แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 25 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรเทศบาลท ก ต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมส าหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานเทศบาลท ด ท ม ค ณธรรม โดยได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลาย ม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ได ใช กรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรตาม ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการ พ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการใน ต าแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป เทศบาลต าบลตะขบ ส งหาคม 2554 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 2 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 3 ส วนท 5 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา 3 ผ ร บผ ดชอบในการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 8 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 8 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 8 3. หล กส ตรการบร หาร หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน หล กส ตรการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม 13 ภาคผนวก บ นท กแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล 14 แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ส วนท 1 1. หล กการและเหต ผล 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ ก าหนดให เทศบาลม การพ ฒนาผ ได ร บการ บรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานเทศบาล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานเทศบาลท ด โดยการพ ฒนาพน กงาน เทศบาลต องด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หาก เทศบาล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละเทศบาลก ให กระท าได ท งน เทศบาลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท เทศบาลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให เทศบาลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต นส งก ด หร อ ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร วมก บเทศบาลต นส งก ด หร อเทศบาลต นส งก ดร วมก บส วน ราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ 299 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการ พ ฒนาพน กงานเทศบาลท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการ พ ฒนาพน กงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งของเทศบาลน น จากหล กการและเหต ผลด งกล าว เทศบาลต าบลตะขบ จ งได หาความจ าเป นในการพ ฒนา บ คลากรของเทศบาล การศ กษาว เคราะห ถ งความจ าเป นท จะต องพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าแหน งต าง ๆ ท งใน ฐานะต วบ คคล และฐานะต าแหน ง ตามท ก าหนดในส วนราชการตามแผนอ ตราก าล งของเทศบาล ตลอดท ง ความจ าเป นในด านความร ความสามารถท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร ความสามารถและท กษะเฉพาะของ งานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร และค านค ณธรรมและจร ยธรรม จ งจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของ เทศบาลข น 2 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลได เร ยนร แบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตนเป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.ท.จ.ก าหนด เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงต าแหน ง ซ งอย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาเทศบาล ม ความสามารถในการบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เป าหมายการพ ฒนา พน กงานเทศบาลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลเข าใจแบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เพ อส งเสร มให พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บท ส งข น เพ อให การประสานการท างานเป นท มและปฏ บ ต หน าท อย างสอดคล องก นและเป นระบบ 2.6 เพ อพ ฒนาส งเสร มความร ความสามารถด านการบร หารให แก คณะผ บร หารและสมาช กสภา เทศบาล ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของพน กงานเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให ต องพ ฒนา 5 ด าน ได แก 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต าง ๆ เป นต น 2. ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง 3. ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ใน เร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กภาพท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน อย างม ความส ข ด งน น จ งให ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ได ร บ การพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ การฝ กอบรมตามหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ราชการอย างน อย 1 หล กส ตร หร อหลายหล กส ตร ตามความเหมาะสมก บต าแหน ง ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 1. ว ธ การพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ าง และพน กงานจ าง เทศบาล จะเป นหน วยด าเน นการเอง หร ออาจด าเน นการร วมก บสถาบ นพ ฒนาบ คลากร หร อส วนราชการหร อหน วยงาน อ นเป นผ ด าเน นการอบรม โดยว ธ การใดว ธ การหน งตามความจ าเป นและเหมาะสม ด งน 1. การปฐมน เทศ จะด าเน นการก อนท จะม การมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เฉพาะพน กงาน เทศบาลและพน กงานจ างผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการใหม 2. การฝ กอบรม อาจด าเน นการโดยเทศบาลเอง หร อคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ด นครราชส มา ส าน กงานท องถ นจ งหว ดนครราชส มาหร อสถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ น หร อส วนราชการอ น ตามความจ าเป นและเหมาะสม รวมท งเทศบาลจะสน บสน นงบประมาณ เพ อให ท นการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks