสาวฉ ตรดาว ชาต เช อ ๓๓. นายบ วผา จอมค าส งห ๓๔. นางสาวบ สด หม นข น ๓๕. นางสาวอ ณณ เด นประเสร ฐ ๓๖. นายพ เชษฐ อย เย น ๓๗. นางสาวร ชน แพรน ม ตร ๖. ก จกรรมและระยะเวลาด าเน นการ รวมจ านวน ๒ ว น ด งน ๖.๑ ตารางก จกรรมและระยะเวลาด าเน นการ ล าด บ ก จกรรม ๑ ประช มช แจงคณาจารย และบ คลากรของส าน กว ทยบร การฯ ๒ จ ดท าโครงการเพ อประกอบการขออน ญาตไปประช มเช งปฏ บ ต และ การศ กษาด งาน ๓ ต ดต อท าหน งส อขอความอน เคราะห เข าศ กษาด งาน ณ ส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง และ ประช มเช งปฏ บ ต การ ระยะเวลาด าเน นการ (ส ปดาห ) ป ๒๕๕๔ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ๔ ล าด บ ก จกรรม ๔ เด นทางไปศ กษาด งาน และประช มเช งปฏ บ ต การ จ านวน ๒ ว น ๕ สร ปผลการศ กษาด งานและประช มเช งปฏ บ ต การ ระยะเวลาด าเน นการ (ส ปดาห ) ป ๒๕๕๔ ม นาคม เมษายน พฤษภาคม ๖.๒ ปฏ ท นการศ กษาด งาน ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว นพฤห สบด ท ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๐๓.๐๐ น. เด นทางออกจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค โดยรถบ สเช า ๐๘.๐๐ น. เด นทางถ งโรงแรมล าปาง ร เวอร ลอดจ จ งหว ดล าปาง ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบ ยนเพ อเข าร วมประช มโรงแรมล าปาง ร เวอร ลอดจ จ งหว ดล าปาง ๐๙.๐๐ น. พ ธ เป ดการประช มช งปฏ บ ต การ พ ฒนาศ กยภาพในการบร หารจ ดการองค กร และ การปฏ บ ต งานของบ คลากร โดย อาจารย ประย ทธ ส ระเสนา ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑๐.๓๐ น. พ กร บประทานอาหารว างและเคร องด ม ๑๐.๔๕ น. บรรยายสร ป งานประก นค ณภาพการศ กษา โดย อาจารย ประย ทธ ส ระเสนา ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑๒.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว นตามอ ธยาศ ย ๑๓.๐๐ น. บรรยาย การเข ยนค ณล กษณะงานแต ละกล มงานตามต วช ว ด ๕ โดย อาจารย กาญจนา สด บธรรม ห วหน ากล มงานการประก นค ณภาพ และ ประชาส มพ นธ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑๔.๓๐ น. พ กร บประทานอาหารว างและเคร องด ม ๑๔.๔๕ น. Work Shop การเข ยนค ณล กษณะงานแต ละฝ ายงานภายในส าน กว ทยบร การฯ ๑๕.๓๐ น. น าเสนอค ณล กษณะงานแต ละกล มงานภายในส าน กว ทยบร การฯ ๑๖.๐๐ น. บรรยายสร ป การน าเสนอค ณล กษณะงานแต ละกล มงาน ภายในส าน กว ทยบร การฯ โดย อาจารย กาญจนา สด บธรรม ห วหน ากล มงานการประก นค ณภาพ และประชาส มพ นธ ส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑๘.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารเย นตามอ ธยาศ ย ว นศ กร ท ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๐๗.๓๐ น. ร บประทานอาหารเช า ๐๙.๐๐ น. Work Shop การจ ดท างานประก นค ณภาพการศ กษา ๑๐.๓๐ น. พ กร บประทานอาหารว างและเคร องด ม ๑๐.๔๕ น. น าเสนอการจ ดท างานประก นค ณภาพการศ กษาแต ละฝ ายงาน ๑๑.๓๐ น. บรรยายสร ป การจ ดท างานประก นค ณภาพการศ กษาภายในส าน กว ทยบร การฯ โดย อาจารย ประย ทธ ส ระเสนา ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๑๒.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว นตามอ ธยาศ ย ๑๓.๐๐ น. เด นทางออกจากโรงแรมล าปาง ร เวอร ลอดจ จ งหว ดล าปาง ๑๓.๒๐ น. เด นทางถ งมหาว ทยาล ยราชภ ฎล าปาง ๑๓.๓๐ น. ร บฟ งบรรยายสร ปการได ร บการร บรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดย ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎล าปาง ๑๕.๐๐ น. ศ กษาด งานเย ยมชม ศ นย ว ทยบร การ และศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎล าปาง ๑๗.๐๐ น. เด นทางออกจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ๒๓.๐๐ น. เด นทางถ งมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค โดยสว สด ภาพ ๗. สถานท ด าเน นการ ณ ห องประช มโรงแรมล าปาง ร เวอร ลอดจ จ งหว ดล าปาง และส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ๖ ๘. งบประมาณ ใช เง นงบประมาณ รห ส ๕๔-๒๑-AC-๐๒ ก จกรรมประช มเช งปฏ บ ต การและเด นทางไปราชการ รวมท งส นเป นเง น ๘๐,๔๐๐ บาท (แปดหม นส ร อยบาทถ วน) หมวดรายจ าย รายการ จ านวนเง น หมายเหต ค าใช สอย - ค าท พ ก (อาจารย น กว ชาการและเจ าหน าท ) ๑ ค น ๒๕,๒๐๐ (๗๐๐ บาท x ๓๖ คน) - ค าเช าเหมารถบ สปร บอากาศ (๔๕ ท น ง) ๑ ค น ๒ ว น ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ ๗,๐๐๐ บาท - ค าน าม นเช อเพล งรถบ สปร บอากาศ ๒ ว นๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ - ค าห องประช ม จ านวน ๒ ว น ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท ๘,๖๐๐ - ค าอาหารว าง จ านวน ๒ ว น ๓ ม อ ๆ ละ ๒๕ บาท ๒,๗๐๐ (๒๕ บาท x ๓๖ คน x ๓ ม อ) ค าตอบแทน ค าเบ ยเล ยง - ผ อ านวยการส าน กฯ ๒ คนๆ ละ ๒๗๐ บาท ๒ ว น ๑,๐๘๐ (๒๗๐ บาท x ๒ คน x ๒ ว น) - อาจารย และน กว ชาการ ๓๕ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท ๒ ว น ๑๖,๓๒๐ (๒๔๐ บาท x ๓๔ คน x ๒ ว น) ค าว สด - ค าของท ระล ก ๑ ช นๆ ละ ๕๐๐ บาท ๕๐๐ รวมเป นเง นท งส น ๘๐,๔๐๐ หมายเหต : ค าใช จ ายขอถ วเฉล ยจ ายท กรายการ ๙. การประเม นผล แบบประเม นผ เข าร วมการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑๐. ล กษณะของโครงการสอดคล องก บต วช ว ด /ต วบ งช ๑. ระบบและกลไกในการบร การทางว ชาการแก ส งคม (สกอ. ต วบ งช ท ๕.๑) ๒. ระ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks